Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 14 iulie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 23 octombrie 2003
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 19 iulie 2005 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 14 iulie 2005pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 23 octombrie 2003 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 19 iulie 2005

Având în vedere faptul că încheierea acordurilor de readmisie constituie un pas important în procesul combaterii migraţiei ilegale, obiectiv principal în aplicarea Planului de acţiune Schengen, şi că implementarea fără întârziere a acestui plan constituie una dintre sarcinile a căror neîndeplinire poate sta la baza activării clauzei de amânare a aderării României la Uniunea Europeană, fapt care justifică situaţia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul UNICSe ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 23 octombrie 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 85.ACORDîntre Guvernul României şi GuvernulRepublicii Estonia privind readmisia persoanelorGuvernul României şi Guvernul Republicii Estonia, denumite în continuare părţi contractante,în dorinţa lor comună de a facilita readmisia şi tranzitul persoanelor care se află ilegal pe teritoriile statelor lor,respectând prevederile Convenţiei privind protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950,în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Geneva asupra statutului refugiaţilor, adoptată la 28 iulie 1951 şi amendată prin Protocolul privind statutul refugiaţilor, semnat la New York la 31 ianuarie 1967,acţionând în spiritul cooperării şi reciprocităţii,au convenit următoarele: Articolul 1DefiniţiiPentru scopurile prezentului acord, termenii enumeraţi mai jos au următoarele înţelesuri: a) străin - persoana care nu are cetăţenie română sau estoniană; b) permis de intrare - viza, permisul de şedere sau orice alt fel de document, care dă dreptul unei persoane să între sau să rămână pe teritoriul statului uneia dintre părţile contractante; c) viză - permisiune valabilă, emisă de autorităţile competente ale părţilor contractante, care dă dreptul persoanei de a intra o dată sau de mai multe ori şi a rămâne pe teritoriul statelor lor pentru o perioadă specifică de timp; d) permis de şedere - permisiunea valabilă, emisă de autorităţile competente ale părţilor contractante, care dă dreptul persoanei de a intră în mod repetat şi de a avea reşedinţa pe teritoriile statelor lor. Permisul de şedere nu este viză sau posibilitatea de a şedea pe teritoriile statelor părţilor contractante pe durata examinării unei cereri de azil, a unei cereri de obţinere a unui permis de şedere sau pe timpul derulării unei proceduri de expulzare. Articolul 2Readmisia cetăţenilor proprii1. Fiecare parte contractantă va readmite, la cererea celeilalte părţi contractante şi fără alte formalităţi, persoana care nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte condiţiile cerute pentru intrarea ori şederea sa pe teritoriul statului părţii contractante solicitante, cu condiţia să se facă dovada sau să existe motive temeinice pentru a se prezuma că aceasta are cetăţenia statului părţii contractante solicitate.2. Prevederile paragrafului 1 vor fi aplicate şi persoanei căreia i-a fost retrasă cetăţenia de către partea contractantă solicitată, care dovedeşte că aceasta a posedat permis de şedere pe termen lung (mai mult de un an) sau permanent pe teritoriul statului părţii contractante solicitate ori a avut un paşaport valabil, eliberat de autorităţile competente ale părţii contractante solicitate.3. Aceeaşi procedură va fi aplicată şi unei persoane care a pierdut cetăţenia statului părţii contractante solicitate, după intrarea ei pe teritoriul statului părţii contractante solicitante, fără ca acestei persoane să îi fi fost garantată obţinerea cetăţeniei de către autorităţile competente ale statului părţii contractante solicitante.4. La cererea părţii contractante solicitante, partea contractantă solicitată va elibera fără întârziere documentele de călătorie necesare persoanei care urmează să fie readmisă conform paragrafelor 1 sau 2.5. Partea contractantă solicitantă va readmite persoana la care se face referire în paragrafele 1 şi 2, la cererea celeilalte părţi contractante, în aceleaşi condiţii, dacă, în urma investigaţiilor ulterioare, se dovedeşte că acea persoană nu a fost cetăţean al statului părţii contractante solicitate, în momentul părăsirii de către aceasta a teritoriului statului părţii contractante solicitante, sau care nu îndeplineşte condiţiile specificate în paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol, precum şi în paragrafele 1 şi 2 ale art. 3. Articolul 3Readmisia