Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 22 august 2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 28 august 2003 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 22 august 2003privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 28 august 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Statul sprijină producătorii agricoli prin acordarea a 2 milioane lei/ha pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv. (2) Beneficiarii sprijinului în valoare de 2 milioane lei/ha sunt: a) producătorii agricoli, persoane fizice care au în proprietate teren arabil pe care îl exploatează direct, de până la 5 ha inclusiv; cei care au în proprietate peste 5 ha beneficiază de sprijin numai în limita a 5 ha; b) persoanele fizice, proprietare de teren arabil, organizate în exploataţii agricole fără personalitate juridică, care au în proprietate şi exploatează terenuri arabile de până la 5 ha, beneficiază de sprijin numai în limita a 5 ha. Articolul 2Persoanele fizice ale căror terenuri se afla în evidentele exploataţiilor agricole cu personalitate juridică nu beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 3 (1) Sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv se acordă producătorilor agricoli prevăzuţi la art. 1 alin. (2) pe baza cererii scrise al carei model este prevăzut în anexa nr. 1. (2) Cererile solicitanţilor sprijinului, însoţite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului arabil în suprafaţa de până la 5 ha inclusiv, se depun în termen de 25 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza cărora se afla amplasat terenul, se verifica de reprezentantul centrului agricol sau centrului comunitar pentru cadastru şi agricultura şi se vizează de primar. (3) Specialiştii de la centrele agricole sau de la centrul comunitar pentru cadastru şi agricultura întocmesc lista producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafeţele de teren de până la 5 ha inclusiv, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (4) În situaţia în care un producător agricol are în proprietate suprafeţe de teren arabil aflate în mai multe localităţi pe care le exploatează direct, acesta formulează cerere şi primeşte sprijinul direct al statului de la primăria din localitatea unde este situat terenul, fără a depăşi suma totală corespunzătoare suprafeţei de până la 5 ha inclusiv. (5) Sprijinul în valoare de 2 milioane lei pe hectarul de teren arabil se acordă producătorilor agricoli proporţional cu suprafaţa aflată în proprietate şi potrivit solicitării cuprinse în cerere, în limita suprafeţei de teren arabil de până la 5 ha inclusiv. (6) Lista producătorilor privind sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha, solicitat pentru suprafeţele de teren de până la 5 ha inclusiv, se afişează la sediul primăriilor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii cererilor pentru solicitarea sprijinului financiar. (7) Producătorii agricoli beneficiari ai sprijinului direct, care au fost omisi din lista producătorilor care au solicitat sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafeţele de teren de până la 5 ha inclusiv sau cărora li s-a stabilit o sumă în lei mai mica decât cea cuvenită, pot depune contestaţii la sediul primăriilor în termen de 5 zile de la data afişării acestora. (8) Primării împreună cu reprezentanţii direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, soluţionează contestaţiile în termen de maximum 5 zile de la data depunerii acestora şi dispun, după caz, întocmirea listelor suplimentare. Articolul 4În termen de 5 zile de la data afişării, listele producătorilor privind sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha, solicitat de producătorii agricoli pentru suprafeţele de teren de până la 5 ha inclusiv, se înaintează direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru validare. Articolul 5 (1) Direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmesc centralizatorul privind sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pe care îl înaintează la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, pe baza centralizatorului privind sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha, acordat pentru suprafaţa de până la 5 ha teren arabil inclusiv, va solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare pentru alimentarea conturilor direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit situaţiei justificative al carei model este prevăzut în anexa nr. 4. Articolul 6 (1) Sprijinul în valoare de 2 milioane lei/ha, acordat producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, se atribuie după cum urmează: a) pentru culturile care se înfiinţează în toamna anului 2003, în doua etape, astfel:- 1.000.000 lei/ha în luna octombrie 2003, pentru infiintari de culturi de toamna;- 1.000.000 lei/ha până la data de 1 aprilie 2004, pentru fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003; b) pentru culturile care se înfiinţează în primavara anului 2004, sprijinul se acordă în trei etape astfel:- 700.000 lei/ha până la data de 1 martie 2004, pentru efectuarea araturilor;- 600.000 lei/ha până la data de 1 iulie 2004, pentru întreţinerea, fertilizarea şi erbicidarea culturilor;- 700.000 lei/ha până la data de 1 septembrie 2004, pentru recoltarea culturilor. (2) Beneficiarii