Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 24 octombrie 2003 privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 octombrie 2003privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective, pe baza unor programe de restructurare sau reorganizare, din cadrul unităţilor sanitare finanţate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, aflate în subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, a Ministerului Sănătăţii, beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Lista unităţilor care pot efectua concedieri colective potrivit alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă este cel prevăzut în programele de restructurare sau reorganizare aprobate. Articolul 2 (1) Programele de restructurare şi reorganizare se întocmesc de fiecare unitate cu personalitate juridică şi se aproba de către Ministerul Sănătăţii, cu avizul, după caz, al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) În programele de restructurare şi reorganizare se vor menţiona: a) numărul de personal existent în unitatea sanitară cu personalitate juridică la data întocmirii acestora; b) numărul de personal disponibilizat; c) numărul de personal necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma restructurării. Articolul 3 (1) Persoanele disponibilizate până la data de 31 ianuarie 2004, în baza programelor de restructurare şi reorganizare aprobate în perioada 1 noiembrie-15 decembrie 2003, beneficiază de indemnizaţie de şomaj stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi de un venit lunar de completare egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni anterioare disponibilizarii, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistica pentru luna în care se aproba programul de restructurare şi reorganizare, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. (2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizaţiei de şomaj, după cum urmează: a) pe o perioadă de 2 luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca mai mica de 3 ani; b) pe o perioadă de 3 luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca cuprinsă între 3 ani şi 5 ani; c) pe o perioadă de 4 luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca cuprinsă între 5 ani şi 15 ani; d) pe o perioadă de 6 luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca de cel puţin 15 ani. (3) La stabilirea salariului individual net, prevăzut la alin. (1), se vor lua în calcul salariul de baza şi celelalte elemente constitutive ale drepturilor salariale prevăzute în contractul individual de muncă. Articolul 4Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 3 se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la articolul "Indemnizaţii de şomaj". Articolul 5 (1) Venitul lunar de completare, prevăzut la art. 3, este exceptat de la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Venitul lunar de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj. Articolul 6Persoanele concediate potrivit art. 1 beneficiază de serviciile de preconcediere colectivă, precum şi de programele de măsuri active pentru stimularea ocupării forţei de muncă ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Articolul 7 (1) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă persoanele concediate în condiţiile art. 1, care au fost încadrate cu contracte individuale de muncă încheiate pe durata nedeterminată şi au o vechime în munca la angajatorul care le-a disponibilizat, de minimum 12 luni, realizată în ultimele 24 de luni anterioare datei la care s-a aprobat programul de restructurare sau reorganizare. (2) Perioada de 12 luni prevăzută la alin. (1) poate fi realizată, după caz, şi prin cumularea perioadei de încadrare la unitatea sanitară care face disponibilizarea cu perioada de încadrare în munca la o alta unitate sanitară publică. (3) Nu beneficiază de prevederile art. 3 persoanele prevăzute la alin. (1), care se încadrează în munca la unităţi sanitare finanţate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, aflate în subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, a Ministerului Sănătăţii, la unităţi bugetare, la regii autonome sau la alţi agenţi economici cu capital de stat, de la data încadrării. (4) Persoanele care se încadrează în munca la alte unităţi decât cele prevăzute la alin. (3), în perioada prevăzută la art. 3 alin. (2) beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare stabilit potrivit art. 3 alin. (1). Articolul 8Nu beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă persoanele care nu întrunesc condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj. Articolul 9 (1) Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal şi nu poate fi transmis moştenitorilor. (2) Sumele neîncasate, la care are dreptul beneficiarul până la data decesului acestuia, se acordă moştenitorilor în baza certificatului de moştenitor. Articolul 10Venitul lunar de completare prevăzut la art. 3 alin. (1) se modifica ori de câte ori se recalculează indemnizaţia de şomaj ca urmare a modificării salariului minim brut pe ţara.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul interimar al sănătăţii,Ionel Blanculescup. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Marta Nora Tarnea,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 24 octombrie 2003.Nr. 113.-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 9 septembrie 2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 152 din 11 iulie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 212 din 2 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2007 privind modificarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 noiembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 158 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea compensaţiei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru graul de panificaţie livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern
 • LEGE nr. 308 din 12 decembrie 2018 pentru acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, încheiat la Beijing la 29 iunie 2015, şi a Rezoluţiei nr. 40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, adoptată de Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură la 12 mai 2017
 • LEGE nr. 316 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 20 noiembrie 2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie
 • LEGE nr. 236 din 13 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
 • LEGE nr. 69 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
 • LEGE nr. 282 din 18 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 443 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 253 din 10 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*)
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 221 din 27 mai 2004 privind Semnul onorific Vulturul României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 80 din 12 martie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 217 din 2 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 183 din 27 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/1999 privind transferul imobilului situat în Bucureşti, Bd Unirii nr. 37 - Magazinul Junior din patrimoniul Societăţii Comerciale "Bucureşti" - S.A. în domeniul privat al statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 30 mai 2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 97 din 10 iulie 1929 pentru modificarea Legii din 19 Mai 1925, privitoare la unificarea unor dispoziţiuni de procedura civilă şi comercială, pentru înlesnirea şi accelerarea judecaţilor, înaintea tribunalelor şi Curţilor de apel, precum şi pentru unificarea competentei judecătorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 22 decembrie 2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • LEGE nr. 588 din 31 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • LEGE nr. 154 din 29 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 162 din 21 iulie 2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014
 • LEGE nr. 288 din 14 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A. 747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 20 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 556 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 33 din 29 martie 1991 privind activitatea bancară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 25 iunie 2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a doua credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021