Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 29 iunie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005

În vederea realizării restructurării industriei miniere în conformitate cu strategia industriei miniere, pentru implementarea măsurilor de atenuare a impactului social nefavorabil al închiderii minelor şi de revitalizare a activităţilor economice din regiunile miniere, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă,având în vedere termenul de 30 iunie 2005 pentru întărirea instituţională a Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, prevăzut în Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind înfiinţarea Agenţiei Naţionalepentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM"2. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă se înlocuiesc "Ministerul Industriei şi Resurselor" cu "Ministerul Economiei şi Comerţului", respectiv "ANDIPRZM" cu "ANDZM".3. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(4) Personalul ANDZM este format din funcţionari publici şi personal contractual."4. La articolul 1 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Zonele de operare, respectiv localităţile, pentru fiecare program gestionat de ANDZM vor fi stabilite prin ordin al ministrului economiei şi comerţului."5. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Obiectivul ANDZM îl constituie întocmirea strategiei de regenerare economică şi socială a zonelor miniere şi punerea în aplicare a acesteia prin programe proprii sau prin sprijinirea comunităţilor locale. (2) Atribuţiile principale ale ANDZM sunt: a) elaborarea şi implementarea programului general de regenerare economică şi socială a zonelor miniere şi a unor programe locale pentru localităţile sau zonele miniere cele mai afectate de procesul de restructurare a industriei miniere; b) gestionarea fondurilor şi a programelor ce i-au fost încredinţate în condiţiile prevăzute de lege; c) atragerea de fonduri suplimentare pe baza unor programe întocmite în nume propriu; d) sprijinirea autorităţilor publice, societăţilor comerciale, a altor persoane juridice şi în general a comunităţilor din zonele miniere pentru întocmirea de proiecte şi atragerea de fonduri destinate regenerării economice şi sociale; e) asigurarea de informaţii economice şi sociale din zonele miniere, necesare Ministerului Economiei şi Comerţului la elaborarea şi actualizarea strategiei de dezvoltare şi restructurare a industriei miniere."6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale, ANDZM colaborează cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu autorităţi ale administraţiei publice locale pentru elaborarea şi corelarea punerii în aplicare a programelor care vizează obiectivul său. (2) În scopul stabilirii unei concepţii unitare în vederea realizării obiectivului şi atribuţiilor prevăzute la art. 2 se înfiinţează comisia interministerială formată din reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Agenţiei Române pentru Investiţii Străine şi Comisiei Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale. (3) Membrii comisiei interministeriale vor fi desemnaţi de instituţiile prevăzute la alin. (2). (4) Componenţa, atribuţiile şi regulamentul de funcţionare ale comisiei interministeriale prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. (5) Comisia interministerială prevăzută la alin. (2) acordă sprijin ANDZM pentru: a) atragerea de surse de finanţare în vederea dezvoltării de programe pentru reconstrucţia socioeconomică a zonelor miniere; b) restructurarea industriei miniere şi crearea de noi activităţi în zonele miniere; c) reconversia profesională a persoanelor disponibilizate din sectorul minier; d) identificarea domeniilor de interes pentru crearea de structuri economice alternative celor miniere, în raport cu resursele locale ale zonelor miniere; e) refacerea ambientului distrus de activităţile miniere; f) dezvoltarea socială a localităţilor din zonele miniere; g) organizarea şi finanţarea incubatoarelor de afaceri; h) participarea cu măsuri de acompaniament social la programele de restructurare a sectorului minier."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) ANDZM funcţionează cu 6 birouri regionale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) În zonele de operare ale ANDZM, din cadrul birourilor regionale vor putea funcţiona reprezentanţe locale. (3) Numărul maxim al funcţiilor publice de conducere din cadrul ANDZM este 12, dintre care 6 şefi ai birourilor regionale prevăzute în anexă. (4) Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (4) din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul funcţiilor de conducere se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi comerţului."8. Anexa se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IIPersonalul încadrat în prezent în cadrul colectivelor zonale se redistribuie, în condiţiile legii, în cadrul birourilor regionale şi al reprezentanţelor locale. Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 29 iunie 2005.Nr. 72. Anexa LISTA birourilor regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere
         
  Nr. crt.Biroul regionalLocalitateaRegiunea de dezvoltare
  1.S-V (sud-vest)Târgu Jiu4
  2.V (vest)Petroşani5
  3.N-V (nord-vest)Baia Mare6
  4.N-E (nord-est)Piatra-Neamţ1
  5.C (centru)Alba Iulia7
  6.S, S-E (sud, sud-est)Ploieşti2, 3
--------

Noutăți

 • LEGE nr. 25 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 257/1982 privind regimul vegetaţiei forestiere de pe terenurile situate în afară fondului forestier şi funcţionarea instalaţiilor de prelucrat lemn rotund în cherestea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 239 din 14 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 iunie 2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 59 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 276/1971 pentru modificarea Decretului nr. 535/1966 privind dreptul la pensie al membrilor cooperativelor agricole de producţie, aprobat prin Legea nr. 22/1966
 • LEGE nr. 411 din 29 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 75 din 26 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 263 din 7 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 38 din 1 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 privind ucenicia la locul de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 155 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 1/2004 privind abrogarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 442 din 27 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Teheran la 26 ianuarie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 16 aprilie 2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 1 din 18 aprilie 1989 privind anularea unor datorii ale C.A.P. şi asociaţiilor economice intercooperatiste
 • LEGE nr. 377 din 28 septembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2004 privind acordarea de facilităţi fiscale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea şi desfăşurarea în România a Reuniunii informale a miniştrilor apărării din ţările membre NATO
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) privind protecţia desenelor şi modelelor*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 20 decembrie 2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 183 din 9 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1998 privind plata contribuţiei de 8% din valoarea asistenţei tehnice primite de la Agenţia Internaţionala pentru Energia Atomică - Viena (A.I.E.A.)
 • LEGE nr. 207 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 164 din 12 iulie 2010 pentru aderarea României la Convenţia privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983, şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 9 aprilie 2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 7 aprilie 2005 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 271 din 29 mai 2001 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 239 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
 • LEGE nr. 411 din 26 iunie 2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 202 din 13 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 31 mai 2001 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • LEGE nr. 183 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 28 iunie 2018 pentru asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 236 din 5 decembrie 2011 privind declararea municipiului Constanţa Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989
 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 2.333 din 2 iunie 1926 privind ratificarea Convenţiunii internaţionale pentru represiunea răspândirii şi traficului publicatiunilor obscene
 • LEGE nr. 210 din 8 noiembrie 2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare
 • LEGE nr. 76 din 14 decembrie 1991 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungaria privind stabilirea unui regim de CER DESCHIS
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 11 mai 2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021