străinilor1. Fiecare parte contractantă va readmite, la cererea formulată de cealaltă parte contractantă, străinul care a intrat pe teritoriul statului părţii contractante solicitante direct de pe teritoriul statului părţii contractante solicitate şi care nu îndeplineşte condiţiile cerute pentru intrarea pe teritoriul statului părţii contractante solicitante.2. Fiecare parte contractantă va readmite, la cererea celeilalte părţi contractante, străinul care stă ilegal pe teritoriul statului părţii contractante solicitante şi care are un permis de intrare valabil, emis de autorităţile competente ale părţii contractante solicitate, care a justificat permiterea intrării şi şederii pe teritoriul statului părţii contractante solicitate.3. Obligaţia de readmisie prevăzută la paragrafele 1 şi 2 nu se va aplica unui străin, care la data intrării pe teritoriul statului părţii contractante solicitante a deţinut un permis de intrare valabil, emis de autorităţile competente ale acestei părţi contractante sau pe care l-a primit după intrarea pe teritoriul statului acesteia.4. Dacă autorităţile competente ale ambelor părţi contractante au emis un permis de intrare valabil unui străin, partea contractantă al cărei permis de intrare va expira ultimul va readmite străinul.5. Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru returnarea unei persoane la care se face referire în paragraful 1 direct către ţara sa de origine. Articolul 4Excepţii de la obligaţia de readmisie a străinilorObligaţia de readmisie prevăzută la art. 3 nu se va aplica persoanei care este: a) un străin, a cărui readmisie nu a fost cerută în decurs de 12 luni de la data stabilirii intrării sau şederii sale ilegale pe teritoriul statului părţii contractante de către autorităţile competente ale acesteia sau care a părăsit teritoriul statului părţii contractante solicitate de mai mult de un an; b) cetăţeanul statului terţ cu care statul părţii contractante solicitante are frontieră comună; c) persoana al cărei statut de refugiat a fost recunoscut de partea contractantă solicitantă, în baza prevederilor Convenţiei de la Geneva, adoptată la 28 iulie 1951, amendată prin Protocolul de la New York, adoptat la 31 ianuarie 1967, privind statutul refugiaţilor sau care a depus o cerere de recunoaştere a acestui statut în statul părţii contractante solicitante şi pentru care nu s-a luat o decizie definitivă. Articolul 5Termene1. Partea contractantă solicitată va răspunde la cererea de readmisie fără întârziere, dar nu mai târziu de 20 de zile de la data primirii unei asemenea cereri.2. Începând cu data răspunsului la cererea de readmisie, partea contractantă solicitată va readmite: a) persoana la care se face referire în cuprinsul art. 2 paragrafele 1, 2 şi 5, fără întârziere, dar nu mai târziu de 10 zile; b) persoana la care se face referire în cuprinsul art. 3 paragrafele 1 şi 2, fără întârziere, dar nu mai târziu de 30 de zile.3. La notificarea părţii contractante interesate, termenele la care se face referire în paragraful 2 pot fi extinse, dacă acest lucru este necesar pentru clarificarea oricăror impedimente legale sau practice care se pot ivi şi numai până în momentul când motivele care justifică această extindere încetează să existe. Articolul 6Tranzitul1. Fiecare parte contractantă va permite, la cererea celeilalte părţi contractante, fără alte formalităţi şi într-un interval de timp convenit, tranzitul străinului pe teritoriul statului său, cu condiţia ca intrarea acestei persoane în statul de destinaţie să fie garantată sau în condiţiile în care intrarea acestei persoane în alt stat de tranzit şi readmisia acesteia în statul de destinaţie sunt garantate. Partea contractantă solicitată poate cere ca un reprezentant al autorităţilor competente ale părţii contractante solicitante să asigure escorta persoanei pe durata tranzitului pe teritoriul statului său.2. Partea contractantă solicitată va emite, dacă este necesar, o viză de tranzit gratuită pentru persoana escortată, precum şi pentru persoana care asigură escorta.3. Fiecare parte contractantă poate refuza tranzitul dacă: a) străinul care face obiectul tranzitului poate fi expus torturii, tratamentelor inumane sau degradante, pedepsei cu moartea ori persecuţiilor pe motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un grup social sau politic în statul de destinaţie ori în statul de tranzit; b) operaţiunile de tranzit reprezintă o ameninţare la securitatea naţională, ordinea publică şi sănătatea publică a statului lor;4. Părţile contractante vor depune toate eforturile de a restrânge operaţiunile de tranzit pentru străinii care nu pot fi returnaţi direct în statul lor de origine. Articolul 7Protecţia datelor1. Dacă şi atunci când, în vederea aplicării