Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004

Având în vedere necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru eficientizarea activităţii de asistenţă sanitară veterinară, ţinându-se cont de cerinţele Comunităţii Europene, luând în considerare faptul că majoritatea circumscripţiilor sanitare veterinare sunt în stare avansată de degradare şi necesită urgent investiţii şi că toate circumscripţiile sanitare veterinare trebuie să îndeplinească condiţiile legale de funcţionare şi autorizare până la data de 1 ianuarie 2007, precum şi pentru a elimina riscul ca, începând cu data respectivă, un număr de aproximativ 1.500 de comune să rămână fără asistenţă medicală veterinară,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 9 iunie 1999, cu modificările ulterioare, cuprinzând bunuri imobile - clădiri şi terenuri aferente -, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Se aprobă trecerea bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente -, prevăzute în anexă, aflate în domeniul privat al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul vânzării acestora. (3) Se aprobă vânzarea bunurilor prevăzute la alin. (1) în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor se va realiza prin protocol de predare-preluare între părţile interesate, respectiv între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia Domeniilor Statului, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 3 (1) Concesionarii bunurilor imobile prevăzute în anexă pot cumpăra, în baza solicitării scrise, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, un singur imobil - clădire şi teren aferent - dintre cele aflate în concesiunea lor. (2) Bunurile imobile care nu pot face obiectul vânzării rămân în continuare în regim de concesiune. Articolul 4 (1) Vânzarea bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente -, prevăzute în anexă, se face de către Agenţia Domeniilor Statului, prin atribuire directă către concesionarii activităţilor sanitare veterinare publice de interes naţional, care îşi desfăşoară activitatea în aceste imobile. (2) Preţul de vânzare va fi preţul pieţei stabilit pe baza unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat, din care se deduc investiţiile realizate de concesionar în imobilul respectiv. Raportul de evaluare va evidenţia valoarea investiţiilor efectuate de către solicitant. (3) Deducerea valorii investiţiilor efectuate se va face numai dacă acestea au fost efectuate în baza contractului de concesiune sau cu acordul proprietarului. (4) Valoarea investiţiilor deduse în condiţiile alin. (3) nu poate depăşi 50% din preţul de vânzare stabilit prin raportul de evaluare. Articolul 5 (1) Preţul de vânzare se poate achita în rate de către cumpărător. (2) Vânzarea imobilelor cu plata în rate se face în următoarele condiţii: a) avans 20% din preţul de vânzare; b) rate trimestriale eşalonate pe un termen de până la 10 ani; c) perceperea unei dobânzi anuale la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României de la data plăţii. Articolul 6Vânzătorul va solicita cumpărătorului constituirea de garanţii pentru asigurarea plăţii: a) scrisoare de garanţie emisă de o bancă comercială română sau de o bancă comercială străină cu care banca română are relaţii de corespondent; sau b) constituirea unei ipoteci pe imobilul care face obiectul vânzării. Articolul 7În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă două rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate, iar sumele plătite de cumpărător până la data rezolvirii contractului nu se restituie. Articolul 8Cheltuielile ocazionate de procedura de vânzare sunt avansate de către vânzător, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli, inclusiv întocmirea planului cadastral şi a raportului de evaluare, urmând ca sumele respective să fie achitate de către cumpărători la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. Articolul 9 (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare, bunurilor imobile clădiri şi terenuri aferente - cumpărate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu li se poate schimba destinaţia pe perioada concesionării activităţilor sanitare veterinare publice de interes naţional. (2) Interdicţia schimbării destinaţiei, prevăzută la alin. (1), nu se poate întinde pe o perioadă mai mică de 10 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Articolul 10Sumele obţinute din vânzarea bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente -, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se fac venit la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. III-X din Hotărârea Guvernului nr. 661/2004 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului, precum şi pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în scopul vânzării acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 14 mai 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Alin Teodorescup. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Gabriel Vasile DrăganMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 89. Anexa                      Anexa cuprinzând bunurile imobile care        trec din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi       Dezvoltării Rurale, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.                                  Judeţul ALBA
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. Alba IuliaAlba Iulia, str. Matelar40.278174,7596,4
  2.C.S.V. BerghinBerghin40.2802112.441
  3.C.S.V. MihalţMihalţ40.281164,3664,9
  4.C.S.V. ÎntregaldeBenic40.282227,4931,45
  5.C.S.V. SântimbruSântimbru40.283230,0480
  6.C.S.V. TeiuşTeiuş40.284272452,4
  7.C.S.V. AiudAiud, str. Tribun Tudoran40.285282,5542,5
  8.C.S.V. RimeteaRimetea40.286213,3655,7
  9.C.S.V. HopârtaHopârta40.287249,41.174,15
  10.C.S.V. UnireaUnirea40.2885082.039,15
  11.C.S.V. FărăuFărău40.289226,62.174,15
  12.C.S.V. NoşlacNoşlac40.29091638
  13.C.S.V. SebeşSebeş40.291293,21.776,8
  14.C.S.V. CâlnicCâlnic40.292145,8278,4
  15.C.S.V. SăscioriSăsciori40.293231,381.301
  16.C.S.V. Daia RomânăDaia Română40.294216,7698,3
  17.C.S.V. SpringSpring40.2952271.975
  18.C.S.V. DoştatDoştat40.2962261.286
  19.C.S.V. Roşia de SecaşRoşia de Secaş40.297228,82.945
  20.C.S.V. OhabaOhaba40.2982353.475,9
  21.C.S.V. CergăuCergău40.299264,7883,8
  22.C.S.V. Lunca MureşuluiLunca Mureşului40.3002521.248
  23.C.S.V. Valea LungăValea Lungă40.3015171.430
  24.C.S.V. CenadeCenade40.3021081.537,8
  25.C.S.V. Cetatea de BaltăCetatea de Baltă40.303303,1280,9
  26.C.S.V. SălişteaSăliştea40.304217,7839,79
  27.C.S.V. ŞibotŞibot40.305129830
  28.C.S.V. Pianu de SusPianu de Sus40.306277,64464,36
  29.C.S.V. Vinţu de Jos Vinţu de Jos40.307145,6972
  30.C.S.V. CâmpeniCâmpeni40.308306874
  31.C.S.V. ZlatnaZlatna40.3091261.304
  32.C.S.V. AlbacAlbac40.310242680,00
  33.C.S.V. Baia de ArieşBaia de Arieş40.311234774
  34.C.S.V. OcolişOcoliş40.312150,96.487,1
  35.C.S.V. ŞugagŞugag40.313203,3748,5
  36.C.S.V. GârdaGârda de Sus40.3141822.218
  37.C.S.V. TiurBlaj40.315146,71.293
  38.C.S.V. Crăciunelu de JosCrăciunelu de Jos40.316211,45.175,6
  39.C.S.V. CiugudCiugud40.279267,9763,4
                                  Judeţul ARAD
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. Arad-GrădişteArad27.34390244
  2.C.S.V. CurticiCurtici27.3292852.115
  3.C.S.V. PecicaPecica27.339226612
  4.C.S.V. SecusigiuSecusigiu27.3421221.318
  5.C.S.V. IneuIneu27.3309060
  6.C.S.V. CermeiCermei27.3352142.786
  7.C.S.V. SăvârşinSăvârşin27.341200500
  8.C.S.V. BirchişBirchiş27.3332441.400
  9.C.S.V. CraivaCraiva27.336238450
  10.C.S.V. HăşmaşHăşmaş27.33717020
  11.C.S.V. BocsigBocsig27.3442501.812
  12.C.S.V. ButeniButeni27.3343899.611
  13.C.S.V. SebişSebiş27.3312681.800
  14.C.S.V. PleşcuţaPleşcuţa27.340100150
  15.C.S.V. AlmaşAlmaş27.3323502.600
  16.C.S.V. HălmagiuHălmagiu27.33881543
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. Arad-GrădişteArad27.34390244
  2.C.S.V. CurticiCurtici27.3292852.115
  3.C.S.V. PecicaPecica27.339226612
  4.C.S.V. SecusigiuSecusigiu27.3421221.318
  5.C.S.V. IneuIneu27.3309060
  6.C.S.V. CermeiCermei27.3352142.786
  7.C.S.V. SăvârşinSăvârşin27.341200500
  8.C.S.V. BirchişBirchiş27.3332441.400
  9.C.S.V. CraivaCraiva27.336238450
  10.C.S.V. HăşmaşHăşmaş27.33717020
  11.C.S.V. BocsigBocsig27.3442501.812
  12.C.S.V. ButeniButeni27.3343899.611
  13.C.S.V. SebişSebiş27.3312681.800
  14.C.S.V. PleşcuţaPleşcuţa27.340100150
  15.C.S.V. AlmaşAlmaş27.3323502.600
  16.C.S.V. HălmagiuHălmagiu27.33881543
                                 Judeţul ARGEŞ
             
  Nr. crtDenumirea . circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. Albeştii de ArgeşAlbeştii de Argeş28.112160270
  2.C.S.V. Albeştii de MuscelAlbeştii de Muscel28.11082152
  3.C.S.V. AninoasaAninoasa28.1081240
  4.C.S.V. BascovBascov28.121135877
  5.C.S.V. BrăduleţBrăduleţ28.11880652
  6.C.S.V. BârlaBârla28.1142002.200
  7.C.S.V. BabanaBabana28.12075707
  8.C.S.V. BoteniBoteni28.116164836
  9.C.S.V. ColibaşiColibaşi28.14750950
  10.C.S.V. CăteascaCăteasca28.1451201.464
  11.C.S.V. CălineştiCălineşti28.143802.364
  12.C.S.V. CosteştiCosteşti28.1321353.365
  13.C.S.V. CâmpulungCâmpulung28.122202260
  14.C.S.V. CorbeniCorbeni28.1411621.838
  15.C.S.V. CucaCuca28.15248352
  16.C.S.V. CicăneştiCicăneşti28.15180544
  17.C.S.V. CăldăraruCăldăraru28.140160840
  18.C.S.V. CepariCepari28.12575918
  19.C.S.V. CiofrângeniCiofrângeni28.1482801.860
  20.C.S.V. CotmeanaCotmeana28.138120485
  21.C.S.V. CetăţeniCetăţeni28.14949351
  22.C.S.V. Curtea de ArgeşCurtea de Argeş28.1281423.543
  23.C.S.V. CorbiCorbi28.172231736
  24.C.S.V. DragoslaveleDragoslavele28.154462
  25.C.S.V. DobreştiDobreşti28.15696304
  26.C.S.V. DâmbovicioaraDâmbovicioara28.15380282
  27.C.S.V. DârmăneştiDârmăneşti28.15836694
  28.C.S.V. HârtieştiHârtieşti28.161840
  29.C.S.V. HârseştiHârseşti28.16065935
  30.C.S.V. Lunca CorbuluiLunca Corbului28.162360500
  31.C.S.V. MozăceniMozăceni28.1741152.437
  32.C.S.V. MioareleMioarele28.173103328
  33.C.S.V. MorăreştiMorăreşti28.17088232
  34.C.S.V. MălureniMălureni28.17170236
  35.C.S.V. NegraşiNegraşi28.17840353
  36.C.S.V. NucşoaraNucşoara28.177400
  37.C.S.V. OarjaOarja28.179117877