sprijinului direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafeţele de teren arabil de până la 5 ha inclusiv au obligaţia să respecte minimul de verigi tehnologice specifice fiecărei culturi, după cum urmează: a) executarea lucrărilor pentru înfiinţarea culturilor în perioadele optime impuse de tehnologia fiecărei culturi; b) executarea lucrărilor de întreţinere, fertilizare şi erbicidare în perioada optima din zona de cultura; c) utilizarea seminţelor de buna calitate, care să asigure o densitate optima la rasarire. Articolul 7 (1) Sumele necesare acordării sprijinului direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli se prevăd în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (2) Direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, virează totalul sumelor solicitate în baza listei prevăzute în anexa nr. 2 în conturi distincte deschise la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe seama unităţilor administrativ-teritoriale, în afară bugetului local. (3) Plata de către unităţile administrativ-teritoriale a sumelor acordate ca sprijin direct al statului producătorilor agricoli se efectuează în numerar sau prin virare în cont bancar, după caz. Articolul 8Reprezentanţii centrului agricol sau centrului comunitar pentru cadastru şi agricultura verifica suprafeţele, culturile şi lucrările agricole pentru care s-a acordat producătorilor agricoli sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafaţa de până la 5 ha teren arabil inclusiv, conform celor declarate în cererea întocmită de beneficiarul sprijinului, şi întocmesc procesul-verbal de recepţie, regularizare şi restituire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5. Articolul 9 (1) Procesele-verbale de recepţie, regularizare şi restituire se întocmesc după cum urmează: a) pentru culturile insamantate în toamna, până la data de 15 noiembrie 2003; b) pentru efectuarea araturilor la culturile din primavara anului 2004, fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003, întreţinerea, fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în primavara anului 2004, până la data de 15 iulie 2004. (2) Procesele-verbale de recepţie, regularizare şi restituire se înregistrează într-un registru special deschis de reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru şi agricultura. Articolul 10Reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru şi agricultura întocmeşte centralizatorul justificativ al sumelor acordate producătorilor agricoli ca sprijin direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafaţa de până la 5 ha teren arabil inclusiv, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. Articolul 11 (1) Înstrăinarea, deteriorarea şi pierderea Registrului de înregistrare a cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului producătorilor agricoli în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafaţa de până la 5 ha teren arabil inclusiv şi a proceselor-verbale de recepţie, regularizare şi restituire constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. (2) Încasarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare prevăzute în anexele nr. 1-6, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum şi cu obligarea la restituirea sprijinului încasat nejustificat şi a plăţii penalitatilor prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare. Articolul 12 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2) se fac de către împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (2) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 11, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Articolul 13Suma necesară pentru sprijinirea producătorilor agricoli, în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafeţele de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, precum şi cheltuielile aferente tipăririi formularelor prevăzute în anexele nr. 1-6 se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga art. VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor şi pentru instituirea unor măsuri de imbunatatire a colectării unor venituri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 17 ianuarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2003. Articolul 15Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 22 august 2003.Nr. 72. Anexa 1    Comuna (oraşul, municipiul) ............    Judeţul .................    Nr. de înregistrare ..... din ....              Verificat              ---------           Centrul agricol/          Centrul comunitar Vizat,    pentru cadastru şi agricultura ------              Semnatura Primar                                           Semnatura şi ştampilaCEREREpentru acordarea unui sprijin financiar pentru producătoriiagricoli, persoane fizice care exploatează direct sau înexploataţii agricole fără personalitate juridică terenarabil în suprafaţa de până la 5 ha, inclusivDomnul (d-na)______________domiciliat în localitatea_______ str._________, nr.___judeţul________B.I./Carte de identitate seria__nr.______ eliberat (a) la data de________de______.... CNP __________.În baza datelor doveditoare anexate la prezenta cerere, exploatez individual sau în exploatatie agricolă fără personalitate juridică suprafaţa de ______ ha teren arabil şi solicit sprijin pentru:
