Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 24 aprilie 2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 6 mai 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 31 din 24 aprilie 2003privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 6 mai 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita, în vederea relansarii unor obiective industriale de importanţa zonala semnificativă. Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea fără plata a bunurilor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, precum şi a bunurilor mobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în domeniul privat al statului, din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în scopul infiintarii unei societăţi comerciale pe acţiuni. (2) Valoarea totală a bunurilor transmise potrivit alin. (1) este de 8.603.680 dolari S.U.A., exprimată în lei la cursul comunicat de Banca Naţionala a României, valabil la data încheierii protocolului prevăzut la art. 6. Articolul 3 (1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei este mandatat sa întreprindă demersurile legale pentru înfiinţarea, sub autoritatea sa, a unei societăţi comerciale pe acţiuni, având ca obiect principal de activitate producţia de aparatura şi instrumente medicale, cod CAEN 3310. (2) Capitalul social al societăţii comerciale înfiinţate potrivit alin. (1) este subscris şi vărsat în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, fiind constituit din valoarea bunurilor prevăzute la art. 2 alin. (2). (3) Societatea comercială înfiinţată potrivit alin. (1) este condusă de adunarea generală a acţionarilor, formată din 3 membri numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, pe perioada în care statul este acţionar unic. (4) Adunarea generală a acţionarilor numeşte membrii consiliului de administraţie, în număr de 3, ale căror atribuţii sunt stabilite pe bază de mandat, pe perioada în care statul este acţionar unic. (5) Actul constitutiv al societăţii comerciale înfiinţate potrivit alin. (1) va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 4 (1) Patrimoniul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare se diminuează cu suma de 8.603.680 dolari S.U.A., exprimată în lei la cursul comunicat de Banca Naţionala a României, valabil la data încheierii protocolului prevăzut la art. 6, iar patrimoniul Ministerului Sănătăţii şi Familiei se majorează cu aceeaşi valoare. (2) Indicatorii de venituri şi cheltuieli - transferuri din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare se rectifica, în sensul diminuării cu valoarea prevăzută alin. (1). Articolul 5Sumele încasate din vânzarea, în cadrul procesului de privatizare, a pachetului de acţiuni deţinut la societatea comercială înfiinţată potrivit art. 3 alin. (1), rămase după deducerea cheltuielilor aferente prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, se virează la fondul de risc. Articolul 6Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între reprezentanţii desemnaţi de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare şi reprezentanţii desemnaţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 7Se aprobă restructurarea creanţei deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societăţii Comerciale "Astra Vagoane Călători" - S.A., cu sediul în municipiul Arad, judeţul Arad, prin: a) eşalonarea la plata pe bază de convenţie, pe o perioadă de maximum 5 ani, a obligaţiei datorate şi neachitate de aceasta societate comercială, consolidata în dolari S.U.A., reprezentând rate de capital, dobânzi, comision la fondul de risc şi comisioane, aferente creanţei preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru recuperarea creanţelor statului şi diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2002; b) scutirea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor datorate de aceasta societate comercială către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, identificate în structura creanţei preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002. Articolul 8Se aprobă restructurarea creanţei deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societăţii Comerciale "Industrializarea Laptelui Harghita" - S.A., cu sediul în comuna Remetea, judeţul Harghita, prin: a) eşalonarea la plata pe bază de convenţie, pe o perioadă de maximum 5 ani, a obligaţiei datorate şi neachitate de aceasta societate comercială, consolidata în dolari S.U.A., reprezentând rate de capital, dobânzi, comision la fondul de risc şi comisioane, aferente creanţei preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002; b) scutirea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor datorate de aceasta societate comercială către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, identificate în structura creanţei preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002. Articolul 9 (1) În scopul urmăririi performantelor economico-financiare ale societăţilor comerciale prevăzute la art. 7 şi 8, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă acestea au obligaţia prezentării, în vederea avizării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, a următoarelor documente: a) planul de afaceri pe următorii 5 ani; b) planul de investiţii pe următorii 5 ani. (2) Orice modificare a prevederilor acestor planuri este supusă avizării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare. Articolul 10Efectele măsurilor de restructurare prevăzute la art. 7 şi 8 încetează în următoarele situaţii: a) societăţile comerciale nu îşi achită obligaţiile bugetare curente cu termene scadente începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a convenţiilor de eşalonare şi nu fac dovada achitării acestora în cel mult 30 de zile; b) societăţile comerciale întârzie cu mai mult de 30 de zile plata unei rate scadente în cadrul convenţiilor de eşalonare încheiate cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare; c) societăţile comerciale nu constituie garanţiile reale mobiliare şi/sau imobiliare solicitate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare; d) societăţile comerciale nu îşi achită angajamentele la extern cu scadente viitoare, pentru care Ministerul Finanţelor Publice şi-a asumat obligaţia de garanţie; e) societăţile comerciale nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute în planurile de investiţii. Articolul 11 (1) Până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor din convenţiile de eşalonare, de către societăţile comerciale prevăzute la art. 7 şi 8, valoarea nominală a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor scutite la plata potrivit art. 7 lit. b) şi art. 8 lit. b), consolidata în dolari S.U.A., va fi evidenţiată în conturile în afară situaţiei financiare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare. (2) La data îndeplinirii integrale a obligaţiilor din convenţiile de eşalonare, de către societăţile comerciale prevăzute la art. 7 şi 8, valoarea nominală a creanţelor preluate de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare se regularizează cu valoarea majorărilor de întârziere şi a penalitatilor scutite la plata, evidentiate potrivit alin. (1). (3) În toate situaţiile prevăzute la art. 10 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare va inregistra sumele evidentiate potrivit alin. (1) în situaţia financiară, urmând a valorifica creanţele deţinute asupra societăţilor comerciale prevăzute la art. 7 şi 8 prin metodele prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată. Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii pentruValorificarea Activelor Bancare,Ionel BlanculescuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartosp. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Sergiu Sechelariu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 24 aprilie 2003.Nr. 31. Anexa 1
                             DATELE DE IDENTIFICARE
                a bunurilor imobile situate în municipiul Arad,
          care se transmit fără plata din domeniul privat al statului
             şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea
                Activelor Bancare în domeniul privat al statului
             şi în administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei
Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite Persoana juridică la care se transmite Caracteristicile imobilelor care se transmit
Arad, str. Aron Cotrus nr. 2A Autoritatea pentru Valorificare Activelor Bancare Ministerul Sănătăţii şi Familiei - teren nr. top. 602 / a în suprafaţa de 360 m².; - construcţie tip P, Sc. = 112 m²., nr.inv. 101003; Valoare: 20.967 USD;
Arad, str. Aron Cotrus nr. 2 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare Ministerul Sănătăţii şi Familiei - construcţie tip P, Sc = 437 m²., nr.inv. 101001 (fără teren nr. top.602/b în suprafaţa de 547 m².); Valoare: 52.712 USD;
