Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.106 din 26 noiembrie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2004privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.106 din 26 noiembrie 2004

Având în vedere necesitatea diminuării poluării aerului în aglomerările urbane, datorate emisiilor de gaze de eşapament de la autoturisme, şi ponderea cea mai mare printre sursele de poluare, în scopul încadrării emisiilor în valorile limită admise la nivel european pentru aerul ambiental, în vederea prevenirii formării deşeurilor ca urmare a abandonării autoturismelor uzate, al atingerii ţintelor prevăzute de acquisul comunitar de mediu privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor provenite din vehicule uzate, în vederea respectării calendarului prevăzut în Foaia de parcurs pentru România a Comisiei Europene privind încheierea capitolului de negociere 22 "Mediu" cu Uniunea Europeană, ţinând cont de necesitatea diminuării efectelor negative ale poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Obiectivele prezentei ordonanţe de urgenţă sunt:1. diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor care nu respectă standardele naţionale şi europene în materie;2. creşterea accesibilităţii la cumpărarea de autoturisme noi de către toate categoriile sociale;3. încurajarea îmbunătăţirii schemelor de sporire a atractivităţii, propuse de producătorii de autoturisme;4. crearea de noi locuri de muncă. Articolul 2Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se instituie Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto, denumit în continuare Program. Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:1. Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;2. Comitet - comitetul de avizare, ca structură de decizie a Administraţiei Fondului pentru Mediu, potrivit art. 3 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru Mediu, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;3. autoturism uzat - orice autoturism având o vechime mai mare sau egală cu 12 ani şi care se află în stare de funcţionare;4. autoturism nou - un autoturism care nu a fost niciodată înmatriculat şi care nu a fost utilizat potrivit destinaţiei acestuia;5. proprietar - orice persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate un autoturism uzat;6. producător validat - orice producător de autoturisme căruia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program;7. schema de sporire a atractivităţii - orice modalitate prin care producătorul diminuează efortul cumpărătorului unui autoturism nou;8. REMAT - orice agent economic autorizat conform prevederilor legale în vigoare, având ca obiect de activitate recuperarea şi valorificarea materialelor refolosibile;9. certificat REMAT - document nominal din care rezultă predarea către REMAT de către proprietar a unui autoturism uzat, în vederea casării şi radierii din circulaţie. Articolul 4 (1) Orice producător de autoturisme, persoană juridică, care doreşte înscrierea în Program, depune la Comitet o cerere însoţită de un plic sigilat, conţinând o documentaţie care va fi asimilată proiectelor de mediu în sensul Legii nr. 73/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte capacitatea acestuia de a produce sau de a comercializa autoturisme noi în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a schemelor de sporire a atractivităţii autoturismelor noi comercializate în cadrul Programului. (2) Măsurile de natura ajutorului de stat, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, vor fi notificate conform Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei. Articolul 5 (1) De la data publicării listei producătorilor validaţi şi pe toată perioada derulării Programului, producătorii validaţi vor face cunoscute publicului calitatea acestora de producător validat în cadrul Programului, precum şi un extras din prezenta ordonanţă de urgenţă, cuprinzând cel puţin conţinutul art. 6 din aceasta. (2) Înştiinţarea se va face prin afişarea la punctele de comercializare într-un loc vizibil, precum şi prin orice alt mijloc de comunicare în masă. Articolul 6 (1) Poate beneficia de o primă în cuantum de 30 milioane lei orice proprietar al unui autoturism uzat, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) predă spre casare unei unităţi REMAT autoturismul uzat proprietate personală, obţinând astfel un certificat REMAT; b) achiziţionează un autoturism nou de la un producător validat. (2) Cuantumul primei prevăzute la alin. (1) se va scădea din preţul de achiziţie al unui autoturism nou, cumpărătorul beneficiind şi de schema de sporire a atractivităţii specifică acelui producător. (3) Modalităţile concrete de acordare/decontare a primei prevăzute la alin. (1) vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului finanţelor publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 7Prima prevăzută la art. 6 alin. (1) va putea fi obţinută o singură dată, iar pentru achiziţionarea unui autoturism nou va putea fi obţinută o singură primă. Articolul 8 (1) Cartea de identitate a autoturismului uzat, precum şi cea a autoturismului nou vor conţine numele aceluiaşi proprietar, care după casarea autoturismului uzat va fi înscris şi pe certificatul REMAT, cu excepţia prevăzută la alin. (3). (2) Certificatele REMAT nu sunt transmisibile. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), certificatele REMAT vor putea fi transmise rudelor de gradul I sau pot urma reglementările specifice succesiunilor. Articolul 9După data publicării listei producătorilor validaţi şi pe toată perioada derulării Programului, producătorii validaţi nu pot modifica schema de sporire a atractivităţii specifică acelui producător, în sensul diminuării acesteia. Articolul 10Cheltuielile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi suportate din Fondul pentru mediu, în limita sumelor alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru categoria prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 73/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11Programul se aplică până la data de 1 iulie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Speranţa Maria IanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 10 noiembrie 2004.Nr. 99------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 30 septembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 673 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică şi de plăti dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 30 din 22 decembrie 1978 Codul vamal al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 24 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă şi reducerea în continuare a consumului de energie electrică, energie termica, gaze naturale şi alţi combustibili
 • LEGE nr. 64 din 31 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 4 octombrie 2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 28 iunie 2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 1.076 din 1 aprilie 1931 privind ratificarea Acordului comercial provizoriu încheiat între România şi Elveţia, semnat la Bucureşti la 25 August 1930
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 31 octombrie 2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 168 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 369 din 11 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 558 din 15 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România
 • LEGE nr. 67 din 20 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi, semnat la Galaţi la 31 mai 2011
 • LEGE nr. 302 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 272 din 21 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 517 din 23 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 203 din 25 mai 2004 pentru declararea ca oraş a comunei Pătârlagele, judeţul Buzău
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 112 din 27 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 163 din 11 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2014 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 263 din 7 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 31 din 1 martie 2006 privind securitizarea creanţelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 29 noiembrie 2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate
 • LEGE nr. 76 din 23 iulie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere
 • LEGE nr. 204 din 24 octombrie 2008 privind protejarea exploataţiilor agricole
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 17 decembrie 1997 pentru reglementarea plăţii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului
 • LEGE nr. 26 din 12 martie 1997 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 99 din 26 mai 1998 pentru proclamarea Zilei imnului naţional al României
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 266 din 22 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 95 din 31 decembrie 1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
 • LEGE nr. 48 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 septembrie 1997 privind unele măsuri de conservare şi de închidere a minelor
 • LEGE Nr. 60 din 3 iulie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020