Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2003privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara, denumita în continuare societate, beneficiază de următoarele înlesniri la plata ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni: a) scutirea de la plata a obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, denumita în continuare APAPS, inclusiv a obligaţiilor bugetare din luna în care se realizează transferul dreptului de proprietate, în situaţia în care transferul are loc după data de 15 a lunii, şi care au scadenta ulterioară acestei date, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor, precum şi orice alte venituri bugetare şi cele reprezentând totalitatea creanţelor proprii şi cele provenite din credite bugetare gestionate de APAPS. Perioadele pentru care obligaţiile bugetare sunt scutite de la plata constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj, respectiv în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. b) scutirea de la plata a dobânzilor, majorărilor şi a penalitatilor de orice fel, aferente obligaţiilor restante prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora. (2) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile ca urmare a scutirii totale de la plata a obligaţiilor bugetare potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) şi b), datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor societăţii, inclusiv a celor prevăzute la art. 2 lit. a) şi b), art. 4 alin. (1) şi (4), art. 5 alin. (1) lit. b) şi c), art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) şi la art. 7-10, sunt neimpozabile. (3) Pierderea reportata, acumulată de societate în exerciţiile financiare precedente, precum şi cea înregistrată de aceasta până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor se recuperează din profitul obţinut din scutirea totală de la plata a obligaţiilor restante ale societăţii. (4) Profitul obţinut din scutirea de la plata a obligaţiilor bugetare, rămas după acoperirea pierderilor prevăzute la alin. (3), se utilizează ca sursa proprie de finanţare. (5) La data scutirii de la plata a obligaţiilor către APAPS ale societăţii se anulează de la plata şi obligaţia APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea creanţelor proprii, precum şi a creanţelor gestionate de către APAPS, datorate şi neachitate de societate. (6) Înlesnirile prevăzute la alin. (1) nu se acordă în situaţia în care nu se realizează transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat. (7) În termen de 30 de zile de la data solicitării APAPS, ministerele şi celelalte instituţii creditoare vor emite certificatele de obligaţii bugetare şi notificările prin care se atesta cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plata. Articolul 2Autorităţile administraţiei publice locale acorda societăţii următoarele înlesniri la plata, care vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni: a) scutirea totală de la plata a obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, precum şi cele reprezentând creanţele proprii şi cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administraţiei publice locale; b) scutirea totală de la plata a dobânzilor, majorărilor şi a penalitatilor de orice fel, aferente obligaţiilor restante prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora. Articolul 3Se aprobă transferul cu titlu gratuit al activului "Complex Sportiv Popicarie" din patrimoniul societăţii către Consiliul Local al Municipiului Hunedoara. Articolul 4 (1) Se anulează obligaţiile de plată ale societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, pentru debitele datorate şi neachitate până la data de 30 noiembrie 2002. (2) Se anulează obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., în limita obligaţiilor de plată datorate şi neachitate până la data de 30 noiembrie 2002 de către societate faţă de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat. (3) Se anulează obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., în limita obligaţiilor acesteia către fondul de risc pentru împrumuturi interne şi externe garantate de stat. (4) Se anulează obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., în limita obligaţiilor de plată ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat faţă de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., rămase neacoperite după aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3). (5) Se anulează obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. către fondul de risc pentru împrumuturi interne şi externe garantate de stat, în limita obligaţiilor de plată prevăzute la alin. (4). (6) Se anulează taxa de dezvoltare reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă debitelor prevăzute la alin. (1). (7) Se anulează taxa pe valoarea adăugată colectata, aferentă debitelor prevăzute la alin. (1) şi nerecuperate de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat. (8) Se scutesc de la plata dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la alin. (1), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Articolul 5 (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acţiuni a obligaţiilor societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. datorate şi neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cu respectarea următoarelor reguli: a) totalul obligaţiilor societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., cu excepţia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. şi a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel, aferente întregului debit datorat şi neachitat de societate furnizorului de utilităţi până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, vor face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune; b) taxa pe valoarea adăugată colectata, aferentă acestor debite şi nerecuperata de către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în condiţiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de Ministerul Finanţelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condiţiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat; c) se scutesc de la plata dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora. (2) Se mandatează reprezentanţii statului în organele de conducere ale Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. sa acţioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune a creanţelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanţelor. (3) Se mandatează reprezentanţii statului în cadrul organelor de conducere ale societăţii sa acţioneze pentru: a) majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acţiune; b) ridicarea dreptului de preferinta al celorlalţi acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la capitalul social. (4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise. (5) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun şi la acelaşi preţ pe acţiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de aceasta. (6) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora. (7) Diferenţa dintre valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la furnizorul de utilităţi, urmând ca ulterior aceasta diferenţa să fie recuperată în totalitate din surse stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 6 (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acţiuni a obligaţiilor societăţii către Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române "S.N.C.F.R." - R.A. - Bucureşti, Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R.