Specificaţie Cultura/Lucrarea Suprafaţa -ha- Sprijinul acordat -lei/ha- Total sprijin Observaţii
Înfiinţarea culturilor din toamna 2003 Etapa I arat,pregătit pat germinativ, semanat, etc 1.000.000
Etapa II fertilizarea, erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003 1.000.000
Înfiinţarea culturilor din primavara anului 2004 Etapa I efectuarea araturilor pentru culturile din primavara anului 2004 Etapa II Întreţinerea, fertilizarea, erbicidarea culturilor înfiinţate în primavara anului 2004 Etapa III recoltarea culturilor înfiinţate în primavara anului 2004 700.000 600.000 700.000
TOTAL GENERAL:
Declar pe proprie răspundere ca suprafeţele corespund documentelor legale şi le exploatez conform tehnologiilor de cultura specifice, de care am luat cunoştinţa.Pe baza celor prezentate, solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat în conformitate cu Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. ...../2003Mentionez ca am depus cerere pentru sprijin financiar şi în localitatea _________ pentru suprafaţa de _____ ha.Ma oblig sa particip la receptionarea lucrărilor conform prevederilor OUG nr......./2003 şi sa restitui sumele primite în condiţiile în care nu realizez lucrările pentru care am solicitat sprijin financiar.Beneficiar----------(Semnatura)
Anexa 2
                                                                Vizat
    Comuna(oraşul, municipiul)______ Direcţia pentru
    Judeţul _____________ Agricultura
    Nr. _______ din ______ şi Dezvoltare Rurală
                                     LISTA
              producătorilor privind sprijinul direct al statului,
            de 2 milioane lei/ha solicitat de producătorii agricoli
           pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha, inclusiv
Nr. crt. Numele şi Prenumele Infiintari culturi de toamna 1000000lei /ha Termen 1.10.2003 Executat araturile pentru cul turile din primavara anului 2004 700000 lei /ha Termen 1.03.2004 Fertiliza- rea şi erbicida- rea cul- turilor înfiinţate în toamna anului 2003 1000000lei /ha Termen 1.04.2004 Întreţinerea fertilizarea şi erbicida- rea culturi- lor înfiinţa te în prima- vara anului 2004 600000 lei/ ha Termen 1.07.2004 Recoltarea culturilor înfiinţate în prima- vara anului 2004 700000 lei /ha Termen 1.09.2004 Total suma solici tata mii lei
Su- praf ha Total spri- jin mii lei Su- praf ha Total spri- jin mii lei Su- praf ha Total spri- jin mii lei Su- praf ha Total spri- jin mii lei Su- praf ha Total spri- jin mii lei
TOTAL:
              Primar Centrul Agricol
Anexa 3
    Direcţia pentru Agricultura
    şi Dezvoltare Rurală
    Judeţul ______________
    Nr._______din______
                                CENTRALIZATORUL
           privind sprijinul direct al statului, de 2 milioane lei/ha
        acordat producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil
                           de până la 5 ha, inclusiv
Nr. crt. Specificaţie Suprafaţa ha Valoare sprijin lei/ha Total suma solicitată mii lei
1. Infiintari culturi de toamna 1.000.000
2. Executat araturile pentru culturile din primavara anului 2004 700.000
3. Fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003 1.000.000
4. Întreţinerea, fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în primavara anului 2004 600.000
5. Recoltarea culturilor înfiinţate în primavara anului 2004 700.000
TOTAL GENERAL
            DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Anexa 4
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
                                                         Se aprobă,
                                            Ordonator principal de credite
                           SITUAŢIA JUSTIFICATIVĂ
       privind sprijinul direct al statului, de 2 milioane lei/ha acordat
                    producătorilor agricoli pentru suprafeţe
                   de teren arabil de până la 5 ha, inclusiv
Nr c r t. Jude- tul Infiintari culturi de toamna 1000000 lei/ha Executat araturile pentru culturile din primavara anului 2004 700000 lei/ha Fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003 1000000 lei/ha Întreţinerea, fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în primavara anului 2004 600000 lei/ha Recoltarea culturilor înfiinţate în prima- vara anului 2004 700000 lei/ha To- tal spri jin mii lei
Su- praf. ha To- tal spri jin mii lei Su- praf. ha Total spri- jin mii Supraf. ha Total sprijin mii Supraf. ha Total spri- jin mii Su- praf. ha To- tal spri jin mii
TOTAL
       DIRECŢIA GENERALĂ BUGET FINANŢE DIRECTOR GENERAL
Anexa 5Comuna ..................Judeţul .................Nr. ...... din ..........PROCES-VERBALde recepţie, regularizare şi restituireBeneficiarul sprijinului de 2.000.000 lei/ha pentru suprafeţele cultivate de până la 5 hectare de teren arabil, domnul (doamna) ....... cu domiciliul în localitatea ..... str. ....... nr. ....., judeţul ...... posesor/posesoare al B.I./Carte de identitate ..........CNP ............. împreună cu domnul/doamna ......... reprezentând centrul agricol sau centrul comunitar pentru cadastru şi agricultura .......... judeţul ........, am constatat următoarele:Beneficiarul sprijinului s-a angajat prin cererea nr. .... din ..... 2003/2004                       a. Proces-verbal de recepţie                                                15.11.2003