Arad, str. Petru Rares; nr.129 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare Ministerul Sănătăţii şi Familiei - teren nr.top.4168/b/2, Sc.=1410 m².; nr.top.4163/2, Sc.=4464 m².; nr.top.4164/2, Sc,=4513 m².; nr.top.4165/2, Sc.=4464 m. p.; nr.top.4166/2, Sc.=4464 m².; nr.top.4167/2, Sc.=4500m.p.; nr.top.4168/a/2, Sc =6185 m². Suprafaţa totală = 30.000 m².; Valoare: 105.000 USD; - magazie de produse finite tip P., Sc.=4079 m².(nr.inv. 101004); Valoare: 241.227 USD; - hala climatizata, tip. P+E, Sc.=3903 m². (nr.inv. 101005); Valoare: 495.712 USD; - hala canule metalice, tip P, Sc.=2464 m².(nr.inv. 101006); Valoare: 282.515 USD; - gospodărie apa + remiza PSI, tip. P, Sc.=241 m².(nr.inv. 101007); Valoare: 14,652 USD; - depozit exterior tip P, Sc=1512m.p.(nr,inv, 101010); Valoare: 93.136 USD; - depozit exterior tip P, Sc=614m.p.(nr.inv.101011); Valoare: 37.424 USD. TOTAL: 1.343.345 USD
Anexa 2
                             DATELE DE IDENTIFICARE
          a bunurilor şi construcţiilor speciale situate în municipiul
             Arad, care se transmit fără plata din domeniul privat
              al statului şi din administrarea Autorităţii pentru
               Valorificarea Activelor Bancare în domeniul privat
       al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei
┌────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│Nr. │Inventar│ Denumire ECHIPAMENT │Valoare││crt.│ │ │ USD │├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 1│101008 │AMENAJĂRI IMPREJM. PORŢI │ 22,456│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 2│101009 │ALEI - DRUMURI DIN BETON │ 48,613│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 3│101012 │ÎMPREJMUIRI DIN BETON │ 18,714│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 4│101013 │CENTRALE ŞI PUNCTE TERMICE │162,358│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 5│101014 │INSTALAŢII ELECTRICE DE FORTA │ 77,351│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 6│101015 │INSTALAŢII ELECTRICE DE FORTA │ 8,012│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 7│101016 │INSTALAŢII ELECTRICE DE FORTA │ 36,748│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 8│101017 │INSTALAŢII ELECTRICE DE FORTA │ 17,033│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 9│101018 │INSTALAŢII ELECTRICE DE FORTA │ 3,382│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 10│101019 │INSTALAŢII ELECTRICE DE FORTA │ 42,356│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 11│101020 │INSTALAŢII ELECTRICE DE FORTA │ 13,000│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 12│101021 │REZERVOARE PENTRU APA DIN BETON │ 20,941│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 13│101022 │REZERVOARE DIN BETON ARMAT │ 32,623│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 14│101023 │REZERVOARE DIN BETON ARMAT │ 84,955│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 15│101024 │CONDUCT ŞI INST.TEHN.PT ALIM CU APA │ 9,043│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 16│101025 │CONTR.ŞI INST.TEHN.PT.ALIM APA ŞI CANAL │ 5,573│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 17│101026 │CONDUCT.INST.TEHN.PT.ALIM.APA ŞI CANALIZ │ 30,488│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 18│101027 │CONSTR.ŞI INST.TEH.PT.ALIM APA CANALIZ. │ 39,746│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 19│101028 │CONST.ACCES INST.TEH.PT.ALIM.APA,CANALIZ │ 6,739│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 20│101029 │CONTR.ŞI INST.TEHN.PT.ALIM APA ŞI CANAL │ 682│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 21│101031 │CONDUCTE.TEHN.INCLUSIV CANALE VENTILAŢIE │ 14,624│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 22│101032 │CONDUCTE.TEHN.INCLUSIV CANALE VENTILAŢIE │241,158│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 23│101033 │CONDUCTE.TEHN.INCLUSIV CANALE VENTILAŢIE │ 12,827│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 24│101034 │CONDUCTE.TEHN.INCLUSIV CANALE VENTILAŢIE │ 18,251│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 25│101035 │COND.TEHN.CANAL.VENTIL.MED.NOR │ 4,359│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 26│101036 │CABLU ENERG.CYY PT.INST.FORTA │ 1,653│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 27│202001 │UPS BACK 900 │ 51│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 28│202002 │CONVERTIZOR SUDURA │ 556│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 29│202003 │REDRES.PT.MAS.SPĂLAT PARDOS. │ 87│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 30│202004 │REDRES.PT.MAS.SPĂLAT PARDOS. │ 87│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 31│202005 │REDRES.PT.MAS.SPĂLAT PARDOS. │ 87│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 32│202006 │REDRESOR PT.EL.STIV.1500 KG │ 1,546│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 33│202007 │REDRESOR PT.EL.STIV. 1500 KG │ 1,546│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 34│202008 │REDRESOR PT.EL.STIV. 2000 KG │ 1,546│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 35│202009 │COMPRESOR 50 L │ 58│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 36│202010 │SISTEM COMPLET AER COMPRIMAT │ 33,969│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 37│202011 │SISTEM COMPLET AER COMPRIMAT │ 73,373│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 38│202012 │SISTEM AER COMPRIMAT │ 73,373│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 39│202013 │APARAT.PT.STAŢII ELECTR.ŞI POST.TRANSF. │ 25,495│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 40│202014 │PSLG 65-65-220 4X1500 Q-35 H15 │ 141│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 41│202015 │MOTOPOMPA STINS INCENDII │ 170│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 42│202017 │VITRINA FRIGORIFICA │ 98│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 43│202018 │VITRINA FRIGORIFICA │ 98│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 44│202025 │HOTA LABCONCO │ 575│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 45│202026 │APARAT AER CONDIŢIONAT GENERAL │ 131│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 46│202027 │APARAT AER CONDIŢIONAT GENERAL │ 131│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 47│202028 │CENTRALA TRATARE AER CTA1 │ 8,717│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 48│202029 │CENTRALA TRATARE AER CTA3 │ 19,173│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 49│202030 │CENTRALA TRATARE AER CTA4 │ 20,947│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 50│202031 │CENTRALA TRATARE AER CTA5 │ 15,733│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 51│202032 │CENTRALA TRATARE AER CTA6 │ 13,920│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 52│202033 │CENTRALA TRATARE AER CTA7 │ 2,205│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 53│202034 │CENTRALA TRATARE AER CTA9 │ 1,960│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 54│202071 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 55│202072 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 56│202073 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 57│202074 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 58│202075 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 59│202076 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 60│202077 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 61│202078 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 62│202079 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 63│202080 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 64│202081 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 65│202082 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 66│202083 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 67│202084 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 68│202085 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 69│202086 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 70│202087 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 71│202088 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 72│202089 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 73│202090 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 74│202091 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 75│202092 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 76│202093 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 77│202094 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 78│202095 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 79│202096 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 80│202097 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 81│202098 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 82│202099 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 83│202100 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 84│202101 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 85│202102 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 86│202103 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 87│202104 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 88│202105 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 89│202106 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 90│202107 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 91│202108 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 92│202109 │BUTELIE ETO │ 201│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 93│202110 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 94│202111 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 95│202112 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 96│202113 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 97│202114 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 