prevederilor prezentului acord, se va face schimb de date personale, acestea se vor referi la: a) date personale despre persoana care face obiectul returnării/tranzitului şi, dacă este necesar, despre membrii de familie ai acesteia (numele şi prenumele, numele anterioare, poreclele şi pseudonimele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia actuală şi anterioară); b) date despre paşaport, document de identitate sau orice alt tip de document de călătorie (numărul, perioada de valabilitate, data eliberării, autorităţile emitente, locul eliberării etc.); c) alte date necesare pentru identificarea persoanei care face obiectul returnării/tranzitului; d) locuri de cazare şi rute de călătorie; e) alte date cerute de oricare dintre părţile contractante în scopul de a verifica precondiţiile de acceptare a readmisiei în conformitate cu prezentul acord.2. Datele personale necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului acord, schimbate reciproc de părţile contractante, vor fi folosite şi protejate în conformitate cu legislaţia naţională referitoare la protecţia datelor a statelor părţilor contractante. În acest sens: a) partea contractantă solicitată poate folosi datele primite numai în scopul aplicării prezentului acord; b) fiecare parte contractantă va informa cealaltă parte contractantă, la cerere, despre folosirea datelor ce i-au fost transmise; c) datele transmise pot fi folosite de autorităţile competente ale părţilor contractante şi pot fi remise unei terţe părţi numai cu acordul scris prealabil al autorităţii competente a părţii contractante care le-a transmis; d) aceste informaţii să fie protejate împotriva unor pierderi accidentale, accesului neautorizat, modificării sau deconspirării; e) aceste date să fie distruse în conformitate cu condiţiile care au fost stabilite de partea contractantă solicitantă, iar în lipsa unor astfel de condiţii, de îndată ce informaţia nu mai este necesară pentru scopurile pentru care a fost transmisă. Articolul 8Costuri1. În cazul readmisiei prevăzute la art. 2 şi 3, partea contractantă solicitantă va suporta toate costurile legate de transportul persoanei care face obiectul readmisiei şi al escortei, până la frontiera statului părţii contractante solicitate, precum şi costurile legate de o posibilă repetare a readmisiei, prevăzută la paragraful 5 al art. 2.2. În cazul tranzitului persoanei, partea contractantă solicitantă va suporta toate cheltuielile legate de transportul persoanei până în statul de destinaţie sau în alt stat de tranzit şi, dacă nu mai este posibilă călătoria, toate cheltuielile legate de revenirea persoanei în statul ei. Articolul 9Transportul bunurilor legal dobândite ale persoanelor1. Partea contractantă solicitantă va permite persoanei care face obiectul readmisiei să îşi transporte în statul de destinaţie toate bunurile legal dobândite, în conformitate cu legislaţia în materie în vigoare.2. Partea contractantă solicitantă nu are obligaţia să acopere cheltuielile necesare transportului unor astfel de bunuri. Articolul 10Aplicarea1. După intrarea în vigoare a prezentului acord, părţile contractante îşi vor notifica reciproc, prin canale diplomatice, despre autorităţile competente responsabile pentru aplicarea prevederilor prezentului acord, adresele lor şi alte informaţii ce facilitează comunicarea. Părţile contractante se vor informa, de asemenea, reciproc despre orice schimbare intervenită în legătură cu autorităţile competente.2. Părţile contractante vor conveni asupra încheierii unui protocol pentru aplicarea prevederilor prezentului acord.3. Autorităţile competente se vor întâlni ori de câte ori este nevoie şi vor decide asupra aranjamentelor practice, necesare pentru aplicarea prezentului acord. Articolul 11Relaţia cu alte documente juridice internaţionale1. Nici o prevedere a prezentului acord nu va afecta drepturile şi obligaţiile părţilor contractante ce decurg din alte instrumente juridice în vigoare, la care acestea sau statele lor sunt parte.2. Prezentul acord nu va constitui baza legală dintre statele părţilor contractante pentru extrădarea sau returnarea persoanelor condamnate. Articolul 12Prevederi finale1. