Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 octombrie 2003privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov, modalitatea de constituire şi funcţionare a parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov, precum şi protecţia socială a personalului angajat la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov şi la filialele "Roman" - S.A. Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov - societatea comercială la care APAPS deţine 105.968.919 acţiuni, reprezentând 94,2771% din capitalul social, cu sediul în municipiul Braşov, Str. Poienelor nr. 5, judeţul Braşov; b) filialele "Roman" - S.A. - societăţile comerciale constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov deţine participaţia majoritara la capitalul social, denumite în continuare:- S.C. "Motoare AB" - S.A.- S.C. "Axe şi Punti" - S.A.- S.C. "Semifabricate" - S.A.- S.C. "Eurosam" - S.A.- S.C. "Reutil" - S.A.- S.C. "Roman Energetic" - S.A.- S.C. "Rom Metrologia" - S.A.- S.C. "Adrom" - S.A.- S.C. "CAF" - S.A.- S.C. "Promt Trans" - S.A.; c) contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni - contractul prin care APAPS vinde cumpărătorului PESAKA ASTANA (M) Sdn. Bhd. un număr de 105.968.919 acţiuni, reprezentând 94,2771% din capitalul social, la care se adauga acţiunile rezultate în urma conversiei în acţiuni, prevăzute la art. 5 alin. (1) şi la art. 6 alin. (1); d) cumpărător - Societatea Comercială PESAKA ASTANA (M) Sdn. Bhd., respectiv cumpărătorul din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de APAPS la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov; e) APAPS - Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, respectiv vânzătorul din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov; f) Asociaţia Parcul Industrial Roman - asociaţia în participaţiune, persoana juridică de drept privat, constituită în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu participarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi a filialelor "Roman" - S.A., cu excepţia S.C. "CAF" - S.A.; g) societatea-administrator - societatea comercială pe acţiuni, constituită cu participarea cumpărătorului şi a unor entităţi de drept public sau privat interesate, stabilite prin hotărâre a Guvernului. Capitolul II Dispoziţii speciale cu privire la privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov Articolul 3 (1) Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov, denumita în prezentul articol societate, beneficiază de următoarele înlesniri la plata ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni: a) scutirea de la plata a obligaţiilor bugetare restante, datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat, inclusiv a obligaţiilor bugetare din luna în care se realizează transferul dreptului de proprietate, în situaţia în care transferul are loc după data de 15 a lunii, şi care au scadenta ulterioară acestei date, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, precum şi cele reprezentând totalitatea creanţelor proprii şi cele provenite din credite bugetare gestionate de APAPS. Perioadele pentru care obligaţiile bugetare sunt scutite de la plata constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj, respectiv în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; b) scutirea de la plata a dobânzilor şi a penalitatilor de orice fel, aferente obligaţiilor restante prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora; c) scutirea totală de la plata a tuturor obligaţiilor rezultate din creditele acordate de Banca Comercială Română - S.A. şi garantate de către APAPS pentru sumele datorate şi neachitate până în prezent, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 39/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov şi ale Hotărârii Guvernului nr. 501/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare prin garantarea unor credite la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov, la Societatea Comercială "Tractorul UTB" - S.A. Braşov şi la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi, cu modificările ulterioare. Se scuteşte total de la plata şi obligaţia societăţii către Banca Comercială Română - S.A. pentru sumele rămase de plată şi neexigibile, aferente aceloraşi credite prevăzute în prezentul alineat, acestea urmând să fie achitate prin executarea de către Banca Comercială Română - S.A. a depozitului bancar colateral constituit de către APAPS, conform actelor normative prevăzute în prezenta litera. (2) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile, ca urmare a scutirii totale de la plata a obligaţiilor datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor societăţii, sunt neimpozabile. (3) Pierderea reportata, acumulată de societate în exerciţiile financiare precedente, precum şi cea înregistrată de aceasta până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor se recuperează din profitul obţinut din scutirea totală de la plata a obligaţiilor restante ale societăţii. (4) Profitul obţinut din scutirea de la plata obligaţiilor bugetare restante, rămas după acoperirea pierderilor prevăzute la alin. (3), se utilizează ca sursa proprie de finanţare. (5) La data scutirii de la plata a obligaţiilor restante ale societăţii către APAPS se anulează de la plata şi obligaţia APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea creanţelor proprii, precum şi a creanţelor bugetare gestionate de către APAPS, datorate şi neachitate de societate. (6) Înlesnirile prevăzute la alin. (1) nu se acordă în situaţia în care nu se realizează transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat către cumpărător. (7) În termen de 30 de zile de la data solicitării APAPS, ministerele şi celelalte instituţii creditoare vor emite