98│202115 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 99│202116 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 100│202117 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 101│202118 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 102│202119 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 103│202120 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 104│202121 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 105│202122 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 106│202123 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 107│202124 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 108│202125 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 109│202126 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 110│202127 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 111│202128 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 112│202129 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 113│202130 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 114│202131 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 115│202132 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 116│202133 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 117│202134 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 118│202135 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 119│202136 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 120│202137 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 121│202138 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 122│202139 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 123│202140 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 124│202141 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 125│202142 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 126│202143 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 127│202144 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 128│202145 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 129│202146 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 130│202147 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 131│202148 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 132│202149 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 133│202150 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 134│202151 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 135│202152 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 136│202153 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 137│202154 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 138│202155 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 139│202156 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 140│202157 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 141│202158 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 142│202159 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 143│202160 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 144│202161 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 145│202162 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 146│202163 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 147│202164 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 148│202165 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 149│202166 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 150│202167 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 151│202168 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 152│202169 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 153│202170 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 154│202171 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 155│202172 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 156│202173 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 157│202174 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 158│202175 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 159│202176 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 160│202177 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 161│202178 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 162│202179 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 163│202180 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 164│202181 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 165│202182 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 166│202183 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 167│202184 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 168│202185 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 169│202186 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 170│202187 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 171│202188 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 172│202189 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 173│202190 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 174│202191 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 175│202192 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 176│202193 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 177│202194 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 178│202195 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 179│202196 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 180│202197 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 181│202198 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 182│202199 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 183│202200 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 184│202201 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 185│202202 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 186│202203 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 187│202204 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 188│202205 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 189│202206 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 190│202207 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 191│202208 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 192│202209 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 193│202210 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 194│202211 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 195│202212 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 196│202213 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 197│202214 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 198│202215 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 199│202216 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 200│202217 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 201│202218 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 202│202219 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 203│202220 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 204│202221 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 205│202222 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 206│202223 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 207│202224 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 208│202225 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 209│202226 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 210│202227 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 211│202228 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 212│202229 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 213│202230 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 214│202231 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 215│202232 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 216│202233 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 217│202234 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 218│202235 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 219│202236 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 220│202237 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 221│202238 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 222│202239 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 223│202240 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 224│202241 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 225│202242 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 226│202243 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 227│202244 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 228│202245 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 229│202246 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 230│202247 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 231│202248 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 232│202249 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 233│202250 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 234│202251 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 235│202252 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 236│202253 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 237│202254 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 238│202255 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 239│202256 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 240│202257 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 