Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 21 martie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2005pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea construcţiei de locuinte pentru tineret şi sali de sport Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 21 martie 2005

Pentru demararea de urgenta a lucrărilor necesare construirii unei arene sportive polivalente, moderne şi multifunctionale, care să permită gazduirea manifestarilor sportive internationale în condiţii de infrastructura omologate de FIFA/UEFA, cu terenuri de antrenamente şi toate facilitatile impuse de normele internationale în domeniu,intrucat fondurile pentru acoperirea integrală a costurilor aferente acestui obiectiv urmeaza să se asigure din profitul net al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., se impune modificarea în regim de urgenta a reglementarilor în vigoare privind repartizarea profitului net al acestei companii în scopul alocarii cu aceasta destinatie şi a sumelor ce urmeaza a fi repartizate o dată cu închiderea exercitiului financiar al anului 2004,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea construcţiei de locuinte pentru tineret şi sali de sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobata prin Legea nr. 195/2002, se modifica după cum urmeaza:1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂprivind repartizarea profitului Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A."2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:"Art. 1. - (1) Pentru finantarea unor obiective de interes public naţional, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu exercitiul financiar al anului 2004, la Compania Naţionala «Loteria Română» - S.A. profitul contabil ramas după deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe urmatoarele destinatii: a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti; d) alte repartizari prevăzute de lege; e) profitul net anual aferent activităţii de pronosticuri sportive se varsă la Agentia Naţionala pentru Sport pentru finantarea activităţii sportive, inclusiv Comitetului Olimpic Roman şi Federatiei Române de Fotbal; f) minimum 60%, pentru finantarea construcţiei de locuinte pentru tineret şi sali de sport şi a urmatoarelor constructii: Arena Sportiva Polivalenta şi Sala Naţionala Sportiva Polivalenta, sume care se varsă la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare. (2) Profitul se repartizeaza pentru destinatiile şi în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g) după deducerea sumelor aferente destinatiilor prevăzute la lit. a)-e) ale aceluiasi alineat."3. Articolul 3 se abroga. Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul României, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agentiei Naţionale pentru Sport, va aproba prin hotărâre precizări privind stabilirea modalitatilor de alocare a sumelor pentru realizarea obiectivului "Arena Sportiva Polivalenta". Articolul IIIOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea construcţiei de locuinte pentru tineret şi sali de sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobata prin Legea nr. 195/2002, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul de stat pentru coordonarea activităţilordin domeniul economic,Adriean VideanuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 17 martie 2005.Nr. 20.__________________

Noutăți

 • LEGE nr. 64 din 8 iulie 1992 privind aprobarea aranjamentului de credit stand-by acordat României de către Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 26 februarie 2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 313 din 7 decembrie 2015 pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 48 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 361 din 20 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 30 din 15 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Ramnicu Valcea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • LEGE nr. 415 din 16 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare
 • LEGE nr. 254 din 29 aprilie 2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 169 din 19 noiembrie 2008 privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare"
 • LEGE nr. 105 din 15 iunie 2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 82 din 13 iunie 2012 (*republicată*) privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice*)
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 36 din 9 iunie 1994 bugetului de stat pe anul 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 246 din 9 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor şi organismelor pentru evaluarea conformităţii
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 9 decembrie 1999 (*republicată*) privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"
 • LEGE nr. 283 din 15 mai 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • LEGE nr. 345 din 1 iunie 2002 (*republicată*) privind taxa pe valoarea adăugată*)
 • LEGE nr. 127 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 180 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 223 din 27 mai 2004 pentru acceptarea amendamentelor la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.124 (75) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 24 mai 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGE nr. 283 din 10 iulie 2009 privind ratificarea Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2008 şi la Darmstadt la 9 ianuarie 2009, pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la 17 iulie 2003
 • LEGE nr. 266 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 14 din 8 februarie 1991 LEGEA salarizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • LEGE nr. 310 din 12 iulie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţionala a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989
 • LEGE nr. 260 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003
 • LEGE nr. 27 din 26 aprilie 1995 pentru recunoaşterea de către România a competentei Comisiei internaţionale de stabilire a faptelor, potrivit prevederilor articolului 90 al Protocolului adiţional I la Convenţiile de la Geneva din 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, ratificat de România prin Decretul nr. 224 din 11 mai 1990
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 57 din 22 martie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009
 • LEGE nr. 479 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 150 din 14 aprilie 2003 creditului agricol pentru producţie
 • LEGE nr. 118 din 14 iulie 2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 468 din 4 noiembrie 2004 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit la Bucureşti şi la Washington, prin Scrisoarea Primului-Ministru al României şi a Băncii Naţionale a României din 22 iunie 2004 şi Decizia Consiliului executiv al Fondului Monetar Internaţional din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice şi financiare pentru perioada 2004-2006, precum şi a Memorandumului tehnic de înţelegere
 • LEGE nr. 7 din 25 ianuarie 1991 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol facultativ la Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice, vizind abolirea pedepsei cu moartea
 • LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 151 din 22 iunie 2018 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 78 din 28 martie 2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021