  38.C.S.V. PietroşaniPietroşani28.1881341.466
  39.C.S.V. Poiana LaculuiPoiana Lacului28.1831281.056
  40.C.S.V. PopeştiPopeşti28.1841502.250
  41.C.S.V. ReceaRecea28.185135865
  42.C.S.V. SălătrucuSălătrucu28.18990262
  43.C.S.V. SloboziaSlobozia28.196160400
  44.C.S.V. StolniciStolnici28.18820050
  45.C.S.V. Schitu GoleştiSchitu Goleşti28.195170553
  46.C.S.V. StoeneştiStoeneşti28.19454346
  47.C.S.V. ŞuiciŞuici28.1911001.600
  48.C.S.V. StâlpeniStâlpeni28.193120485
  49.C.S.V. ŞtefăneştiŞtefăneşti28.1861001.488
  50.C.S.V. TigveniTigveni28.1972500
  51.C.S.V. TeiuTeiu28.1981801.320
  52.C.S.V. ŢiţeştiŢiţeşti28.199162838
  53.C.S.V. UdaUda28.201510
  54.C.S.V. UngheniUngheni28.200115885
  55.C.S.V. VedeaVedea28.202198936
  56.C.S.V. Valea IaşuluiValea Iaşului28.203960
                             Judeţul BACĂU
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. BacăuBacău, Str. Bucovinei nr. 2138.665367305
  2.C.S.V. Bereşti- TazlăuBereşti-Tazlău38.666; 38.667; 38.668;2004.550
  3.C.S.V. BuhociBuhoci38.6696832
  4.C.S.V. BuhuşiBuhuşi, str. T. Vladimirescu nr. 1838.670178526
  5.C.S.V. CăiuţiCăiuţi38.671163837
  6.C.S.V. ColoneştiColoneşti38.6721531.683
  7.C.S.V. CorbascaCorbasca38.6741522.088
  8.C.S.V. CoţofăneştiCoţofăneşti38.6761651.417
  9.C.S.V. ComăneştiComăneşti, str. V. Alecsandri nr. 4638.6772101.718
  10.C.S.V. DămieneştiDămieneşti38.679207677
  11.C.S.V. Dealu MoriiDealu Morii38.681165339
  12.C.S.V. FilipeniFilipeni38.682206447
  13.C.S.V. FilipeştiCârligi, comuna Filipeşti38.6841364.424
  14.C.S.V. GăiceanaGăiceana38.6851602.998
  15.C.S.V. GârleniGârleni38.687170430
  16.C.S.V. GlăvăneştiGlăvăneşti38.6882021.624
  17.C.S.V. HelegiuHelegiu38.689144336
  18.C.S.V. HorgeştiRăcătău comuna Horgeşti38.6921752.463
  19.C.S.V. HemeiuşHemeiuş38.691121779
  20.C.S.V. Izvoru BerheciuluiIzvoru Berheciului38.6941452.805
  21.C.S.V. Letea VecheLetea Veche38.69674176
  22.C.S.V. LiveziLivezi38.697144198
  23.C.S.V. MăgireştiMăgireşti38.699; 38.8001792.246
  24.C.S.V. MăguraMăgura38.7011531.383
  25.C.S.V. MoineştiMoineşti, Str. Oborului nr. 238.7031523.376
  26.C.S.V. MotoşeniMotoşeni38.7051622.918
  27.C.S.V. NegriNegri38.70669,5378,5
  28.C.S.V. Nicolae BălcescuNicolae Bălcescu38.70760240
  29.C.S.V. OituzOituz, comuna Hârja38.709110110
  30.C.S.V. OneştiOneşti, str. Mărăşeşti nr. 12038.7102101.068
  31.C.S.V. OrbeniOrbeni38.712105203
  32.C.S.V. ParinceaParincea38.713131988
  33.C.S.V. PalancaPalanca38.7142643.166
  34.C.S.V. PârjolPârjol38.7161442.451
  35.C.S.V. PânceştiPânceşti38.7181441.417
  36.C.S.V. PlopanaPlopana38.719154876
  37.C.S.V. PoduriPoduri38.7211851.135
  38.C.S.V. Podu TurculuiPodu Turcului38.7224984.772
  39.C.S.V. RăcăciuniRăcăciuni38.72448114.394
  40.C.S.V. RăchitoasaRăchitoasa38.7261672.169
  41.C.S.V. SănduleniSănduleni38.728376,50
  42.C.S.V. SascutSascut38.7291521.434
  43.C.S.V. SecuieniSecuieni38.73290200
  44.C.S.V. Slănic- MoldovaSlănic-Moldova, str. 1 Mai nr. 31C38.7331851.315
  45.C.S.V. StănişeştiStănişeşti38.7341461.396
  46.C.S.V. Ştefan cel MareŞtefan cel Mare38.7361922.176
  47.C.S.V. Târgu OcnaTârgu Ocna, str. Vlad Ţepeş nr. 138.7381761.318
  48.C.S.V. VultureniVultureni38.7401443.384
                             Judeţul BIHOR
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. AleşdAleşd nr. 1737.435340644
  2.C.S.V. AştileuAştileu nr. 137.432600
  3.C.S.V. AuşeuAuşeu nr. 21337.437107893
  4.C.S.V. Avram IancuAvram Iancu nr. 6237.4381641.552
  5.C.S.V. BratcaBratca nr. 43037.4395020
  6.C.S.V. BorodBorod nr. 2537.44015070
  7.C.S.V. BeiuşBeiuş, Str. Sârgului Mare nr. 637.4413301.518
  8.C.S.V. BihariaBiharia, Str. Gării nr. 837.4423686.383
  9.C.S.V. BatărBatăr nr. 43037.4431332.982
  10.C.S.V. BorşSântion nr. 4237.444241483
  11.C.S.V. BudureasaBudureasa nr. 337.445180220
  12.C.S.V. CăbeştiCăbeşti nr. 8137.44670100
  13.C.S.V. CurăţeleCurăţele nr. 237.447530
  14.C.S.V. CefaCefa nr. 137.448200556
  15.C.S.V. CeicaCeica nr. 6637.449182775
  16.C.S.V. CherechiuCherechiu nr. 10937.450200800
  17.C.S.V. CărpinetCărpinet nr. 2737.497200
  18.C.S.V. CopăcelCopăcel nr. 237.451172128
  19.C.S.V. Cociuba MareCociuba Mare nr. 3737.4521650
  20.C.S.V. BunteştiDumbrăveni nr. 6437.453176824
  21.C.S.V. DiosigDiosig, str.37.454112138
  22.C.S.V. DobreştiDobreşti nr. 4537.45556187
  23.C.S.V. Oradea II EpiscopiaOradea, Str. Molidului nr. 5837.456157732
  24.C.S.V. CăpâlnaGinta nr. 16437.4571102.690
  25.C.S.V. CiumeghiuGhiorac nr. 15037.4581522.133
  26.C.S.V. Hidişelu de SusHidişelu de Sus nr. 3437.459145355
  27.C.S.V. ChişlazMişca nr. 11437.4621058.275
  28.C.S.V. Girişu de CrişTărian nr. 8537.489250730
  29.C.S.V. Husasău de TincaMiersig nr. 5437.496180160
  30.C.S.V. Ineu de CrişIneu nr. 937.460100119
  31.C.S.V. LăzăreniLăzăreni nr. 1737.461116884
  32.C.S.V. MăgeştiMăgeşti nr. 1237.4631004.697
  33.C.S.V. HarghitaMarghita, str. I.L. Caragiale nr. 2737.464783.313
  34.C.S.V. MădărasMădăras nr. 1837.4651130
  35.C.S.V. NojoridNojorid nr. 11037.466188748
  36.C.S.V. OlceaOlcea nr. 1737.4672641.813
  37.C.S.V. OşorheiOşorhei nr. 31137.468871.000
  38.C.S.V. Oradea IOradea, Str Seleuşului nr. 5737.48280377
  39.C.S.V. PietroasaPietroasa nr. 7837.46918960
  40.C.S.V. PopeştiPopeşti nr. 1837.470401.396
  41.C.S.V. PocolaPocola nr. 8237.471104700
  42.C.S.V. RăbăganiRăbăgani nr. 4737.4721001.330
  43.C.S.V. RoşioriRoşiori nr. 217/A37.4731233.077
  44.C.S.V. ŞinteuŞinteu nr. 737.47456374
  45.C.S.V. ŞuncuiuşŞuncuiuş37.475102184
  46.C.S.V. Suplacu de BarcăuSuplacu de Barcău, Str. Muncii nr. 3837.476136664
  47.C.S.V. ŞoimiŞoimi nr. 25837.4771801.000
  48.C.S.V. SălardSălard nr. 41137.478146919
  49.C.S.V. SârbiFegernic37.4791062.094
  50.C.S.V. SpinuşSpinuş nr. 113A37.4801651.291
  51.C.S.V. SâmbătaSâmbăta nr. 437.481241259
  52.C.S.V. SânmartinSânmartin nr. 4637.483110914
  53.C.S.V. SudrigiuPăntăseşti nr. 4637.48470862
  54.C.S.V. SăcadatSăcadat nr. 37337.4851981.677
  55.C.S.V. ŞimianŞimian nr. 58337.487120580
  56C.S.V. TărcaiaTărcaia nr. 6137.4881730
  57.C.S.V. TileagdTileagd, Str. Principală nr. 5337.4902314.469
  58.C.S.V. TincaTinca, Str. Şcolii nr. 137.491326592
  59.C.S.V. TarceaTarcea nr. 17137.492100950
  60.C.S.V. Vadu CrişuluiVadu Crişului nr. 72237.4931572.345
  61.C.S.V. VaşcăuVaşcău, Str. Şcolii nr. 137.4941301.720
  62.C.S.V. Valea lui MihaiValea lui Mihai Str. Mică nr. 6937.4951042.760
  63.Clinica Veterinară OradeaOradea, Str. Ion Bogdan nr. 3737.43411786
Judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. BistriţaBistriţa, Str Tărpiului nr. 237.362; 37.3631630
  2.C.S.V. BecleanBeclean, str. Gheorghe Doja nr. 437.3641420
  3.C.S.V. BranişteaBraniştea37.3662000
  4.C.S.V. BudeştiBudeşti37.3671130
  5.C.S.V. Ciceu- GiurgeştiCiceu-Giurgeşti37.3681500
  6.C.S.V. ChiuzaChiuza37.3691580
  7.C.S.V. ChiochişChiochiş37.370; 37.371; 37.3722830
  8.C.S.V. Galaţii BistriţeiGalaţii Bistriţei37.3731150
  9.C.S.V. FeldruFeldru37.3741800
  10.C.S.V. Ilva MareIlva Mare37.375; 37.376; 37.371430
  11.C.S.V. Josenii BârgăuluiJosenii Bârgăului37.378193807
  12.C.S.V. LivezileLivezile37.379; 37.380; 37.3811580
  13.C.S.V. Măgura IlveiMăgura Ilvei37.384650
  14.C.S.V. MilaşMilaş37.3851650
  15.C.S.V. NăsăudNăsăud37.386900
  16.C.S.V. NimigeaNimigea37.387; 37.3881130
  17.C.S.V. ReteagPetru Rareş37.3922550
  18.C.S.V. NuşeniNuşeni37.389; 37.3911130
  19.C.S.V. Prundu BârgăuluiPrundu Bârgăului37.393; 37.3941800
  20.C.S.V. RodnaRodna37.3951300
  21.C.S.V. RebrişoaraRebrişoara37.396500
  22.C.S.V. Satu NouCetate37.3971680
  23.C.S.V. Sângeorz- BăiSângeorz-Băi37.3991800
  24.C.S.V. Sînmihaiu de CâmpieSânmihaiu de Câmpie37.4011400
  25.C.S.V. ŞieuŞieu37.4021290
  26.C.S.V. SanţSanţ37.403830
  27.C.S.V. ŞintereagŞintereag37.407; 37.408; 37.4081420
  28.C.S.V. SpermezeuSpermezeu37.404; 37.405; 37.4061330
  29.C.S.V. TelciuTelciu37.4101130
  30.C.S.V. TeacaTeaca37.4121600
  31.C.S.V. Tiha BârgăuluiTiha Bârgăului37.41396904
  32.C.S.V. UrmenişUrmeniş37.414; 37.416; 2.0461350
  33.C.S.V. ZagraZagra37.4181800
  34.C.S.V. ViişoaraViişoara37.4171130
                                Judeţul BOTOŞANI
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. AvrămeniAvrămeni27.8451853.231
  2.C.S.V. BrăeştiBrăeşti27.8471621.188
  3.C.S.V. BroscăuţiBroscăuţi27.8481221.288
  4.C.S.V. BuceceaBucecea27.8493704.480
  5.C.S.V. CălăraşiCălăraşi27.8503302.370
  6.C.S.V. CorlăteniCorlăteni27.8512052.945
  7.C.S.V. CorniCorni27.8523801.137
  8.C.S.V. CoţuşcaCoţuşca27.8532721.493
  9.C.S.V. CristeştiCristeşti27.8542051.645
  10.C.S.V. CristineştiCristineşti27.8551891.961
  11.C.S.V. DângeniDângeni27.9001702.330
  12.C.S.V. DurneştiDurneşti27.858153867
  13.C.S.V. FlămânziFlămânzi27.859290260
  14.C.S.V. FrumuşicaFrumuşica27.860106114
  15.C.S.V. George EnescuGeorge Enescu27.8612331.039
  16.C.S.V. GorbăneştiGorbăneşti27.862202798
  17.C.S.V. HavârnaHavârna27.8641104.727
  18.C.S.V. HăneştiHăneşti27.8631021.119
  19.C.S.V. Hilişeu- HoriaHilişeu-Horia27.8651792.021
  20.C.S.V. HlipiceniHlipiceni27.8661668.589
  21.C.S.V. HudeştiHudeşti27.8672621.604
  22.C.S.V. ManoleasaManoleasa27.8692751.925
  23.C.S.V. Mihai EminescuMihai Eminescu27.868285702
  24.C.S.V. MihăileniMihăileni27.8702251.179
  25.C.S.V. MihălăşeniMihălăşeni27.8711902.552
  26.C.S.V. MileancaMileanca27.8722501.932
  27.C.S.V. MitocMitoc27.8732851.403
  28.C.S.V. NicşeniNicşeni27.874101699
  29.C.S.V. PăltinişPăltiniş27.8752103.890
  30.C.S.V. PomârlaPomârla27.8762791.977
  31.C.S.V. PrăjeniPrăjeni27.877147623
  32.C.S.V. RăchiţiRăchiţi27.878265605
  33.C.S.V. Rădăuţi- PrutRădăuţi-Prut27.879275881
  34.C.S.V. RipiceniRipiceni27.880275710
  35.C.S.V. RomaRoma27.8812402.460
  36.C.S.V. RomâneştiRomâneşti27.8822801.120
  37.C.S.V. SuharăuSuharău27.8861981.502
  38.C.S.V. SuliţaSuliţa27.8872052.369
  39.C.S.V. ŞendriceniŞendriceni27.884104625
  40.C.S.V. TruşeştiTruşeşti27.8893691.106
  41.C.S.V. TodireniTodireni27.8882231.977
  42.C.S.V. UngureniUngureni27.8902573.347
  43.C.S.V. UnţeniUnţeni27.8912801.320
  44.C.S.V. VăculeştiVăculeşti27.8933101.445
  45.C.S.V. ViişoaraViişoara27.8942701.029
  46.C.S.V. Vârfu CâmpuluiVârfu Câmpului27.8921941.588
  47.C.S.V. VlădeniVlădeni27.895170830
  48.C.S.V. VorniceniVorniceni27.8961951.605
