Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 19 mai 2004 privind desfiinţarea Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 31 mai 2004 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 19 mai 2004privind desfiinţarea Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 31 mai 2004

Având în vedere cerinţa de armonizare a poziţiei Guvernului României cu poziţia Băncii Mondiale, rezultată din conţinutul analizei mediului economico-social, executată de Banca Mondială la cererea Guvernului României şi intitulată "Zona Valea Jiului - Evaluare Multidimensională", prezentată în şedinţa Guvernului din data de 15 iulie 2003, precum şi consecinţele negative ale neadoptării de urgenţă a reglementărilor prezentate, respectiv întârzierea finanţării planurilor de dezvoltare regională şi riscul ca acestea să nu mai poată fi executate în cursul anului financiar 2004-2005, se impune desfiinţarea Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului, instituţie publică de specialitate din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se desfiinţează Autoritatea Guvernamentală pentru Valea Jiului, instituţie publică de specialitate din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Se desfiinţează funcţia de guvernator al Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului. Articolul 2 (1) Comisia Interministerială pentru Valea Jiului preia atribuţiile fostei Autorităţi Guvernamentale pentru Valea Jiului. (2) În domeniul implementării Strategiei de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului, Comisia Interministerială pentru Valea Jiului are următoarele atribuţii: a) identifică principalele probleme de natură socioeconomică cu care se confruntă comunităţile locale din Valea Jiului; b) coordonează elaborarea strategiilor de dezvoltare socioeconomică şi a programelor şi proiectelor pentru implementarea acestora; c) asigură identificarea, prioritatea, pregătirea, implementarea, evaluarea şi monitorizarea proiectelor, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor strategice pentru dezvoltarea Văii Jiului; d) monitorizează respectarea prevederilor legale privind strategia de dezvoltare socioeconomică a Văii Jiului şi face propuneri Guvernului pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu; e) coordonează activitatea de promovare, pe plan intern şi internaţional, a obiectivelor cuprinse în Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului; f) colaborează cu autorităţile publice locale din Valea Jiului şi, respectiv, din judeţul Hunedoara, în soluţionarea problemelor privind aplicarea Strategiei de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului; monitorizează punerea în aplicare a programelor, proiectelor şi acţiunilor întreprinse pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice în această zonă; g) urmăreşte ca programele, proiectele şi acţiunile derulate de autorităţile publice locale să se încadreze în Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului; h) informează periodic Guvernul cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului; i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul său de activitate. (3) Atribuţiile guvernatorului sunt preluate de un consilier de stat, consilier al primului-ministru, care devine preşedinte al Comisiei Interministeriale pentru Valea Jiului. Articolul 3 (1) Guvernul României va fi reprezentat în Asociaţia pentru implementarea şi monitorizarea Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului de către Cancelaria PrimuluiMinistru, care va îndeplini toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din actul constitutiv al asociaţiei. (2) Cancelaria Primului-Ministru va desemna o persoană fizică pentru a fi reprezentată în Asociaţia pentru implementarea şi monitorizarea Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului. Articolul 4 (1) Un număr de 3 posturi cu care se diminuează numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Administraţiei şi Internelor se preia, împreună cu fondurile corespunzătoare, de Cancelaria Primului-Ministru. (2) Personalul încadrat pe aceste posturi se preia de Cancelaria Primului-Ministru, în condiţiile legii, păstrându-şi statutul profesional de la data preluării. (3) Cancelaria Primului-Ministru preia de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru activităţi operative de inspecţie, 2 autoturisme cu un consum mediu de carburanţi de 600 litri/lună/autoturism şi fondurile aferente acestora, modificându-se în mod corespunzător numărul de autoturisme aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Cancelariei Primului-Ministru. (4) Predarea-primirea celor prevăzute la alin. (1) şi (3) se face prin protocol încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Cancelaria Primului-Ministru. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat pe anul 2004 şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Cancelariei Primului-Ministru, la propunerea ordonatorilor principali de credite. (6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, sunt abilitaţi să introducă modificările corespunzătoare în structura numărului maxim de posturi şi a cheltuielilor cu salariile pentru anul 2004. Articolul 5La alineatul (1) al articolului 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 28 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003, se elimină sintagma "Autoritatea Guvernamentală pentru Valea Jiului". Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă: a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 14 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2003; b) Hotărârea Guvernului nr. 946/2002 privind numirea în funcţia de guvernator şi de reprezentant al Guvernului în Asociaţia pentru implementarea şi monitorizarea Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 6 septembrie 2002, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Alin Teodorescup. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Nicolae Berechet,secretar de statMinistru delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 19 mai 2004.Nr. 36.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 173 din 10 octombrie 2008 privind intervenţiile active în atmosferă
 • LEGE nr. 311 din 18 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 53 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 157 din 3 decembrie 2014 privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013
 • LEGE nr. 36 din 8 aprilie 1992 a bugetului de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 54 din 24 martie 2015 pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 14 februarie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 181 din 18 octombrie 2012 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 21 decembrie 2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 9 din 28 februarie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 70 din 19 martie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 29 iunie 2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
 • LEGE nr. 43 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 92/1971 pentru modificarea Decretului nr. 673/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Metalurgice, aprobat prin Legea nr. 53/1969, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 129 din 21 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1997 privind bursele de mărfuri
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 67 din 20 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi, semnat la Galaţi la 31 mai 2011
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • LEGE nr. 200 din 13 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.
 • LEGE nr. 767 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 103/2000 privind decoraţia "Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste"
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 februarie 2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 385 din 16 decembrie 2005 privind declararea ca oraş a comunei Podu Iloaiei, judeţul Iaşi
 • LEGE nr. 153 din 24 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 174 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2003, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 197 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 11 mai 2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • LEGE nr. 463 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 226 din 24 iulie 2015 pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990
 • LEGE nr. 375 din 28 decembrie 2007 pentru înfiinţarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • LEGE nr. 23 din 12 martie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 340 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Ruginoasa, judeţul Neamţ, prin reorganizarea comunei Dulceşti
 • LEGE nr. 89 din 22 iulie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 15 iunie 1992
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021