Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 29 iulie 1997 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997privind taxele judiciare de timbru Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 29 iulie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute în prezenta lege, şi se taxeaza în mod diferenţiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevăzute de lege. Articolul 2 (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxeaza astfel:     a) până la valoarea de 100.000 lei 5.000 lei;    b) între 100.000 lei şi 1.000.000 lei 5.000 lei + 10% pentru ce                                                   depăşeşte 100.000 lei;    c) între 1.000.000 lei şi 10.000.000 lei 95.000 lei + 8% pentru ce                                                   depăşeşte 1.000.000 lei;    d) între 10.000.000 lei şi 50.000.000 lei 815.000 lei + 6% pentru ce                                                   depăşeşte 10.000.000 lei;    e) între 50.000.000 lei şi 100.000.000 lei 3.215.000 lei + 4% pentru ce                                                   depăşeşte 50.000.000 lei;    f) între 100.000.000 lei şi 500.000.000 lei 5.215.000 lei + 2% pentru ce                                                   depăşeşte 100.000.000 lei;    g) peste 500.000.000 lei 13.215.000 lei + 1% pentru ce                                                   depăşeşte 500.000.000 lei. (2) În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contesta sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 500.000 lei, indiferent de valoarea contestată. (3) Valoarea la care se calculează taxa de timbru este cea declarata în acţiune sau în cerere. Dacă aceasta valoare este contestată sau apreciată de instanţa ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege. Articolul 3Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxeaza astfel: a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistentei unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă 50.000 lei; b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de plată anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţa preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani 25.000 lei; c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj 50.000 lei.Separat de aceasta taxa, dacă părţile contesta bunurile de împărţit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată; d) cereri de recuzare în materie civilă 10.000 lei; e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asiguratorii 25.000 lei; f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare 25.000 lei; g) contestaţii în anulare 25.000 lei; h) cereri de revizuire 25.000 lei; i) acţiuni în granituire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren 50.000 lei.În ipoteza în care se revendica şi o porţiune de teren, se va adauga şi taxa corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate; j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi 50.000 lei; k) cereri de strămutare în materie civilă 10.000 lei; l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţara sau în alte tari şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii 10.000 lei; m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinte sau oricărui alt înscris 10.000 lei;- cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicita şi repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 100.000 lei; n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen 10.000 lei; o) cereri pentru încuviinţarea executării silite 25.000 lei; p) cereri privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor şi aeronavelor 1.000.000 lei; r) cereri de asistenţa judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa judiciară internationala se efectuează gratuit:- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare 100.000 lei;- efectuarea de comisii rogatorii 200.000 lei; s) cereri de înfiinţare a popririi 25.000 lei;s,) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a carei judecare a fost suspendată; t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea ca sunt definitive sau irevocabile 5.000 lei;t,) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte 2.000 lei/pagina; u) notificările şi somatiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare comunicare 10.000 lei; v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate 2.000 lei; x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducatorilor şi interpreţilor 50.000 lei. Articolul 4Cererile pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionarii şi pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxeaza după cum urmează: a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice 100.000 lei; b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 50.000 lei. Articolul 5Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxeaza după cum urmează: a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora 100.000 lei; b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 100.000 lei. Articolul 6Cererile neevaluabile în bani, în materie comercială, se taxeaza după cum urmează: a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale 100.000 lei; b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic 100.000 lei; c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare 100.000 lei; d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic) 50.000 lei. Articolul 7Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele: a) pentru cererea de divorţ intemeiata pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei 100.000 lei; b) pentru cererea de divorţ intemeiata pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţara 20.000 lei; c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reincredintare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui sau, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afară căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei 15.000 lei. Articolul 8Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 se taxeaza după cum urmează: a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţa dintre birourile notarilor publici 20.000 lei; b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial 20.000 lei; c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei 10.000 lei. Articolul 9 (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de publicitate a instrainarilor de imobile, pe bază de acte sub semnatura privată, şi a ordonanţelor de adjudecare se taxeaza în funcţie de valoarea declarata de părţi în act, dar nu mai puţin decât valoarea terenurilor şi construcţiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel:     a) până la 1.000.000 lei 4%, dar nu mai puţin de 10.000 lei;    b) de la 1.000.000 lei la 40.000 lei + 3% pentru suma care depăşeşte       5.000.000 lei 1.000.000 lei;    c) de la 5.000.000 lei la 160.000 lei + 2% pentru suma care depăşeşte       10.000.000 lei 5.000.000 lei;    d) de la 10.000.000 lei la 260.000 lei + 1,5% pentru suma care depăşeşte       15.000.000 lei 10.000.000 lei;    e) peste 15.000.000 lei 335.000 lei + 1% pentru suma care depăşeşte                                   15.000.000 lei; (2) Transcrierea, respectiv intabularea dreptului de proprietate asupra activelor imobiliare, definite potrivit legii, vândute de către societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi de fostele cooperative agricole de producţie cu ocazia lichidării acestora, se taxeaza cu 0,02% din preţul activului dobândit. (3) În