Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 1 aprilie 2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 8 aprilie 2004 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 1 aprilie 2004privind reglementarea unor măsuri financiare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 8 aprilie 2004

Având în vedere etapele derulării procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, conform cărora la începutul lunii aprilie 2004 urmează a fi depuse ofertele finale angajante, şi pentru asigurarea unui climat de atractivitate pentru investitori, se impune luarea unor măsuri imediate, extraordinare, în vederea îmbunătăţirii situaţiei financiare a acestei societăţi.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se aprobă scutirea de plată a obligaţiilor fiscale restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri datorate şi neachitate bugetului general consolidat de către Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Se aprobă scutirea de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor datorate bugetului general consolidat şi neachitate de către Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Se aprobă scutirea de plată a majorărilor calculate în baza prevederilor art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, datorate de Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2 (1) Se aprobă eşalonarea la plată a dividendelor cuvenite Ministerului Economiei şi Comerţului - Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru anii 2000 şi 2001. (2) Se aprobă scutirea de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente dividendelor cuvenite Ministerului Economiei şi Comerţului - Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Economiei şi Comerţului - Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti vor încheia o convenţie pentru eşalonarea la plată a dividendelor prevăzute la alin. (1) pe o perioadă de maximum 5 ani, cu un termen de graţie de 6 luni inclus în perioada de eşalonare. Pentru plata eşalonată a dividendelor prevăzute la alin. (1), Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti nu datorează dobânzi. Articolul 3Sumele care fac obiectul înlesnirilor la plată conform prezentei ordonanţe de urgenţă sunt stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate de creditorii bugetari şi în notificările transmise de Ministerul Economiei şi Comerţului - Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. Articolul 4Creditorii bugetari încetează aplicarea oricăror măsuri de executare silită a obligaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2, începute asupra Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, şi nu vor face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. Articolul 5Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Economiei şi Comerţului este mandatat să notifice Consiliului Concurenţei, în numele creditorilor bugetari, ajutoarele de stat acordate conform prezentei ordonanţe de urgenţă, printr-un formular de notificare unic.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 1 aprilie 2004.Nr. 15.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 120 din 18 iulie 2014 pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 189 din 18 iulie 2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 313 din 19 februarie 1879 pentru anularea clauzei penale din oarecare contracte şi pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 23 septembrie 1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
 • LEGE nr. 275 din 11 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 • LEGE nr. 278 din 23 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomica a Bazinului carbonifer al Văii Jiului
 • LEGE nr. 187 din 23 martie 1945 pentru înfăptuirea reformei agrare
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României*)
 • LEGEA nr. 39 din 13 decembrie 1990 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGE nr. 35 din 7 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 104 din 25 septembrie 1996 privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 307 din 30 decembrie 2008 privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale şi Cercetare (CEPSC)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 11 aprilie 2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum şi plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 47 din 17 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 18 din 12 ianuarie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului
 • LEGE nr. 231 din 13 iulie 2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • LEGE nr. 192 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 222 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 156 din 29 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 559 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2002, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung, în valoare de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la Bucureşti la 17 ianuarie 2000
 • LEGE nr. 55 din 19 martie 2012 (*republicată*) privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)*)
 • LEGE nr. 263 din 14 noiembrie 2018 pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România şi Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017
 • LEGE nr. 11 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 23 octombrie 1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • LEGE nr. 202 din 4 noiembrie 2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 9 noiembrie 2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale
 • COD BCH (CONST. NAVE SPECIALE) din 30 octombrie 1992 Codulul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH) adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.20(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat de amendamentele adoptate prin Rezoluţia MEPC.33(27) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 17 martie 1989 şi prin Rezoluţia MEPC.56(33) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 30 octombrie 1992
 • LEGE nr. 74 din 3 noiembrie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului anexat, semnate la Abu-Dhabi la 11 aprilie 1993
 • LEGE nr. 29 din 16 ianuarie 2002 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Federala Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Berlin la 4 iulie 2001
 • LEGE nr. 87 din 28 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adopţie
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 331 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021