Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,având în vedere angajamentele asumate prin Documentul de poziţie privind transpunerea şi implementarea acquisului veterinar din domeniul identificării şi înregistrării suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi finalizarea negocierilor privind integrarea României în Uniunea Europeană, capitolul 7, sectorul veterinar, este necesară crearea de urgenţă a cadrului legislativ care să stabilească competenţele şi responsabilităţile din domeniu şi să permită organizarea licitaţiilor pentru achiziţionarea elementelor în scopul derulării procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Suinele, ovinele şi caprinele existente pe teritoriul României sunt supuse procesului de identificare şi înregistrare prin realizarea următoarelor elemente: a) aplicarea unei mărci/crotalii auriculare pentru identificarea individuală; b) crearea unei baze de date informatice; c) întocmirea registrelor pentru suinele, ovinele şi caprinele identificate şi înregistrarea exploataţiilor în conformitate cu condiţiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. Articolul 2 (1) Agenţia Naţională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului este coordonatorul programului şi proprietarul bazei de date privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor. (2) Condiţiile de folosire a bazei de date privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, la propunerea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare. Articolul 3Aplicarea mărcilor/crotaliilor auriculare şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor se vor efectua de către persoane fizice sau juridice în baza contractului de prestări de servicii încheiat cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 4 (1) Fondurile necesare procesului integrat de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor se vor asigura din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, după cum urmează: a) cheltuieli pentru achiziţionarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine şi caprine a mărcilor/crotaliilor auriculare necesare identificării acestor animale; b) cheltuieli pentru organizarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor; c) cheltuieli privind plata manoperei pentru aplicarea mărcilor/crotaliilor auriculare şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor; d) cheltuieli pentru crearea bazei de date informatice, întocmirea registrelor pentru suinele, ovinele şi caprinele identificate, tipărirea documentelor oficiale şi înregistrarea exploataţiilor. (2) În bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului vor fi prevăzute anual sume destinate realizării acţiunii de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Achiziţionarea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pentru identificarea suinelor, ovinelor şi caprinelor se face prin licitaţie publică, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 (1) Acordarea de premii, de subvenţii sau despăgubiri, în condiţiile legii, pentru suinele, ovinele, caprinele neînregistrate şi neidentificate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, este interzisă după data de 30 iunie 2006. (2) Circulaţia suinelor, ovinelor şi caprinelor neidentificate în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă pe teritoriul României este interzisă după data de 30 iunie 2006. Articolul 6Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) refuzul identificării şi înregistrării suinelor, ovinelor şi caprinelor de către deţinători, cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei; b) circulaţia suinelor, ovinelor şi caprinelor, neidentificate în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, după data de 30 iunie 2006, cu amendă de la 60.000.000 lei la 70.000.000 lei. Articolul 7Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de către medicii veterinari de stat cu atribuţii de inspectori ai inspecţiei sanitare veterinare. Articolul 8Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin Agenţia Naţională Sanitară Veterinară, va emite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, norme sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor. Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:- art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea zootehniei nr. 72/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2002;- Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 166/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 şi 240 bis din 8 aprilie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 127.---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 421 din 22 noiembrie 2006 privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a unor tratate internaţionale în domeniul comerţului şi cooperării economice
 • LEGE nr. 15 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 23 decembrie 1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
 • LEGE nr. 28 din 7 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 33 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2008 pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 185 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România
 • LEGE nr. 218 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Funcţiei Publice
 • LEGE nr. 195 din 20 aprilie 2001 voluntariatului
 • LEGE nr. 391 din 30 septembrie 2003 privind declararea ca municipiu a oraşului Beiuş, judeţul Bihor
 • LEGE nr. 212 din 24 octombrie 2008 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 382 din 24 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 57 din 9 iunie 1992 privind încadrarea în munca a persoanelor handicapate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 230 din 13 iulie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • LEGE nr. 451 din 1 noiembrie 2004 privind marca temporală
 • LEGE nr. 119 din 12 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/1998 pentru acceptarea de către România a Proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internaţional, aprobat prin Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor nr. 52-4 din 23 septembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 1 din 1978 cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizarilor, reclamaţiilor şi cererilor oamenilor muncii
 • LEGEA nr. 6 din 19 iulie 1990 privind reorganizarea ministerelor şi salarizarea funcţiilor din Guvernul României şi a unor funcţii de nivel guvernamental
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 145 din 9 iulie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională
 • LEGE nr. 193 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 16 iunie 2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 117 din 21 aprilie 1948 pentru ratificarea Tratatului de Prietenie Colaborare şi Ajutor Mutual între România şi Republica Federativă Populară Jugoslavă semnată în Bucureşti la 19 Decemvrie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 211 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 30 iunie 2000 pentru completarea alineatului 2 al articolului 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2000
 • LEGE nr. 160 din 26 iulie 2019 privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 16 din 21 iunie 1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii Române de Comerţ Exterior
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 29 iunie 2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
 • LEGE nr. 369 din 15 septembrie 2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • LEGE nr. 138 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 242 din 17 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014
 • LEGE nr. 262 din 27 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat şi garantate de stat, precum şi a fondurilor structurale şi a finanţării naţionale aferente, pentru lucrările de infrastructură
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • LEGE nr. 81 din 19 iulie 1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 453 din 8 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 233 din 10 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii
 • LEGE nr. 64 din 19 decembrie 1969 aprobarea Decretului nr. 724/1969 privind protejarea şi păstrarea bunurilor de interes naţional ce reprezintă valori artistice, istorice sau documentare, precum şi a unor obiecte conţinînd metale preţioase şi pietre preţioase de valoare deosebită
 • LEGE nr. 7 din 25 februarie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Thailandei pentru promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bangkok la 30 aprilie 1993
 • LEGE nr. 164 din 4 octombrie 2012 privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 55 din 19 decembrie 1968 pentru modificarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 (*republicată*) privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021