cazul actelor autentificate de notarii publici, pentru care s-a perceput taxa de autentificare potrivit legii, nu se mai percepe şi taxa de transcriere sau, după caz, de înscriere în registrele de publicitate. (4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiuni reale) se taxeaza cu 1,5% la cuantumul din creanta garantat, dar nu mai mult de 100.000 lei. Înscrierea mai multor garanţii pentru acelaşi credit nu poate depăşi taxa maxima prevăzută mai sus. (5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notari în registrele de publicitate a situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie se taxeaza cu 10.000 lei. (6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate, se taxeaza cu 20.000 lei. Articolul 10Cererile reconventionale, cererile de intervenţie şi de chemare în garanţie se taxeaza după regulile aplicabile cererii sau acţiunii principale. Articolul 11 (1) Cererile pentru exercitarea căilor ordinare de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxeaza cu 50% din:- taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabila în bani, soluţionată de prima instanţa;- taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani. (2) Se timbrează cu 10.000 lei cererile pentru exercitarea căilor ordinare de atac împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:- încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acţiunea de partaj;- încheierea de suspendare a judecării cauzei;- hotărârile de declinare a competentei şi de dezinvestire;- hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrata sau nesemnata;- hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematura, inadmisibila, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat. Articolul 12Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, se taxeaza cu 20.000 lei. Articolul 13Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plată taxei judiciare de timbru potrivit legii, se timbrează cu 20.000 lei. Articolul 14Când o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel. Articolul 15Sunt scutite de taxe judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la: a) încheierea, executarea şi încetarea contractului individual de muncă, orice drepturi ce decurg din raporturi de muncă, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgând din executarea contractelor colective de muncă şi cele privind soluţionarea conflictelor colective de muncă, precum şi executarea hotărârilor pronunţate în aceste litigii; b) plata muncii membrilor cooperativelor de producţie mestesugareasca, de producţie mixtă agricolă-mestesugareasca, de invalizi şi de prestări de servicii; c) obligaţiile legale şi contractuale de întreţinere; d) stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale; e) stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege; f) restituirea de către persoanele fizice şi juridice care folosesc personal salariat a sumelor acordate de organul de asigurare cu titlu de pensii şi ajutoare sociale celor accidentati în munca; g) stabilirea şi acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept; h) adopţie, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdicţie judecătorească, asistenţa bolnavilor psihic periculosi, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelara a atribuţiilor ce îi revin; i) sancţionarea contravenientilor; j) protecţia consumatorilor, atunci când persoanele fizice şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva agenţilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor; k) stabilirea drepturilor persoanelor fizice actionare la societăţile comerciale agricole pe acţiuni; l) valorificarea drepturilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie; m) amenzile de orice fel; n) exercitarea drepturilor electorale; o) cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile, materiale şi morale, decurgând din acestea; p) orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciară de timbru; r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate abuziv de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Articolul 16Sunt scutite de plată taxei judiciare de timbru şi contestaţiile introduse la curtea de apel împotriva hotărârilor comisiilor constituite în temeiul art. 20 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică. Articolul 17Sunt, de asemenea, scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, când au ca obiect venituri publice. Articolul 18 (1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanţa de judecată, Ministerul Justiţiei sau, după caz, de către Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face contestaţie potrivit dispoziţiilor aplicabile în materie fiscală. (3) Taxa judiciară de timbru pentru contestaţie este de 2% calculat la suma contestată, dacă, prin legi speciale, nu se prevede altfel. În situaţia admiterii integrale sau parţiale a contestaţiei, taxa judiciară de timbru se constituie proporţional cu reducerea sumei contestate. Articolul 19Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar la unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni sau prin ordin de plată, precum şi prin aplicarea şi anularea de timbre fiscale mobile pentru taxele de până la 30.000 lei. Articolul 20 (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat. (2) Dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării acţiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanţa va pune în vedere petentului sa achite suma datorată până la primul termen de judecată. În cazul când se micşorează valoarea pretenţiilor formulate în acţiune sau în cerere, după ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea iniţială, fără a se tine seama de reducerea ulterioară. (3) Neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii. (4) Dacă în momentul înregistrării sale acţiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului sau iniţial, dar a fost modificată ulterior, ea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui soluţionată, în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal. (5) În situaţia în care instanţa judecătorească investită cu soluţionarea unei cai de atac constata ca în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune darea în debit la organele financiare. Articolul 21 (1) Ministerul Finanţelor poate acorda scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor. (2) Acţiunile şi cererile persoanelor care s-au adresat Ministerului Finanţelor pentru obţinerea facilităţilor prevăzute la alin. (1) se vor inregistra la instanţa sau la parchet, într-o evidenta separată, pentru conservarea drepturilor ce s-ar putea pierde prin trecerea timpului, dar nu li se va da curs până când cei în cauza nu vor prezenta fie dovada obţinerii facilităţilor, fie dovada plăţii taxei judiciare de timbru datorate. Articolul 22Ministerul Finanţelor este abilitat sa controleze modul în care se asigura respectarea prevederilor prezentei legi privind stabilirea şi plata taxei judiciare de timbru. Articolul 23 (1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea petitionarului, în următoarele cauze: a) când taxa plătită nu era datorată; b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal; c) când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale; d) când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecata ori s-au împăcat; e) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas irevocabilă. (2) În cazul prevăzut la