Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 18 decembrie 2003 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 18 decembrie 2003pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003

Având în vedere necesitatea îndeplinirii obiectivelor privind îmbunătăţirea eficientei reţelei feroviare şi integrarea acesteia într-o piaţa competitivă, precum şi armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitara, se impune completarea imediata a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române printr-un act normativ care preia în totalitate prevederile aplicabile ale Directivei 2001/12/CE ,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După alineatul (7) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii de specialitate se definesc după cum urmează: a) operator de transport feroviar - orice agent economic, cu capital de stat sau privat, care a obţinut o licenta în conformitate cu legislaţia în vigoare, a cărui activitate principala consta în efectuarea de prestaţii de transport de marfa şi/sau de călători pe calea ferată, tractiunea fiind asigurata obligatoriu de acest agent economic; acest termen include, de asemenea, şi agenţii economici care asigura numai tractiunea; b) gestionarul infrastructurii - orice organism sau orice agent economic care are ca obiect principal de activitate administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare incluzând şi gestionarea sistemelor de control şi de siguranţă a infrastructurii; funcţiile gestionarului de infrastructura de pe o reţea sau o parte a unei reţele pot fi alocate, în conformitate cu reglementările în vigoare, mai multor organisme sau agenţi economici; c) grup internaţional - orice asociaţie constituită din cel puţin doi operatori de transport feroviar, cu sediile stabilite în state diferite, în vederea efectuării de prestaţii de transporturi feroviare internaţionale; d) serviciu de transport internaţional de marfa - serviciul de transport în cadrul căruia trenul trece cel puţin o dată frontiera de stat; trenul poate fi compus şi/sau descompus şi diferitele părţi care îl compun pot proveni şi pot avea destinaţii diferite, cu condiţia ca toate vagoanele sa treacă cel puţin o frontieră."2. După alineatul (2) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Infrastructura feroviara publică sau privată a statului cuprinde infrastructura care se poate conecta la infrastructura feroviara transeuropeana, precum şi pe cea care nu poate fi conectata la aceasta, după cum urmează: a) infrastructura feroviara interoperabila - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului naţional şi internaţional, gestionata în concordanta cu prevederile legislaţiei privind liberul acces al operatorilor de transport feroviar şi care se dezvolta în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european şi preluate în legislaţia din România; b) infrastructura feroviara neinteroperabila - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului local, conectata sau nu la infrastructura feroviara interoperabila şi care este gestionata şi se dezvolta pe baza unor reglementări specifice interne."3. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara poate să închirieze, cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile publice către alte persoane juridice în vederea gestionării acesteia pentru organizarea transporturilor publice de mărfuri şi persoane. (2) Compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara poate să închirieze bunuri proprietate privată necesare organizării şi desfăşurării procesului de transport feroviar, aferente acelor părţi din infrastructura feroviara neinteroperabila publică închiriată altor persoane juridice. (3) Închirierea unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se face prin licitaţie publică cu strigare. (4) Veniturile obţinute din închirierea unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se încasează de către compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara în scopul folosirii acesteia exclusiv pentru executarea de reparaţii capitale pe infrastructura feroviara publică interoperabila. (5) Condiţiile specifice de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi condiţiile de închiriere a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."4. După articolul 10 se introduc doua noi articole, articolul 10^1 şi 10^2, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - Gestionarul infrastructurii răspunde de modul în care exercită propria conducere, gestiune şi controlul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Art. 10^2. - Listele secţiilor de circulaţie ale infrastructurii feroviare ce constituie infrastructura feroviara interoperabila sau neinteroperabila se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."5. După alineatul (2) al articolului 15 se introduc alineatele (3)-(7) cu următorul cuprins:"(3) Accesul la infrastructura şi furnizarea de servicii în terminalele şi porturile legate de activităţile de transport feroviar, inclusiv servicii de transport internaţional de marfa şi servicii de transport combinat internaţional de marfa, care deservesc sau este posibil sa deserveasca mai mult de un client final, se asigura tuturor operatorilor de transport feroviar în mod nediscriminatoriu, iar solicitarile operatorilor de transport feroviar pot fi supuse unor restrictii numai dacă exista alternative viabile în condiţii de piaţa. (4) Fără a încalcă prevederile legale privind concurenta şi activitatea instituţiilor/autorităţilor publice competente în domeniu, Consiliul de supraveghere înfiinţat în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructura feroviara, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă monitorizează concurenta pe piaţa de servicii de transport feroviar, inclusiv pe piaţa de transport feroviar de marfa. (5) În cazul în care solicitantul sau orice altă parte interesată se considera ca a fost tratata incorect, a fost obiectul unei discriminări sau a fost prejudiciata în alt fel, poate depune o contestaţie la Consiliul de supraveghere, în condiţiile art. 30 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003. (6) Ca urmare a contestaţiei primite şi, dacă este cazul, din proprie iniţiativă, Consiliul de supraveghere decide cat mai curând posibil asupra unor măsuri necesare pentru corectarea unor evolutii nedorite de pe aceste pieţe, în conformitate cu reglementările în vigoare. (7) Pentru asigurarea controlului judiciar, în condiţiile legii, precum şi a cooperării în domeniul specific de activitate a Consiliului de supraveghere cu organismele de supraveghere similare din alte state, se aplică prevederile art. 30 alin. (9) şi ale art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003."6. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:"Art. 15^1. - (1) Reţeaua de transport feroviar de marfa din România care se include în Reţeaua transeuropeana de transport feroviar de marfa, precum şi porturile aferente se aproba prin hotărâre a Guvernului şi consta în următoarele componente: a) liniile de cale ferată; b) rutele ocolitoare, dacă este cazul, în special din jurul zonelor cu infrastructura feroviara saturata, astfel cum este definită prin art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003. În situaţia în care aceste rute sunt acordate în conformitate cu reglementările aplicabile, se respecta, cat mai mult posibil, timpii generali de transport; c) liniile de acces la infrastructura în terminalele care servesc sau pot sa servească mai mult decât un utilizator final, inclusiv liniile de acces către şi de la alte locatii şi facilităţi; d) liniile de acces la infrastructura spre şi dinspre porturile aferente, inclusiv liniile de legătură. (2) Liniile de acces, prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), trebuie să acopere la fiecare capăt al parcursului fie 50 km, fie 20% din lungimea parcursului respectiv, pe liniile de cale ferată menţionate la alin. (1) lit. a), în funcţie de valoarea care este mai mare. (3) Statul sprijină dezvoltarea transportului combinat şi multimodal, inclusiv realizarea centrelor logistice integrate, în scopul asigurării integrării sistemului de transport feroviar din România în sistemul de transport feroviar european. (4) În vederea îndeplinirii prevederilor alin. (3), Guvernul aproba realizarea centrelor logistice integrate, inclusiv prin credite şi alocaţii de la bugetul de stat." Articolul IIOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 125.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • LEGE nr. 144 din 26 iulie 2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 101 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1998 privind majorarea soldelor personalului militar şi a salariilor de baza pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 16 iunie 2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 225 din 28 noiembrie 1998 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Bulgaria la Acordul central european de comerţ liber, semnat la Sofia la 17 iulie 1998
 • LEGE nr. 420 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 14 din 25 martie 1993 pentru aplicarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 37/1992 privind protecţia socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor şi secţiilor producătoare de tehnică militară
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 15 din 14 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 18 septembrie 2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 57 din 28 februarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 26 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru achiziţionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase reciclabile
 • LEGE nr. 110 din 16 iunie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 1998
 • LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 21 din 20 mai 1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
 • LEGE nr. 31 din 27 martie 2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013
 • LEGE nr. 229 din 11 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 561 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria - RO 0103, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 177 din 16 mai 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea Latină privind înfiinţarea unui birou al Uniunii Latine la Bucureşti şi privilegiile şi imunităţile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 14 octombrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 552 din 14 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale"
 • LEGE nr. 150 din 12 iunie 1930 pentru modificarea unor dispoziţiuni din Legea pentru Curtea de Casaţie şi din Legea pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 8 februarie 2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăţilor naţionale şi a celorlalte societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 264 din 6 noiembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2012 pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 şi 2009/3, cu ocazia celei de-a douăzeci şi şaptea reuniuni a Organismului executiv, la Geneva la 14-18 decembrie 2009
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 30 din 28 februarie 2006 (*republicată*) privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană*)
 • LEGE nr. 81 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2008 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 14 aprilie 2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 105 din 9 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • LEGE nr. 213 din 11 noiembrie 2019 pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 23 februarie 2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 107 din 27 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO), instituit prin Rezoluţia Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999
 • LEGE nr. 448 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
 • LEGE nr. 151 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 210 din 29 decembrie 1999 pentru amânarea de la plata a obligaţiilor vamale (taxe vamale, suprataxa de import şi T.V.A. în vama) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999-2000
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 6 decembrie 2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 8 mai 2019 pentru modificarea art. 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 125 din 8 mai 2006 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza programului CCC - Legea publică nr. 480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021