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată de timp.2. Prezentul acord va intră în vigoare în a treizecea zi de la data primirii ultimei notificări diplomatice schimbate între părţile contractante, prin care acestea se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acordului.3. La notificarea scrisă a uneia dintre părţile contractante, fiecare dintre părţile contractante poate suspenda temporar, parţial sau în totalitate, cu excepţia prevederilor art. 2, aplicarea prezentului acord pe motive de securitate, ordine publică sau sănătate publică. Suspendarea va deveni efectivă de la data primirii notificării sau de la data menţionată în notificare. Părţile contractante îşi vor notifica reciproc despre revocarea suspendării prezentului acord.4. Acordul poate fi amendat sau completat cu acordul scris al părţilor contractante. Amendamentele sau completările vor intră în vigoare în conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol.5. Prezentul acord poate fi denunţat oricând de fiecare dintre părţile contractante, printr-o notificare scrisă, remisă prin canale diplomatice. Prezentul acord va mai rămâne în vigoare timp de 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări de la oricare dintre părţile contractante. Denunţarea prezentului acord nu va prejudicia procedurile de readmisie aflate pe rol înainte de a se denunţa acordul.6. Prezentul acord se va aplica persoanelor a căror şedere pe teritoriul statelor părţilor contractante a devenit ilegală, începând de la data intrării în vigoare a acestuia, şi care au intrat ilegal pe teritoriul respectivului stat după această dată.Semnat la Bucureşti la 23 octombrie 2003, în două originale, fiecare în limbile română, estoniană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe în interpretare, textul în limba engleză va prevala.Pentru Guvernul României,Alexandru FărcaşPentru Guvernul Republicii Estonia,Heiki Loot-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
 • LEGE nr. 93 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 1.150 din 25 noiembrie 1864 asupra instructiunii a Principateloru-Unite-Romane
 • LEGE nr. 61 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 12 din 7 martie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 140 din 21 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 16 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*) privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 574 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri
 • LEGE nr. 89 din 10 aprilie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 439 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 martie 2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 239 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • LEGE nr. 295 din 2 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGEA nr. 339 din 18 decembrie 2015 bugetului de stat pe anul 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 680 din 21 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 27 octombrie 1997
 • LEGE nr. 309 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, la 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo, precum şi a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, şi Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, la 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo
 • LEGE nr. 53 din 30 martie 1932 pentru renunţarea la exproprierea Palatului Stuza din Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 septembrie 2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 13 din 20 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucureşti la 30 iunie 1999
 • LEGE nr. 195 din 20 iulie 2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 14 mai 2004 pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabila a zootehniei şi a eficientei sectorului de producţie animaliera, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • LEGE nr. 183 din 16 mai 2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 161 din 6 iulie 2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 51 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 169 din 19 noiembrie 2008 privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare"
 • LEGE nr. 290 din 2 noiembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 262 din 3 noiembrie 2015 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 44 din 11 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • LEGE nr. 234 din 4 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 177 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, semnat la Chişinău la 6 iulie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 5 noiembrie 2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 287 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienta Energiei
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 219 din 24 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 95 din 17 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de baza privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 167 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. Savinesti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 6 noiembrie 1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea şcolilor - semnat la Washington la 2 octombrie 1997
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021