Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 14 octombrie 2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iaşi
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 octombrie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 octombrie 2003privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iaşi Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1În vederea finalizarii procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "TEPRO" - S.A. Iaşi, se adoptă următoarele măsuri speciale:1. se aproba stingerea prin conversie în acţiuni a următoarelor creanţe bugetare, cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare emise la solicitarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, denumita în continuare APAPS: a) creanţele bugetare reprezentând contribuţia la Fondul de asigurări sociale de sănătate, datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, precum şi majorările, majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere aferente acestora, acumulate între data de 31 decembrie 2002 şi data transferului de proprietate asupra acţiunilor; b) creanţele bugetare reprezentând debite cu stopaj la sursa, reţinute de către societatea comercială şi plătibile în numele terţilor, reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală pentru asigurări sociale, contribuţia angajaţilor la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursa, precum şi majorările, majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere aferente acestora, datorate şi neachitate până la data transferului de proprietate asupra acţiunilor; c) obligaţiile societăţii comerciale provenite din împrumuturi acordate de APAPS în temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, cu completările şi modificările ulterioare, împreună cu majorările, majorările de întârziere, dobânzile de orice fel, penalităţile şi penalităţile de întârziere aferente acestora, datorate şi neachitate la data transferului de proprietate asupra acţiunilor; d) creanţele bugetare asupra societăţii comerciale, cu excepţia creanţelor bugetare locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare datorate şi neachitate între data de 31 decembrie 2002 şi data transferului de proprietate asupra acţiunilor, împreună cu majorările, majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere aferente acestora;2. se scutesc de la plata obligaţiile societăţii comerciale, reprezentând creanţe proprii ale APAPS şi credite bugetare gestionate de APAPS, datorate şi neachitate la data de 31 decembrie 2002;3. se scutesc de la plata majorările, majorările de întârziere, dobânzile de orice fel, penalităţile şi penalităţile de întârziere aferente debitelor prevăzute la pct. 2, datorate şi neachitate, calculate până la data de 31 decembrie 2002;4. se scutesc de la plata majorările, majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor societăţii comerciale către Fondul de asigurări sociale de sănătate, datorate şi neachitate la 31 decembrie 2002;5. se scutesc de la plata majorările, majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată suspendate în vama. Taxa pe valoarea adăugată suspendată în vama se va înscrie în primul decont de T.V.A. depus după privatizare, atât ca taxa colectata, cat şi ca taxa deductibilă, fără plata efectivă a acesteia. Metodologia de înregistrare contabila a acestor operaţiuni se prevede prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 2 (1) Majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "TEPRO" - S.A. Iaşi se va face cu valoarea creanţelor prevăzute la art. 1 pct. 1, conversia acestora în acţiuni fiind realizată la valoarea nominală. (2) Acţiunile rezultate în urma conversiei creanţelor se transfera prin protocol către APAPS, în vederea vânzării într-un pachet comun, către investitor, urmând ca sumele încasate de APAPS în urma vânzării să fie distribuite proporţional. (3) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia constituie un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise. Articolul 3Creditorii obligaţiilor bugetare şi APAPS vor renunţa la orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare în legătură cu obligaţiile prevăzute la art. 1 pct. 1 şi vor întreprinde de îndată demersurile necesare în vederea ridicării oricărei sarcini sau oricărei alte restrictii instituite în vederea recuperării creanţelor menţionate.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul sănătăţii,Mircea BeuranBucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 97.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 110 din 3 iunie 1998 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 203 din 16 mai 2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • LEGE nr. 91 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 7 februarie 2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 44 din 7 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi
 • LEGE nr. 678 din 19 decembrie 2002 pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 49 din 19 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 573 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri
 • LEGE nr. 59 din 1 aprilie 2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi folosi mijloace extrabugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 noiembrie 2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 44 din 26 martie 1999 privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 20/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 183 din 20 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 240 din 7 iunie 2004 (*republicată*) privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte*)
 • LEGE nr. 31 din 26 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptată de Conferinţa internaţionala din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, organizată de Organizaţia Maritima Internaţionala la Hamburg în perioada 9- 27 aprilie 1979
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 35 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 77/1971 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 407 din 29 decembrie 2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 februarie 2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 299 din 30 decembrie 2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei
 • LEGE nr. 23 din 18 noiembrie 1969 *** Republicat privind executarea pedepselor
 • LEGE nr. 14 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 20 iunie 2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 467 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • LEGE nr. 122 din 3 iulie 2019 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie
 • LEGE nr. 188 din 25 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"
 • LEGE nr. 75 din 26 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 59 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 347 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • LEGE nr. 105 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului adiţional, adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003, la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă săvârşite prin intermediul sistemelor informatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 16 februarie 2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 378 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 294 din 7 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005
 • LEGE nr. 191 din 18 aprilie 2001 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 15 septembrie 2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 254 din 30 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 74 din 17 mai 2012 pentru completarea art. 21 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 79 din 9 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei
 • LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
 • LEGE nr. 120 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 201 din 15 noiembrie 2000 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionarii Centrului Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021