Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Capitolul II "Ajutoare pentru încălzirea locuinţei" va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIAjutoare pentru încălzirea locuinţeiSECŢIUNEA 1Condiţii de acordare şi cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţeiArt. 5. - (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termica furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza până la 880.000 lei li se acordă o sumă de 1.656.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 690.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 880.001 lei şi 1.170.000 lei li se acordă o sumă de 1.080.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 450.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 1.170.001 lei şi 1.460.000 lei li se acordă o sumă de 720.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 300.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 1.460.001 lei şi 1.760.000 lei li se acordă o sumă de 480.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 200.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 1.760.001 lei şi 2.050.000 lei li se acordă o sumă de 360.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 150.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 2.050.001 lei şi 2.460.000 lei li se acordă o sumă de 240.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 100.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni. (2) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se majorează cu până la 20% din valoarea acestuia. (3) Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni în situaţia în care beneficiarii au optat pentru facturare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a). (4) Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 5 luni în situaţia în care beneficiarii au optat pentru facturare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c).Art. 6. - Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza până la 880.000 lei li se acordă o sumă de 830.000 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 880.001 lei şi 1.170.000 lei li se acordă o sumă de 500.000 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 1.170.001 lei şi 1.460.000 lei li se acordă o sumă de 364.000 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 1.460.001 lei şi 1.760.000 lei li se acordă o sumă de 260.000 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 1.760.001 lei şi 2.050.000 lei li se acordă o sumă de 208.000 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 2.050.001 lei şi 2.460.000 lei li se acordă o sumă de 104.000 lei.Art. 7. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în cuantumurile stabilite la art. 5 alin. (1) şi (2), dar nu mai mult decât cheltuielile cu energia termica utilizata în scopul încălzirii locuinţei şi preparării apei calde. (2) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în cuantumurile stabilite la art. 6, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită în perioada sezonului rece.Art. 8. - Familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în perioada sezonului rece, în suma de 350.000 lei lunar.Art. 9. - (1) În sensul art. 5 şi 6, prin familie se înţelege soţul, sotia şi alte persoane care au acelaşi domiciliu sau reşedinţa. (2) Prin persoana singura se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieşte şi se gospodareste singura.Art. 10. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinta de domiciliu sau, după caz, de reşedinţa a acestora. (2) Prin locuinta de domiciliu sau de reşedinţa se înţelege locuinta situata la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie şi ale altor persoane majore, precum şi ale copiilor care locuiesc efectiv cu aceştia şi sunt luati în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.Art. 11. - (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi nivelul acestuia se corecteaza în funcţie de evoluţia preţurilor şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.Art. 12. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sezon rece se înţelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic.SECŢIUNEA a 2-aModul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat şi gaze naturaleArt. 13. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă la cererea titularului, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenta familiei şi veniturile acesteia. (2) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de către proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.Art. 14. - (1) Formularele conţinând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere sunt transmise de furnizorii de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale titularilor de contract, respectiv consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, până la data de 15 octombrie a fiecărui an. (2) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. 15. - Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 depun individual, prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau prin furnizorii de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria localităţii sau a sectorului municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială se afla locuinta de domiciliu sau de reşedinţa.Art. 16. - (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi a cuantumului acestuia în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv majorarea prevăzută la art. 5 alin. (2), se face prin dispoziţie a primarului, o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului. (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se transmit până la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei. (3) În termenul prevăzut la alin. (2) primării vor transmite furnizorilor de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi situaţia centralizatoare privind titularii ajutoarelor şi a sumelor aprobate cu acest titlu, în condiţiile art. 5 şi 6. (4) În termenul prevăzut la alin. (2) primării vor comunică solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei dispoziţia privind respingerea cererii. (5) În situaţia în care consumatorii individuali îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii.Art. 16^1. - (1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi sa comunice primarului orice modificare intervenita în componenta familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. (2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, individual, prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau prin furnizori. (3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) primării vor emite noi dispoziţii privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor. (4) Modificarea cuantumului sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna următoare comunicării modificărilor prevăzute la alin. (1). (5) Primării vor transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei dispoziţiile prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile de la data emiterii. (6) În termenul prevăzut la alin. (5) primării vor transmite furnizorilor de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi situaţia privind modificarea cuantumului sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor.Art. 16^2. - Lunar, furnizorii de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale transmit consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentând consumul de energie termica sau gaze naturale şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţa între contravaloarea consumului şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei aprobat de