Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2003privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara, denumita în continuare societate, beneficiază de următoarele înlesniri la plata ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni: a) scutirea de la plata a obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, denumita în continuare APAPS, inclusiv a obligaţiilor bugetare din luna în care se realizează transferul dreptului de proprietate, în situaţia în care transferul are loc după data de 15 a lunii, şi care au scadenta ulterioară acestei date, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor, precum şi orice alte venituri bugetare şi cele reprezentând totalitatea creanţelor proprii şi cele provenite din credite bugetare gestionate de APAPS. Perioadele pentru care obligaţiile bugetare sunt scutite de la plata constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj, respectiv în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. b) scutirea de la plata a dobânzilor, majorărilor şi a penalitatilor de orice fel, aferente obligaţiilor restante prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora. (2) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile ca urmare a scutirii totale de la plata a obligaţiilor bugetare potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) şi b), datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor societăţii, inclusiv a celor prevăzute la art. 2 lit. a) şi b), art. 4 alin. (1) şi (4), art. 5 alin. (1) lit. b) şi c), art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) şi la art. 7-10, sunt neimpozabile. (3) Pierderea reportata, acumulată de societate în exerciţiile financiare precedente, precum şi cea înregistrată de aceasta până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor se recuperează din profitul obţinut din scutirea totală de la plata a obligaţiilor restante ale societăţii. (4) Profitul obţinut din scutirea de la plata a obligaţiilor bugetare, rămas după acoperirea pierderilor prevăzute la alin. (3), se utilizează ca sursa proprie de finanţare. (5) La data scutirii de la plata a obligaţiilor către APAPS ale societăţii se anulează de la plata şi obligaţia APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea creanţelor proprii, precum şi a creanţelor gestionate de către APAPS, datorate şi neachitate de societate. (6) Înlesnirile prevăzute la alin. (1) nu se acordă în situaţia în care nu se realizează transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat. (7) În termen de 30 de zile de la data solicitării APAPS, ministerele şi celelalte instituţii creditoare vor emite certificatele de obligaţii bugetare şi notificările prin care se atesta cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plata. Articolul 2Autorităţile administraţiei publice locale acorda societăţii următoarele înlesniri la plata, care vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni: a) scutirea totală de la plata a obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, precum şi cele reprezentând creanţele proprii şi cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administraţiei publice locale; b) scutirea totală de la plata a dobânzilor, majorărilor şi a penalitatilor de orice fel, aferente obligaţiilor restante prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora. Articolul 3Se aprobă transferul cu titlu gratuit al activului "Complex Sportiv Popicarie" din patrimoniul societăţii către Consiliul Local al Municipiului Hunedoara. Articolul 4 (1) Se anulează obligaţiile de plată ale societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, pentru debitele datorate şi neachitate până la data de 30 noiembrie 2002. (2) Se anulează obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., în limita obligaţiilor de plată datorate şi neachitate până la data de 30 noiembrie 2002 de către societate faţă de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat. (3) Se anulează obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., în limita obligaţiilor acesteia către fondul de risc pentru împrumuturi interne şi externe garantate de stat. (4) Se anulează obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., în limita obligaţiilor de plată ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat faţă de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., rămase neacoperite după aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3). (5) Se anulează obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. către fondul de risc pentru împrumuturi interne şi externe garantate de stat, în limita obligaţiilor de plată prevăzute la alin. (4). (6) Se anulează taxa de dezvoltare reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă debitelor prevăzute la alin. (1). (7) Se anulează taxa pe valoarea adăugată colectata, aferentă debitelor prevăzute la alin. (1) şi nerecuperate de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat. (8) Se scutesc de la plata dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la alin. (1), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Articolul 5 (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acţiuni a obligaţiilor societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. datorate şi neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cu respectarea următoarelor reguli: a) totalul obligaţiilor societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., cu excepţia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. şi a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel, aferente întregului debit datorat şi neachitat de societate furnizorului de utilităţi până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, vor face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune; b) taxa pe valoarea adăugată colectata, aferentă acestor debite şi nerecuperata de către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în condiţiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de Ministerul Finanţelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condiţiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat; c) se scutesc de la plata dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora. (2) Se mandatează reprezentanţii statului în organele de conducere ale Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. sa acţioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune a creanţelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanţelor. (3) Se mandatează reprezentanţii statului în cadrul organelor de conducere ale societăţii sa acţioneze pentru: a) majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acţiune; b) ridicarea dreptului de preferinta al celorlalţi acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la capitalul social. (4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise. (5) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun şi la acelaşi preţ pe acţiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de aceasta. (6) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora. (7) Diferenţa dintre valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la furnizorul de utilităţi, urmând ca ulterior aceasta diferenţa să fie recuperată în totalitate din surse stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 6 (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acţiuni a obligaţiilor societăţii către Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române "S.N.C.F.R." - R.A. - Bucureşti, Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R.