Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 19 iulie 2005 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 14 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 19 iulie 2005

În vederea realizării condiţiilor de implementare a Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, finanţat prin Acordul de împrumut 4759-RO dintre România şi BIRD, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005,ţinând cont de angajamentele asumate de partea română privind asigurarea condiţiilor de implementare a proiectului, respectiv de modificare a reglementărilor referitoare la acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite,având în vedere faptul că măsurile pe care le generează prezenta ordonanţă de urgenţă vizează interesul social şi constituie situaţie de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 376/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, literele b), c), f) şi g) vor avea următorul cuprins:"b) agenţii guvernamentale - instituţii publice centrale şi locale ai căror conducători au calitatea de ordonator principal şi, respectiv, secundar de credite, gestionar, în condiţiile legii, de fonduri publice pentru acordarea de microcredite; c) agenţii de credit - persoane juridice fără scop lucrativ, constituite potrivit legii, acreditate în baza prezentei ordonanţe pentru administrarea fondurilor pentru microcredite acordate de agenţiile guvernamentale din fonduri publice, prin licitaţii organizate în condiţiile legii;.................................................................... f) solicitanţi - persoane juridice, respectiv societăţi comerciale care au sub 50 de salariaţi, încadraţi cu contract individual de muncă, persoane fizice şi asociaţii familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizate potrivit legii, inclusiv medicii de familie, precum şi orice persoană fizică care prezintă un plan fundamentat de afaceri pentru dezvoltarea unei afaceri sau pentru iniţierea unei activităţi aducătoare de venituri; g) beneficiari de microcredite - persoane juridice, respectiv societăţi comerciale care au sub 50 de salariaţi, încadraţi cu contract individual de muncă, persoane fizice şi asociaţii familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizate potrivit legii, inclusiv medicii de familie, care au contractat un microcredit;".2. La articolul 3, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) finanţatori - organizaţii financiare interne sau internaţionale care asigură, în condiţiile legii, fondurile de microcreditare gestionate de agenţiile guvernamentale."3. Alineatele (2), (2^1) şi (4) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"(2) Fondul de microcredite acordat în administrare unei agenţii de credit nu poate fi mai mare decât echivalentul în lei a 3 milioane euro, calculat la cursul comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua semnării contractului.(2^1) În cazul în care schema de microcredite prevede acordarea de fonduri publice cu această destinaţie pe arii geografice definite, fondul de microcredite acordat în administrare de o agenţie guvernamentală unei agenţii de credit pentru o arie geografică nu poate fi mai mare decât echivalentul în lei a 3 milioane de euro, calculat la cursul comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua semnării contractului............................................................................ (4) În cazul rezilierii contractului dintre agenţia de credit şi agenţia guvernamentală, agenţia de credit răspunde de îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din administrarea fondului de microcredite, până la angajarea unei alte agenţii de credit. Îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din administrarea fondului de microcredite presupune, după caz, şi recuperarea sumelor de la beneficiarii de microcredite, conform contractelor încheiate cu aceştia."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Schema de microcredite elaborată de agenţiile guvernamentale, avizată de Comisia interministerială, va fi aprobată prin ordin al ordonatorului principal de credite, la propunerea agenţiei guvernamentale, şi se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."5. Partea introductivă a articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Pentru a fi acreditate de agenţiile guvernamentale ca agenţii de credit, persoanele juridice fără scop lucrativ, constituite potrivit legii, trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:".6. La articolul 6, litera e) va avea următorul cuprins:"e) să prezinte scrisori de garanţie din partea unei bănci sau a unui fond de garantare ori poliţe de asigurare de risc financiar încheiate de agenţiile de credit cu o societate de asigurare pentru asigurarea riscului de neplată a microcreditelor de către beneficiari, bonuri de tezaur sau titluri de stat, cesionate în favoarea agenţiei guvernamentale, a căror valoare să reprezinte minimum 10% din valoarea fondului pentru microcredite solicitat pentru administrare, suportat din fondurile proprii ale agenţiei de microcreditare."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Agenţiile de credit sunt abilitate să acorde microcredite la cererea solicitanţilor, în lei, în echivalentul de până la 25.000 euro, calculat la cursul comunicat de Banca Naţională a României în ziua anterioară eliberării fondurilor, cu termen de rambursare de până la 36 de luni, cu sau fără perioada de graţie, în termenii şi în condiţiile prevăzute în contractul dintre agenţia de credit şi agenţia guvernamentală."8. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Administrarea fondurilor publice acordate drept fonduri pentru microcredite agenţiilor de credit se realizează în condiţiile şi termenele prevăzute în contractul încheiat de acestea cu agenţia guvernamentală."9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Solicitanţii de microcredite pot adresa agenţiilor de credit cereri în vederea contractării de microcredite destinate procurării de mijloace fixe, de materii prime, materiale, energie, combustibil, precum şi de alte servicii necesare realizării proiectului sau furnizării de servicii către populaţie, în cazul medicilor de familie. (2) Agenţiile de credit vor acorda microcredite solicitanţilor în limita fondurilor de microcredite pe care le au în administrare, cu respectarea criteriilor prevăzute în schema de microcredite aprobată. (3) Agenţiile de credit sunt obligate să înregistreze cererea solicitanţilor de microcredite şi să transmită un răspuns în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia."10. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(2) Serviciile agenţiei de credit pentru administrarea fondului de microcredite se suportă de agenţia guvernamentală din fonduri publice, în condiţiile stabilite prin contractul încheiat între agenţia de credit şi agenţia guvernamentală, dacă legea de aprobare a fondurilor publice nu prevede altfel."11. Alineatul 1 al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Acordarea de către agenţia de credit de microcredite beneficiarilor se face în baza unui contract-cadru încheiat în conformitate cu cel prezentat în schema de microcredite aprobată."12. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Operaţiunile în lei pentru acordarea de microcredite de către agenţiile de credit către beneficiari se derulează printr-o bancă comercială, iar dobânzile aferente sumelor în lei disponibile din fondul pentru microcredite vor reîntregi fondul public de microcredite respectiv."13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Comisia interministerială pentru microcredite va fi formată din câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, Băncii Naţionale a României, Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti şi Consiliului Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. (2) Membrii Comisiei interministeriale pentru microcredite vor fi numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice va îndeplini şi funcţia de preşedinte al Comisiei interministeriale pentru microcredite. (4) Secretariatul Comisiei interministeriale pentru microcredite va fi asigurat de Ministerul Finanţelor Publice. (5) Comisia interministerială pentru microcredite va funcţiona pe baza propriului regulament, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice." Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 376/2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul III (1) Grupurile din zona de operare a schemei de granturi mici prevăzute în Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, vor putea dobândi personalitate juridică în condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată. (2) De personalitatea juridică astfel dobândită se face uz numai pentru derularea proiectului de finanţat din schema de granturi mici până la finalizarea acestuia.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 94.____________