  49.C.S.V. VoronaVorona27.8972101.814
  50.C.S.V. DarabaniDarabani27.8561691.831
  51.C.S.V. SăveniSăveni27.8835485.490
  52.C.S.V. DorohoiDorohoi27.8573142.976
  53.C.S.V. BotoşaniBotoşani27.8461604.340
                                 Judeţul BRAŞOV
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. CodleaCodlea38.629800
  2.C.S.V. FeldioaraFeldioara38.63061335
  3.C.S.V. PrejmerPrejmer38.631600
  4.C.S.V. SânpetruSânpetru38.63270268
  5.C.S.V. FăgăraşFăgăraş38.641840
  6.C.S.V. HârseniHârseni38.6426030
  7.C.S.V. ŞercaiaŞercaia38.634800
  8.C.S.V. ŞincaŞinca38.6335630
  9.C.S.V. VoilaVoila38.643806
  10.C.S.V. CaţaCaţa38.6352951.355
  11.C.S.V. HorghizHorghiz38.63660326
  12.C.S.V. HomorodHomorod38.637110242
  13.C.S.V. RacoşRacoş38.63880506
  14.C.S.V. RupeaRupea38.639126502
  15.C.S.V. UngraUngra38.64068282
  16.C.S.V. BranBran38.6459264
  17.C.S.V. Braşov IBraşov38.6471580
  18.C.S.V. RâşnovRâşnov38.646186382
                                 Judeţul BRĂILA
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. BărăganulBărăganul34.238198352
  2.C.S.V. Berteştii de SusBerteştii de Sus34.2392431.404
  3.C.S.V. CiocileCiocile34.2401981.442
  4.C.S.V. GrădişteaGrădiştea34.2431356.000
  5.C.S.V. IancaIanca34.245198352
  6.C.S.V. MăxineniMăxineni34.2471982.302
  7.C.S.V. Movila MiresiiMovila Miresii34.248144306
  8.C.S.V. Mircea VodăMircea Vodă34.2493322.275
  9.C.S.V. RacoviţaRacoviţa34.2512342.231
  10.C.S.V. StăncuţaStăncuţa34.25260400
  11.C.S.V. Surdila- GăiseancaSurdila- Găiseanca34.2541100
  12.C.S.V. Tudor VladimirescuTudor Vladimirescu34.253601.540
  13.C.S.V. UnireaUnirea34.25575650
  14.C.S.V. VădeniVădeni34.256510
  15.C.S.V. ViziruViziru34.257332666
  16.C.S.V. BrăilaNR. 1 Brăila34.24196624
  17.C.S.V. FaureiFaurei34.2421681.280
  18.C.S.V. GropeniGropeni34.2442342.040
  19.C.S.V. RoşioriRoşiori34.2506480
  20.C.S.V. Salcia TudorSalcia Tudor34.2592341.206
  21.C.S.V. JirlauJirlau34.246881.221
                                 Judeţul BUZĂU
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. AmaruAmaru36.3572811.871
  2.C.S.V. BălăceanuBălăceanu36.3582812.319
  3.C.S.V. BercaBerca36.3602751.325
  4.C.S.V. BolduBoldu36.3611342.626
  5.C.S.V. BudaBuda36.36275450
  6.C.S.V. CăneştiCăneşti36.363205803
  7.C.S.V. CalviniCalvini36.3642834.717
  8.C.S.V. CarageleCaragele36.365255735
  9.C.S.V. BeceniBeceni36.3591781.388
  10.C.S.V. C.A. RosettiC.A. Rosetti36.3661851.872
  11.C.S.V. CislăuCislău36.3672702.610
  12.C.S.V. ChiojduChiojdu36.4015123.776
  13.C.S.V. CochirleancaCochirleanca36.3682613.239
  14.C.S.V. GălbinaşiGălbinaşi36.3691561.379
  15.C.S.V. GherăseniGherăseni36.40682608
  16.C.S.V. GhergheasaGhergheasa36.37060640
  17.C.S.V. GrebănuGrebănu36.4031821.929
  18.C.S.V. Glodeanu- SilişteaGlodeanu- Siliştea36.3714769.929
  19.C.S.V. MăguraMăgura36.37360730
  20.C.S.V. MărăcineniMărăcineni36.3742400
  21.C.S.V. MereiMerei36.3753852.885
  22.C.S.V. MihăileştiMihăileşti36.3764247.252
  23.C.S.V. MânzăleştiMânzăleşti36.3771873.453
  24.C.S.V. MurgeştiMurgeşti36.378144963
  25.C.S.V. NehoiuNehoiu36.37988352
  26.C.S.V. PănătăuPănătău36.4042162.284
  27.C.S.V. PătârlagelePătârlagele36.3802091.577
  28.C.S.V. PadinaPadina36.3812533.237
  29.C.S.V. PietroaselePietroasele36.383230970
  30.C.S.V. PogoanelePogoanele36.382147653
  31.C.S.V. Poşta CâlnăuPoşta Câlnău36.38411986
  32.C.S.V. PuieştiPuieşti36.3851639.637
  33.C.S.V. RâmniceluRâmnicelu36.3861201.480
  34.C.S.V. RuşeţuRuşeţu36.3892812.869
  35.C.S.V. SăgeataSăgeata36.3882041.692
  36.C.S.V. SmeeniSmeeni36.3902081.344
  37.C.S.V. ScutelniciScutelnici36.3921401.860
  38.C.S.V. ScorţoasaScorţoasa36.391132318
  39.C.S.V. TopliceniTopliceni36.3931241.076
  40.C.S.V. Vadu PaşiiVadu Paşii36.39494516
  41.C.S.V. VerneştiVerneşti36.3951853.315
  42.C.S.V. VâlceleleVâlcelele36.3962164.184
  43.C.S.V. Valea RâmniculuiValea Râmnicului36.3971301.579
  44.C.S.V. Vintilă VodăVintilă Vodă36.3982412.962
  45.C.S.V. ZărneştiZărneşti36.399130440
  46.C.S.V. ZiduriZiduri36.400156588
  47.C.S.V. BuzăuBuzău121.25318040
  48.C.S.V. Râmnicu SăratRâmnicu Sărat36.387158556
                            Judeţul CARAS-SEVERIN
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. ComorâşteHorotic26.79380865
  2.C.S.V. BrebuBrebu26.801350
  3.C.S.V. RăcăşdiaRăcăşdia26.7941332.751
  4.C.S.V. Slatina- TimişSlatina-Timiş26.7951180
  5.C.S.V. SocolSocol26.79621715
  6.C.S.V. MehadicaMehadica26.797104,5150
  7.C.S.V. DalboşeţDalboşeţ26.79865160
  8.C.S.V. IablaniţaPetnic26.7995000
  9.C.S.V. Zorlenţu MareZorlenţu Mare26.800240
  10.C.S.V. PăltinişPăltiniş26.802560
  11.C.S.V. PrigorPrigor26.803720
  12.C.S.V. DoclinTirol26.804236,50
  13.C.S.V. FârliugFârliug26.805830
  14.C.S.V. MehadiaMehadia26.8061160
  15.C.S.V. ObrejaObreja26.8071210
  16.C.S.V. CaransebeşCaransebeş26.808; 26.8091870
  17.C.S.V. CorneaCornea26.8101660
  18.C.S.V. TeregovaTeregova26.812230
  19.C.S.V. VermeşVermeş26.813153603
  20.C.S.V. BocşaBocşa26.8144400
  21.C.S.V. CornerevaCornereva26.8171690
  22.C.S.V. BăuţarBăuţar26.8181200
  23.C.S.V. Lăpuşnicu MareLăpuşnicu Mare26.8191080
  24.C.S.V. Oţelu RoşuOţelu Roşu26.820400
  25.C.S.V. OraviţaOraviţa26.821410
  26.C.S.V. BuchinBuchin26.822153178
  27.C.S.V. CaraşovaCaraşova26.82324140
  28.C.S.V. BăniaBănia26.8162160
  29.C.S.V. BucoşniţaBucoşniţa26.824162626
  30.C.S.V. DomaşneaDomaşnea26.8111890
  31.C.S.V. Constantin DaicoviciuConstantin Daicoviciu26.825; 26.8269050
  32.C.S.V. GrădinariGrădinari26.8271080
  33.C.S.V. Ticvaniu MareTicvaniu Mare26.828981.435
  34.C.S.V. VraniVrani26.8291080
  I35.C.S.V. Moldova NouăMoldova Nouă26.830200567
  36.C.S.V. Turnu RuieniZervesti26.83272103
                             Judeţul CĂLĂRAŞI
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. BorceaBorcea26.9052191.874
  2.C.S.V. CălăraşiCălăraşi, Str. Dobrogei nr. 1626.90391139
  3.C.S.V. DragalinaDragalina26.9162321.861
  4.C.S.V. Lehliu-GarăLehliu-Gară26.9222403.070
  5.C.S.V. ChirnogiChirnogi26.9111913.905
  6.C.S.V. OlteniţaOlteniţa, Str. Pescarilor nr. 29A26.92962,3212
  7.C.S.V. LupşanuLupşanu26.9242443.828
  8.C.S.V. Alexandru OdobescuAlexandru Odobescu26.904185534
  9.C.S.V. BelciugateleBelciugatele26.906101767
  10.C.S.V. BudeştiBudeşti26.9071711.428
  11.C.S.V. CrivatCrivăţ26.9081451.241
  12.C.S.V. ChiseletChiselet26.9092001.236
  13.C.S.V. CiocăneştiCiocăneşti26.91084701
  14.C.S.V. CurcaniCurcani26.91284617
  15.C.S.V. Cuza VodăCuza Vodă26.91323011.115
  16.C.S.V. DorobanţuDorobanţu26.9141702.986
  17.C.S.V. Dragoş VodăDragoş Vodă26.9152081.716
  18.C.S.V. GurbăneştiGurbăneşti26.9171601.663
  19.C.S.V. GrădişteaGrădiştea26.9182413.845
  20.C.S.V. FrăsinetFrăsinet26.919204600
  21.C.S.V. FundeniFundeni26.920107870,89
  22.C.S.V. IndependenţaIndependenţa26.9213071.762
  23.C.S.V. Lehliu-SatLehliu-Sat26.9231051.133
  24.C.S.V. LuicaLuica26.925113921
  25.C.S.V. MănăstireaMănăstirea26.9262531.238,29
  26.C.S.V. ModeluModelu26.9271821.609
  27.C.S.V. Nicolae BălcescuNicolae Bălcescu26.92898352
  28.C.S.V. PerişoruPerişoru26.9301241.713
  29.C.S.V. RadovanuRadovanu26.9312761.981
  30.C.S.V. SăruleştiSăruleşti26.9321353.243
  31.C.S.V. SohatuProgresu, comuna Sohatu26.9331401.939
  32.C.S.V. TămădăuTămădău26.93471802
  33.C.S.V. UlmuUlmu26.935117580
  34.C.S.V. UlmeniUlmeni26.936127173
  35.C.S.V. Vlad ŢepeşVlad Ţepeş26.937994.808
  36.C.S.V. VâlceleleVâlcelele26.938106755
                                   Judeţul Cluj
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. AghireşuAghireşu36.0531200
  2.C.S.V. AlunişAluniş36.0551130
  3.C.S.V. AitonAiton36.0541400
  4.C.S.V. ApahidaApahida36.05691453
  5.C.S.V. AşchileuAşchileu36.0571250
  6.C.S.V. BaciuBaciu36.058910
  7.C.S.V. BăişoaraBăişoara36.0591160
  8.C.S.V. BobâlnaBobâlna36.0601810
  9.C.S.V. BorşaBorşa36.0621610
  10.C.S.V. BuzaBuza36.0631300
  11.C.S.V. CăianuCăianu36.064; 36.0651730
  12.C.S.V. CălăraşiCălăraşi36.0661040
  13.C.S.V. CălăţeleCălăţele36.0671750
  14.C.S.V. CămăraşuCămăraşu36.0681160
  15.C.S.V. CăpuşCăpuşu Mare36.069910
  16.C.S.V. CăşeiuCăşeiu36.070; 36.0711910
  17.C.S.V. CătinaCătina36.0721460
  18.C.S.V. Ceanu MareCeanu Mare36.073; 36.0741850
  19.C.S.V. ChinteniChinteni36.075960
  20.C.S.V. ChiuieştiChiuieşti36.076; 36.0772130
  21.C.S.V. CiuceaCiucea36.0782140
  22.C.S.V. CiurilaCiurila36.0791150
  23.C.S.V. Câmpia TurziiCâmpia Turzii36.080; 36.081810
  24.C.S.V. CâţcăuCâţcău36.0821600
  25.C.S.V. Cluj ICluj-Napoca36.0831150
  26.C.S.V. Cluj IIICluj-Napoca36.084880
  27.C.S.V. CorneştiCorneşti36.0851630
  28.C.S.V. FeleacuFeleacu36.086800
  29.C.S.V. Fizeşu GherliiFizeşu Gherlii36.0871000
  30.C.S.V. FloreştiFloreşti36.0881150
  31.C.S.V. FrataFrata36.0891210
  32.C.S.V. GeacaGeaca36.0901990
  33.C.S.V. GherlaGherla36.092; 36.0931880
  34.C.S.V. GilăuGilău36.0941520
  35.C.S.V. GârbăuGârbău36.0951910
  36.C.S.V. HuedinHuedin36.097; 36.0982880
  37.C.S.V. IaraIara36.0991400
  38.C.S.V. IclodIclod36.1001440
  39.C.S.V. Izvoru CrişuluiIzvoru Crişului36.101860
  40.C.S.V. JucuJucu36.1021880
  41.C.S.V. LunaLuna36.104770
  42.C.S.V. Măguri-RăcătăuMăguri-Răcătău36.1051900
  43.C.S.V. MănăstireniMănăstireni36.1061820
  44.C.S.V. MărgăuMărgău36.1081270
  45.C.S.V. MărişelMărişel36.1091390
  46.C.S.V. MicaMica36.1101620
  47.C.S.V. Mihai ViteazuMihai Viteazu36.1112001.905
  48.C.S.V. Mintiu GherliiMintiu Gherlii36.1121500
  49.C.S.V. MociuMociu36.1131550
  50.C.S.V. PălatcaPălatca36.1151270
  51.C.S.V. PanticeuPanticeu36.1162080
  52.C.S.V. Petreştii de JosPetreştii de Jos36.118900
  53.C.S.V. PloscoşPloscoş36.1191760
  54.C.S.V. RăscruciBonţiola36.1201270
  55.C.S.V. Recea-CristurRecea-Cristur36.1241720
  56.C.S.V. SâncraiuSâncraiu36.121; 36.1221760
  57.C.S.V. SânmărtinSânmărtin36.125; 36.1261980
  58.C.S.V. SânpaulSânpaul36.1271340
  59.C.S.V. SuatuSuatu36.1281780
  60.C.S.V. Tritenii de JosTritenii de Jos36.1301790
  61.C.S.V. Turda ITurda36.1321360
  62.C.S.V. TureniTureni36.1341070
  63.C.S.V. ŢagaŢaga34.135780
  64.C.S.V. UnguraşUnguraş36.1361130
  65.C.S.V. VadVad36.1371250
  66.C.S.V. VultureniVultureni36.1381290
                             Judeţul CONSTANŢA
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. AdamclisiAdamclisi39.5503312.581