-Marfa" - S.A. Bucureşti şi Căile Ferate Române Marfa - Agenţia Timişoara, denumite în continuare societăţi naţionale, datorate şi neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cu respectarea următoarelor reguli: a) totalul debitelor societăţii către societăţile naţionale, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, nerecuperate de către societăţile naţionale, şi dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente debitelor datorate şi neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, vor face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea de 25.000 lei/acţiune; b) taxa pe valoarea adăugată colectata, aferentă acestor debite şi nerecuperata de către societăţile naţionale, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor în condiţiile stabilite prin normele metodologice elaborate în termen de 30 de zile de către Ministerul Finanţelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condiţiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat; c) se scutesc de la plata dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. (2) Se mandatează reprezentanţii statului în organele de conducere ale societăţilor naţionale sa acţioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune a creanţelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanţelor. (3) Se mandatează reprezentanţii statului în cadrul organelor de conducere ale societăţii sa acţioneze pentru: a) majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acţiune; b) ridicarea dreptului de preferinta al celorlati acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la capitalul social. (4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de societăţile naţionale la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise. (5) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun şi la acelaşi preţ pe acţiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de aceasta. (6) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către societăţile naţionale, proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora. (7) Diferenţa dintre valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la societăţile naţionale prevăzute la alin. (1), urmând ca ulterior aceasta diferenţa să fie recuperată în totalitate din surse stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 7 (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acţiuni a obligaţiilor societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, datorate începând cu data de 1 octombrie 2003 şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cu respectarea următoarelor reguli: a) totalul obligaţiilor societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, inclusiv majorările de tarif, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de aceasta, a taxei de dezvoltare reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel, aferente obligaţiilor datorate şi neachitate de societate furnizorului de utilităţi până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, vor face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune; b) taxa pe valoarea adăugată colectata, aferentă acestor obligaţii şi nerecuperata de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor în condiţiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de Ministerul Finanţelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condiţiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat; c) taxa de dezvoltare reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă obligaţiilor prevăzute la alin. (1), se anulează la data conversiei în acţiuni a acestor obligaţii; d) se scutesc de la plata dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora. (2) Se mandatează reprezentanţii statului în organele de conducere ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat sa acţioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune a creanţelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanţelor. (3) Se mandatează reprezentanţii statului în cadrul organelor de conducere ale societăţii sa acţioneze pentru: a) majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acţiune; b) ridicarea dreptului de preferinta al celorlalţi acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la capitalul social. (4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"- S.A. - Filiala Electrica Banat la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise. (5) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun şi la acelaşi preţ pe acţiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de aceasta. (6) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora. (7) Cu suma reprezentând diferenţa dintre valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia se sting obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A., ale acesteia către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. şi, respectiv, ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. către fondul de risc pentru împrumuturi interne şi externe garantate de stat. Articolul 8Se scutesc de la plata dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel, aferente sumelor datorate şi neachitate de societate către Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A., la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Articolul 9 (1) Se aprobă scutirea de la plata a tuturor sumelor acordate societăţii cu titlu de împrumut de către APAPS, pentru plata consumului de gaze naturale şi energie electrica, aferent perioadei decembrie 2002-septembrie 2003, în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat. (2) La data scutirii de la plata a obligaţiilor societăţii către APAPS se anulează de la plata şi obligaţia APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea sumelor prevăzute la alin. (1). Articolul 10 (1) Se aprobă scutirea de la plata a tuturor obligaţiilor rezultate din creditul acordat de către Ministerul Finanţelor Publice pentru sumele datorate şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de APAPS, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 899/1997 privind alocarea, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei de 42 miliarde lei pentru finanţarea investiţiei "Turnatorie de tuburi la Societatea Comercială «Siderurgica» - S.A. Hunedoara". (2) Se aprobă scutirea de la plata a tuturor obligaţiilor rezultate din creditul acordat de către Ministerul Finanţelor Publice pentru sumele datorate şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de APAPS, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 528/1998 privind modul de acordare a împrumuturilor prevăzute în bugetul de stat pe anul 1998 unor agenţi economici pentru acoperirea arieratelor către Compania Naţionala de Electricitate - S.A. şi către Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. (3) Se aprobă scutirea de la plata a tuturor obligaţiilor