certificatele de obligaţii bugetare şi notificările prin care se atesta cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plata. (8) Prevederile prezentului articol se aplică şi filialelor societăţii, asa cum sunt definite la art. 2 lit. b), cu excepţia S.C. "CAF" - S.A. Articolul 4Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba prin hotărâre înlesniri la plata obligaţiilor către bugetele locale pentru Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov şi filialele sale, după cum urmează: a) scutirea totală sau parţială de la plata a obligaţiilor bugetare restante la data transferului dreptului de proprietate către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, precum şi cele reprezentând creanţele proprii şi cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administraţiei publice locale. În cazul scutirii parţiale, diferenţa rămasă va fi achitată eşalonat, conform graficului aprobat de către autoritatea administraţiei publice locale; b) scutirea totală sau parţială de la plata a dobânzilor şi a penalitatilor de orice fel aferente obligaţiilor restante prevăzute la lit. a), datorate şi neachitate de societate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Articolul 5 (1) Se aprobă stingerea prin conversie în acţiuni a obligaţiilor Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov, inclusiv cele preluate în conformitate cu prevederile art. 7, către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud, datorate şi neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat, cu respectarea următoarelor reguli: a) totalul obligaţiilor societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud, inclusiv majorările de tarif, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de aceasta, a taxei de dezvoltare reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel aferente obligaţiilor datorate şi neachitate de societate furnizorului de utilităţi până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, vor face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea de 25.000 lei/acţiune; b) taxa pe valoarea adăugată colectata, aferentă acestor obligaţii şi nerecuperata de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în condiţiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de Ministerul Finanţelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condiţiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat; c) taxa de dezvoltare reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă obligaţiilor prevăzute la alin. (1), se anulează la data conversiei în acţiuni a acestor obligaţii; d) se scutesc de la plata dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora. (2) Se mandatează reprezentanţii statului în organele de conducere ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud sa acţioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune a creanţelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanţelor. (3) Se mandatează reprezentanţii statului în cadrul organelor de conducere ale societăţii sa acţioneze pentru: a) majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acţiune; b) ridicarea dreptului de preferinta al celorlalţi acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la capitalul social. (4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise. (5) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora către cumpărător la un preţ al pachetului de acţiuni de minimum 10% din valoarea obligaţiilor convertite în acţiuni. (6) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor prevăzute la alin. (5) se virează de APAPS către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora. (7) Cu suma reprezentând diferenţa dintre valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia se sting obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., ale acesteia către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. şi, respectiv, ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. către fondul de risc pentru împrumuturi interne şi externe garantate de stat. Articolul 6 (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acţiuni a obligaţiilor Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., datorate şi neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cu respectarea următoarelor reguli: a) totalul obligaţiilor societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., cu excepţia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. şi a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel aferente întregului debit datorat şi neachitat de societate furnizorului de utilităţi până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, va face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune; b) taxa pe valoarea adăugată colectata, aferentă acestor debite şi nerecuperata de către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în condiţiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de către Ministerul Finanţelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condiţiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat; c) se scutesc de la plata dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora. (2) Se mandatează reprezentanţii statului în organele de conducere ale Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. sa acţioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune a creanţelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanţelor. (3) Se mandatează reprezentanţii statului în cadrul organelor de conducere ale societăţii sa acţioneze pentru: a) majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acţiune; b) ridicarea dreptului de preferinta al celorlalţi acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la capitalul