Cultura Suprafaţa din anexa nr.1 ha Realizată ha Diferenţe ha + - Observaţii (Calitatea lucrărilor)
TOTAL
        Reprezentant        Centrul agricol/        Centrul comunitar pentru Beneficiar sprijin        cadastru şi agricultura    Semnatura,               Semnatura    b. Proces verbal de recepţie, regularizare şi restituire                                                           15 iulie 2004┌───────────────────┬──────┬──────┬───────┬────────┬───────┬───────┬──────────┐│Specificaţie │Supra-│Supra-│ Suma │ Suma │ Dife- │ Suma │ *Suma de ││ cultura/ │faţa │faţa │primită│ justi- │ rente │ de │ restituit││ lucrarea │din │reali-│ │ ficata │ │regula-│ mii lei ││ │anexa │zata │mii lei│ mii lei│ │ rizat │ ││ │nr. 1 │ ha │ │ │ │mii lei│ ││ │(cere-│ │ │ │ │ │ ││ │ re) │ │ │ │ │ │ ││ │ ha │ │ │ │ + - │ │ │├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───┬───┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───┼───┼───────┼──────────┤│ TOTAL I │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┬───────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───┼───┼───────┼──────────┤│ │ De │ │ │ │ │ │ │ │ ││Recoltat │ primit│ │ │ │ │ │ │ │ ││culturi │conform│ │ │ │ │ │ │ │ ││înfiinţate │cererii│ │ │ │ │ │ │ │ ││în prima- ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ ││vara anului│Se │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2004 │acorda │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │efectiv│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┴───────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───┼───┼───────┼──────────┤│ TOTAL II │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────┴──────┴──────┴───────┴────────┴───┴───┴───────┴──────────┘    * Sumele de restituit se virează în contul numărul ..... până la data  de ......../ sau se regularizează la alte forme de sprijin în anul următor.        Reprezentant        Centrul agricol/        Centrul comunitar pentru   Beneficiar sprijin        cadastru şi agricultura         Semnatura,               Semnatura                Ştampila
Anexa 6
    Comuna ..................
    Judeţul .................
    Nr. ....... din ....... 2003
                                 CENTRALIZATOR
               justificativ al sumelor acordate ca sprijin direct
                 al statului, de 2 milioane lei/ha solicitat de
             producătorii agricoli pentru suprafeţe de teren arabil
                           de până la 5 ha, inclusiv
Nr.PersoanaNr. Proces Suma Suma Diferenţa Suma de Suma de
crtVerbal de acordatăjustificatăregulari- restituit*)
recepţie (lei) (lei) + - zat*) (lei)
(lei)
0 1 2 3 4 5 6 7
    *) Sumele de regularizat sau de restituit vor fi comunicate la MAPAM.
    Reprezentantul Centrului agricol/Centrului comunitar
    pentru cadastru şi agricultura
                 Semnatura
-------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 221 din 22 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea pornografiei*)
 • LEGE nr. 189 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici
 • LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 a Arhivelor Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 14 august 2003 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 1.216 din 4 aprilie 1931 privind ratificarea Convenţiunii privitoare la înlesnirea traficului de frontieră local Româno-Polon, semnată în Varşovia la 7 Decemvrie 1929
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 600 din 6 noiembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 13 din 21 octombrie 1971 privind producerea, folosirea şi controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor pentru producţia agricolă vegetala
 • LEGE nr. 363 din 21 septembrie 2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 19 mai 1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
 • LEGE nr. 266 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 17 iunie 2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 80 din 9 mai 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978
 • LEGE nr. 105 din 9 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 privind utilizarea eficienta a energiei
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 22 februarie 2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 13 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 10 noiembrie 2004 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • LEGE nr. 20 din 11 ianuarie 2012 pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 206 din 16 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Ploscuţeni, prin reorganizarea comunei Homocea, judeţul Vrancea
 • LEGE nr. 645 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea), semnată la Sofia la 29 iunie 1994
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 august 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 141 din 30 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 376 din 30 septembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Cazasu prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila
 • LEGE nr. 156 din 11 iulie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 30 iunie 2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
 • LEGE nr. 112 din 5 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 180 din 11 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021