primar.Art. 16^3. - (1) În cazul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, furnizorii de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale transmit lunar factura reprezentând consumul de energie termica sau gaze naturale la nivel de asociaţie. (2) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociaţiile de proprietari/chiriaşi au obligaţia de a defalca cheltuielile privind energia termica sau gazele naturale pe consumatori individuali şi de a întocmi borderoul privind sumele de plată calculate ca diferenţa între contravaloarea consumului şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei stabilit în condiţiile art. 7. (3) Furnizorii de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale au obligaţia sa preia de la asociaţiile de proprietari/chiriaşi borderoul prevăzut la alin. (2).Art. 16^4. - (1) Pe baza facturilor prevăzute la art. 16^2 şi a borderourilor prevăzute la art. 16^3 alin. (3), furnizorii întocmesc situaţia centralizatoare privind sumele reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţei, pe care o transmit lunar la primării. (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) este certificată de către primari şi este transmisă de aceştia la direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale. (3) Situaţia prevăzută la alin. (2) reprezintă document de plată pe baza căruia direcţiile teritoriale achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei.Art. 16^5. - Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinţei, aferente consumului de energie termica sau de gaze naturale, plătite direct de titularii de contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, subvenţiile achitate furnizorilor de energie termica de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi ajutoarele pentru încălzirea locuinţei achitate de direcţiile teritoriale se vor colecta în conturile de tip ESCROW, deschise la bănci de către distribuitorii şi producătorii de energie termica sau de gaze naturale.SECŢIUNEA a 3-aModul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieriArt. 16^6. - (1) Până la data de 15 septembrie a fiecărui an, primării au obligaţia sa întocmească lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social. (2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), primării emit dispoziţiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, pe care le transmit titularilor de ajutor social până la data de 30 septembrie a fiecărui an.Art. 16^7. - (1) Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se stabileşte o singură dată pentru toată perioada sezonului rece. (2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8, se efectuează o singură dată, până la data de 30 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece. (3) Data plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar prin dispoziţie care se aduce la cunoştinţa titularilor.Art. 16^8. - (1) Pentru familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social după data de 30 octombrie, ajutorul pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 8 se acordă începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor social. (2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, stabilit în condiţiile alin. (1), pentru perioada rămasă până la sfârşitul sezonului rece, se efectuează o singură dată, în luna în care s-a stabilit dreptul.Art. 16^9. - Pentru familiile şi persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social după data de 30 octombrie, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează în luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.SECŢIUNEA a 4-aFinanţare, verificare şi monitorizareArt. 16^10. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 5 şi 6 se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Sumele restante la plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei înregistrate până la data de 31 octombrie 2003 se asigura din bugetele locale. (3) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 5 şi 6 şi comunicarea acestora se suporta din bugetele locale. (4) Cheltuielile privind tipărirea formularelor de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenta familiei şi veniturile acesteia, pentru transmiterea acestora la consumatorii individuali, precum şi pentru alte activităţi ale furnizorilor de energie termica în sistem centralizat sau gaze naturale, legate de aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, se suporta de către aceşti furnizori.Art. 16^11. - Fondurile necesare plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8, precum şi pentru cheltuielile administrative se suporta din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.Art. 16^12. - (1) Pentru verificarea veridicitatii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenta familiei şi veniturile acesteia, primării pot dispune, după stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, efectuarea prin sondaj de anchete sociale. (2) În situaţia în care familia sau persoana singura beneficiara de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuza sa furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.Art. 16^13. - (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. (2) La solicitarea direcţiilor teritoriale, primării, furnizorii/distribuitorii de energie termica şi gaze naturale, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a furniza date şi informaţii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. 16^14. - Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2003 - 31 martie 2004, termenele prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2), art. 16^6 alin. (1) şi (2), art. 16^7 alin. (2) şi art. 16^8 alin. (1) se prelungesc cu până la 15 zile."2. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2)-(4), art. 16^1 alin. (1), (5) şi (6), art. 16^3 alin. (2), art. 16^6 alin. (2), art. 16^7 alin. (2) şi ale art. 16^12 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei."3. Articolul 24 se abroga. Articolul IIOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Începând cu anul 2003, subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif la energia termica livrata populaţiei, inclusiv restantele din anii precedenti, se suporta astfel: a) din bugetul de stat, în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi aprobate cu aceasta destinaţie prin anexa la legea bugetului de stat; b) din bugetele locale, pe seama veniturilor proprii ale acestora, pentru diferenţa rămasă după aplicarea prevederilor lit. a). (2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru subvenţionarea energiei termice, prevăzute la alin. (1) lit. a), se repartizează, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, pe unităţi administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor, în funcţie de cantitatea de energie termica livrata populaţiei, subvenţia aferentă şi, prioritar, de capacitatea financiară redusă a unor localităţi în vederea menţinerii functionalitatii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populaţie. (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia ca, o dată cu depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetului local aprobat potrivit legii, să prezinte şi situaţia subvenţiilor pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termica livrata populaţiei, confirmate de furnizorii de energie termica. (4) Cotele defalcate din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se virează lunar unităţilor administrativ-teritoriale, prin direcţiile generale ale finanţelor publice, concomitent cu prezentarea