Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 21 martie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2005pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea construcţiei de locuinte pentru tineret şi sali de sport Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 21 martie 2005

Pentru demararea de urgenta a lucrărilor necesare construirii unei arene sportive polivalente, moderne şi multifunctionale, care să permită gazduirea manifestarilor sportive internationale în condiţii de infrastructura omologate de FIFA/UEFA, cu terenuri de antrenamente şi toate facilitatile impuse de normele internationale în domeniu,intrucat fondurile pentru acoperirea integrală a costurilor aferente acestui obiectiv urmeaza să se asigure din profitul net al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., se impune modificarea în regim de urgenta a reglementarilor în vigoare privind repartizarea profitului net al acestei companii în scopul alocarii cu aceasta destinatie şi a sumelor ce urmeaza a fi repartizate o dată cu închiderea exercitiului financiar al anului 2004,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea construcţiei de locuinte pentru tineret şi sali de sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobata prin Legea nr. 195/2002, se modifica după cum urmeaza:1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂprivind repartizarea profitului Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A."2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:"Art. 1. - (1) Pentru finantarea unor obiective de interes public naţional, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu exercitiul financiar al anului 2004, la Compania Naţionala «Loteria Română» - S.A. profitul contabil ramas după deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe urmatoarele destinatii: a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti; d) alte repartizari prevăzute de lege; e) profitul net anual aferent activităţii de pronosticuri sportive se varsă la Agentia Naţionala pentru Sport pentru finantarea activităţii sportive, inclusiv Comitetului Olimpic Roman şi Federatiei Române de Fotbal; f) minimum 60%, pentru finantarea construcţiei de locuinte pentru tineret şi sali de sport şi a urmatoarelor constructii: Arena Sportiva Polivalenta şi Sala Naţionala Sportiva Polivalenta, sume care se varsă la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare. (2) Profitul se repartizeaza pentru destinatiile şi în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g) după deducerea sumelor aferente destinatiilor prevăzute la lit. a)-e) ale aceluiasi alineat."3. Articolul 3 se abroga. Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul României, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agentiei Naţionale pentru Sport, va aproba prin hotărâre precizări privind stabilirea modalitatilor de alocare a sumelor pentru realizarea obiectivului "Arena Sportiva Polivalenta". Articolul IIIOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea construcţiei de locuinte pentru tineret şi sali de sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobata prin Legea nr. 195/2002, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul de stat pentru coordonarea activităţilordin domeniul economic,Adriean VideanuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 17 martie 2005.Nr. 20.__________________

Noutăți

 • LEGE nr. 187 din 2 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 355 din 10 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992
 • LEGE nr. 166 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Addendumului semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2004 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993, modificat prin addendumurile semnate la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 şi la 24 iulie 2002
 • LEGE nr. 567 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 218 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 210 din 28 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţionala a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000
 • LEGE nr. 352 din 18 decembrie 2013 privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 5 noiembrie 2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 182 din 15 octombrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 70 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 *** Republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 206 din 31 decembrie 1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 115 din 27 aprilie 2007 pentru modificarea art. 4^1 din Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGEA nr. 37 din 7 decembrie 1990 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 517 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 17 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • LEGE nr. 306 din 17 mai 2002 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul român şi Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 12 iunie 2000
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*) privind susţinerea şi promovarea culturii scrise*)
 • LEGE nr. 9 din 2 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 7 septembrie 2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 331 din 27 mai 2002 privind înfiinţarea comunei Şieu, judeţul Maramureş
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 470 din 20 septembrie 2001 pentru ratificarea Protocolului facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 224 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
 • LEGE nr. 5 din 10 iulie 1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, organizarea şi funcţionarea controlului financiar
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 2 aprilie 1999 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGE nr. 194 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 139 din 30 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Madrid la 3 octombrie 1994
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 21 martie 2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţionala, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 9 iunie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale
 • LEGE nr. 58 din 14 august 1991 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 317 din 13 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021