Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 1 aprilie 2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 8 aprilie 2004 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 1 aprilie 2004privind reglementarea unor măsuri financiare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 8 aprilie 2004

Având în vedere etapele derulării procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, conform cărora la începutul lunii aprilie 2004 urmează a fi depuse ofertele finale angajante, şi pentru asigurarea unui climat de atractivitate pentru investitori, se impune luarea unor măsuri imediate, extraordinare, în vederea îmbunătăţirii situaţiei financiare a acestei societăţi.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se aprobă scutirea de plată a obligaţiilor fiscale restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri datorate şi neachitate bugetului general consolidat de către Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Se aprobă scutirea de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor datorate bugetului general consolidat şi neachitate de către Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Se aprobă scutirea de plată a majorărilor calculate în baza prevederilor art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, datorate de Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2 (1) Se aprobă eşalonarea la plată a dividendelor cuvenite Ministerului Economiei şi Comerţului - Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru anii 2000 şi 2001. (2) Se aprobă scutirea de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente dividendelor cuvenite Ministerului Economiei şi Comerţului - Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Economiei şi Comerţului - Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti vor încheia o convenţie pentru eşalonarea la plată a dividendelor prevăzute la alin. (1) pe o perioadă de maximum 5 ani, cu un termen de graţie de 6 luni inclus în perioada de eşalonare. Pentru plata eşalonată a dividendelor prevăzute la alin. (1), Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti nu datorează dobânzi. Articolul 3Sumele care fac obiectul înlesnirilor la plată conform prezentei ordonanţe de urgenţă sunt stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate de creditorii bugetari şi în notificările transmise de Ministerul Economiei şi Comerţului - Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. Articolul 4Creditorii bugetari încetează aplicarea oricăror măsuri de executare silită a obligaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2, începute asupra Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, şi nu vor face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. Articolul 5Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Economiei şi Comerţului este mandatat să notifice Consiliului Concurenţei, în numele creditorilor bugetari, ajutoarele de stat acordate conform prezentei ordonanţe de urgenţă, printr-un formular de notificare unic.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 1 aprilie 2004.Nr. 15.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 74 din 6 iunie 1995 (*republicată*) privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 privind comercializarea produselor alimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 219 din 29 decembrie 1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
 • LEGE nr. 139 din 30 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Madrid la 3 octombrie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 176 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • LEGE nr. 79 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 45 din 21 martie 1930 privitoare la recensământul general al populaţiei
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 545 din 17 octombrie 2001 pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 228 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 167 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat
 • LEGE nr. 71 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 97 din 8 aprilie 2009 privind înfiinţarea Institutului Cultural al Tătarilor din România "Sebat Husein"
 • LEGE nr. 128 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2000 privind revenirea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Parc-Turism" - S.A., a unui imobil monument istoric
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 189 din 14 octombrie 2010 privind retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a unor documente istorice reţinute în mod abuziv la Arhivele Naţionale ale României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 589 din 15 decembrie 2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale
 • LEGE nr. 264 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 13 martie 2003 pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova
 • LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural
 • LEGE nr. 159 din 26 septembrie 2008 pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000
 • LEGE nr. 206 din 23 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Naţional "George Enescu" din Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 17 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 martie 2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 74 din 7 aprilie 2005 privind modificarea Legii nr. 80/1997 pentru ratificarea Convenţiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978
 • LEGE nr. 40 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, semnat la Montreal la 6 octombrie 1980 (articolul 83 bis)
 • LEGE nr. 368 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 78 din 26 aprilie 2017 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 15 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 169 din 31 mai 2013 privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco
 • LEGE nr. 266 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situaţiei specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • LEGE nr. 241 din 21 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale
 • LEGE nr. 197 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 153 din 11 iulie 2008 privind efectuarea recensământului general agricol din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 27 mai 2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 12 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 561 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria - RO 0103, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 83 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 291 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021