social. (4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise. (5) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora către cumpărător la un preţ al pachetului de acţiuni de minimum 10% din valoarea obligaţiilor convertite în acţiuni. (6) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor prevăzute la alin. (5) se virează de APAPS către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora. (7) Diferenţa dintre valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la furnizorul de utilităţi, urmând ca ulterior aceasta diferenţa să fie recuperată în totalitate din surse stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 7 (1) Toate obligaţiile, inclusiv majorările şi penalităţile de orice fel aferente acestor obligaţii, datorate şi neachitate de filiala S.C. "Roman Energetic" - S.A. către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud şi Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. se cesioneaza Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov în vederea realizării conversiei în acţiuni, potrivit art. 5 şi 6. (2) La data cesionarii prevăzute la alin. (1) toate obligaţiile, inclusiv majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente acestor obligaţii, ale filialelor "Roman" - S.A. către S.C. "Roman Energetic" - S.A. se anulează. Articolul 8Facilităţile prevăzute în prezentul capitol vor fi menţinute doar în situaţia constituirii Parcului Industrial Roman. Articolul 9Prin derogare de la prevederile art. 34-36 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, se aproba încheierea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni de către APAPS cu PESAKA ASTANA (M) Sdn. Bhd. Capitolul III Dispoziţii speciale privind constituirea şi funcţionarea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov Articolul 10 (1) În temeiul art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, la propunerea APAPS, prin hotărâre a Guvernului se stabileşte delimitarea zonei din cadrul platformei industriale a Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov, pe care se realizează parcul industrial, elementele esenţiale pentru desfăşurarea activităţii în cadrul acestuia, precum şi cele privind constituirea Asociaţiei Parcul Industrial Roman şi ale societăţii-administrator, inclusiv structura actionariatului acesteia şi cota de participare la capitalul social. (2) Cota de participare a cumpărătorului la capitalul social al societăţii-administrator este cuprinsă între 2%-10%. (3) Cumpărătorul din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni are obligaţia constituirii societăţii-administrator în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1). Articolul 11În vederea realizării parcului industrial, cumpărătorul are obligaţia ca în termen de 5 zile de la data constituirii societăţii-administrator sa cesioneze contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni către societatea-administrator. Articolul 12 (1) Societatea-administrator, în calitate de acţionar majoritar la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov, are obligaţia ca la data cesiunii prevăzute la art. 11 sa determine vânzarea către cumpărător a activelor identificate în evidenţa contabilă a Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi/sau a filialelor "Roman" - S.A., sub denumirea de S 530, S 550 şi S 580. (2) Cumpărătorul se obliga sa preia şi sa angajeze un număr de salariaţi dintre cei existenţi în cadrul Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi filialelor "Roman" - S.A., la data semnării contractului de vânzare-cumpărare acţiuni, necesar desfăşurării activităţii în activele prevăzute la alin. (1). (3) Societatea-administrator se obliga ca toate vânzările şi închirierile de active către societăţile comerciale care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul parcului industrial să fie condiţionate de preluarea unui număr de personal necesar dintre salariaţii existenţi în cadrul Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi filialelor "Roman" - S.A., la data semnării contractului de vânzare-cumpărare acţiuni. (4) Salariaţii Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi ai filialelor "Roman" - S.A. au un drept de intaietate la angajarea în cadrul societăţilor comerciale care îşi desfăşoară activitatea în parcul industrial în baza unor contracte de vânzare-cumpărare sau de închirieri, încheiate cu societatea-administrator. (5) În situaţia în care personalul disponibilizat în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă refuza să se angajeze sau nu corespunde profesional, societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în cadrul parcului industrial pot angaja şi alt personal. Articolul 13 (1) Se mandatează APAPS sa acţioneze pentru aprobarea în organul de conducere al Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov a transferului cu plata a filialei S.C. "CAF" - S.A. către Consiliul Local Braşov, prin compensare cu toate datoriile Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov către acesta, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri la bugetele locale. La data transferului toate datoriile Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov către Consiliul Local Braşov se sting. (2) Transferul filialei S.C. "CAF" - S.A. către Consiliul Local Braşov se va face în perioada cuprinsă între data semnării contractului şi data transferului dreptului de proprietate a acţiunilor către cumpărător. Articolul 14 (1) Obligaţiile societăţii-administrator sunt: a) sa elaboreze şi sa aprobe programul de organizare a parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov; b) să asigure utilitatile şi serviciile necesare activităţilor desfăşurate în parcul industrial; c) să asigure şi sa garanteze nediscriminatoriu dreptul de folosinţă asupra infrastructurii şi