241│202258 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 242│202259 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 243│202260 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 244│202261 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 245│202262 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 246│202263 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 247│202264 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 248│202265 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 249│202266 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 250│202267 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 251│202268 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 252│202269 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 253│202270 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 254│202271 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 255│202272 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 256│202273 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 257│202274 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 258│202275 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 259│202276 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 260│202277 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 261│202278 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 262│202279 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 263│202280 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 264│202281 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 265│202282 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 266│202283 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 267│202284 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 268│202285 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 269│202286 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 270│202287 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 271│202288 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 272│202289 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 273│202290 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 274│202291 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 275│202292 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 276│202293 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 277│202294 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 278│202295 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 279│202296 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 280│202297 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 281│202298 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 282│202299 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 283│202300 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 284│202301 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 285│202302 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 286│202303 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 287│202304 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 288│202305 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 289│202306 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 290│202307 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 291│202308 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 292│202309 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 293│202310 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 294│202311 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 295│202312 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 296│202313 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 297│202314 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 298│202315 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 299│202316 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 300│202317 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 301│202318 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 302│202319 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 303│202320 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 304│202321 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 305│202322 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 306│202323 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 307│202324 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 308│202325 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 309│202326 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 310│202327 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 311│202328 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 312│202329 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 313│202330 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 314│202331 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 315│202332 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 316│202333 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 317│202334 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 318│202335 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 319│202336 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 320│202337 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 321│202338 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 322│202339 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 323│202340 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 324│202341 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 325│202342 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 326│202343 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 327│202344 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 328│202345 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 329│202346 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 330│202347 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 331│202348 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 332│202349 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 333│202350 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 334│202351 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 335│202352 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 336│202353 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 337│202354 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 338│202355 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 339│202356 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 340│202357 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 341│202358 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 342│202359 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 343│202360 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 344│202361 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 345│202362 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 346│202363 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 347│202364 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 348│202365 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 349│202366 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 350│202367 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 351│202368 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 352│202369 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 353│202370 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 354│202371 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 355│202372 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 356│202373 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 357│202374 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 358│202375 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 359│202376 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 360│202377 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 361│202378 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 362│202379 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 363│202380 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 364│202381 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 365│202382 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 366│202383 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 367│202384 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 368│202385 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 369│202386 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 370│202387 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 371│202388 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 372│202389 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 373│202390 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 374│202391 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 375│202392 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 376│202393 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 377│202394 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 378│202395 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 379│202396 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 380│202397 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 381│202398 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 382│202399 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 383│202400 