Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 19 iulie 2005 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 14 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 19 iulie 2005

În vederea realizării condiţiilor de implementare a Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, finanţat prin Acordul de împrumut 4759-RO dintre România şi BIRD, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005,ţinând cont de angajamentele asumate de partea română privind asigurarea condiţiilor de implementare a proiectului, respectiv de modificare a reglementărilor referitoare la acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite,având în vedere faptul că măsurile pe care le generează prezenta ordonanţă de urgenţă vizează interesul social şi constituie situaţie de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 376/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, literele b), c), f) şi g) vor avea următorul cuprins:"b) agenţii guvernamentale - instituţii publice centrale şi locale ai căror conducători au calitatea de ordonator principal şi, respectiv, secundar de credite, gestionar, în condiţiile legii, de fonduri publice pentru acordarea de microcredite; c) agenţii de credit - persoane juridice fără scop lucrativ, constituite potrivit legii, acreditate în baza prezentei ordonanţe pentru administrarea fondurilor pentru microcredite acordate de agenţiile guvernamentale din fonduri publice, prin licitaţii organizate în condiţiile legii;.................................................................... f) solicitanţi - persoane juridice, respectiv societăţi comerciale care au sub 50 de salariaţi, încadraţi cu contract individual de muncă, persoane fizice şi asociaţii familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizate potrivit legii, inclusiv medicii de familie, precum şi orice persoană fizică care prezintă un plan fundamentat de afaceri pentru dezvoltarea unei afaceri sau pentru iniţierea unei activităţi aducătoare de venituri; g) beneficiari de microcredite - persoane juridice, respectiv societăţi comerciale care au sub 50 de salariaţi, încadraţi cu contract individual de muncă, persoane fizice şi asociaţii familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizate potrivit legii, inclusiv medicii de familie, care au contractat un microcredit;".2. La articolul 3, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) finanţatori - organizaţii financiare interne sau internaţionale care asigură, în condiţiile legii, fondurile de microcreditare gestionate de agenţiile guvernamentale."3. Alineatele (2), (2^1) şi (4) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"(2) Fondul de microcredite acordat în administrare unei agenţii de credit nu poate fi mai mare decât echivalentul în lei a 3 milioane euro, calculat la cursul comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua semnării contractului.(2^1) În cazul în care schema de microcredite prevede acordarea de fonduri publice cu această destinaţie pe arii geografice definite, fondul de microcredite acordat în administrare de o agenţie guvernamentală unei agenţii de credit pentru o arie geografică nu poate fi mai mare decât echivalentul în lei a 3 milioane de euro, calculat la cursul comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua semnării contractului............................................................................ (4) În cazul rezilierii contractului dintre agenţia de credit şi agenţia guvernamentală, agenţia de credit răspunde de îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din administrarea fondului de microcredite, până la angajarea unei alte agenţii de credit. Îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din administrarea fondului de microcredite presupune, după caz, şi recuperarea sumelor de la beneficiarii de microcredite, conform contractelor încheiate cu aceştia."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Schema de microcredite elaborată de agenţiile guvernamentale, avizată de Comisia interministerială, va fi aprobată prin ordin al ordonatorului principal de credite, la propunerea agenţiei guvernamentale, şi se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."5. Partea introductivă a articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Pentru a fi acreditate de agenţiile guvernamentale ca agenţii de credit, persoanele juridice fără scop lucrativ, constituite potrivit legii, trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:".6. La articolul 6, litera e) va avea următorul cuprins:"e) să prezinte scrisori de garanţie din partea unei bănci sau a unui fond de garantare ori poliţe de asigurare de risc financiar încheiate de agenţiile de credit cu o societate de asigurare pentru asigurarea riscului de neplată a microcreditelor de către beneficiari, bonuri de tezaur sau titluri de stat, cesionate în favoarea agenţiei guvernamentale, a căror valoare să reprezinte minimum 10% din valoarea fondului pentru microcredite solicitat pentru administrare, suportat din fondurile proprii ale agenţiei de microcreditare."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Agenţiile de credit sunt abilitate să acorde microcredite la cererea solicitanţilor, în lei, în echivalentul de până la 25.000 euro, calculat la cursul comunicat de Banca Naţională a României în ziua anterioară eliberării fondurilor, cu termen de rambursare de până la 36 de luni, cu sau fără perioada de graţie, în termenii şi în condiţiile prevăzute în contractul dintre agenţia de credit şi agenţia guvernamentală."8. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Administrarea fondurilor publice acordate drept fonduri pentru microcredite agenţiilor de credit se realizează în condiţiile şi termenele prevăzute în contractul încheiat de acestea cu agenţia guvernamentală."9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Solicitanţii de microcredite pot adresa agenţiilor de credit cereri în vederea contractării de microcredite destinate procurării de mijloace fixe, de materii prime, materiale, energie, combustibil, precum şi de alte servicii necesare realizării proiectului sau furnizării de servicii către populaţie, în cazul medicilor de familie. (2) Agenţiile de credit vor acorda microcredite solicitanţilor în limita fondurilor de microcredite pe care le au în administrare, cu respectarea criteriilor prevăzute în schema de microcredite aprobată. (3) Agenţiile de credit sunt obligate să înregistreze cererea solicitanţilor de microcredite şi să transmită un răspuns în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia."10. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(2) Serviciile agenţiei de credit pentru administrarea fondului de microcredite se suportă de agenţia guvernamentală din fonduri publice, în condiţiile stabilite prin contractul încheiat între agenţia de credit şi agenţia guvernamentală, dacă legea de aprobare a fondurilor publice nu prevede altfel."11. Alineatul 1 al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Acordarea de către agenţia de credit de microcredite beneficiarilor se face în baza unui contract-cadru încheiat în conformitate cu cel prezentat în schema de microcredite aprobată."12. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Operaţiunile în lei pentru acordarea de microcredite de către agenţiile de credit către beneficiari se derulează printr-o bancă comercială, iar dobânzile aferente sumelor în lei disponibile din fondul pentru microcredite vor reîntregi fondul public de microcredite respectiv."13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Comisia interministerială pentru microcredite va fi formată din câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, Băncii Naţionale a României, Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti şi Consiliului Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. (2) Membrii Comisiei interministeriale pentru microcredite vor fi numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice va îndeplini şi funcţia de preşedinte al Comisiei interministeriale pentru microcredite. (4) Secretariatul Comisiei interministeriale pentru microcredite va fi asigurat de Ministerul Finanţelor Publice. (5) Comisia interministerială pentru microcredite va funcţiona pe baza propriului regulament, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice." Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 376/2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul III (1) Grupurile din zona de operare a schemei de granturi mici prevăzute în Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, vor putea dobândi personalitate juridică în condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată. (2) De personalitatea juridică astfel dobândită se face uz numai pentru derularea proiectului de finanţat din schema de granturi mici până la finalizarea acestuia.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 94.____________