utilităţilor, potrivit contractelor încheiate cu beneficiarii acestora; d) să asigure repararea, menţinerea şi modernizarea, după caz, a infrastructurii şi a utilităţilor din interiorul parcului industrial; e) să asigure accesul la utilizarea spaţiilor din parcul industrial destinate folosinţei comune: f) să asigure administrarea spaţiilor şi clădirilor parcului industrial; g) sa gestioneze sursele financiare proprii şi atrase în conformitate cu strategia de funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial; h) sa atragă investitori pentru dezvoltarea de activităţi productive şi servicii; i) sa elaboreze strategia de funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial; j) să asigure relaţiile de colaborare cu autorităţile guvernamentale şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale; k) să asigure sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne şi internaţionale, consultanţa pentru afaceri, consultanţa tehnologică; l) să asigure selectarea solicitărilor de admitere de noi agenţi economici în parcul industrial; m) alte obligaţii specifice ale societăţii-administrator şi ale agenţilor economici care sunt prevăzute în contractele încheiate între aceştia. (2) Societatea-administrator este obligată, în calitate de acţionar majoritar la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov, sa preia personalul existent la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni în cadrul Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi al filialelor "Roman" - S.A. şi sa distribuie către toate societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul parcului industrial personalul care va fi necesar desfăşurării activităţii acestora. (3) Societatea-administrator este obligată sa angajeze un număr de personal disponibilizat necesar funcţionarii parcului industrial, dintre persoanele existente în cadrul Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi al filialelor "Roman" - S.A. la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni. Articolul 15 (1) Societatea-administrator va plati către APAPS o cota de 15% din preţul încasat din vânzarea activelor din cadrul parcului industrial şi 10% din chiriile încasate de la societăţile comerciale care funcţionează în cadrul acestuia, pe o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Societatea-administrator va constitui un fond pentru plata salariilor compensatorii, cuvenite personalului disponibilizat din cadrul Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi al filialelor "Roman" - S.A. conform prevederilor din contractele colective de muncă, datorate şi neachitate, dintr-o cota de minimum 8% din preţul încasat din vânzarea activelor şi chiriile încasate de la societăţile comerciale care funcţionează în cadrul parcului industrial. Capitolul IV Dispoziţii speciale privind protecţia personalului care lucrează pe platforma industriala a Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov Articolul 16Salariaţii ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute prin concedieri colective din cadrul Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi al filialelor "Roman" - S.A., cu excepţia celor din cadrul filialei S.C. "CAF" - S.A., în baza programului de organizare a parcului industrial, întocmit şi aprobat de societatea care asigura administrarea parcului industrial şi insusit de societăţile comerciale prevăzute la art. 2, beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 17 (1) Persoanele prevăzute la art. 16 beneficiază de următoarele drepturi: a) la momentul concedierii, de o sumă egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistica pentru luna în care se aproba programul de organizare a parcului industrial; b) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistica pentru luna în care se aproba programul de organizare a parcului industrial, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. (2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizaţiei de şomaj, după cum urmează: a) 20 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca de până la 15 ani; b) 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca cuprinsă între 15 ani şi 25 de ani; c) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca de peste 25 de ani. (3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistica pentru luna în care se aproba programul de organizare a parcului industrial. (4) Venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) lit. b) se acordă şi în perioadele în care beneficiarilor le-a fost suspendat sau le-a încetat dreptul la indemnizaţia de şomaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizaţii. (5) În situaţia în care prin contractele colective de muncă încheiate în cadrul Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi al filialelor "Roman" - S.A., cu excepţia celui din cadrul filialei S.C. "CAF" - S.A., sunt prevăzute plati compensatorii, acestea se acordă conform prevederilor contractelor colective de muncă, lunar, dacă concedierile colective s-au făcut în perioada de valabilitate a acestora, în termen de 36 de luni de la data desfacerii contractului individual de muncă al salariatului. (6) Plăţile compensatorii prevăzute conform contractelor colective de muncă, în vigoare la data disponibilizarii colective, se acordă în sume nete, potrivit legii. (7) În lunile în care se acordă plăţile compensatorii prevăzute la alin. (5) plata indemnizaţiei de şomaj şi a venitului lunar de completare sau, după caz, plata venitului lunar de completare se suspenda şi se va relua în lunile în care aceste plati compensatorii nu se acordă. (8) Dacă în perioada de acordare a plăţilor compensatorii intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit legii. Articolul 18Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (3) se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj de la articolul "Indemnizaţii de şomaj". Articolul 19 (1) Suma acordată la momentul concedierii, precum şi veniturile lunare de completare, prevăzute la art. 17, sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Veniturile de completare prevăzute la art. 17 au acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj. (3) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în perioada acordării acestor drepturi. (4) Perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a venitului lunar de completare constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. (5) Pe perioada acordării venitului lunar de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistica pentru luna în care se aproba programul de organizare a parcului industrial. Articolul 20Persoanele concediate potrivit art. 16 beneficiază de serviciile de preconcediere colectivă, precum şi de programele de măsuri active pentru stimularea ocupării forţei de muncă ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Articolul 21 (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai persoanele concediate în condiţiile art. 16, care au contracte individuale de muncă pe durata nedeterminată încheiate până la data de 1 iulie 2003. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază o singură dată de venitul de completare acordat în condiţiile art. 17. (3) Persoanele care se pensionează, conform legii, în perioada în care beneficiază de venitul de completare sau în perioadele în care sunt angajate cu contract individual de muncă la societăţile din parcul industrial beneficiază, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 17 alin. (2), de un venit de completare în cuantumul stabilit în condiţiile art. 17 alin. (1). (4) Nu beneficiază de prevederile art. 17 persoanele prevăzute la alin. (1) care se reincadreaza în munca la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, de la data reincadrarii. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 22Pachetul de acţiuni deţinut de APAPS la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov se vinde către PESAKA ASTANA (M) Sdn. Bhd. la preţul de 1 euro. Articolul 23Toate societăţile comerciale din portofoliul APAPS, care vor fi privatizate cu un proiect de parc industrial până la sfârşitul anului 2003, vor beneficia de facilităţile prevăzute la cap. II. Articolul 24Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, APAPS este mandatata sa notifice Consiliului Concurentei, în numele ministerelor şi al celorlalte instituţii, ajutoarele de stat acordate de aceste instituţii, într-un singur formular de notificare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Preşedintele Autorităţii pentruPrivatizare şi Administrarea Participatiilor Statului,Claudiu Ştefan Seucanp. Ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Marta Nora Tarnea,secretar de statBucureşti, 24 octombrie 2003.Nr. 115.-------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 29 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 78 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 155 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 180 din 26 iunie 1930 pentru autorizarea judeţului Neamţ de a contracta un împrumut de 10.000.000 lei spre a servi la construcţii de şcoli rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 13 septembrie 2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 137 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 53 din 31 iulie 1991 *** Republicată privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 157 din 25 iulie 2019 privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 273 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 6 din 21 februarie 2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
 • CODUL MUNCII din 1950 (LEGE nr. 3 din 30 mai 1950)
 • LEGE nr. 81 din 17 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 30 iunie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 80 din 9 mai 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978
 • LEGE nr. 312 din 10 noiembrie 2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 54 din 29 aprilie 1931 pentru modificarea unor articole din legea pentru Curtea de casaţie şi justiţie din 20 Decembrie 1925, cu modificările ce i s`au făcut prin legile din 1 Ianuarie 1929
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 10 iulie 1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 30 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 349 din 3 decembrie 2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • LEGE nr. 140 din 12 iulie 2016 pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 378 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 3 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 101 din 23 septembrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1996 cu privire la completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 628 din 13 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 1 februarie 1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 14 mai 2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • LEGE nr. 590 din 29 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România
 • LEGE nr. 116 din 31 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • LEGE nr. 256 din 16 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2004 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • LEGE nr. 324 din 28 noiembrie 2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei
 • LEGE nr. 59 din 22 iunie 1992 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 27 februarie 1992
 • LEGE nr. 254 din 29 aprilie 2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020