societăţii, datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, reprezentând dobânzile şi penalităţile aferente creditelor prevăzute la alin. (1) şi (2). Articolul 11 (1) Se aprobă plata de către Ministerul Finanţelor Publice, la scadentele stabilite conform graficului de rambursare, a tuturor obligaţiilor, inclusiv dobânzi şi eventuale penalităţi de întârziere, aferente creditului acordat de către Banca Comercială Română - S.A., în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.283/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit intern contractat de Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara de la Banca Comercială Română - S.A. Ministerul Finanţelor Publice efectuează plăţile din contul fondului de risc pentru împrumuturi interne şi externe garantate de stat. (2) Prin preluarea obligaţiilor de plată prevăzute la alin. (1) de către Ministerul Finanţelor Publice se anulează obligaţiile de plată ale societăţii, aferente creditului. Articolul 12 (1) Se aprobă preluarea de către APAPS a tuturor obligaţiilor de plată, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, rezultate din creditele acordate de către Banca Comercială Română - S.A. societăţii, conform contractelor de împrumut nr. 336 din 22 octombrie 1998, 553 din 27 decembrie 2001, 250 din 20 decembrie 2002, 4 din 16 ianuarie 2003, 14 din 12 februarie 2003 şi 72 din 30 septembrie 2003. (2) Sumele aferente creditelor prevăzute la alin. (1) vor fi plătite de către APAPS din veniturile obţinute potrivit legii. (3) La data preluării de către APAPS a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se anulează obligaţiile de plată ale societăţii, precum şi obligaţia APAPS de a vira la bugetul consolidat al statului sumele aferente obligaţiilor preluate potrivit alin. (1). Articolul 13Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, APAPS este mandatata sa notifice Consiliului Concurentei, în numele ministerelor şi al celorlalte instituţii, ajutoarele de stat acordate de aceste instituţii, într-un singur formular de notificare. Articolul 14Toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societăţii se suspenda pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Articolul 15 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, preţul obţinut de APAPS din vânzarea acţiunilor societăţii se va vira Parcului industrial Hunedoara, în termen de 5 zile de la încasarea acestuia, conform contractului de vânzare-cumpărare, în scopul creării unor noi locuri de muncă. (2) Procedura privind virarea sumei prevăzute la alin. (1) către Parcul industrial Hunedoara se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Preşedintele Autorităţii pentruPrivatizare şi Administrarea Participatiilor Statului,Claudiu Ştefan Seucanp. Ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Marta Nora Tarnea,secretar de statBucureşti, 24 octombrie 2003.Nr. 116.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 55 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală
 • LEGE nr. 26 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea plăţilor restante pentru costurile de participare, pe perioada 1998-2001, la experimentele Centrului European pentru Cercetări Nucleare - CERN, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • LEGE nr. 2 din 18 martie 1975 pentru modificarea Articolului 53 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 72 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea alin. (1^1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • LEGE nr. 877 din 21 februarie 1948 pentru retragerea naţionalităţii române acelora care în străinătate au purtări potrivnice îndatoririi de fidelitate fata de ţara, cu modificările survenite pînă la data republicării
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 24 din 9 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale
 • LEGE nr. 7 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 50 din 21 iunie 1996*) *** Republicat privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 70 din 28 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricăţie, destinate exportului
 • LEGE nr. 34 din 21 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 244 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 22 iunie 2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operaţional, deţinute de societăţile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 21 mai 2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 4 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligaţiilor către regiile autonome şi societăţile/companiile naţionale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanţia statului
 • LEGE nr. 88 din 3 mai 2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 197 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 221 din 27 mai 2004 privind Semnul onorific Vulturul României
 • LEGE nr. 185 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 377 din 28 decembrie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun şi comercializarea internaţională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • LEGE nr. 27 din 19 ianuarie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1997 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, Banca Naţionala a României şi Comunitatea Europeană, precum şi a Memorandumului de înţelegere suplimentar dintre România şi Comunitatea Europeană, semnate la 10 iulie 1997 la Bucureşti şi la 24 iulie 1997 la Bruxelles
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 541 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 118 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 158 din 18 iulie 2008 (*republicată*) privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 124 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 15 februarie 1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 iunie 2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 491 din 10 noiembrie 2004 privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene interne
 • LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • LEGE nr. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 2 din 15 aprilie 1976 privind adoptarea "Programului naţional pentru conservarea şi dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976-2010"
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 668 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea părţii române din 17 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 31 octombrie 2001, precum şi pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice şi financiare şi a Memorandumului tehnic de înţelegere, convenite prin Scrisoarea părţii române din 12 august 2002 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 28 august 2002
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 201 din 28 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - Metrorex, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 18 şi, respectiv, la 20 decembrie 1996, şi a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - Metrorex, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 25 martie şi, respectiv, la 27 martie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 5 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021