lit. d), se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la lit. e), taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei. (3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale. (4) Cererea de restituire se adresează instanţei judecătoreşti sau, după caz, parchetului la care s-a introdus acţiunea sau cererea. Articolul 24 (1) Taxele judiciare de timbru plătite prin aplicarea şi anularea de timbre fiscale mobile nu se restituie. (2) De asemenea, nu se restituie taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri şi acţiuni anulate ca insuficient timbrate. Articolul 25 (1) Sumele realizate din încasarea taxelor prevăzute de prezenta lege constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei într-o cota de 85%, de 10% în cel al Curţii Supreme de Justiţie şi de 5% în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Public. (2) Disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie. (3) Veniturile realizate din taxele judiciare de timbru se vor folosi pentru buna funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, a Ministerului Justiţiei, precum şi pentru completarea fondului cheltuielilor de personal pentru magistraţi, asimilaţii acestora şi personalul auxiliar, potrivit cu normele emise de Ministerul Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor. Articolul 26 (1) Sumele provenind din taxele judiciare de timbru plătite pentru activitatea notarială, impozitele încasate din onorariile avocaţilor şi ale notarilor publici constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, al Curţii Supreme de Justiţie şi al Ministerului Public, în procentele prevăzute la art. 25 alin. (1). (2) Art. 25 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi acestor categorii de venituri. Articolul 27Ministerul Finanţelor va crea un cont bugetar separat pentru încasarea veniturilor prevăzute la art. 25 şi 26 din prezenta lege, pe care îl va comunică Ministerului Justiţiei, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Uniunii Avocaţilor din România, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, Casei de Economii şi Consemnaţiuni, precum şi tuturor băncilor. Articolul 28 (1) Guvernul este împuternicit ca, în funcţie de rata inflaţiei, sa actualizeze periodic taxele judiciare de timbru prevăzute de prezenta lege. (2) Pentru aplicarea prezentei legi, Ministerul Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, va elabora norme metodologice în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 29Taxele judiciare de timbru, achitate sau transmise spre încasare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân valabile în situaţia în care eliberarea actului sau prestarea serviciului taxabil are loc după această dată. Articolul 30 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:- art. 1 lit. a), art. 3 lit. a), b), c), f), h), i), j) şi k), art. 3 lit. e) şi g), art. 9, art. 12 şi 13 (numai în ce priveşte acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac la instanţele judecătoreşti), precum şi art. 6 alin. 2 (modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/1996) din Decretul nr. 199/1955 asupra taxelor de timbru;- art. 1-8 şi art. 14-16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi serviciilor prestate de acestea, cu modificările ulterioare;- art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990;- art. 61 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie;- cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994;- art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 105/1995;- art. 150 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;- art. 5 lit. c) din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni;- art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni;- art. 69 alin. (2) din Legea locuinţei nr. 114/1996;- orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 61 din 21 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2004 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • LEGE nr. 213 din 21 iulie 2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 155 din 11 iulie 2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES
 • LEGE nr. 75 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 348/1971 cu privire la înfiinţarea Universităţii din Braşov.
 • LEGE nr. 69 din 28 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 2 aprilie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • LEGE nr. 86 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 379/1971 privind înfiinţarea Şcolii superioare de aeronautica civilă
 • LEGE nr. 205 din 7 noiembrie 2016 pentru ratificarea Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 145 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligaţii de plată ale societăţilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în urma procesului de restructurare
 • LEGE nr. 166 din 14 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 175 din 18 octombrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind înfiinţarea şi funcţionarea de centre culturale, semnat la Constanţa la 18 aprilie 1996
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 255 din 19 iulie 2007 pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor
 • LEGE nr. 172 din 16 octombrie 2000 privind declararea oraşului Gherla, judeţul Cluj, municipiu
 • LEGE nr. 65 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificării
 • LEGE nr. 178 din 30 iulie 1934 pentru reglementarea contractului de consignaţie
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 21 iunie 2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 310 din 8 iulie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 192 din 7 iulie 2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 136 din 30 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29 din 22 iulie 1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
 • LEGE nr. 43 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1996 privind modificarea listei-anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale, republicată
 • LEGE nr. 116 din 11 iulie 2014 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • LEGE nr. 396 din 30 octombrie 2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 61 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 302/1971 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al radioteleviziunii Române
 • LEGE nr. 39 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 87/1971 privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
 • LEGE nr. 11 din 3 martie 2017 pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 399 din 27 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian
 • LEGE nr. 63 din 12 aprilie 2016 privind susţinerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin
 • LEGE nr. 25 din 12 aprilie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
 • LEGE nr. 110 din 16 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 17 mai 2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 23 decembrie 1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997
 • LEGE nr. 128 din 14 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66 din 24 august 1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
 • LEGE nr. 518 din 9 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 233/2000 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privaţi pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, cu plata în produse agricole
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021