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 384│202401 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 385│202402 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 386│202403 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 387│202404 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 388│202405 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 389│202406 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 390│202407 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 391│202408 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 392│202409 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 393│202410 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 394│202411 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 395│202412 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 396│202413 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 397│202414 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 398│202415 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 399│202416 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 400│202417 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 401│202418 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 402│202419 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 403│202420 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 404│202421 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 405│202422 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 406│202423 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 407│202424 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 408│202425 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 409│202426 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 410│202427 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 411│202428 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 412│202429 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 413│202430 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 414│202431 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 415│202432 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 416│202433 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 417│202434 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 418│202435 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 419│202436 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 420│202437 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 421│202438 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 422│202439 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 423│202440 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 424│202441 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 425│202442 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 426│202443 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 427│202444 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 428│202445 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 429│202446 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 430│202447 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 431│202448 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 432│202449 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 433│202450 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 434│202451 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 435│202452 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 436│202453 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 437│202454 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 438│202455 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 439│202456 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 440│202457 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 441│202458 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 442│202459 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 443│202460 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 444│202461 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 445│202462 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 446│202463 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 447│202464 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 448│202465 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 449│202466 │BUTELIE ETO │ 202│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 450│202467 │REZERVOR TAMPON 10.000 L │ 8,334│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 451│202468 │MAŞINI ŞI INSTALAŢII PT.PROD.FRIGULUI │ 10,767│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 452│202479 │CIRCULAR CU MASA INCLINABILA │ 141│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 453│202480 │FERASTRAU ALTERNATIV CU ACCES │ 221│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 454│202481 │MASINA SERIGR.CILINDRU 1 ML │ 29,413│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 455│202482 │MASINA SERIGR.CILINDRU 2,5 ML │ 53,082│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 456│202483 │MASINA SERIGR.CILINDRI 5 ML │ 53,082│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 457│202484 │MASINA SERIGR.CILINDRI 10 ML │ 29,183│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 458│202485 │MAS.AUT.ASAMBLAT SERINGI 1 ML │ 34,469│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 459│202486 │MAS.AUT.ASAMBLAT SERINGI 2,5ML │ 98,810│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 460│202487 │MAS.AUT.ASAMBLAT SERINGI 5 ML │ 98,810│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 461│202488 │MAS.AUT.ASAMBLAT SERINGI 10 ML │ 97,661│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 462│202489 │MAS.AUTOMATĂ ASAMBLAT ACE │ 87,321│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 463│202490 │MASINA AUTOMATĂ ASAMBLAT ACE │ 87,435│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 464│202491 │MASINA AUTOMATĂ ASAMBLAT ACE │ 75,831│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 465│202492 │MASINA AUTOMATĂ ASAMBLAT ACE │ 18,383│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 466│202493 │MASINA AUTOMATĂ ASAMBLAT ACE │ 18,383│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 467│202494 │MASINA AUTOMATĂ ASAMBLAT ACE │ 18,383│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 468│202495 │MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE │ 10,111│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 469│202496 │MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE │ 10,111│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 470│202497 │MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE │ 10,111│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 471│202498 │MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE │ 10,111│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 472│202499 │MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE │ 10,111│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 473│202500 │MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE │ 10,111│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 474│202501 │MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE │ 3,056│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 475│202502 │MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE │ 3,056│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 476│202503 │MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE │ 3,056│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 477│202504 │MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE │ 3,056│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 478│202505 │MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE │ 3,056│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 479│202506 │MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE │ 3,056│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 480│202507 │MAS.BLISTERIZAT SERINGI 1 ML │ 82,725│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 481│202508 │MAS.BLISTERIZAT SERINGI 2,5 ML │ 82,725│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 482│202509 │MAS.BLISTERIZAT SERINGI 5 ML │ 82,725│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 483│202510 │MAS.BLISTERIZAT SERINGI 10 ML │ 94,214│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 484│202511 │MASINA BLISTERIZAT ACE │ 68,937│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 485│202512 │MASINA BLISTERIZAT ACE │ 68,937│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 486│202513 │MASINA BLISTERIZAT ACE │ 68,937│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 487│202514 │SISTEM ACOPER.INTERIOARĂ TUB │ 1,723│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 488│202515 │MASINA DE REDUS DIAMETRU TUB │ 40,213│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 489│202516 │MASINA DE REDUS DIAMETRU TUB │ 40,213│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 490│202517 │MASINA DE REDUS DIAMETRU TUB │ 40,213│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 491│202518 │MASINA DE REDUS DIAMETRU TUB │ 40,213│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 492│202519 │MASINA ÎNDREPTAT ŞI TĂIAT TUB │ 1,494│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 493│202520 │MASINA ÎNDREPTAT ŞI TĂIAT TUB │ 1,494│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 494│202521 │MASINA ÎNDREPTAT ŞI TĂIAT TUB │ 