Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 2 iunie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 21 mai 2003privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 2 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre. Articolul 1 (1) Membrii personalului diplomatic şi consular din Ministerul Afacerilor Externe beneficiază de pensie de serviciu, dacă îndeplinesc următoarele condiţii cumulative de pensionare: a) au vârsta şi stagiul complet de cotizare, prevăzute în legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; b) au o vechime în diplomatie de cel puţin 20 de ani bărbaţii şi 15 ani femeile, din stagiul complet de cotizare. (2) Se considera vechime în diplomatie vechimea în munca diplomatică desfăşurată de membrii personalului diplomatic şi consular în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi alte reprezentante din străinătate ale României, precum şi perioadele aferente cursurilor postuniversitare şi stagiilor de pregătire, respectiv de specializare pentru activitatea diplomatică şi consulară. Articolul 2 (1) Cuantumul pensiei de serviciu pentru membrii personalului diplomatic şi consular, de la gradul diplomatic de atasat, respectiv de agent consular, până la cel de ambasador inclusiv, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1, este de 80% din venitul salarial lunar net corespunzător gradelor sau funcţiilor diplomatice şi consulare, avut de aceştia în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe la data pensionării. (2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru membrii personalului diplomatic şi consular prevăzuţi la alin. (1), care au fost numiţi prin decrete prezidenţiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizaţii internaţionale, este de 80% din venitul salarial lunar net al membrului personalului diplomatic şi consular cu gradul sau funcţia de ambasador din administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, avut de acesta la data pensionării membrilor personalului diplomatic şi consular respectivi. (3) Venitul salarial lunar net se determina prin scăderea din venitul salarial lunar brut a unei sume corespunzătoare impozitului pe salariu, fără acordarea deducerilor personale şi a contribuţiilor datorate potrivit legii. (4) Venitul salarial lunar brut se compune din salariul de baza şi sporul de vechime în munca. Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pensiile aflate în plata ale membrilor personalului diplomatic şi consular pensionaţi din Ministerul Afacerilor Externe şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 se actualizează la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu calculate prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a membrilor personalului diplomatic şi consular cu aceleaşi grade sau funcţii, aflaţi în activitate în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe şi avute de aceştia la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pensiile membrilor personalului diplomatic şi consular prevăzuţi la alin. (1), care au fost numiţi prin decrete prezidenţiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizaţii internaţionale, se actualizează la nivelul cuantumului pensiei de serviciu, calculat prin aplicarea procentului de 80% la venitul salarial lunar net, stabilit conform art. 2, al membrului personalului diplomatic şi consular cu gradul sau funcţia de ambasador aflat în activitate în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, avut de acesta la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 4 (1) Membrii personalului diplomatic şi consular şi celelalte persoane care desfăşoară sau au desfăşurat activitate de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, încadraţi în administraţiile centrale din Departamentul de Comerţ Exterior, Ministerul Comerţului Exterior, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, Ministerul Comerţului, Ministerul Comerţului şi Turismului, Ministerul Industriei şi Comerţului, Departamentul de Comerţ Exterior şi Promovare Economică din Ministerul Afacerilor Externe, precum şi ca trimişi în misiuni permanente, cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele şi alte reprezentante ale României din străinătate, beneficiază de pensie de serviciu dacă îndeplinesc următoarele condiţii cumulative de pensionare: a) au vârsta şi stagiul complet de cotizare, prevăzute în legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; b) au o vechime de cel puţin 20 de ani bărbaţii şi 15 ani femeile în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, din care cel puţin 4 ani în misiune permanenta la ambasadele, consulatele şi alte reprezentante ale României din străinătate, cu grade diplomatice sau consulare. (2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (1) se calculează prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, avute de acestea în administraţia centrala a Departamentului de Comerţ Exterior la data pensionării. (3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pensiile persoanelor pensionate din administraţia centrala a Departamentului de Comerţ Exterior şi a celorlalte ministere şi departamente de comerţ exterior menţionate la alin. (1) se actualizează, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu calculate prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a persoanelor cu aceleaşi grade sau funcţii, aflate în activitate în administraţia centrala a Departamentului de Comerţ Exterior şi avute de acestea la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Pentru persoanele care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, ca membri ai personalului diplomatic şi consular, cat şi în străinătate, în calitate de trimişi în misiuni permanente cu grade şi funcţii diplomatice sau consulare de Departamentul de Comerţ Exterior sau de fostele ministere şi departamente de comerţ exterior, vechimea pe perioadele respective se cumulează şi se considera vechime în diplomatie. Articolul 5Pentru fiecare an lucrat în diplomatie, respectiv în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, peste vechimea minima de 20 de ani bărbaţii şi 15 ani femeile, cuantumul pensiei de serviciu se majorează cu 1%, fără a depăşi 100% din venitul salarial lunar net stabilit conform art. 2. Articolul 6În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat este mai mic decât pensia aflată în plata, se menţine cuantumul cel mai avantajos. Articolul 7Pensiile de serviciu se actualizează în raport cu nivelul salariilor de baza ale membrilor personalului diplomatic şi consular, aflaţi în activitate în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a Departamentului de Comerţ Exterior. Articolul 8La decesul titularului pensiei de serviciu, soţul sau sotia şi copiii acestuia beneficiază de pensie de urmaş, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Articolul 9Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Articolul 10De prevederile art. 5 şi 7-9 beneficiază şi membrii personalului diplomatic şi consular prevăzuţi la art. 3, precum şi persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3). Articolul 11Prezenta ordonanţă de urgenţă se completează în mod corespunzător cu legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Articolul 12Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Afacerilor Externe şi Departamentul de Comerţ Exterior vor asigura aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă după publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaDepartamentul de Comerţ ExteriorEugen Dijmarescu,secretar de statp. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Petre Ciotlos,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 21 mai 2003.Nr. 36.──────────────────

Noutăți

 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 157 din 30 iunie 2017 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 99 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGEA nr. 270 din 22 decembrie 2017 prevenirii
 • LEGE nr. 9 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • LEGE nr. 465 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2003 pentru suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
 • LEGE nr. 373 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • LEGE nr. 217 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 12 martie 2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • LEGE nr. 43 din 13 martie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole
 • LEGE nr. 189 din 13 mai 2003 privind asistenţa judiciară internaţionala în materie civilă şi comercială
 • LEGE nr. 229 din 10 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 298 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 25 iunie 2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală de către comercianţi, precum şi a autorizaţiei de funcţionare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 26 august 2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 27 septembrie 1997 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole, aprobată şi modificată prin Legea nr. 62/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 214 din 13 noiembrie 2012 privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, judeţul Bihor, precum şi a reşedinţei de comună
 • LEGE nr. 207 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 72 din 3 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 118 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2003 privind finanţarea unui obiectiv de investiţii situat în municipiul Paşcani, judeţul Iaşi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 3 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 226 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră
 • LEGE nr. 291 din 2 noiembrie 2007 (*republicată*) privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României*)
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 16 aprilie 2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 375 din 5 octombrie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2005 pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • LEGE nr. 198 din 26 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 369 din 15 septembrie 2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • LEGE nr. 59 din 21 martie 2013 privind aderarea României la Acordul parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)
 • LEGE nr. 111 din 24 mai 2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGEA nr. 22 din 21 martie 1995 bugetului de stat pe anul 1995
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 282 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România şi Republica Portugheză privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 mai 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 37 din 11 martie 2004 pentru înfiinţarea comunei Beştepe prin reorganizarea comunei Mahmudia, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 388 din 19 octombrie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 199 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 218 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Funcţiei Publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021