-Marfa" - S.A. Bucureşti şi Căile Ferate Române Marfa - Agenţia Timişoara, denumite în continuare societăţi naţionale, datorate şi neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cu respectarea următoarelor reguli: a) totalul debitelor societăţii către societăţile naţionale, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, nerecuperate de către societăţile naţionale, şi dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente debitelor datorate şi neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, vor face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea de 25.000 lei/acţiune; b) taxa pe valoarea adăugată colectata, aferentă acestor debite şi nerecuperata de către societăţile naţionale, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor în condiţiile stabilite prin normele metodologice elaborate în termen de 30 de zile de către Ministerul Finanţelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condiţiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat; c) se scutesc de la plata dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. (2) Se mandatează reprezentanţii statului în organele de conducere ale societăţilor naţionale sa acţioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune a creanţelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanţelor. (3) Se mandatează reprezentanţii statului în cadrul organelor de conducere ale societăţii sa acţioneze pentru: a) majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acţiune; b) ridicarea dreptului de preferinta al celorlati acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la capitalul social. (4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de societăţile naţionale la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise. (5) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun şi la acelaşi preţ pe acţiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de aceasta. (6) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către societăţile naţionale, proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora. (7) Diferenţa dintre valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la societăţile naţionale prevăzute la alin. (1), urmând ca ulterior aceasta diferenţa să fie recuperată în totalitate din surse stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 7 (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acţiuni a obligaţiilor societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, datorate începând cu data de 1 octombrie 2003 şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cu respectarea următoarelor reguli: a) totalul obligaţiilor societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, inclusiv majorările de tarif, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de aceasta, a taxei de dezvoltare reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel, aferente obligaţiilor datorate şi neachitate de societate furnizorului de utilităţi până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, vor face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune; b) taxa pe valoarea adăugată colectata, aferentă acestor obligaţii şi nerecuperata de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor în condiţiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de Ministerul Finanţelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condiţiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat; c) taxa de dezvoltare reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă obligaţiilor prevăzute la alin. (1), se anulează la data conversiei în acţiuni a acestor obligaţii; d) se scutesc de la plata dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora. (2) Se mandatează reprezentanţii statului în organele de conducere ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat sa acţioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune a creanţelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanţelor. (3) Se mandatează reprezentanţii statului în cadrul organelor de conducere ale societăţii sa acţioneze pentru: a) majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acţiune; b) ridicarea dreptului de preferinta al celorlalţi acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la capitalul social. (4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"- S.A. - Filiala Electrica Banat la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise. (5) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun şi la acelaşi preţ pe acţiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de aceasta. (6) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora. (7) Cu suma reprezentând diferenţa dintre valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia se sting obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A., ale acesteia către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. şi, respectiv, ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. către fondul de risc pentru împrumuturi interne şi externe garantate de stat. Articolul 8Se scutesc de la plata dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel, aferente sumelor datorate şi neachitate de societate către Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A., la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Articolul 9 (1) Se aprobă scutirea de la plata a tuturor sumelor acordate societăţii cu titlu de împrumut de către APAPS, pentru plata consumului de gaze naturale şi energie electrica, aferent perioadei decembrie 2002-septembrie 2003, în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat. (2) La data scutirii de la plata a obligaţiilor societăţii către APAPS se anulează de la plata şi obligaţia APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea sumelor prevăzute la alin. (1). Articolul 10 (1) Se aprobă scutirea de la plata a tuturor obligaţiilor rezultate din creditul acordat de către Ministerul Finanţelor Publice pentru sumele datorate şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de APAPS, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 899/1997 privind alocarea, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei de 42 miliarde lei pentru finanţarea