1,494│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 495│202522 │MASINA ÎNDREPTAT ŞI TĂIAT TUB │ 1,494│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 496│202523 │MASINA ÎNDREPTAT ŞI TĂIAT TUB │ 1,494│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 497│202524 │MASINA ÎNDREPTAT ŞI TĂIAT TUB │ 1,494│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 498│202525 │INSTALATIE DEGRESAT CU VAPORI │ 9,651│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 499│202526 │USCATOR CENTRIFUG. CU AER CALD │ 1,608│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 500│202527 │MASINA DE ÎNCĂRCAT CANULE │ 2,413│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 501│202528 │MASINA DE ÎNCĂRCAT CANULE │ 2,413│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 502│202529 │MASINA DE ÎNCĂRCAT CANULE │ 2,409│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 503│202530 │MAS.RECTIF.VF.CANULA ŞI MICROS │ 5,285│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 504│202531 │MAS.RECTIF.VF.CANULA ŞI MICROS │ 5,285│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 505│202532 │MAS.RECTIF.VF.CANULA ŞI MICROS │ 5,285│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 506│202533 │MAS.RECTIF.VF.CANULA ŞI MICROS │ 5,285│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 507│202534 │MAS.RECTIF.VF.CANULA ŞI MICROS │ 5,285│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 508│202535 │MASA ROTATIVA PT.MAS.TRAGERE │ 4,546│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 509│202536 │MASA ROTATIVA PT.MAS.TRAGERE │ 4,546│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 510│202537 │MASA ROTATIVA PT.MAS.TRAGERE │ 4,546│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 511│202538 │MASA ROTATIVA PT.MAS.TRAGERE │ 4,546│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 512│202539 │MASA ROTATIVA PT.MAS.TRAGERE │ 16,415│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 513│202540 │MASA ROTATIVA PT.MAS.TRAGERE │ 16,415│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 514│202541 │MASA ROTATIVA PT.MAS.TRAGERE │ 16,415│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 515│202542 │MASA ROTATIVA PT.MAS.TRAGERE │ 16,415│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 516│202543 │MASA ROTATIVA PT.MAS.DE REDUS │ 16,415│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 517│202544 │MASA ROTATIVA PT.MAS.DE REDUS │ 16,415│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 518│202545 │MASA ROTATIVA PT.MAS.DE REDUS │ 16,415│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 519│202546 │MASA ROTATIVA PT.MAS.DE REDUS │ 16,415│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 520│202547 │MASA ROTATIVA │ 4,546│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 521│202548 │MASA ROTATIVA │ 4,546│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 522│202549 │MASA ROTATIVA │ 4,546│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 523│202550 │MASA ROTATIVA │ 4,546│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 524│202551 │MAS.TRAGERE CU DORN FLOTANT │ 34,469│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 525│202552 │MAS.TRAGERE CU DORN FLOTANT │ 34,469│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 526│202553 │MAS.TRAGERE CU DORN FLOTANT │ 34,469│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 527│202554 │MAS.TRAGERE CU DORN FLOTANT │ 34,469│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 528│202555 │MAS.TRAGERE CU DORN FLOTANT │ 34,469│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 529│202556 │MAS.TRAGERE CU DORN FLOTANT │ 34,469│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 530│202557 │MAS.TRAGERE CU DORN FLOTANT │ 34,469│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 531│202558 │MAS.TRAGERE CU DORN FLOTANT │ 34,469│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 532│202559 │VIBRATOR FINISOR SEPARATOR │ 10,455│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 533│202560 │CENTRIFUGA CU ÎNCĂLZIRE │ 5,745│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 534│202561 │MASINA DE RECTIFICAT PU200 │ 442│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 535│202562 │MASINA RECTIFICAT PLAN RP250A │ 258│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 536│202563 │TABLOU DISTRIBUŢIE │ 28│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 537│202566 │CENTRALA TELEFONICA │ 912│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 538│202567 │INSTALAŢII PENTRU STINS INCENDII │ 28,398│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 539│202568 │MAŞINI ECHIP ŞI INST.PT.STINS INCENDII │ 21,027│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 540│202569 │CENTRALE DE AVERTIZ.ŞI SEMNALIZ.INCENDII │ 8,923│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 541│202570 │CENTRALE DE AVERTIZARE ŞI SEMNALIZARE │ 4,674│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 542│202571 │CENTRALE DE AVERTIZARE ŞI SEMNALIZARE │ 4,774│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 543│202572 │OSCILOSCOP HITACHI V209 │ 111│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 544│202573 │STERILIZATOR YAMATO SM-52-1 │ 938│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 545│202574 │STERILIZATOR │ 462│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 546│202575 │STERILIZATOR CU GENER.ABURI │390,633│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 547│202576 │STERILIZ.CU SPAL.GAZ.SIST.AUT. │390,633│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 548│202577 │GLUCOMETRU │ 23│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 549│202579 │MAS.CORECTAT PIETRE RECTIFICAT │ 53│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 550│202580 │CIRCULAR PORTABIL │ 84│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 551│202581 │FERASTRAU PORTABIL │ 63│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 552│202582 │POMPA CILINDRICĂ │ 18│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 553│202583 │POMPA CILINDRICĂ │ 18│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 554│202584 │ORIENTATOR DE CANULE │ 76│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 555│202585 │ORIENTATOR DE CANULE │ 76│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 556│202586 │ORIENTATOR DE CANULE │ 76│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 557│202587 │ORIENTATOR DE CANULE │ 76│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 558│202589 │MASA DE LUCRU DIN OŢEL │ 157│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 559│202590 │MASA DE LUCRU DIN OŢEL │ 157│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 560│202591 │DISPOZITIV DE VIDARE CU CLOPOT │ 63│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 561│202592 │PRINZATOR INSECTE │ 70│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 562│202593 │PRINZATOR INSECTE │ 70│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 563│202594 │PRINZATOR INSECTE │ 70│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 564│202595 │PRINZATOR INSECTE │ 70│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 565│202596 │PRINZATOR INSECTE │ 70│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 566│202597 │PRINZATOR INSECTE │ 70│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 567│202598 │PRINZATOR INSECTE │ 70│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 568│202599 │PRINZATOR INSECTE │ 70│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 569│202600 │PRINZATOR INSECTE │ 70│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 570│202601 │PRINZATOR INSECTE │ 67│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 571│202602 │PRINZATOR INSECTE │ 70│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 572│202603 │PRINZATOR INSECTE │ 70│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 573│202604 │PRINZATOR INSECTE │ 70│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 574│202605 │PRINZATOR INSECTE │ 70│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 575│202606 │PRINZATOR INSECTE │ 70│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 576│202607 │PRINZATOR INSECTE │ 70│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 577│202608 │TRUSA CHEI TUBULARE │ 27│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 578│202610 │DISP.ORIENTAT CANULE SNV 162000 │ 34│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 579│202611 │MASINA DE SLEFUIT CU BANDA │ 73│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 580│202612 │POMPA SUBMERSIBILA 1,1 KW │ 87│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 581│202613 │DEMAGNETIZATOR CANULE │ 152│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 582│202614 │DEMAGNETIZATOR CANULE │ 152│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 583│202615 │MASINA DE REDUS CAPĂT TUB │ 80│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 584│202616 │MASINA PREGĂTIT CAPĂT TUB │ 80│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 585│202617 │MASINA DE GAURIT CU ACUMULATOR │ 76│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 586│202618 │MASINA DE GAURIT CU ACUMULATOR │ 76│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 587│202621 │GRANULATOR 46-25/TD-SL │ 3,141│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 588│202622 │INSTALATIE EXEC.SITE SERIGRAF. │ 2,108│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 589│202623 │ECHIP.PREGĂTIRE STAMP.CAUCIUC │ 1,817│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 590│202624 │MASINA RECTIFICAT DORNURI │ 3,634│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 591│202625 │MAS.RECTIF.SUPR.MICI+MASA MAGN │ 1,117│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 592│202626 │SPALATOR OCHI ŞI DUS │ 228│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 593│202627 │INCALZ.GAZ 380L ŞI SIST.DISPUN │ 1,904│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 594│202628 │SIST.DEMINER.