Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 14 octombrie 2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iaşi
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 octombrie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 octombrie 2003privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iaşi Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1În vederea finalizarii procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "TEPRO" - S.A. Iaşi, se adoptă următoarele măsuri speciale:1. se aproba stingerea prin conversie în acţiuni a următoarelor creanţe bugetare, cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare emise la solicitarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, denumita în continuare APAPS: a) creanţele bugetare reprezentând contribuţia la Fondul de asigurări sociale de sănătate, datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, precum şi majorările, majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere aferente acestora, acumulate între data de 31 decembrie 2002 şi data transferului de proprietate asupra acţiunilor; b) creanţele bugetare reprezentând debite cu stopaj la sursa, reţinute de către societatea comercială şi plătibile în numele terţilor, reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală pentru asigurări sociale, contribuţia angajaţilor la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursa, precum şi majorările, majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere aferente acestora, datorate şi neachitate până la data transferului de proprietate asupra acţiunilor; c) obligaţiile societăţii comerciale provenite din împrumuturi acordate de APAPS în temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, cu completările şi modificările ulterioare, împreună cu majorările, majorările de întârziere, dobânzile de orice fel, penalităţile şi penalităţile de întârziere aferente acestora, datorate şi neachitate la data transferului de proprietate asupra acţiunilor; d) creanţele bugetare asupra societăţii comerciale, cu excepţia creanţelor bugetare locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare datorate şi neachitate între data de 31 decembrie 2002 şi data transferului de proprietate asupra acţiunilor, împreună cu majorările, majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere aferente acestora;2. se scutesc de la plata obligaţiile societăţii comerciale, reprezentând creanţe proprii ale APAPS şi credite bugetare gestionate de APAPS, datorate şi neachitate la data de 31 decembrie 2002;3. se scutesc de la plata majorările, majorările de întârziere, dobânzile de orice fel, penalităţile şi penalităţile de întârziere aferente debitelor prevăzute la pct. 2, datorate şi neachitate, calculate până la data de 31 decembrie 2002;4. se scutesc de la plata majorările, majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor societăţii comerciale către Fondul de asigurări sociale de sănătate, datorate şi neachitate la 31 decembrie 2002;5. se scutesc de la plata majorările, majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată suspendate în vama. Taxa pe valoarea adăugată suspendată în vama se va înscrie în primul decont de T.V.A. depus după privatizare, atât ca taxa colectata, cat şi ca taxa deductibilă, fără plata efectivă a acesteia. Metodologia de înregistrare contabila a acestor operaţiuni se prevede prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 2 (1) Majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "TEPRO" - S.A. Iaşi se va face cu valoarea creanţelor prevăzute la art. 1 pct. 1, conversia acestora în acţiuni fiind realizată la valoarea nominală. (2) Acţiunile rezultate în urma conversiei creanţelor se transfera prin protocol către APAPS, în vederea vânzării într-un pachet comun, către investitor, urmând ca sumele încasate de APAPS în urma vânzării să fie distribuite proporţional. (3) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia constituie un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise. Articolul 3Creditorii obligaţiilor bugetare şi APAPS vor renunţa la orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare în legătură cu obligaţiile prevăzute la art. 1 pct. 1 şi vor întreprinde de îndată demersurile necesare în vederea ridicării oricărei sarcini sau oricărei alte restrictii instituite în vederea recuperării creanţelor menţionate.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul sănătăţii,Mircea BeuranBucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 97.------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare*)
 • LEGE nr. 197 din 2 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 676 din 19 decembrie 2002 pentru înfiinţarea comunei Titeşti, judeţul Valcea, prin reorganizarea comunei Perişani
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 30 august 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului şi sportului
 • LEGE nr. 357 din 23 decembrie 2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 150 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 10 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 122 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 19 decembrie 2007 pentru completarea destinaţiei unor părţi din imobile situate în municipiul Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 295 din 30 decembrie 2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 26 noiembrie 1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 271 din 22 decembrie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 166 din 29 octombrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 123 din 7 iulie 2000 privind declararea oraşului Vatra Dornei, judeţul Suceava, municipiu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 18 februarie 2000 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 241 din 5 decembrie 2011 pentru aderarea României la Tratatul referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 (*republicată*) privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 149 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea Fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 19 din 13 martie 2014 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 30 ianuarie 2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 79 din 29 aprilie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 203 din 7 noiembrie 2019 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 406 din 10 iulie 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 328 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei Parlamentul României adopta prezenta lege
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • LEGE nr. 420 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 36 din 8 aprilie 1992 a bugetului de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 106 din 18 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 256 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 110 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 142 din 24 iulie 2000 pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC) la Asociaţia "Euromontana", precum şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGEA nr. 2 din 4 iulie 1990 privind aprobarea bugetului Preşedinţiei României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021