investiţiei "Turnatorie de tuburi la Societatea Comercială «Siderurgica» - S.A. Hunedoara". (2) Se aprobă scutirea de la plata a tuturor obligaţiilor rezultate din creditul acordat de către Ministerul Finanţelor Publice pentru sumele datorate şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de APAPS, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 528/1998 privind modul de acordare a împrumuturilor prevăzute în bugetul de stat pe anul 1998 unor agenţi economici pentru acoperirea arieratelor către Compania Naţionala de Electricitate - S.A. şi către Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. (3) Se aprobă scutirea de la plata a tuturor obligaţiilor societăţii, datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, reprezentând dobânzile şi penalităţile aferente creditelor prevăzute la alin. (1) şi (2). Articolul 11 (1) Se aprobă plata de către Ministerul Finanţelor Publice, la scadentele stabilite conform graficului de rambursare, a tuturor obligaţiilor, inclusiv dobânzi şi eventuale penalităţi de întârziere, aferente creditului acordat de către Banca Comercială Română - S.A., în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.283/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit intern contractat de Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara de la Banca Comercială Română - S.A. Ministerul Finanţelor Publice efectuează plăţile din contul fondului de risc pentru împrumuturi interne şi externe garantate de stat. (2) Prin preluarea obligaţiilor de plată prevăzute la alin. (1) de către Ministerul Finanţelor Publice se anulează obligaţiile de plată ale societăţii, aferente creditului. Articolul 12 (1) Se aprobă preluarea de către APAPS a tuturor obligaţiilor de plată, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, rezultate din creditele acordate de către Banca Comercială Română - S.A. societăţii, conform contractelor de împrumut nr. 336 din 22 octombrie 1998, 553 din 27 decembrie 2001, 250 din 20 decembrie 2002, 4 din 16 ianuarie 2003, 14 din 12 februarie 2003 şi 72 din 30 septembrie 2003. (2) Sumele aferente creditelor prevăzute la alin. (1) vor fi plătite de către APAPS din veniturile obţinute potrivit legii. (3) La data preluării de către APAPS a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se anulează obligaţiile de plată ale societăţii, precum şi obligaţia APAPS de a vira la bugetul consolidat al statului sumele aferente obligaţiilor preluate potrivit alin. (1). Articolul 13Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, APAPS este mandatata sa notifice Consiliului Concurentei, în numele ministerelor şi al celorlalte instituţii, ajutoarele de stat acordate de aceste instituţii, într-un singur formular de notificare. Articolul 14Toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societăţii se suspenda pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Articolul 15 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, preţul obţinut de APAPS din vânzarea acţiunilor societăţii se va vira Parcului industrial Hunedoara, în termen de 5 zile de la încasarea acestuia, conform contractului de vânzare-cumpărare, în scopul creării unor noi locuri de muncă. (2) Procedura privind virarea sumei prevăzute la alin. (1) către Parcul industrial Hunedoara se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Preşedintele Autorităţii pentruPrivatizare şi Administrarea Participatiilor Statului,Claudiu Ştefan Seucanp. Ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Marta Nora Tarnea,secretar de statBucureşti, 24 octombrie 2003.Nr. 116.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 196 din 20 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/1998 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 356 din 6 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti
 • LEGE nr. 74 din 3 mai 1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 72 din 3 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 13 septembrie 2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 142 din 21 septembrie 2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 55 din 14 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 258/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare şi a Memorandumului de înţelegere pentru implementarea în România a Programului PHARE de cooperare transfrontaliera 1996 România-Ungaria, semnate la Bucureşti la 7 mai 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • LEGE nr. 242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 432 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/2004 pentru completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 113 din 28 noiembrie 1994 pentru acceptarea Protocolului de menţinere în vigoare a Aranjamentului privind comerţul internaţional cu textile, încheiat la Geneva la 9 decembrie 1993
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 2 decembrie 1864 AL PRINCIPATELOR UNITE ROMÂNE
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 296 din 30 decembrie 2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 117 din 23 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 376 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate
 • LEGE nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 martie 2004 pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
 • LEGE nr. 137 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 337 din 21 decembrie 2018 privind statutul inspectorului de muncă
 • LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 50 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 61 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2001 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 9 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 185 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
 • LEGE nr. 367 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 28 octombrie 1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • CODUL VAMAL din 22 decembrie 1978 (LEGE nr. 30/1978)
 • LEGE nr. 113 din 15 iunie 2011 privind ratificarea Amendamentului nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori semnate la Bucureşti la 24 martie 2010 şi 19 aprilie 2010 şi la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 16 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
 • LEGE nr. 52 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
 • LEGE nr. 380 din 10 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 674 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 117 din 27 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 28 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale
 • LEGE nr. 96 din 18 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 206 din 20 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 1998 (*republicată*) cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020