ŞI DEIONIZARE APA │ 10,534│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 595│202629 │MASINA RECONDITIONAT FILIERE │ 363│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 596│202630 │MASINA DE SPĂLAT PARDOSEALA │ 3,173│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 597│202631 │MASINA DE SPĂLAT PARDOSEALA │ 3,173│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 598│202632 │MASINA DE SPĂLAT PARDOSEALA │ 3,173│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 599│202633 │VENTILATOR (FĂRĂ MOTOR) │ 381│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 600│202634 │VENTILATOR (FĂRĂ MOTOR) │ 381│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 601│202635 │VENTILATOR (FĂRĂ MOTOR) │ 381│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 602│202636 │VENTILATOR (FĂRĂ MOTOR) │ 381│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 603│202637 │MASINA GAURIT │ 41│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 604│202638 │MASINA GAURIT GBH 2-24 │ 76│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 605│202639 │MASINA DE GAURIT CU COLOANA │ 227│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 606│202640 │MAS. GAURIT CU TURATIE MARE │ 5,978│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 607│202641 │STRUNG SN 381 X 750 │ 438│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 608│202642 │MAS.DE DEBITAT CU FREZA DISC │ 122│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 609│202643 │INST.DE SPALARE CU ULTRASUNETE │ 720│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 610│202644 │SISTEM RĂCIRE PRESE ŞI MATRITE │ 15,798│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 611│202645 │SISTEM RĂCIRE PRESE ŞI MATRITE │ 15,798│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 612│202646 │SISTEM RĂCIRE PRESE ŞI MATRITE │ 15,798│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 613│202647 │SISTEM RĂCIRE PRESE ŞI MATRITE │ 15,798│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 614│202648 │SISTEM RĂCIRE PRESE ŞI MATRITE │ 15,798│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 615│202649 │RACITOR APA KW429 │ 53,361│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 616│202650 │RACITOR APA KW429 │ 53,361│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 617│202651 │RACITOR APA KW429 │ 53,361│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 618│202652 │CENTRALA TRATARE AER CTA2 │ 17,738│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 619│202653 │MAS.CURATAT AUTOM.ULTRASUNETE │ 28,724│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 620│202654 │INSTAL.ELECTROSLEF.VF.CANULA │ 7,813│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 621│202655 │FREZA UNIVERSALA FUS 22 │ 3,110│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 622│202658 │MASINA DE FORMAT ŞI SUDAT TUB │ 5,901│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 623│202660 │MASINA INJ.SUPORT AC CU ACCES. │159,533│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 624│202661 │MASINA INJ.SUPORT AC CU ACCES. │123,639│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 625│202662 │MASINA INJ.SUPORT AC CU ACCES. │251,449│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 626│202663 │MASINA INJ.PROT AC CU ACCES. │145,573│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 627│202664 │MASINA INJ.PROT.AC CU ACCES. │101,039│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 628│202665 │MASINA INJ.PROT.AC CU ACCES. │239,787│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 629│202666 │MASINA INJ.CILINDRU CU ACCES. │151,950│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 630│202667 │MASINA INJ.CILINDRU CU ACCES. │245,934│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 631│202668 │MASINA INJ.CILINDRU CU ACCES. │158,384│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 632│202669 │MASINA INJ.PISTON CU ACCES. │254,207│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 633│202670 │MASINA INJ.PISTON CU ACCES. │132,073│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 634│202671 │MASINA INJ.PISTON CU ACCES. │136,209│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 635│202672 │MAS.AMBALAT ACE+MASA AMBALAT │ 15,101│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 636│202673 │MAS. AMBALAT ACE+MASA AMBALAT │ 15,101│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 637│202674 │MAS.AMBALAT SERINGI+MASA AMBAL │ 19,296│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 638│202675 │MAS.AMBALAT SERINGI+MASA AMBAL │ 19,292│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 639│202676 │MAS.AMBALAT ACE+MASA AMBALAT │ 15,101│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 640│202677 │MAS.AMBALAT SERINGI+MASA AMBAL │ 19,296│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 641│202678 │MAS.AMBALAT SERINGI+MASA AMBAL │ 19,296│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 642│202679 │FIERASTRAU CIRCULAR │ 142│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 643│202680 │RINDEA ELECTRICA │ 43│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 644│202681 │DISPOZITIV DE SUDAT SACI │ 128│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 645│202682 │TRUSA CHEI TABULARE │ 19│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 646│202683 │POMPA ZUGRAV │ 20│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 647│202684 │ELECTROPOMPA │ 28│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 648│202685 │POMPA OMEGA │ 25│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 649│202686 │INSTALAŢII PT.STINS INCENDII │ 13│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 650│202687 │INSTALATIE DE OZONIZARE TIP │ 918│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 651│202688 │MOTOREDUCTOR MM40 40 01S-1 │ 46│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 652│202692 │TRUSA SCULE BUDERUS │ 177│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 653│303010 │PENETROMETRU │ 76│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 654│303011 │COSFIMETRU DE TABLOU 3X380 │ 88│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 655│303012 │COSFIMETRU DE TABLOU 2X380V │ 88│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 656│303013 │BALANŢA ANALITICA │ 813│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 657│303014 │KIT DENSIT.SOLIDE │ 100│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 658│303015 │BALANŢA ANAL.AP250D CU PRINTER │ 989│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 659│303016 │TESTER GRAD ASCUTIRE │ 102│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 660│303017 │TESTER GRAD ASCUTIRE │ 102│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 661│303018 │TESTER GRAD ASCUTIRE │ 102│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 662│303019 │TESTER GRAD ASCUTIRE │ 102│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 663│303020 │PENETROMETRU │ 76│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 664│303021 │PROIECTOR DE PROFILE │ 6,894│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 665│303022 │COMPARATOR OPTIC MIKROVU │ 3,907│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 666│303023 │COMPARATOR OPTIC MIKROVU │ 3,907│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 667│303024 │COMPARATOR OPTIC MIKROVU │ 3,907│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 668│303025 │COMPARATOR OPTIC MIKROVU │ 3,907│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 669│303026 │MICROSCOP NIKON+TRANSFORMATOR │ 2,020│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 670│303027 │MICROSCOP NIKON+TRANSFORMATOR │ 2,020│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 671│303028 │MICROSCOP NIKON+TRANSFORMATOR │ 2,020│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 672│303032 │OSCILOSCOP HM605 - 60 MHZ │ 135│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 673│303033 │CLESTE CURENT TIP MEGGER │ 215│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 674│303035 │SPECTROFOTOMETRU UV-VIS │ 2,842│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 675│303037 │CONTOR ENERGIE TERMICA │ 135│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 676│303040 │AP.MAS.CONCENT.ETO PORT.