Noutăți

 • LEGE nr. 198 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţa fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 17 noiembrie 1998 privind regimul premiilor anuale sau al altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998
 • LEGE nr. 112 din 28 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 665 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 62 din 31 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 229 din 23 aprilie 2002 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 246 din 21 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 9 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 209 din 16 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 15 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţionala a desenelor şi modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 179 din 13 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 428 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 180 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 1 februarie 1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
 • LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 141 din 18 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 244 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 271 din 19 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 117 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 360 din 18 decembrie 2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 70 din 25 aprilie 2012 pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 13 iunie 2002 pentru modificarea Legii apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • LEGE nr. 610 din 6 noiembrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la 7 iunie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 23 februarie 2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • LEGE nr. 81 din 9 mai 1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 21 decembrie 2006 privind regimul fiscal aplicabil plăţilor compensatorii efectuate către angajaţii locali ai Delegaţiei Comisiei Europene în România
 • LEGE nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 103 din 16 noiembrie 1995 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba privind rambursarea cotei de participare a României la realizarea complexului "Las Camariocas", semnat la Havana la 5 februarie 1995
 • LEGE nr. 39 din 11 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 462 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 14 din 28 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 12 din 24 februarie 2004 privind declararea ca oraş a comunei Săcueni, judeţul Bihor
 • LEGE nr. 138 din 12 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 205 din 29 decembrie 1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021