  2.C.S.V. DeleniDeleni39.5511991.464
  3.C.S.V. AlbeştiAlbeşti39.5521522.896
  4.C.S.V. LimanuLimanu39.5762521.848
  5.C.S.V. 23 August (Unirea)23 August39.606110935
  6.C.S.V. PecineagaPecineaga39.593571.993
  7.C.S.V. BăneasaBăneasa39.5531351.206
  8.C.S.V. DobromirDobromir39.5671661.301
  9.C.S.V. ChirnogeniChirnogeni39.5581982.407
  10.C.S.V. CogealacCogealac39.5615889.110
  11.C.S.V. CernavodăCernavodă39.562113463
  12.C.S.V. AlimanAliman39.6052341.206
  13.C.S.V. CasteluCastelu39.560120600
  14.C.S.V. CobadinCobadin39.5653411.489
  15.C.S.V. CiocârliaCiocârlia39.5572391.761
  16.C.S.V. TârguşorTârguşor39.5992704.930
  17.C.S.V. Nicolae BălcescuNicolae Bălcescu39.586184856
  18.C.S.V. CruceaCrucea39.5541915.809
  19.C.S.V. HârşovaHârşova39.5693563.444
  20.C.S.V. CiobanuCiobanu39.556173327
  21.C.S.V. SaraiuSaraiu39.5982081.980
  22.C.S.V. GârliciuGârliciu39.568195450
  23.C.S.V. Mircea VodăMircea Vodă39.5826020
  24.C.S.V. Negru VodăNegru Vodă39.58097252
  25.C.S.V. CerchezuCerchezu39.5642501.150
  26.C.S.V. IndependenţaIndependenţa39.5733781.338
  27.C.S.V. Mihai ViteazuMihai Viteazu39.5791104.319
  28.C.S.V. DumbrăveniDumbrăveni39.56660190
  29.C.S.V. IstriaIstria39.5741001.220
  30.C.S.V. PantelimonPantelimon39.6031954.708
  31.C.S.V. PeşteraPeştera39.591120981
  32.C.S.V. NăvodariNăvodari39.585216584
  33.C.S.V. Mihail KogălniceanuMihail Kogălniceanu39.5783002.500
  34.C.S.V. CorbuCorbu39.563902.390
  35.C.S.V. TopraisarTopraisar39.6012262.433
  36.C.S.V. ConstanţaConstanţa39.604150250
  37.C.S.V. CumpănaCumpăna39.5553281.180
  38.C.S.V. MereniMereni39.58350150
  39.C.S.V. StoieneştiStoieneşti39.8581080
  40.C.S.V. PetroşaniPetroşani39.592111600
  41.C.S.V. RasovaRasova39.595217775
  42.C.S.V. LuminaLumina39.5971702.000
                              Judeţul COVASNA
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. BodocBodoc37.948193467
  2.C.S.V. GhelinţaGhelinţa37.949109438
  3.C.S.V. ReciReci37.95016711.349
  4.C.S.V. SânzieniSânzieni37.9511511.035
                               Judeţul DÂMBOVIŢA
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. BăleniBăleni35.8151282.440
  2.C.S.V. BăleniDobra35.81672106
  3.C.S.V. BucşaniBucşani35.817140974
  4.C.S.V. ButimanuButimanu35.8181601.380
  5.C.S.V. CobiaCobia35.819144696
  6.C.S.V. ComişaniComişani35.820270300
  7.C.S.V. ConţeştiConţeşti35.822691.062
  8.C.S.V. Corbii MariCorbii Mari35.8231751.990
  9.C.S.V. CornăţeluCornăţelu35.82463866
  10.C.S.V. CorneştiCorneşti35.82564872
  11.C.S.V. CrevediaCrevedia35.826240130
  12.C.S.V. DărmăneştiDărmăneşti35.827178640
  13.C.S.V. DragodanaDragodana35.828200926
  14.C.S.V. FintaFinta35.829130230
  15.C.S.V. GăeştiGăeşti35.830802.840
  16.C.S.V. Gura OcniţeiGura Ocniţei35.8311333.634
  17.C.S.V. Gura ŞuţiiGura Şuţii35.83256700
  18.C.S.V. HulubeştiHulubeşti35.8331684.606
  19.C.S.V. LunguleţuLunguleţu35.8351403.350
  20.C.S.V. LucieniLucieni35.834501.150
  21.C.S.V. Malu cu FloriMalu cu Flori35.8364001.191
  22.C.S.V. MăneştiMăneşti35.8371700
  23.C.S.V. MătăsaruMătăsaru35.8381003.600
  24.C.S.V. MogoşaniMogoşani35.840961.418
  25.C.S.V. MoreniMoreni35.841; 35.842162676
  26.C.S.V. MoroeniMoroeni35.843104353
  27.C.S.V. OdobeştiOdobeşti35.84464352
  28.C.S.V. PoianaPoiana35.84572816
  29.C.S.V. PotlogiPotlogi35.846170672
  30.C.S.V. ProduleştiProduleşti35.8471253.094
  31.C.S.V. RăcariRăcari35.84884832
  32.C.S.V. RăzvadRăzvad35.84953894
  33.C.S.V. RuncuRuncu35.85050110
  34.C.S.V. TituTitu35.852400188
  35.C.S.V. TărtăşeştiTărtăşeşti35.85148404
  36.C.S.V. UlieştiUlieşti35.853702.260
  37.C.S.V. UlmiUlmi35.854200382
  38.C.S.V. Valea MareValea Mare35.8551623.158
  39.C.S.V. VişinaVişina35.8561262.798
  40.C.S.V. VoineştiVoineşti35.8571622.676
                                Judeţul DOLJ
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. Amărăştii de SusAmărăştii de Sus39.610; 39.672444630
  2.C.S.V. Amărăştii de JosAmărăştii de Jos39.611; 39.671614562
  3.C.S.V. Apele ViiApele Vii39.630640
  4.C.S.V. ArgetoaiaArgetoaia39.6142872.147
  5.C.S.V. AlmăjAlmăj39.613135793
  6.C.S.V. BăileştiBăileşti39.615;2833.034
        39.674    
  7.C.S.V. BechetBechet39.6161923.825
  8.C.S.V. BârcaBârca39.6172831.317
  9.C.S.V. BrădeştiBrădeşti39.6192061.188
  10.C.S.V. BratovoeştiBratovoeşti39.6181832.994
  11.C.S.V. BrahovaBrahova39.620250556
  12.C.S.V. CalopărCalopăr39.626;200500
        39.676    
  13.C.S.V. CelaruCelaru39.6291060
  14.C.S.V. Calafat ICalafat39.6222031.594
  15.C.S.V. CaraulaCaraula39.628;3021.872
        39.678    
  16.C.S.V. BasarabiBasarabi39.623;155314
        39.698    
        39.699;    
        39.700;    
        100.811    
  17.C.S.V. Ciupercenii NoiCiupercenii Noi39.63214420
  18.C.S.V. CetateCetate39.6312092.098
  19.C.S.V. CastranovaCastranova39.627;163337
        100.812    
  20.C.S.V. DobreştiDobreşti39.635340669
  21.C.S.V. DăbuleniDăbuleni39.633;259707
        39.679    
  22.C.S.V. DaneţiDaneţi39.634139176
  23.C.S.V. DioştiDioşti39.638;2382.486
        39.682    
  24.C.S.V. DesaDesa39.6371561.744
  25.C.S.V. FiliaşiFiliaşi39.6391762.024
  26.C.S.V. Galicea MareGalicea Mare39.6451184.246
  27.C.S.V. GoiceaGoicea39.643;2782.044
        39.684    
  28.C.S.V. GiurgiţaGiurgiţa39.6411062.004
  29.C.S.V. GigheraGighera39.640;1063.252
        39.683    
  30.C.S.V. GiubegaGiubega39.6421741.263
  31.C.S.V. GreceştiGreceşti39.6441141.263
  32.C.S.V. IzvoareIzvoare39.624;3891.183
        39.685    
  33.C.S.V. LeuLeu39.6461900
  34.C.S.V. MoţăţeiMoţăţei39.650;4541.241
        39.688    
  35.C.S.V. MischiiMischii39.6482211.379
  36.C.S.V. MârşaniMârşani39.6873141.648
  37.C.S.V. PodariPodari39.655;3141.648
        39.621    
  38.C.S.V. PerişorPerişor39.65197894
  39.C.S.V. PleniţaPleniţa39.654146954
  40.C.S.V. Poiana MarePoiana Mare39.656146954
  41.C.S.V. Piscu VechiPiscu Vechi39.6523822.854
  42.C.S.V. RastRast39.658113490
  43.C.S.V. Siliştea CruciiSiliştea Crucii39.6625640
  44.C.S.V. SălcuţaSălcuţa39.6601264.854
  45.C.S.V. ŞegarceaŞegarcea39.659;4831.172
        39.694    
  46.C.S.V. ŞimnicŞimnicu de Sus39.663208975
  47.C.S.V. Seaca de CâmpSeaca de Câmp39.653160255
  48.C.S.V. Seaca de PădureSeaca de Pădure39.66130213
  49.C.S.V. TesluiTeslui39.6642551.499
  50.C.S.V. ŢugluiŢuglui39.6651701.160
  51.C.S.V. VelaVela39.668;200400
        39.696    
  52.C.S.V. VârvorVârvor39.669;1604.805
        39.697    
  53.C.S.V. Valea StanciuluiValea Stanciului39.666; 39.6954602.470
  54.C.S.V. CraiovaCraiova39.67098819
  55.C.S.V. MelineştiMelineşti39.6471794.082
  56.C.S.V. AfumaţiAfumaţi39.6122311.516
                                 Judeţul GALAŢI
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. BălăbăneştiBălăbăneşti27.3722444.792
  2.C.S.V. BereştiBereşti27.40360380
  3.C.S.V. BranişteaBraniştea27.3701442.293
  4.C.S.V. BălăşeştiBălăşeşti27.371244612
  5.C.S.V. CucaCuca27.3772441.114
  6.C.S.V. CudalbiCudalbi27.3792442.062
  7.C.S.V. CavadineştiCavadineşti27.37424415.173
  8.C.S.V. CerteştiCerteşti27.3752443.614
  9.C.S.V. FrumuşiţaFrumuşiţa27.382771.396
  10.C.S.V. FolteştiFolteşti27.40534412.533
  11.C.S.V. GriviţaGriviţa27.3862551.020
  12.C.S.V. GhidigeniGhidigeni27.385622.307
  13.C.S.V. Galaţi 1Galaţi27.36790665
  14.C.S.V. IndependenţaIndependenţa27.404143814
  15.C.S.V. LieştiLieşti27.387144504
  16.C.S.V. MăstăcaniMăstăcani27.3881441.412
  17.C.S.V. NămoloasaNămoloasa27.389244862
  18.C.S.V. OanceaOancea121.58060380
  19.C.S.V. PecheaPechea27.3902441.205
  20.C.S.V. Slobozia ConachiSlobozia Conachi27.3932444.876
  21.C.S.V. SuceveniSuceveni27.3951741.795
  22.C.S.V. Târgu BujorTârgu Bujor27.3732441.977
  23.C.S.V. Tudor VladimirescuTudor Vladimirescu27.3982441.512
  24.C.S.V. ŢepuŢepu27.3991441.022
  25.C.S.V. VânătoriVânători27.402791.542
  26.C.S.V. CorniCorni27.3762372.800
  27.C.S.V. CosmeştiCosmeşti27.378315202
  28.C.S.V. FârţăneştiFârţăneşti27.38364712
  29.C.S.V. FundeniFundeni27.3843024
  30.C.S.V. PiscuPiscu27.39160476
  31.C.S.V. SlivnaSlivna27.396105530
  32.C.S.V. ScânteieştiScânteieşti27.39755192
  33.C.S.V. UmbrăreştiUmbrăreşti27.400251330
  34.C.S.V. V. MăruluiV. Mărului27.40181269
                              Judeţul GIURGIU
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. Adunaţii- CopăceniAdunaţii- Copăceni39.8201880
  2.C.S.V. BăneasaBăneasa39.8271662.594
  3.C.S.V. Bolintin-ValeBolintin-Vale39.821;1851.676
        39.823    
        39.824    
  4.C.S.V. Bolintin-DealBolintin-Deal39.8222571.543
  5.C.S.V. BucşaniBucşani39.825;2132.700
        39.826    
  6.C.S.V. ButurugeniButurugeni39.862193977
  7.C.S.V. ClejaniClejani39.830;108342
        39.831;    
        39.832    
  8.C.S.V. CrevediaCrevedia39.82877,5232
  9.C.S.V. DaiaDaia39.8351350
  10.C.S.V. FrăţeştiFrăţeşti39.8368641.501
  11.C.S.V. GiurgiuGiurgiu39.838138,50
  12.C.S.V. Floreşti- StoeneştiFloreşti- Stoeneşti39.83781490
  13.C.S.V. GogoşariGogoşari39.842;2314.321
        39.843    
  14.C.S.V. GrădinariGrădinari39.8391111.341
  15.C.S.V. HotareleHotarele39.8461801.360
  16.C.S.V. IepureştiIepureşti39.8472732.200
  17.C.S.V. JoiţaJoiţa39.8501245.000
  18.C.S.V. MârşaMârşa39.8518501.000
  19.C.S.V. MihăileştiMihăileşti39.8521081.000
  20.C.S.V. RăsuceniRăsuceni39.8531501.312
  21.C.S.V. RoataRoata39.85459,4754,6
  22.C.S.V. SingureniSingureni39.856600
  23.C.S.V. StoeneştiStoeneşti39.8581080
  24.C.S.V. ToporuToporu39.859475825
  25.C.S.V. UlmiUlmi39.8601171.003
  26.C.S.V. VedeaVedea39.86385810
  27.C.S.V. GhimpaţiGhimpaţi39.844;2112.289
        39.845    
  28.C.S.V. IzvoareleIzvoarele39.848;1801.936
        39.849    
  29.C.S.V. StăneştiStăneşti39.857180720
                              Judeţul GORJ
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. AlbeniAlbeni37.5832500
  2.C.S.V. AlimpeştiAlimpeşti37.585;2500
        37.584    
  3.C.S.V. AninoasaAninoasa37.5862500
  4.C.S.V. Baia de FierBaia de Fier37.5872500
  5.C.S.V. BălăneştiBălăneşti37.588250250
  6.C.S.V. BăleştiBăleşti37.589250200
  7.C.S.V. BengeştiBengeşti37.590250150
  8.C.S.V. BerleştiBerleşti37.5912500
  9.C.S.V. BâlteniBâlteni37.592;250750
        37.593    
  10.C.S.V. BolboşiBolboşi37.5942500
  11.C.S.V. BorăscuBorăscu37.5952500
  12.C.S.V. Bumbeşti-JiuBumbeşti-Jiu37.5962500
