Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 29 aprilie 2004 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 10 mai 2004 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 29 aprilie 2004privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 10 mai 2004

Având în vedere faptul că în actuala etapă restructurarea industriei miniere prin oprirea activităţii unor unităţi afectează pe lângă persoanele angajate şi un însemnat număr de comunităţi locale, a căror susţinere a fost asigurată în proporţie de peste 50% de funcţionarea acestora,având în vedere faptul că prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul a asigurat finanţarea de programe destinate reconstrucţiei sociale şi economice a regiunilor afectate,luând în considerare necesitatea sprijinirii unui număr însemnat de comunităţi locale afectate, respectiv a membrilor acestora,pentru asigurarea implementării imediate a S.D.S.C.M., în scopul compensării unei părţi din resursele financiare ce reveneau comunităţilor respective din taxele şi impozitele unităţilor miniere care îşi opresc activitatea,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Implementarea părţii B(6) a Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, reprezentând subcomponenta lt; lt;Schema de dezvoltare socială a comunităţilor miniere gt; gt; (S.D.S.C.M.), va fi realizată de Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (AND) prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), înfiinţat în baza Legii nr. 129/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."2. Alineatul (5) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(5) Ministerul Finanţelor Publice va încheia acorduri de împrumut subsidiare cu Ministerul Economiei şi Comerţului şi cu entităţile menţionate la alin. (1), prin care se deleagă U.M.P. şi U.I.P. întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, precum şi utilizarea sumelor din împrumut, asigurarea serviciului datoriei publice externe şi, respectiv, a sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului. Acordul de împrumut subsidiar dintre Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei şi Comerţului şi AND va stipula raporturile dintre AND şi F.R.D.S. pentru implementarea S.D.S.C.M., responsabilitatea F.R.D.S. în derularea S.D.S.C.M., precum şi mecanismul de disponibilizare gratuită a sumelor din împrumut atât pentru S.D.S.C.M., cât şi pentru asigurarea asistenţei tehnice, pregătirii şi acoperirii cheltuielilor operaţionale aferente F.R.D.S. şi activităţilor desfăşurate de acesta privind S.D.S.C.M. Sumele disponibilizate gratuit F.R.D.S. din împrumutul acordat de B.I.R.D. vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului la capitolul 66.14 lt; lt;Industrie gt; gt;, titlul 38 lt; lt;Transferuri gt; gt;, iar serviciul datoriei publice externe aferent activităţilor F.R.D.S. privind S.D.S.C.M. va fi suportat de la bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului."3. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Din contribuţia României la realizarea Proiectului se vor plăti şi taxele, impozitele şi contribuţiile sociale datorate şi plătibile pe teritoriul României, aferente activităţii desfăşurate de F.R.D.S. pentru implementarea S.D.S.C.M., incluzând, dar fără a se limita la, impozite şi contribuţii sociale aferente salariilor personalului F.R.D.S., taxele aferente achiziţiei de echipamente şi consumabile de birou, taxele aferente contravalorii prestaţiilor consultanţilor pentru S.D.S.C.M. (financiar, tehnic, monitorizare etc.), taxele aferente contravalorii prestaţiilor consultanţilor pentru subproiecte (facilitatori, evaluatori, supervizori, instructori), taxele aferente costurilor operaţionale (inclusiv aferente alimentării cu apă, gaze, energie termică, electricitate, comunicaţii, închiriere birou), taxele aferente instruirii (personalului, consultanţilor şi primitorilor), taxele aferente deplasărilor şi campaniei de informare. Contribuţia României aferentă activităţii desfăşurate de F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M. se suportă din sume cu această destinaţie, prevăzute anual în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului, la capitolul 66.01 lt; lt;Industrie gt; gt;, titlul 38 lt; lt;Transferuri gt; gt;."4. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Amendamentele la acordul de împrumut, convenite cu B.I.R.D. conform alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanăBucureşti, 29 aprilie 2004.Nr. 28.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 292 din 28 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 493 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 40 din 19 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • LEGE nr. 152 din 14 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii agenţiilor de implementare ISPA privind implementarea măsurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficienţelor în România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 17 iunie 2002
 • LEGE nr. 59 din 24 aprilie 2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • LEGE nr. 23 din 11 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 39 din 12 martie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998
 • LEGE nr. 222 din 30 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 24 aprilie 2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 237 din 2 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenţilor economici
 • LEGE nr. 31 din 1 martie 2006 privind securitizarea creanţelor
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 419 din 22 noiembrie 2006 pentru ratificarea Amendamentului la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferinţei pentru analiza şi adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005
 • LEGE nr. 3 din 17 ianuarie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 90 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 364 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 251 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 93 din 10 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară
 • LEGE nr. 117 din 24 iunie 2010 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 261 din 7 decembrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 174 din 16 iulie 2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 17 din 4 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 216 din 5 iulie 2005 pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 85 din 14 decembrie 1993 pentru modificarea şi completarea articolului 59 din Decretul nr. 214 din 12 iulie 1977 privind pensiile militare de stat, astfel cum a fost modificat şi completat prin Decretul-lege nr. 71 din 8 februarie 1990
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 11 din 31 iulie 1990 ***Republicată privind încuviinţarea adopţiei
 • LEGE nr. 614 din 13 noiembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2002 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • Codul Familiei (abrogat)
 • LEGE nr. 242 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 567 din 19 octombrie 2001 pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Convenţia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 284 din 14 august 1947 pentru cedarea către Banca Naţionala a României a aurului, valutelor efective şi altor mijloace de plată străine
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 1 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar
 • LEGE nr. 148 din 14 iulie 1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 683 din 19 decembrie 2002 pentru completarea Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 48 din 7 iulie 1993 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Albania, semnată la Bucureşti la 31 iulie 1992
 • LEGE nr. 21 din 17 decembrie 1971 viei şi vinului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 28 octombrie 2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 151 din 22 iunie 2018 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017
 • LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020