de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale a documentelor de plată privind achitarea subventiei aferente energiei termice livrate populaţiei, în conturile de tip ESCROW. (5) În situaţia în care bugetele locale nu sunt aprobate credite bugetare la nivelul subvenţiilor confirmate prin situaţia prevăzută la alin. (3), cotele defalcate din impozitul pe venit se virează în condiţiile prevederilor alin. (4) după modificarea şi aprobarea în bugetele locale a subvenţiilor pentru energia termica livrata populaţiei, potrivit prevederilor alin. (1) lit. b). (6) Obligaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5) pentru direcţiile generale ale finanţelor publice revin şi preşedinţilor consiliilor judeţene, respectiv direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judeţene, după caz, la virarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. (7) Prevederile prezentului articol se aplică numai unităţilor administrativ-teritoriale în care se furnizează energie termica populaţiei în sistem centralizat, pentru care se acordă subvenţii din bugetul local şi în funcţie de modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate, potrivit legii."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, consiliile locale şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot stabili preţuri mai mari decât preţul naţional de referinţa, diminuand astfel subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif. Economiile rezultate se vor utiliza pentru retehnologizarea instalaţiilor pentru producerea şi/sau distribuţia energiei termice." Articolul III (1) Instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a acestora, au obligaţia ca în cadrul creditelor bugetare aprobate la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" sa achite cu prioritate facturile aferente obligaţiilor restante la energia electrica, energia termica şi gaze naturale. În categoria obligaţiilor restante nu se includ obligaţiile aferente consumurilor de energie electrica, energie termica şi gaze naturale, reesalonate la plata în condiţiile reglementărilor în vigoare. (2) Ordonatorii de credite bugetare pot dispune plati de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" pentru alte destinaţii, numai pe baza declaraţiei pe propria răspundere depuse la începutul fiecărei luni la unitatea Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise, din care să rezulte că nu au obligaţii de natura celor prevăzute la alin. (1). În caz de nedepunere a declaraţiei pe propria răspundere, unităţile Trezoreriei Statului nu vor aproba efectuarea de plati de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" pentru alte destinaţii decât cele prevăzute la alin. (1). (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) plăţile dispuse de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" de la capitolele de cheltuieli la care nu sunt aprobate credite bugetare pentru plata energiei electrice, energiei termice şi gazelor naturale. (4) Ordonatorii de credite bugetare comunică în scris unităţilor Trezoreriei Statului capitolele de cheltuieli bugetare cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli la care sunt aprobate credite bugetare pentru cheltuieli cu energia electrica, energia termica şi gazele naturale. (5) Întocmirea şi depunerea de către ordonatorii de credite la unităţile Trezoreriei Statului a declaraţiilor pe propria răspundere prevăzute la alin. (2) cuprinzând date nereale constituie infracţiuni şi se pedepsesc potrivit legii. (6) Acceptarea de către unităţile Trezoreriei Statului a documentelor de plată de la titlul "Cheltuieli materiale şi - servicii", depuse de instituţii publice ai căror ordonatori de credite nu au depus declaraţiile pe propria răspundere prevăzute la alin. (2), constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. (7) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (5) şi (6) se fac de către Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice şi de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii. (8) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (5) şi (6), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Articolul IVÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Economiei şi Comerţului vor elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul VOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia din urma prin lege de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statBucureşti, 18 septembrie 2003.Nr. 81.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 52 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • LEGE nr. 156 din 28 iulie 1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
 • LEGE nr. 28 din 16 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • LEGE nr. 142 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • LEGE nr. 162 din 7 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 5-a, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGEA zootehniei nr. 32 din 16 ianuarie 2019
 • LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
 • LEGE nr. 155 din 24 iulie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"
 • LEGE nr. 94 din 21 mai 2010 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 108 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 1 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrăzilor din România
 • LEGE nr. 335 din 8 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 159 din 4 decembrie 2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 559 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigaţie maritime "Navrom"-S.A. Constanţa şi "Romline" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 208 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 23 mai 2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 (*republicată*) privind protecţia animalelor*)
 • LEGE nr. 99 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat
 • LEGE nr. 227 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 75 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 531 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/1999 privind modul de finanţare a cheltuielilor pentru întreţinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului şi pentru trecerea la turma de baza a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia
 • LEGE nr. 490 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 24 septembrie 1997 privind modificarea art. 63 alin. (4) din Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996
 • LEGE nr. 287 din 14 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului maritim dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc*)
 • LEGE nr. 6 din 4 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 37 din 17 mai 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
 • LEGE nr. 458 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • LEGE nr. 19 din 19 decembrie 1980 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 46/1980 privind extragerea şi valorificarea aurului din nisipurile aluvionare
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 57 din 10 aprilie 2017 pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris la 12 decembrie 2015 şi semnat de România la New York la 22 aprilie 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 173 din 10 octombrie 2008 privind intervenţiile active în atmosferă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 343 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 78 din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 109 din 2 iulie 1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021