  13.C.S.V. Bumbeşti-PiţicBumbeşti-Piţic37.597250500
  14.C.S.V. BustuchinBustuchin37.5982500
  15.C.S.V. CătuneCătune37.5992000
  16.C.S.V. CâlnicCâlnic37.6012500
  17.C.S.V. CruşeţCruşeţ37.6022500
  18.C.S.V. DăneştiDăneşti37.6032500
  19.C.S.V. DrăguţeştiDrăguţeşti37.6042500
  20.C.S.V. GodineştiGodineşti37.6052500
  21.C.S.V. LeleştiLeleşti37.6062500
  22.C.S.V. LicuriciLicurici37.6072500
  23.C.S.V. MătăsariMătăsari37.6082500
  24.C.S.V. MotruMotru37.6092500
  25.C.S.V. NegomirNegomir37.6112500
  26.C.S.V. NovaciNovaci37.612250630
  27.C.S.V. PadeşPadeş37.6161200
  28.C.S.V. PeştişaniPeştişani37.6142504.900
  29.C.S.V. PolovragiPolovragi37.613250500
  30.C.S.V. PrigoriaPrigoria37.6152000
  31.C.S.V. SăceluSăcelu37.6172500
  32.C.S.V. SăuleştiSăuleşti37.618250700
  33.C.S.V. ScoarţaScoarţa37.6192500
  34.C.S.V. SchelaSchela37.6201000
  35.C.S.V. SlivileştiSlivileşti37.6212501.700
  36.C.S.V. StoinaStoina37.622250900
  37.C.S.V. TeleştiTeleşti37.6232500
  38.C.S.V. TismanaTismana37.6242500
  39.C.S.V. Târgu CărbuneştiTârgu Cărbuneşti37.625250200
  40.C.S.V. Târgu Jiu ITârgu Jiu37.6262500
  41.C.S.V. Târgu Jiu IITârgu Jiu37.6272500
  42.C.S.V. TurceniTurceni37.628;2500
        37.629    
  43.C.S.V. ŢânţăreniŢânţăreni37.6312501.224
  44.C.S.V. UrdariUrdari37.6322501.600
  45.C.S.V. VăgiuleştiVăgiuleşti37.6331200
  46.C.S.V. PlopşoruPlopşoru37.634520
                              Judeţul HARGHITA
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. AtidAtid35.0442714.526
  2.C.S.V. BilborBilbor35.045113274
  3.C.S.V. CartaCarta35.0462034.894
  4.C.S.V. Ciuc-SângeorgiuCiuc-Sângeorgiu35.047431771
  5.C.S.V. CiumaniCiumani35.0481892.522
  6.C.S.V. CobăteştiCobăteşti35.0493742.042
  7.C.S.V. CorundCorund35.0503671.612
  8.C.S.V. Cristuru SecuiescCristuru Secuiesc35.051479316
  9.C.S.V. DăneştiDăneşti35.0524035.515
  10.C.S.V. DealuDealu35.0531921.066
  11.C.S.V. DârjiuDarjiu35.0543033.084
  12.C.S.V. DitrăuDitrău35.0552002.248
  13.C.S.V. FrumoasaFrumoasa35.056115393
  14.C.S.V. GheorgheniGheorgheni35.0573981.004
  15.C.S.V. JoseniJoseni35.0581452.950
  16.C.S.V. LăzareaLăzarea35.059247426
  17.C.S.V. LuetaLueta35.0602580
  18.C.S.V. Lunca de JosLunca de Jos35.061235441
  19.C.S.V. Lunca de SusLunca de Sus35.062100610
  20.C.S.V. LupeniLupeni35.0631881.708
  21.C.S.V. MărtinişMărtiniş35.0641701.301
  22.C.S.V. MereştiMereşti35.06582136
  23.C.S.V. MihăileniMihăileni35.0661642.549
  24.C.S.V. MugeniMugeni35.067104485
  25.C.S.V. OclandOcland35.068761.127
  26.C.S.V. Odorheiu SecuiescOdorheiu Secuiesc35.069400
  27.C.S.V. Plăieşii de JosPlăieşii de Jos35.0701903.086
  28.C.S.V. Porumbenii MariPorumbenii Mari35.07182192
  29.C.S.V. PraidPraid35.0722131.086
  30.C.S.V. RemeteaRemetea35.0732851.378
  31.C.S.V. SăcelSăcel35.0742182.614
  32.C.S.V. SărmaşSărmaş35.075194612
  33.C.S.V. SiculeniSiculeni35.076200
  34.C.S.V. ŞimoneştiŞimoneşti35.0772521.798
  35.C.S.V. SândominicSândominic35.0781321.898
  36.C.S.V. SânmartinSânmartin35.0792161.046
  37.C.S.V. SânpaulSânpaul35.08079991
  38.C.S.V. SânsimionSânsimion35.081250500
  39.C.S.V. SubcetateSubcetate35.08284152
  40.C.S.V. SuseniSuseni35.083483.904
  41.C.S.V. Topliţa (Mureş)Topliţa35.0843901.648
  42.C.S.V. TulgheşTulgheş35.085183925
  43.C.S.V. TuşnadTuşnad35.0861221.208
  44.C.S.V. UlieşUlieş35.0871402.005
  45.C.S.V. VlăhiţaVlăhiţa35.0882331.571
  46.C.S.V. ZeteaZetea35.090140672
  47.C.S.V. Miercurea-CiucMiercurea-Ciuc35.037570
                                Judeţul HUNEDOARA
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. Baia de CrişBaia de Criş37.7092131.200
  2.C.S.V. CrişciorCrişcior37.7102131.200
  3.C.S.V. Luncoiu de JosLuncoiu de Jos37.711601.380
  4.C.S.V. RibiţaRibiţa37.712198,45524,56
  5.C.S.V. Vaţa de JosVaţa de Jos37.713304991
  6.C.S.V. TomeştiTomeşti37.714133,9320
  7.C.S.V. CristurCristur37.715234950
  8.C.S.V. BrănişcaBrănişca37.7162501.812
  9.C.S.V. HărăuHărău37.717135600
  10.C.S.V. CertejuCerteju de Sus37.71879464
  11.C.S.V. VeţelVeţel37.719100255
  12.C.S.V. SimeriaSimeria37.7202611.163
  13.C.S.V. IliaIlia37.7213083.486
  14.C.S.V. DobraDobra37.7222311.326
  15.C.S.V. GurasadaGurasada37.723295,3447
  16.C.S.V. LăpugiuLăpugiu37.7242601.938
  17.C.S.V. ZamZam37.725139843
  18.C.S.V. HaţegHaţeg37.726354,13.406,9
  19.C.S.V. Baru MareBaru Mare37.727216938
  20.C.S.V. PuiPui37.7282531.766
  21.C.S.V. ToteştiToteşti37.729266,61.104,4
  22.C.S.V. Râu de MoriRâu de Mori37.730233,7970,8
  23.C.S.V. DensuşDensuş37.7313101.341
  24.C.S.V. SarmizegetusaSarmizegetusa37.7323521.223
  25.C.S.V. General BerthelotGeneral Berthelot37.733120,8909
  26.C.S.V. CălanCălan37.734238,51.023
  27.C.S.V. BoşorodBoşorod37.735154401
  28.C.S.V. Bretea RomânăBretea Română37.736336907,5
  29.C.S.V. Pestişu MicPestişu Mic37.73868,9380
  30.C.S.V. OrăştieOrăştie37.739146400
  31.C.S.V. BeriuBeriu37.740314318
  32.C.S.V. MărtineştiMărtineşti37.7412641.536
  33.C.S.V. OrăştioaraOrăştioara37.742111627
  34.C.S.V. GeoagiuGeoagiu37.744144310,5
  35.C.S.V. RomosRomos37.745171852,6
  36.C.S.V. PetroşaniPetroşani37.7461930
                             Judeţul IALOMIŢA
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. AlbeştiAlbeşti34.579861.843
  2.C.S.V. ArmăşeştiArmăşeşti34.591651.470
  3.C.S.V. AxinteleAxintele34.603924.152
  4.C.S.V. BorduşaniBorduşani34.5991562.556
  5.C.S.V. CăzăneştiCăzăneşti34.5871021.435
  6.C.S.V. CiochinaCiochina34.5901151.075
  7.C.S.V. CocoraCocora34.60069869
  8.C.S.V. CoşereniCoşereni34.583108889
  9.C.S.V. DrăgoeştiDrăgoeşti34.59880980
  10.C.S.V. FăcăeniFăcăeni34.5921362.636
  11.C.S.V. FeteştiFeteşti34.606702.045
  12.C.S.V. FierbinţiFierbinţi34.60426376
  13.C.S.V. GârboviGârbovi34.58698548
  14.C.S.V. GrinduGrindu34.58581641
  15.C.S.V. GriviţaGriviţa34.5801645.898
  16.C.S.V. JilaveleJilavele34.6022285.102
  17.C.S.V. ManasiaManasia34.582735.201
  18.C.S.V. MiloşeştiMiloşeşti34.57858450
  19.C.S.V. MoviliţaMoviliţa34.58450950
  20.C.S.V. PerieţiPerieţi34.577842.584
  21.C.S.V. RevigaReviga34.601104754
  22.C.S.V. SălcioaraSălcioara34.5892011.001
  23.C.S.V. SăveniSăveni34.5971022.095
  24.C.S.V. ScânteiaScânteia34.5942141.450
  25.C.S.V. Sfântu GheorgheSfântu Gheorghe34.588104840
  26.C.S.V. SudiţiSudiţi34.595851.200
  27.C.S.V. SineştiSineşti34.60557925
  28.C.S.V. SloboziaSlobozia34.57657450
  29.C.S.V. ŢăndăreiŢăndărei34.5931051.500
  30.C.S.V. UrziceniUrziceni34.5811363.667
                                  Judeţul IAŞI
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. AndrieşeniAndrieşeni38.7421003.320
  2.C.S.V. BivolariBivolari38.7431322.082
  3.C.S.V. BosiaBosia38.744280480
  4.C.S.V. BârnovaBârnova38.7451502.646
  5.C.S.V. ButeaButea38.7461521.452
  6.C.S.V. CiorteştiCiorteşti38.7471404.660
  7.C.S.V. CiureaCiurea38.7482102.790
  8.C.S.V. ComarnaComarna38.7491482.412
  9.C.S.V. CostuleniCostuleni38.7501482.071
  10.C.S.V. CotnariCotnari38.7511403.392
  11.C.S.V. CozmeştiCozmeşti38.752152922
  12.C.S.V. CristeştiCristeşti38.7532003.850
  13.C.S.V. DagâţaDagâţa38.7541083.318
  14.C.S.V. ErbiceniErbiceni38.7551523.400
  15.C.S.V. FocuriFocuri38.756216772
  16.C.S.V. GolăieştiGolăieşti38.757800
  17.C.S.V. GorbanGorban38.7581812.760
  18.C.S.V. GrajduriGrajduri38.759802.120
  19.C.S.V. GropniţaGropniţa38.7602084.676
  20.C.S.V. HorleştiHorleşti38.76160796
  21.C.S.V. IpateleIpatele38.7621352.604
  22.C.S.V. LespeziLespezi38.7632098.152
  23.C.S.V. LuncaniLuncani38.7642224.126
  24.C.S.V. MădârjacMădârjac38.765800
  25.C.S.V. MirceştiMirceşti38.766156550
  26.C.S.V. MiroslăveştiMiroslăveşti38.767112525
  27.C.S.V. Mogoşeşti-SiretMogoşeşti-Siret38.7681441.590
  28.C.S.V. MovileniMovileni38.7691441.790
  29.C.S.V. OţeleniOţeleni38.77084416
  30.C.S.V. PlugariPlugari38.7711493.302
  31.C.S.V. Podu IloaieiPodu Iloaiei38.772192783
  32.C.S.V. PopeştiPopeşti38.7731492.672
  33.C.S.V. ProbotaProbota38.7741501.790
  34.C.S.V. PaşcaniPaşcani38.7752553.905
  35.C.S.V. RediuRediu38.7771802.320
  36.C.S.V. RăducăneniRăducăneni38.7781534.356
  37.C.S.V. RomâneştiRomâneşti38.77990920
  38.C.S.V. RuginoasaRuginoasa38.7801441.306
  39.C.S.V. Schitu DucaSchitu Duca38.7812251.260
  40.C.S.V. ScânteiaScânteia38.7822141.656
  41.C.S.V. StrungaStrunga38.7831442.290
  42.C.S.V. ŞcheiaŞcheia38.7841601.990
  43.C.S.V. ŞipoteŞipote38.7852232.895
  44.C.S.V. TodireştiTodireşti38.7861601.010
  45.C.S.V. TrifeştiTrifeşti38.787146834
  46.C.S.V. ŢibanaŢibana38.7881512.542
  47.C.S.V. ŢibăneştiŢibăneşti38.789144657
  48.C.S.V. VictoriaVictoria38.7901511.624
  49.C.S.V. Vânători PaşcaniVânători104.5171632.576
  50.C.S.V. VlădeniVlădeni38.7911926.150
  51.C.S.V. Târgu FrumosTârgu Frumos38.7931821.780
  52.C.S.V. IaşiIaşi38.796225575
  53.C.S.V. HârlăuHârlău38.7972906.980
                               Judeţul MARAMUREŞ
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. ArdusatArdusat nr. 11027.677180129
  2.C.S.V. ArinişAriniş nr. 3827.6782142.720
  3.C.S.V. Asuaju de SusAsuaju de Sus nr. 23027.679108625
  4.C.S.V. Baia SprieBaia Sprie, Str. Prisei nr. 12927.682184290
  5.C.S.V. Băiţa de sub CodruBăiţa de sub Codru nr. 2927.683138953
  6.C.S.V. BicazBicaz nr. 13027.6852171.230
  7.C.S.V. BăseştiBăseşti nr. 3527.6842472.290
  8.C.S.V. BistraBistra nr. 28027.6867263
  9.C.S.V. BârsanaBârsana nr. 1727.6871971.028
  10.C.S.V. Bocicoiu MareBocicoiu Mare nr. 3027.6881262.273
  11.C.S.V. BorşaBorşa nr. 28527.689336824
  12.C.S.V. Bogdan VodăBogdan Vodă nr. 1227.6901441.024
  13.C.S.V. Boiu MareBoiu Mare nr. 30427.692220200
  14.C.S.V. BotizaBotiza nr. 1927.693199544
  15.C.S.V. CălineştiCălineşti nr. 24327.6941041.073
  16.C.S.V. Câmpulung la TisaCâmpulung la Tisa nr. 1327.6982162.078
  17.C.S.V. CicârlăuCicârlău nr. 8727.69993950
  18.C.S.V. CerneştiCerneşti nr. 2427.7002341.821
  19.C.S.V. Copalnic- MănăşturCopalnic-Mănăştur nr. 2627.7022333.235
  20.C.S.V. CoroieniCoroieni nr. 37927.703144771
  21.C.S.V. CupşeniCupşeni nr. 13227.704230990
  22.C.S.V. DumbrăviţaDumbrăviţa nr. 13627.7061882.170
  23.C.S.V. DumbravaDumbrava27.707720
  24.C.S.V. DragomireştiDragomireşti nr. 1427.7082430
  25.C.S.V. FărcaşaFărcaşa nr. 20927.709162462
  26.C.S.V. GiuleştiGiuleşti nr. 32527.711252835
  27.C.S.V. GroşiGroşi nr. 72927.7122201.027
