Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 2 octombrie 2003 privind reglementarea garanţiilor de 10% reţinute societăţilor comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 87 din 2 octombrie 2003privind reglementarea garanţiilor de 10% reţinute societăţilor comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se aprobă stingerea prin compensare a sumelor reprezentând contravaloarea în lei a garanţiilor de 10% reţinute societăţilor comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina, denumite în continuare societăţi comerciale furnizoare, al căror termen de garanţie a expirat, cu obligaţiile datorate de aceste societăţi către bugetul de stat la data de 31 august 2003 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Operaţiunile de compensare a obligaţiilor datorate bugetului de stat, constând în impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, cu excepţia celor prin reţinere la sursa, precum şi a accesoriilor aferente acestora, se efectuează de organele fiscale la care aceste societăţi sunt înregistrate ca plătitori de impozite şi taxe. Articolul 2În limita sumelor reprezentând contravaloarea în lei a garanţiilor de 10% reţinute societăţilor comerciale furnizoare, rămase după efectuarea operaţiunii de compensare prevăzute la art. 1, se sting, în condiţiile legii, datoriile acestor societăţi către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., existente la data de 31 august 2003 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sub coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului. Articolul 3 (1) Obligaţiile datorate de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. la data de 31 august 2003 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se sting în limita sumelor pe care Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. le-a stins societăţilor comerciale furnizoare conform prevederilor art. 2, în aceleaşi condiţii. (2) Obligaţiile Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. datorate la fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe la data de 31 august 2003 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se sting de către Ministerul Finanţelor Publice, în limita sumelor cuprinse în operaţiunea efectuată conform prevederilor alin. (1). Articolul 4Se aprobă restituirea de la bugetul de stat, de la capitolul "Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale", a sumelor reprezentând contravaloarea garanţiilor de 10% reţinute societăţilor comerciale furnizoare, rămase după efectuarea operaţiunilor de compensare prevăzute la art. 1 şi 2, în limita sumei disponibile la acest capitol din bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului. Articolul 5Operaţiunile de stingere prevăzute la art. 1, 2 şi 4 se vor efectua la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 6 (1) Operaţiunile de stingere a garanţiilor de 10% prevăzute la art. 1, 2 şi 4 se realizează, cu condiţia încheierii în prealabil a unei convenţii între fiecare societate comercială furnizoare şi Ministerul Economiei şi Comerţului, prin care să se prevadă obligaţia expresă a acestor societăţi de a aduce furnitura livrata, pe cheltuiala proprie, într-o noua garanţie care să expire o dată cu garanţia externa. Ministerul Economiei şi Comerţului va confirma suma garanţiilor reţinute şi nestinse, actualizată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În cazul în care societăţile comerciale furnizoare care au beneficiat de prevederile art. 1, 2 şi 4 nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin convenţie, acestea vor restitui contravaloarea garanţiilor stinse, actualizată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României la data restituirii garanţiei. Recuperarea sumelor stinse prin compensare, conform prevederilor art. 1, care constituie venituri ale bugetului de stat, se face de către organele fiscale teritoriale competente ale Ministerului Finanţelor Publice, în baza convenţiei care constituie titlu executoriu. (3) În procedurile de stingere prevăzute la art. 1, 2 şi 4 nu sunt cuprinse societăţile comerciale furnizoare aflate în procedura de dizolvare-lichidare sau reorganizare judiciară şi faliment, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 7 (1) Societăţile comerciale furnizoare şi cuantumul sumelor de regularizat se stabilesc de Ministerul Economiei şi Comerţului. (2) Procedura de stingere a creanţelor prevăzute la art. 1-4 se efectuează până la data de 15 decembrie 2003. Articolul 8Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin ordin comun.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 2 octombrie 2003.Nr. 87.-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 102 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 307 din 3 decembrie 2015 privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional, semnat la Chişinău la 27 august 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale adiţionale, precum şi pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 septembrie 2015 şi la Chişinău la 24 septembrie 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Buc
 • LEGE nr. 156 din 12 iulie 2010 pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 264 din 14 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 5 octombrie 2016
 • LEGE nr. 135 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică, semnat la Bucureşti la 6 mai 1994
 • LEGE nr. 70 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 785/1969 privind impunerea venitului realizat de personalul român angajat la societăţi cu sediul în străinătate, la care participă organizaţii economice socialiste române
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 52 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 444 din 1 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
 • LEGE nr. 225 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 108 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 20 februarie 2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare şi desfăşurare a alegerilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 martie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGEA nr. 4 din 13 iulie 1990 privind remunerarea şi alte drepturi ale Preşedintelui României, senatorilor şi deputaţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 128 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii de Vest "Vasile Goldis" din Arad
 • LEGE nr. 292 din 28 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 137 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGE nr. 1 din 1978 cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizarilor, reclamaţiilor şi cererilor oamenilor muncii
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 441 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2002 privind amânarea plăţii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri şi/sau prestării de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare şi reparaţie generală a 100 vagoane de călători de către firma "Alstom - De Dietrich Feroviaire" din Franţa, finanţat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca "Paribas" - Franţa, contractat cu garanţia statului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 52 din 29 mai 1992 privind depunerea unor sume în contul "Moldova"
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 283 din 28 decembrie 2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 16 din 8 ianuarie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 11 septembrie 2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 443 din 1 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 259 din 1 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • LEGE nr. 169 din 10 iulie 2018 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare
 • LEGE nr. 37 din 16 iunie 1994 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 8 noiembrie 1993
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 24 noiembrie 1997 pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 446 din 1 noiembrie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003
 • LEGE nr. 28 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 400/1982 privind controlul pentru trecerea frontierei de stat române
 • LEGE nr. 127 din 19 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 48 din 21 mai 1992 LEGEA audiovizualului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 29 iunie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 64 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
 • LEGE nr. 265 din 16 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 148 din 24 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021