Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.106 din 26 noiembrie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2004privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.106 din 26 noiembrie 2004

Având în vedere necesitatea diminuării poluării aerului în aglomerările urbane, datorate emisiilor de gaze de eşapament de la autoturisme, şi ponderea cea mai mare printre sursele de poluare, în scopul încadrării emisiilor în valorile limită admise la nivel european pentru aerul ambiental, în vederea prevenirii formării deşeurilor ca urmare a abandonării autoturismelor uzate, al atingerii ţintelor prevăzute de acquisul comunitar de mediu privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor provenite din vehicule uzate, în vederea respectării calendarului prevăzut în Foaia de parcurs pentru România a Comisiei Europene privind încheierea capitolului de negociere 22 "Mediu" cu Uniunea Europeană, ţinând cont de necesitatea diminuării efectelor negative ale poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Obiectivele prezentei ordonanţe de urgenţă sunt:1. diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor care nu respectă standardele naţionale şi europene în materie;2. creşterea accesibilităţii la cumpărarea de autoturisme noi de către toate categoriile sociale;3. încurajarea îmbunătăţirii schemelor de sporire a atractivităţii, propuse de producătorii de autoturisme;4. crearea de noi locuri de muncă. Articolul 2Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se instituie Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto, denumit în continuare Program. Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:1. Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;2. Comitet - comitetul de avizare, ca structură de decizie a Administraţiei Fondului pentru Mediu, potrivit art. 3 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru Mediu, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;3. autoturism uzat - orice autoturism având o vechime mai mare sau egală cu 12 ani şi care se află în stare de funcţionare;4. autoturism nou - un autoturism care nu a fost niciodată înmatriculat şi care nu a fost utilizat potrivit destinaţiei acestuia;5. proprietar - orice persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate un autoturism uzat;6. producător validat - orice producător de autoturisme căruia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program;7. schema de sporire a atractivităţii - orice modalitate prin care producătorul diminuează efortul cumpărătorului unui autoturism nou;8. REMAT - orice agent economic autorizat conform prevederilor legale în vigoare, având ca obiect de activitate recuperarea şi valorificarea materialelor refolosibile;9. certificat REMAT - document nominal din care rezultă predarea către REMAT de către proprietar a unui autoturism uzat, în vederea casării şi radierii din circulaţie. Articolul 4 (1) Orice producător de autoturisme, persoană juridică, care doreşte înscrierea în Program, depune la Comitet o cerere însoţită de un plic sigilat, conţinând o documentaţie care va fi asimilată proiectelor de mediu în sensul Legii nr. 73/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte capacitatea acestuia de a produce sau de a comercializa autoturisme noi în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a schemelor de sporire a atractivităţii autoturismelor noi comercializate în cadrul Programului. (2) Măsurile de natura ajutorului de stat, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, vor fi notificate conform Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei. Articolul 5 (1) De la data publicării listei producătorilor validaţi şi pe toată perioada derulării Programului, producătorii validaţi vor face cunoscute publicului calitatea acestora de producător validat în cadrul Programului, precum şi un extras din prezenta ordonanţă de urgenţă, cuprinzând cel puţin conţinutul art. 6 din aceasta. (2) Înştiinţarea se va face prin afişarea la punctele de comercializare într-un loc vizibil, precum şi prin orice alt mijloc de comunicare în masă. Articolul 6 (1) Poate beneficia de o primă în cuantum de 30 milioane lei orice proprietar al unui autoturism uzat, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) predă spre casare unei unităţi REMAT autoturismul uzat proprietate personală, obţinând astfel un certificat REMAT; b) achiziţionează un autoturism nou de la un producător validat. (2) Cuantumul primei prevăzute la alin. (1) se va scădea din preţul de achiziţie al unui autoturism nou, cumpărătorul beneficiind şi de schema de sporire a atractivităţii specifică acelui producător. (3) Modalităţile concrete de acordare/decontare a primei prevăzute la alin. (1) vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului finanţelor publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 7Prima prevăzută la art. 6 alin. (1) va putea fi obţinută o singură dată, iar pentru achiziţionarea unui autoturism nou va putea fi obţinută o singură primă. Articolul 8 (1) Cartea de identitate a autoturismului uzat, precum şi cea a autoturismului nou vor conţine numele aceluiaşi proprietar, care după casarea autoturismului uzat va fi înscris şi pe certificatul REMAT, cu excepţia prevăzută la alin. (3). (2) Certificatele REMAT nu sunt transmisibile. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), certificatele REMAT vor putea fi transmise rudelor de gradul I sau pot urma reglementările specifice succesiunilor. Articolul 9După data publicării listei producătorilor validaţi şi pe toată perioada derulării Programului, producătorii validaţi nu pot modifica schema de sporire a atractivităţii specifică acelui producător, în sensul diminuării acesteia. Articolul 10Cheltuielile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi suportate din Fondul pentru mediu, în limita sumelor alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru categoria prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 73/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11Programul se aplică până la data de 1 iulie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Speranţa Maria IanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 10 noiembrie 2004.Nr. 99------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 29 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996
 • LEGE nr. 80 din 6 februarie 1941 pentru reprimarea faptelor ce pun în primejdie existenţa şi interesele Statului
 • LEGE nr. 160 din 4 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 9 octombrie 2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 82 din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
 • LEGE nr. 362 din 8 septembrie 2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 445 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 54 din 1 iunie 1992 privind impozitul pe sumele obţinute din vînzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat
 • LEGE nr. 6 din 8 ianuarie 1999 pentru ratificarea celui de-al 6-lea Protocol adiţional la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996
 • LEGE nr. 182 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 31 din 18 mai 1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
 • LEGE nr. 93 din 10 noiembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31 din 29 iulie 1994 privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 46 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea decretului nr. 95/1971 pentru modificarea articolului 16 din Decretul nr. 1171/1968 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţămîntului, aprobat prin Legea nr. 7/1969
 • LEGE nr. 184 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 323 din 5 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 23 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 269/2000 privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 339 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei
 • LEGE nr. 121 din 1 aprilie 1937 privind neurmărirea despăgubirilor de moarte sau invaliditate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137 din 14 decembrie 2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finanţarea unor obiective majore de investiţii
 • LEGE nr. 62 din 30 iunie 1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 420 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 28 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 215 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 358 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundaţii şi de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul naţional PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe şi agenţii comunitare şi sprijin pentru beneficiarii finali şi la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, Moldova şi Ucraina
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 25 din 27 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999
 • LEGE nr. 284 din 26 noiembrie 2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 579 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 13 din 7 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 13 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 67 din 21 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 9 februarie 2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021