  28.C.S.V. LăpuşLăpuş nr. 3727.7132244.086
  29.C.S.V. LeordinaLeordina nr. 27227.714180353
  30.C.S.V. HideagaHideaga nr. 20127.715168320
  31.C.S.V. Mireşu MareMireşu Mare nr. 2927.7172501.810
  32.C.S.V. MoiseiMoisei nr. 72327.718;1621.285
        27.719    
  33.C.S.V. Oarţa de JosOarţa de Jos nr. 1627.7202142.132
  34.C.S.V. Ocna ŞugatagŞugatag nr. 3327.721;22012.072
        27.722    
  35.C.S.V. PetrovaPetrova nr. 13627.723871.076
  36.C.S.V. Poienile de sub MuntePoienile de sub Munte nr. 17927.72411778
  37.C.S.V. ReceaRecea nr. 527.725162410
  38.C.S.V. Remetea ChioaruluiRemetea Chioarului nr. 11727.726980
  39.C.S.V. Sighetu MarmaţieiSighetu Marmaţiei100.4692192.709
  40.C.S.V. RogozRogoz nr. 3427.7271532.655
  41.C.S.V. RozavleaRozavlea nr. 5127.728128922
  42.C.S.V. SăcălăşeniSăcălăşeni nr. 3927.72971269
  43.C.S.V. SălsigSălsig nr. 1127.7301072.935
  44.C.S.V. SăpânţaSăpânţa nr. 14127.7313202.080
  45.C.S.V. SăcelSăcel nr. 15527.73272275
  46.C.S.V. Siliştea de SusSiliştea de Sus nr. 14527.7331900
  47.C.S.V. SeiniSeini nr. 4027.7342411.073
  48.C.S.V. ŞişeştiŞişeşti nr. 16727.73595505
  49.C.S.V. Şomcuta MareŞomcuta Mare nr. 4127.7363104.870
  50.C.S.V. Suciu de SusSuciu de Sus nr. 17827.7371481.427
  51.C.S.V. StrâmturaStrâmtura nr. 16327.7382202.630
  52.C.S.V. Tăuţii- MăgherăuşTăuţii-Măgherăuş nr. 8527.7391351.250
  53.C.S.V. Târgu LăpuşTârgu Lăpuş nr. 16627.7402011.072
  54.C.S.V. UlmeniUlmeni nr. 23127.7411622.538
  55.C.S.V. Valea ChioaruluiValea Chioarului nr. 6827.743169912
  56.C.S.V. Vima MicăVima Mică nr. 7827.7452251.770
  57.C.S.V. Vişeu de JosVişeu de Jos nr. 9527.7461110
  58.C.S.V. Vişeu de SusVişeu de Sus nr. 10127.7473883.075
                              Judeţul MEHEDINTI
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. Burila MareBurila Mare39.7581502.094
  2.C.S.V. Baia de AramăBaia de Aramă39.750153968
  3.C.S.V. BroşteniBroşteni39.75760440
  4.C.S.V. BalaCrainici39.75260380
  5.C.S.V. BaltaBalta39.7531030
  6.C.S.V. BâcleşBâcleş39.7551200
  7.C.S.V. ButoieştiButoieşti39.760117203
  8.C.S.V. BălăciţaBălăciţa39.7611025.862
  9.C.S.V. BâlvăneştiBâlvăneşti39.762900
  10.C.S.V. CireşuCireşu39.765991.581
  11.C.S.V. CujmirCujmir39.766140440
  12.C.S.V. Gârla MareGârla Mare39.77380120
  13.C.S.V. CăzăneştiCăzăneşti39.7631361.313
  14.C.S.V. DumbravaDumbrava39.75695869
  15.C.S.V. DeveselDevesel39.767110527
  16.C.S.V. FloreştiFloreşti39.76940110
  17.C.S.V. GruiaGruia39.7711201.980
  18.C.S.V. GreciGreci39.77260940
  19.C.S.V. GogoşuGogoşu39.770100375
  20.C.S.V. HinovaHinova39.76827873
  21.C.S.V. IsvernaIsverna39.754980
  22.C.S.V. JianaJiana39.7746335
  23.C.S.V. MalovăţMalovăţ39.77540120
  24.C.S.V. Obârşia de CâmpObârşia de Câmp39.77660240
  25.C.S.V. OprişorOprişor39.7771451.682
  26.C.S.V. Poroiana MarePoroiana Mare39.780121659
  27.C.S.V. PătulelePătulele39.779110563
  28.C.S.V. PunghinaPunghina39.7812160
  29.C.S.V. RogovaRogova39.782153272
  30.C.S.V. SalciaSalcia39.78415018
  31.C.S.V. Schela CladoveiDrobeta-Turnu Severin39.7851070
  32.C.S.V. StrehaiaStrehaia39.786104896
  33.C.S.V. ŞovarnaŞovarna39.787800
  34.C.S.V. VlădaiaVlădaia39.789980
  35.C.S.V. OrşovaOrşova39.77883213
  36.C.S.V. Vânju MareVânju Mare39.788207660
                                 Judeţul MURES
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (mp)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (mp)
  012345
  1.C.S.V. AcăţariAcăţari, Str. Principală nr. 9836.8793371.196
  2.C.S.V. ApoldApold nr. 536.8801562.345
  3.C.S.V. BahneaBahnea, str. 6 Martie36.8824885.744
  4.C.S.V. BăgaciuBăgaciu nr. 10636.8851851.832
  5.C.S.V. BălăuşeriBălăuşeri, Str. Principală nr. 1036.8862552.902
  6.C.S.V. BichişBichiş, Str. Principală nr. 13236.8892171.283
  7.C.S.V. BogataBogata36.8883568.589
  8.C.S.V. BrâncoveneştiBrâncoveneşti, Str. Gării nr. 5536.891; 36.8921711.627
  9.C.S.V. CheţaniCheţani, Str. Principală nr. 13536.8974031.066
  10.C.S.V. Chiheru de JosChiheru de Jos36.895971.170
  11.C.S.V. CoroisânmărtinCoroisânmărtin, Str. Principală nr. 26636.8961401.160
  12.C.S.V. EremituEremitu, str. Agyacos nr. 21536.9003401.099
  13.C.S.V. DumbrăvioaraErnei, Str. Principală nr. 28236.9032271.894
  14.C.S.V. FărăgăuFarăgău, str. Principală nr. 31/A36.904; 36.9052064.094
  15.C.S.V. FântâneleFântânele, str. Principală nr. 1236.902133550
  16.C.S.V. GăleştiGăleşti36.906;113997
        36.907    
  17.C.S.V. GăneştiGăneşti Str. Mare nr. 1.03936.908174998
  18.C.S.V. GhindariGhindari nr. 3636.915160965
  19.C.S.V. GlodeniGoldeni, Str. Principală nr. 59836.909; 36.9102671.733
  20.C.S.V. GorneştiGorneşti, Str. Principală nr. 41836.912; 36.9113241.546
  21.C.S.V. GurghiuGurghiu, str. Crişan nr. 2736.913; 36.914440960
  22.C.S.V. HodacHodac36.9162004.993
  23.C.S.V. IclănzelIclănzel36.9172550
  24.C.S.V. LivezeniLivezeni36.9181321.114
  25.C.S.V. LuncaLunca36.921;920
        36.922    
  26.C.S.V. Lunca BraduluiLunca Bradului36.919;177863
        36.920    
  27.C.S.V. MăgheraniMăgherani36.923;334800
        36.924    
  28.C.S.V. Miercurea NirajuluiMiercurea Nirajului36.925; 36.9262982.202
  29.C.S.V. NeauaNeaua36.9291000
  30.C.S.V. OgraOgra36.9281892.881
  31.C.S.V. Papiu IlarianPapiu Ilarian36.930290
  32.C.S.V. PănetPănet36.931820
  33.C.S.V. PăsăreniPăsăreni36.932;124651
        39.933    
  34.C.S.V. PogăceauaPogăceaua, Str. Principală nr. 1336.934; 36.9351901.810
  35.C.S.V. RâciuRâciu, Str. Principală nr. 1036.936146554
  36.C.S.V. SaschizSaschiz nr. 44836.937841.266
  37.C.S.V. SărmaşuSărmaşu, Str. Republicii nr. 13336.9381861.214
  38.C.S.V. Sângeorgiu de PădureSângeorgiu de Pădure, Str. Morii nr. 536.9402162.604
  39.C.S.V. SângerSânger36.941;2021.178
        36.942    
  40.C.S.V. SânpaulSânpaul36.943;2121.408
        36.944    
  41.C.S.V. Sânpetru de CâmpieSânpetru de Câmpie, Str. Principală nr. 32536.9451872.853
  42.C.S.V. SuplacSuplac, str. Idrifaia nr. 11436.94632200
  43.C.S.V. ŞăuliaŞăulia, str. Buturoi nr. 53136.947; 36.9481372.423
  44.C.S.V. UngheniUngheni nr. 6836.9491500
  45.C.S.V. Valea LargăValea Largă36.950;1311.319
        36.951    
  46.C.S.V. VătavaVătava nr. 21936.952;3721.328
        36.953    
  47.C.S.V. VărgataVărgata nr. 15136.954;2004.800
        36.955    
  48.C.S.V. ViişoaraViişoara36.956;1360
        36.957    
  49.C.S.V. VânătoriVânători36.958159654
  50.C.S.V. VoivodeniVoivodeni36.959;220939
        36.960    
  51.C.S.V. Zău de CâmpieZău de Câmpie36.961;3312.709
             
                                 Judeţul NEAMT
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. Piatra-NeamţPiatra-Neamţ26.174270730
  2.C.S.V. BârgăuaniBălăneşti, comuna Bârgăuani26.17272928
  3.C.S.V. GârcinaGârcina26.175117169
  4.C.S.V. ViişoaraViişoara26.176100900
  5.C.S.V. DragomireştiDragomireşti26.1781001.400
  6.C.S.V. PodoleniPodoleni26.1903403.510
  7.C.S.V. BodeştiBodeşti26.1912332.232
  8.C.S.V. GirovGirov26.1932271.573
  9.C.S.V. RoznovRoznov26.200144656
  10.C.S.V. BorleştiBorleşti26.203156644
  11.C.S.V. Dumbrava RoşieDumbrava Roşie26.20419775
  12.C.S.V. RomanRoman26.1841352.276
  13.C.S.V. BiraBira26.1732091.991
  14.C.S.V. BahnaBahna26.17984916
  15.C.S.V. Ion CreangăIon Creangă26.1801491.351
  16.C.S.V. IcuşeştiIcuşeşti26.171170952
  17.C.S.V. GherăeştiGherăeşti26.1811811.038
  18.C.S.V. TămăşeniTămăşeni26.1822011.599
  19.C.S.V. FăureiFăurei26.1832241.099
  20.C.S.V. OniceniOniceni26.1852101.940
  21.C.S.V. RomâniRomâni26.1862081.601
  22.C.S.V. DulceştiDulceşti26.18785965
  23.C.S.V. SecuieniSecuieni26.1881672.733
  24.C.S.V. StăniţaStăniţa26.189204762
  25.C.S.V. TrifeştiTrifeşti26.202185798
  26.C.S.V. Târgu-NeamţTârgu-Neamţ26.1961201.380
  27.C.S.V. RăuceştiRăuceşti26.1941610
  28.C.S.V. BălţăteştiBălţăteşti26.1771431.762
  29.C.S.V. UrecheniUrecheni26.19512080
  30.C.S.V. PetricaniPetricani26.211135609
  31.C.S.V. ŢibucaniDavideni, comuna Ţibucani26.205176790
  32.C.S.V. BicazBicaz26.19769288
  33.C.S.V. Bicazu ArdeleanBicazu Ardelean26.198128372
  34.C.S.V. BorcaBorca26.199242179
  35.C.S.V. HanguHangu26.20140260
  36.C.S.V. MărgineniMărgineni26.206189611
  37.C.S.V. CrăcăoaniCrăcăoani26.207189611
  38.C.S.V. SăbăoaniSăbăoani26.208189611
  39.C.S.V. HoriaHoria26.209352648
  40.C.S.V. DobreniDobreni26.210540
                              Judeţul OLT
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. IzbiceniIzbiceni35.948219981
  2.C.S.V. CorabiaCorabia35.94965,45461
  3.C.S.V. IancaIanca35.950171299
  4.C.S.V. BrastavăţuBrastavăţu35.951110890
  5.C.S.V. ObârşiaObârşia35.95256944
  6.C.S.V. VădăstriţaVădăstriţa35.9532232.936
  7.C.S.V. VişinaVişina35.9542121.903
  8.C.S.V. BăbiciuBăbiciu35.955222,31.727,7
  9.C.S.V. VlădilaVlădila35.9572332.367
  10.C.S.V. RadomireştiRadomireşti35.9581124.208
  11.C.S.V. Caracal 1Caracal35.99963,16123
  12.C.S.V. Caracal 2Caracal36.000133,84123
  13.C.S.V. CezieniCezieni35.959101,052.600
  14.C.S.V. DobrosloveniDobrosloveni35.960804.563
  15.C.S.V. SpâncenataSprâncenata35.961792.019
  16.C.S.V. StoicăneştiStoicăneşti35.9621801.275
  17.C.S.V. Drăgăneşti-OltDrăgăneşti-Olt35.9631201.320
  18.C.S.V. MărunţeiMărunţei35.9641281.120
  19.C.S.V. IzvoareleIzvoarele35.965884.455
  20.C.S.V. CorbuCorbu35.9671521.500
  21.C.S.V. VâlceleVâlcele35.96860,41.550,6
  22.C.S.V. Valea MareValea Mare35.969101,251.105,75
  23.C.S.V. BrebeniBrebeni35.97097894
  24.C.S.V. ClocociovSlatina35.9711743.240
  25.C.S.V. MilcovMilcov35.972110688
  26.C.S.V. Piatra-OltPiatra-Olt35.974150350
  27.C.S.V. BalşBalş35.975375,12400
  28.C.S.V. Iancu JianuIancu Jianu35.9782221.735,48
  29.C.S.V. BobiceştiBobiceşti35.980; 35.9792615.296
  30.C.S.V. VulpeniVulpeni35.982; 35.981189,751.778,25
  31.C.S.V. VoineasaVoineasa35.984; 35.9832231.448
  32.C.S.V. GrădinariGrădinari35.985157,59.670,5
  33.C.S.V. CurtişoaraCurtişoara35.98674405
  34.C.S.V. ScorniceştiScorniceşti35.987180304
  35.C.S.V. MărgineniMărgineni35.988721.928
  36.C.S.V. OptaşiOptaşi35.9892071.503
  37.C.S.V. PotcoavaPotcoava35.990199,53.256,5
  38.C.S.V. SpineniSpineni35.991147,24.502,8
  39.C.S.V. DobroteasaDobroteasa35.99289868
  40.C.S.V. VitomireştiVitomireşti35.9931621.238
  41.C.S.V. PoboruPoboru35.99496538
  42.C.S.V. TopanaTopana35.995171159
  43.C.S.V. VerguleasaVerguleasa35.9961444.356