Noutăți

 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢA URG. nr. 29 din 22 octombrie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 167 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 138 din 23 septembrie 1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE din 19 aprilie 1935 cu privire la unele dispoziţiuni pentru înlesnirea şi refacerea creditului
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 7 mai 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 229 din 6 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 12 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 395/1981 privind contractările şi achiziţiile de animale, păsări şi produse animale, astfel cum a fost modificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 56/1982, nr. 308/1982, nr. 312/1982 şi nr. 396/1982
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 197 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 7 aprilie 2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 30 din 9 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 29 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 23 din 4 aprilie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 18 mai 1994
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 226 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 52 din 14 martie 2013 privind vânzarea locuinţelor aflate în proprietatea Societăţii Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R." - S.A. actualilor chiriaşi
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 278 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 303 din 17 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1995 privind reglementarea regimului de producere, circulaţie şi comercializare a produselor farmaceutice
 • LEGE nr. 236 din 2 iunie 2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 24 din 29 februarie 2008 pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 1 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE nr. 644 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă "Locato"
 • LEGE nr. 152 din 1 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 94 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/1998 privind completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 503 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 11 mai 2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE din 31 iulie 1929*) pentru reorganizarea Înaltei Curţi de Conturi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 15 iunie 1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 60 din 24 martie 2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003
 • LEGE nr. 359 din 10 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/1997 pentru modificarea şi completarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 180 din 10 octombrie 2019 pentru declararea zilei de 30 octombrie - Ziua pacientului cu arsuri
 • LEGE nr. 134 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021