                                Judeţul PRAHOVA
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. BerceniComuna Berceni26.25072,12.428
  2.C.S.V. Balta DoamneiBalta Doamnei26.518224,82.295,2
  3.C.S.V. Gornet-CricovGornet-Cricov26.54474,730
  4.C.S.V. Gura VitioareiGura Vitioarei26.54698,75794
  5.C.S.V. SângeruSângeru26.56072,5239,5
  6.C.S.V. Vălenii de MunteVălenii de Munte26.5641801.620
  7.C.S.V. DrajnaDrajna26.537113387
                                 Judeţul SATU MARE
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. AcâşStr. Principală nr. 13438.3742162.215
  2.C.S.V. Ardudstr. Ştefan cel Mare nr. 4538.3761431.485
  3.C.S.V. BătarciUliţa satului nr. 51038.3772321.484
  4.C.S.V. BeltiugStr. Principală nr. 9638.378160740
  5.C.S.V. BixadStr. Principală nr. 23038.3792432.195
  6.C.S.V. BogdandStr. Principală nr. 17738.3802841.929
  7.C.S.V. BotizStr. Teilor38.381551.419
  8.C.S.V. CareiStr. Culturii nr. 2138.38260447
  9.C.S.V. Călineşti- OaşStr. Principală nr. 1/A38.3832252.649
  10.C.S.V. CăuaşStr. Principală nr. 138.3841741.426
  11.C.S.V. CehăluţStr. Principală nr. 16838.385325385
  12.C.S.V. CraidorolţStr. Principală nr. 1938.38694406
  13.C.S.V. CrucişorStr. Principală nr. 2038.387348846
  14.C.S.V. CulciuStr. Principală nr. 13438.388902.210
  15.C.S.V. DobaStr. Principală nr. 23638.389252.134
  16.C.S.V. GherţaStr. Principală nr. 65038.39063187
  17.C.S.V. HododStr. Principală nr. 13538.3921131.687
  18.C.S.V. HomoroduHomorodu de Jos Str. Principală nr. 19738.3931631.837
  19.C.S.V. LivadaStr. Laar Vasile nr. 238.394370712
  20.C.S.V. MiculaStr. Principală nr. 10738.3953303.311
  21.C.S.V. MoftinStr. Principală nr. 10338.3963451.079
  22.C.S.V. Negreşti- OaşStr. 1 Iunie nr. 12738.397106201
  23.C.S.V. Oraşu NouStr. Satu Mare nr. 14338.399642.136
  24.C.S.V. PăuleştiStr. Principală nr. 15038.4002011.021
  25.C.S.V. PetreştiStr. Hathaz nr. 42638.401801.127
  26.C.S.V. PişcoltStr. Principală nr. 5638.40241758
  27.C.S.V. PirStr. Tăşnadului nr. 56138.403141875
  28.C.S.V. SantăuStr. Ghereuşa nr. 425/A38.405183717
  29.C.S.V. Satu MareStr. Toamnei nr. 3438.4067227
  30.C.S.V. SocondStr. Principală nr. 11338.40766484
  31.C.S.V. SupurStr. Morii nr. 10338.408204972
  32.C.S.V. Tarna MareStr. Principală nr. 20338.409149151
  33.C.S.V. TerebeştiStr. Principală nr. 218/A38.411288632
  34.C.S.V. TireamStr. Gării nr. 12638.412120586
  35.C.S.V. TurţStr. Călinete nr. 13538.4132671.233
  36.C.S.V. TurulungStr. Abatorului nr. 21638.41460890
  37.C.S.V. Valea VinuluiStr. Principală nr. 21638.41548603
  38.C.S.V. Viile Satu MareStr. Plopilor nr. 2138.41652598
  39.Policlinica Satu MareStr. Toamnei nr. 32-3438.41730046
  40.C.S.V. Andridstr. Principală nr. 14338.3751601.064
  41.C.S.V. Sanislaustr. Ogorului nr. 109438.404190957
                             Judeţul SALAJ
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. AlmaşuAlmaşu36.15877522
  2.C.S.V. BălanBălan36.16050249
  3.C.S.V. BobotaBobota36.162971.672
  4.C.S.V. BocşaBorla36.164152,91.075
  5.C.S.V. BuciumiBuciumi36.166146,7420
  6.C.S.V. CizerCizer36.1691441.299
  7.C.S.V. CoşeiuCoşeiu36.1711442.040
  8.C.S.V. CrişeniCrişeni36.173144,91.141,1
  9.C.S.V. CuzăplacCuzăplac36.17576221
  10.C.S.V. DobrinDobrin39.176125,20
  11.C.S.V. DraguDragu36.178162625
  12.C.S.V. FilduFildu de Jos36.17980,75164,75
  13.C.S.V. GâlgăuGâlgău36.1801441.384
  14.C.S.V. GârbouGârbou36.18272688
  15.C.S.V. HerecleanHereclean36.18456644
  16.C.S.V. IleandaIleanda36.186176300
  17.C.S.V. IpIp36.187100604
  18.C.S.V. JibouJibou36.188;164,6807,2
        36.189    
  19.C.S.V. LetcaLetca36.190152,91.282
  20.C.S.V. MeseşeniMeseşenii de Jos36.19276276
  21.C.S.V. NăpradeaNăpradea36.193142-
  22.C.S.V. NuşfalăuNuşfalău36.195258882
  23.C.S.V. PlopişPlopiş36.197184,73300,27
  24.C.S.V. RomânaşiRomânaşi36.199160,85453,55
  25.C.S.V. RusŞimişna36.200235223
  26.C.S.V. SălăţigSălăţig36.202207609
  27.C.S.V. PericeiPericei36.196180466
  28.C.S.V. Sânmihaiu AlmaşuluiSânmihaiu Almaşului36.20550,3-
  29.C.S.V. Someş-OdorheiSomeş-Odorhei36.206152660
  30.C.S.V. SurducSurduc36.208115,5293,42
  31.C.S.V. Şimleu SilvanieiŞimleu Silvaniei36.2092141.593
  32.C.S.V. ValcăuValcău36.211229821
  33.C.S.V. Zalău 1Zalău36.212;270,982.178
        36.213    
  34.C.S.V. Zalău 2Zalău - cartier Ortelec36.21479141
  35.C.S.V. ZimborZimbor36.21572118
                                Judeţul SIBIU
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. Sibiu ISibiu, Drumul Ocnei nr. 139.1411200
  2.C.S.V. AvrigAvrig, str. Avram Iancu nr. 3939.1421001.137
  3.C.S.V. AgnitaAgnita, str. Mihai Viteazu nr. 139.1442342.424
  4.C.S.V. Ocna SibiuluiOcna Sibiului, Str. De Mijloc nr. 939.145251502
  5.Clinica veterinară SibiuSibiu, Calea Şurii Mari39.147257257
                                 Judeţul SUCEAVA
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. ArboreArbore34.829246972
  2.C.S.V. BădeuţiBădeuţi34.830230960
  3.C.S.V. BoroaiaBoroaia34.8313001.053,08
  4.C.S.V. BosanciBosanci34.832232816
  5.C.S.V. BotoşanaBotoşana34.8332461.500
  6.C.S.V. CacicaCacica34.834300225
  7.C.S.V. CalafindeştiCalafindeşti34.8353702.040
  8.C.S.V. CajvanaCajvana34.836300545
  9.C.S.V. Ciprian PorumbescuCiprian Porumbescu34.837299759
  10.C.S.V. Cornu LunciiCornu Luncii34.838300791
  11.C.S.V. DărmăneştiDărmăneşti34.839234879
  12.C.S.V. DolhascaDolhasca34.8402221.069
  13.C.S.V. DolheştiDolheşti34.8411501.660
  14.C.S.V. Dorna CandrenilorDorna Candrenilor34.8422001.075
  15.C.S.V. DorneştiDorneşti34.843300625
  16.C.S.V. DrăguşeniDrăguşeni34.8442461.194,5
  17.C.S.V. FălticeniFălticeni, Str. Teilor nr. 234.8453001.005
  18.C.S.V. ForăştiForăşti34.84696881
  19.C.S.V. GălăneştiGălăneşti34.847128410
  20.C.S.V. GrămeştiGrămeşti34.8482551.075
  21.C.S.V. GrăniceştiGrăniceşti34.849200232
  22.C.S.V. HorodniceniHorodniceni34.850300756,25
  23.C.S.V. HorodnicHorodnic34.8512471.610
  24.C.S.V. PăltinoasaPăltinoasa34.852300505
  25.C.S.V. PârteştiPârteştii de Jos34.853247994
  26.C.S.V. PreuteştiPreuteşti34.854240325
  27.C.S.V. RădăşeniRădăşeni34.855100-
  28.C.S.V. ŞcheiaŞcheia34.856150600
  29.C.S.V. StroieştiStroieşti34.8572191.023
  30.C.S.V. SuceavaSuceava, Aleea Dumbrăvii34.858235825
  31.C.S.V. Şaru DorneiŞaru Dornei34.859102483
  32.C.S.V. TodireştiTodireşti34.860247985
  33.C.S.V. Vadu MoldoveiVadu Moldovei34.8612191.320
  34.C.S.V. Vatra DorneiVatra Dornei, Str. Chiliei nr. 734.862200918
  35.C.S.V. VereştiVereşti34.8633001.291
  36.C.S.V. Vicovu de SusVicovu de Sus34.864200925
  37.C.S.V. VolovăţVolovăţ34.865300525
  38.C.S.V. ZamosteaZamostea34.866220355
  39.C.S.V. ZvorişteaZvoriştea34.867100707
                                  Judeţul TELEORMAN
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. PietroşaniPietroşani39.32168,7-
  2.C.S.V. Roşiori de VedeRoşiori de Vede, str. I.L. Caragiale nr. 839.30318,7800
  3.C.S.V. PeretuPeretu39.311142,44.957,6
  4.C.S.V. TroianulTroianul39.3071122.400
  5.C.S.V. VideleVidele, Str. Tăbăcăriei nr. 3144.9225050
  6.C.S.V. Drăgăneşti- VlaşcaDrăgăneşti-Vlaşca39.3252555.400
  7.C.S.V. BlejeştiBlejeşti39.326801.400
  8.C.S.V. GălăteniGălăteni39.33580400
  9.C.S.V. GratiaGratia39.33114011.200
  10.C.S.V. Scurtu MareScurtu Mare39.33880320
  11.C.S.V. Turnu MăgureleTurnu Măgurele, Str. Chimiei nr. 2539.312116,51.200
  12.C.S.V. CrangeniCrangeni39.308871.700
  13.C.S.V. SeacaSeaca39.31590,854.800
  14.C.S.V. PutineiuPutineiu39.31677,5-
  15.C.S.V. VităneştiVităneşti39.300125,52.700
  16.C.S.V. MârzăneştiMârzăneşti39.3181002.000
  17.C.S.V. CălineştiCălineşti39.2981543.900
  18.C.S.V. DrăcşeneiDrăcşenei39.306804.800
  19.C.S.V. ZimniceaZimnicea144.92185245
  20.C.S.V. FurculeştiFurculeşti39.2971001.200
  21.C.S.V. SirbeniSirbeni39.33374,61.500
  22.C.S.V. Slobozia MandraSlobozia Mandra39.33756720
                               Judeţul TIMIS
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. BanlocBanloc35.1732501.908
  2.C.S.V. LivezileLivezile35.174138219
  3.C.S.V. Becicherecu MicBecicherecu Mic nr. 47735.1322982.940
  4.C.S.V. BelinţChizătău35.1333514.208
  5.C.S.V. BethausenBethausen35.1482761.403
  6.C.S.V. BiledBiled nr. 35835.1773251.254
  7.C.S.V. ŞandraŞandra35.1782002.677
  8.C.S.V. BuziaşBuziaş35.1821200
  9.C.S.V. CeneiCenei35.1493871.320
  10.C.S.V. CiacovaCiacova, str. T. Vladimirescu nr. 1735.1345511.790
  11.C.S.V. CoşteiuCoşteiu nr. 69835.135228852
  12.C.S.V. DentaDenta nr. 7435.1362952.724
  13.C.S.V. DetaDeta, Str. Revoluţiei nr. 1735.1673071.465
  14.C.S.V. DumbravaDumbrava35.1501865.839
  15.C.S.V. FăgetFăget, str. Ştefan cel Mare nr. 5935.1512191.031
  16.C.S.V. GătaiaGătaia35.1531422.690
  17.C.S.V. GhizelaGhizela35.1542195.595
  18.C.S.V. GieraGiera35.1371422.690
  19.C.S.V. Jamu MareJamu Mare nr. 17835.1552971.142
  20.C.S.V. JebelJebel nr. 38735.1563409.267
  21.C.S.V. LenauheimLenauheim35.1971161.996
  22.C.S.V. LieblingLiebling35.1382491.229
  23.C.S.V. LugojLugoj, str. Traian Vuia nr. 335.164683705
  24.C.S.V. MarginaMargina nr. 17635.139810
  25.C.S.V. Maşloc/FibişFibiş, comuna Maşloc35.1521801.259
  26.C.S.V. MănăştiurMănăştiur35.1571372.187
  27.C.S.V. MoraviţaStamora Germană nr. 21135.158205829
  28.C.S.V. Ohaba LungăOhaba Lungă35.166212628
  29.C.S.V. OrţişoaraOrţişoara nr. 13135.1402761.157
  30.C.S.V. Peciu NouPeciu Nou nr. 17235.1592371.356
  31.C.S.V. PeriamPeriam nr. 77835.1412941.304
  32.C.S.V. PişchiaPişchia nr. 14635.1602681.513
  33.C.S.V. RemeteaRemetea Mare35.161222618
  34.C.S.V. SatchinezSatchinez nr. 32635.1423441.000
  35.C.S.V. SăcălazSăcălaz nr. 35435.1432332.644
  36.C.S.V. SecasSecas nr. 10635.1682832.595
  37.C.S.V. SânandreiSânandrei nr. 8735.1443561.306
  38.C.S.V. Sânnicolau MareSânnicolau Mare, Calea Traian nr. 5935.171196526
  39.C.S.V. RecaşRecaş35.203270902
  40.C.S.V. Traian VuiaSudriaş nr. 4835.1624904.287
  41.C.S.V. UivarUivar nr. 13735.2111571.708
  42.C.S.V. VariaşVariaş nr. 37635.1471581.421
  43.C.S.V. VoitegVoiteg35.165335765
  44.C.S.V. CriciovaCriciova35.1873431.096
  45.C.S.V. CurteaCurtea35.188720
                                    Judeţul TULCEA
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. BabadagBabadag27.757101735
  2.C.S.V. BaiaBaia27.758; 27.75916110.781
  3.C.S.V. BeidaudBeidaud27.7602052.295
  4.C.S.V. CasimceaCasimcea27.7621233.657
  5.C.S.V. CataloiCataloi27.7641223.378
  6.C.S.V. CarcaliuCarcaliu27.8108627
  7.C.S.V. Ceamurlia de JosCeamurlia de Jos27.766; 27.767682.932
  8.C.S.V. CernaCerna27.768; 27.7691031.710
  9.C.S.V. CeatalchioiCeatalchioi27.770331.167
  10.C.S.V. Chilia VecheChilia Veche27.771; 27.7721191.609
  11.C.S.V. DăeniDăeni27.773993.217
  12.C.S.V. DorobanţuDorobanţu27.7751361.825
  13.C.S.V. GreciGreci27.7761463.154
  14.C.S.V. HamcearcaHamcearca27.779135765
  15.C.S.V. HoriaHoria27.777; 27.7781603.220
  16.C.S.V. IzvoareleIzvoarele27.7811202.004
  17.C.S.V. JurilovcaJurilovca27.782; 27.7831394.901
  18.C.S.V. MahmudiaMahmudia27.7841181.482
  19.C.S.V. MăcinMăcin, str. Eliade Rădulescu nr. 827.78615010.050
  20.C.S.V. MurighiolMurighiol27.788128672
  21.C.S.V. Mihai BravuMihai Bravu27.789; 27.790130770
  22.C.S.V. Mihail KogălniceanuMihail Kogălniceanu27.815863.877
  23.C.S.V. NalbantNalbant27.791402.460
  24.C.S.V. NiculiţelNiculiţel27.7921401.295
  25.C.S.V. NufăruNufăru27.793; 27.794952.280
  26.C.S.V. PeceneagaPeceneaga27.795; 27.7961261.724
  27.C.S.V. SarichioiSarichioi27.797572.166
  28.C.S.V. Sfântu GheorgheSfântu Gheorghe27.81174176
  29.C.S.V. Slava CerchezăSlava Cercheză27.798; 27.799662.238
  30.C.S.V. SmârdanSmârdan27.8011800
  31.C.S.V. TopologTopolog27.8021262.324
  32.C.S.V. Tulcea ITulcea27.80610452
  33.C.S.V. TurcoaiaTurcoaia27.804941.441
  34.C.S.V. Valea NucarilorValea Nucarilor27.807; 27.8081211.728
  35.C.S.V. VăcăreniVăcăreni27.8091211.979
  36.C.S.V. IsacceaIsaccea27.78092833
  37.C.S.V. SulinaSulina27.800127223
                                   Judeţul VASLUI
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. ZorleniZorleni59.355176749
  2.C.S.V. ZăpodeniZăpodeni59.354132868
  3.C.S.V. VutcaniVutcani59.353208692
  4.C.S.V. VoineştiVoineşti59.3522092.991
  5.C.S.V. VindereiVinderei59.3512672.918
  6.C.S.V. ViişoaraViişoara59.3502111.294
  7.C.S.V. VetrişoaiaVetrişoaia59.3492637.874
  8.C.S.V. VăleniVăleni59.3474476
  9.C.S.V. VasluiVaslui59.34864316
  10.C.S.V. TutovaTutova59.3462363.790
  11.C.S.V. TodireştiTodireşti59.3451841.316
  12.C.S.V. TătăraniTătărani59.344210840
  13.C.S.V. PoganaPogana59.3362441.165
  14.C.S.V. PoieneştiPoieneşti59.335640
  15.C.S.V. PuieştiPuieşti59.3376377
  16.C.S.V. PungeştiPungeşti59.3382822.518
  17.C.S.V. RebriceaRebricea59.3392072.284
  18.C.S.V. SoleştiSoleşti59.340168140
  19.C.S.V. StănileştiStănileşti59.3412191.536
  20.C.S.V. Ştefan cel MareŞtefan cel Mare59.34221510.185
  21.C.S.V. ŞuleteaŞuletea59.3432453.339
  22.C.S.V. MurgeniMurgeni144.9031121.125
  23.C.S.V. NegreştiNegreşti59.3323605.440
  24.C.S.V. OlteneştiOlteneşti59.333132243
  25.C.S.V. PerieniPerieni59.3341561.314
  26.C.S.V. LipovăţLipovăţ59.3302189.782
  27.C.S.V. LazaLaza59.3291543.346
  28.C.S.V. IvăneştiIvăneşti59.3281931.632
  29.C.S.V. IanaIana59.327182543
  30.C.S.V. HuşiHuşi59.326244999
  31.C.S.V. HoceniHoceni59.3251650
  32.C.S.V. GriviţaGriviţa59.324168462
  33.C.S.V. GhergheştiGhergheşti59.3231771.359
  34.C.S.V. GăgeştiGăgeşti59.3222501.100
  35.C.S.V. FălciuFălciu59.3213059.695
  36.C.S.V. EpureniEpureni59.3202201.780
  37.C.S.V. DumeştiDumeşti59.31980120
  38.C.S.V. CârjaMurgeni59.3311621.138
  39.C.S.V. DrânceniDrânceni59.3181761.045
  40.C.S.V. DragomireştiDragomireşti59.3172121.188
  41.C.S.V. Dimitrie CantemirDimitrie Cantemir59.3161011.879
  42.C.S.V. DeleniDeleni59.31444500
  43.C.S.V. DeleştiDeleşti59.31584183
  44.C.S.V. DăneştiDăneşti59.3131421.258
  45.C.S.V. CreţeştiCreţeşti59.3122093.599
  46.C.S.V. CodăeştiCodăeşti59.3093572.843
  47.C.S.V. CosteştiCosteşti59.310177523
  48.C.S.V. CrasnaCrasna59.3111011.260
  49.C.S.V. BuneştiBuneşti144.9021081.431
  50.C.S.V. AvereştiAvereşti59.3082112.759
  51.C.S.V. BogdăneştiBogdăneşti59.3071832.365
  52.C.S.V. BârladBârlad59.3063764.455
  53.C.S.V. BerezeniBerezeni59.3052141.186
  54.C.S.V. BăceştiBăceşti59.3032962.629
  55.C.S.V. BancaBanca59.304109859
  56.C.S.V. BăcaniBăcani59.302253776
  57.C.S.V. Alexandru VlahuţăAlexandru Vlahuţă59.3012184.642
                               Judeţul VÂLCEA
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. CălimăneştiCălimăneşti26.004101825
  2.C.S.V. CâineniCâineni26.010167166
  3.C.S.V. CopăceniCopăceni26.01597479
  4.C.S.V. CreţeniCreţeni26.001882.237
  5.C.S.V. FăureştiFăureşti26.00876950
  6.C.S.V. FârtăţeştiFârtăţeşti25.990156166
  7.C.S.V. FrânceştiFrânceşti26.018520
  8.C.S.V. GaliceaGalicea26.00075465
  9.C.S.V. GhioroiuGhioroiu26.006681.964
  10.C.S.V. GrădişteaGrădiştea25.99178644
  11.C.S.V. GovoraGovora26.0195640
  12.C.S.V. LădeştiLădeşti26.025811.338
  13.C.S.V. LungeştiLungeşti25.99998637
  14.C.S.V. MateeştiMateeşti25.989128700
  15.C.S.V. MăciucaMăciuca26.014101898
  16.C.S.V. MihăeştiMihăeşti26.0267960
  17.C.S.V. BălcescuNicolae Bălcescu26.02255104
  18.C.S.V. OlanuOlanu25.998101898
  19.C.S.V. OrleştiOrleşti26.023100827
  20.C.S.V. OteşaniOteşani26.024164839
  21.C.S.V. PerişaniPerişani26.02060276
  22.C.S.V. PietrariPietrari25.99574394
  23.C.S.V. RoşiileRoşiile25.993125550
  24.C.S.V. SlătioaraSlătioara26.0211010
  25.C.S.V. StăneştiStăneşti25.996360
  26.C.S.V. StoeneştiStoeneşti26.02786476
  27.C.S.V. StoileştiStoileşti25.997860
  28.C.S.V. ŞuşaniŞuşani26.0093665
  29.C.S.V. ZătreniZătreni25.992250700
                             Judeţul VRANCEA
             
  Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  012345
  1.C.S.V. AndreiaşuAndreiaşu de Jos36.2401261.674
  2.C.S.V. BogheştiBogheşti36.2412401.380
  3.C.S.V. CiorăştiCiorăşti36.2421101.536
  4.C.S.V. CâmpuriCâmpuri36.2431201.430
  5.C.S.V. CorbiţaCorbiţa36.2441561.524
  6.C.S.V. CoteştiCoteşti36.2452161.092
  7.C.S.V. DumbrăveniDumbrăveni36.246801.120
  8.C.S.V. GaroafaGaroafa36.24798363
  9.C.S.V. GugeştiGugeşti36.248240720
  10.C.S.V. Gura CaliţeiGura Caliţei36.249240740
  11.C.S.V. HomoceaHomocea36.250240740
  12.C.S.V. JitiaJitia36.2511301.850
  13.C.S.V. MăicăneştiMăicăneşti36.2521363.864
  14.C.S.V. MilcovulMilcovul36.2532802.260
  15.C.S.V. MoviliţaMoviliţa36.254114876
  16.C.S.V. NărujaNăruja36.2552071.473
  17.C.S.V. PaltinPaltin36.256130830
  18.C.S.V. PăuneştiPăuneşti36.257240740
  19.C.S.V. PufeştiPufeşti36.258501.950
  20.C.S.V. RăcoasaRăcoasa36.259120540
  21.C.S.V. SihleaSihlea36.2602401.180
  22.C.S.V. SovejaSoveja36.2611951.305
  23.C.S.V. SuraiaSuraia36.262120920
  24.C.S.V. TănăsoaiaTănăsoaia36.263132568
  25.C.S.V. TătăranuTătăranu36.2641201.155
  26.C.S.V. TâmboeştiTâmboeşti36.265240822
  27.C.S.V. TulniciTulnici36.266216884
  28.C.S.V. VidraVidra36.2671201.410
  29.C.S.V. VânătoriVânători36.268240740
  30.C.S.V. VulturuVulturu36.2691401.097
  31.C.S.V. CâmpineancaCâmpineanca36.270240740
  32.C.S.V. GoleştiGoleşti36.271240740
  33.C.S.V. FocşaniFocşani36.2721222.378
  34.C.S.V. AdjudAdjud36.27352911.259
  35.C.S.V. MărăşeştiMărăşeşti36.2742251.309
  36.C.S.V. OdobeştiOdobeşti36.2751402.880
  37.C.S.V. PanciuPanciu36.2761201.975
  38.C.S.V. DumitreştiDumitreşti36.277234866
                             Municipiul BUCUREŞTI
           
  Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
  Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
  12345
  Clinica veterinară BucureştiBucureşti, str. Ilioara35.3011.9505.000
-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 6 decembrie 2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 206 din 20 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
 • LEGE nr. 212 din 15 noiembrie 2011 privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 5 din 28 martie 1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi
 • LEGE nr. 110 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Alger la 28 iunie 1994
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 27 mai 2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 297 din 25 noiembrie 2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 176 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 133 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 156 din 11 iulie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 232 din 31 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 2 septembrie 1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 332 din 15 noiembrie 2005 privind ratificarea Convenţiei-cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva, Elveţia, la 21 mai 2003
 • LEGE nr. 114 din 19 mai 2015 privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003
 • LEGE nr. 214 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea
 • LEGE nr. 509 din 28 noiembrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerţ Liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bled la 4 iulie 2003
 • LEGE nr. 260 din 3 noiembrie 2015 privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 154 din 29 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 mai 2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 227 din 28 noiembrie 2017 privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 122 din 15 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată
 • LEGE nr. 133 din 15 iulie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 17/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 47 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 127 din 11 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant
 • LEGE nr. 206 din 11 noiembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • CONSTITUŢIE din 22 decembrie 1992 a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor*)
 • LEGE nr. 67 din 23 noiembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional asupra Constituţiei României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 157 din 19 octombrie 1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 4-a - Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la Bucureşti la 2 septembrie 1999
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 469 din 1 septembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 10 iunie 1999 pentru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 iunie 2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 109 din 16 mai 2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021