+TRUSA │ 76│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 677│303041 │PH-METRU TIP ORION 920A │ 792│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 678│303042 │TESTER PT.TUBURI UNIVERSALE │ 1,838│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 679│303043 │TERMOSTAT CDA 2227/95 │ 264│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 680│303044 │TERMOSTAT CDA 2258/95 │ 418│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 681│303045 │SIST.DE PURIFIC.APA MILLITORE │ 888│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 682│303046 │BAIE DE APA TERMOSTATA │ 792│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 683│303047 │MASA LABORATOR │ 5,051│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 684│303048 │MASA LABORATOR │ 5,051│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 685│303049 │BANC LABORATOR │ 5,051│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 686│303050 │BANC LABORATOR │ 5,051│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 687│303052 │CUVA DE SPALARE 12 L │ 132│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 688│303053 │MICROSCOP │ 54│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 689│303054 │INTERFATA CALC.3G2C7 LK 201 │ 2│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 690│303055 │CALC.VIGOR 166,CD-ROM,WINDOWS │ 153│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 691│303056 │IMPRIMANTA EPSON LQ-2170 │ 62│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 692│303057 │IMPRIMANTA LASSER JET 5L │ 36│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 693│303058 │MONITOR 14" PHILIPS 14B │ 16│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 694│303059 │FAX MODEM ZOLTRIX 33600 │ 12│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 695│303060 │FAX MODEM ZOLTRIX 33600 │ 12│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 696│303061 │CALCULATOR PENTIUM SPRINT │ 44│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 697│303062 │PC SERVER IBM 310 │ 44│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 698│303063 │IMPRIMANTA HP 690C │ 23│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 699│303064 │CALCULATOR PC FUJITSU CORDANT │ 70│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 700│303065 │CALCULATOR MPAD │ 72│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 701│303066 │BALANŢA EL.BE06 │ 56│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 702│303067 │C.M.RAXON 108 SR │ 73│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 703│303068 │CALCULATOR DAEWOO INTEL 333 │ 58│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 704│303069 │DETECTOR ELECTR.FREON 5650A │ 35│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 705│303070 │IMPRIMANTA EPSON LX 400 │ 17│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 706│303071 │SUBLER DIGIT.0-150 MM MITUTOYO │ 32│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 707│303072 │SUBLER DIGIT.0-150 MM MITUTOYO │ 32│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 708│303073 │CANTAR ELECTRONIC GS 9715 15KG │ 77│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 709│303074 │ANALIZOR PORTABIL MANOVIP PLUS │ 199│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 710│303075 │CLESTE AMPERMETRIC 1000 A │ 163│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 711│303076 │NIVELA ELECTRONICADNM 60L │ 31│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 712│303078 │IMPRIMANTA HP 610 C │ 24│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 713│303079 │PC DAEWOO AMD K6/MON.15" │ 211│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 714│303080 │PC DAEWOO AMD K6/MON. 15" │ 211│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 715│303081 │IMPRIMANTA LEXMARK │ 80│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 716│303082 │CASA MARCAT EURO │ 125│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 717│303083 │CASA MARCAT EURO │ 125│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 718│303084 │CONSOLA DE PROGRAMARE │ 99│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 719│303085 │ANEMOMETRU TERMIC CU SONDA │ 403│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 720│303086 │MANOMETRU DIGITAL PORTABIL │ 400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 721│303087 │PC DAEWOO CELERON 433 │ 179│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 722│404003 │AUTOTURISM ESPERO │ 1,933│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 723│404005 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 724│404006 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 725│ 404007 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 726│404008 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 727│404009 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 728│404010 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 729│404011 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 730│404012 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 731│404013 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 732│404014 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 733│404015 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 734│404016 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 735│404017 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 736│404018 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 737│404019 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 738│404020 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 739│404021 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 740│404022 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 741│404023 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 742│404024 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 743│404025 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 744│404026 │ELEVATOR VERTICAL O CALE │ 5,400│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 745│404027 │ELEVATOR VERTICAL 2 CAI │ 8,043│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 746│404028 │ELEVATOR VERTICAL 2 CAI │ 8,043│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 747│404029 │ELEVATOR VERTICAL 2 CAI │ 8,043│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 748│404030 │ELEVATOR VERTICAL 2 CAI │ 8,043│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 749│404031 │ELEVATOR VERTICAL 2 CAI │ 8,043│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 750│404032 │ELEVATOR VERTICAL 2 CAI │ 8,043│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 751│404033 │ELEVATOR VERTICAL 2 CAI │ 8,043│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 752│404034 │ELEVATOR VERTICAL 2 CAI │ 8,043│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 753│404035 │ELEVATOR VERTICAL 2 CAI │ 8,043│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 754│404036 │ELEVATOR VERTICAL 2 CAI │ 8,043│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 755│404037 │ELEVATOR VERTICAL 2 CAI │ 8,043│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 756│404038 │ELEVATOR VERTICAL 2 CAI │ 8,043│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 757│404039 │ELEVATOR VERTICAL 2 CAI │ 8,043│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 758│404040 │TRANSPALET HIDRAULIC 1200 KG │ 455│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 759│404041 │TRANSPALET HIDRAULIC │ 455│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 760│404042 │TRANSPALET HIDRAULIC │ 455│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 761│404043 │TRANSPALET HIDRAULIC 1200 KG │ 455│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 762│404044 │TRANSPALET HIDRAULIC 1200 KG │ 455│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 763│404045 │MACARA HIDR. APC/361 1200 KG + │ 1,010│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 764│404046 │MACARA HIDR. APC/361 1200 KG │ 1,010│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 765│404047 │ELECTROSTIVUITOR 1500 KG │ 13,787│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 766│404048 │TRANSPALET HIDRAULIC 1200 KG │ 455│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 767│404049 │ELECTROSTIVUITOR 1500 KG │ 13,787│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 768│404050 │ELECTROSTIVUITOR 2000 KG │ 8,376│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 769│404051 │TRANSPALETA HIDRAULICA MANUALĂ │ 694│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 770│404052 │TRANSPALETA HIDRAULICA MANUALĂ │ 694│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 771│404053 │AUTOTURISM CRYSLER DODGE │ 4,001│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 772│606063 │CASA BANI │ 305│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 773│606064 │HOTA DIN ALUMINIU │ 172│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 774│606065 │SEIF T50 │ 95│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 775│606066 │BIROU L1,6 X L0,8 │ 38│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 776│606067 │DULAP MEDIU 2 USI │ 38│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 777│606068 │DULAP MEDIU 2 USI │ 38│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 778│606069 │DULAP MEDIU 2 SERTARE │ 40│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 779│606070 │DULAP MIC 2 USI │ 40│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 780│606071 │VITRINA │ 40│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 781│606072 │MASA CASETIERA MOBILA │ 47│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 782│606073 │COMBINA PHILIPS AZ 2407 │ 66│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 783│606074 │FOTOLIU 2011 │ 63│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 784│606092 │EXPRESO CAFEA │ 35│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 785│606104 │CALCULATOR PC 386 │ 15│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 786│606105 │CALCULATOR PC AT 486 │ 17│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 787│606106 │IMPRIMANTA STYLUS 800 │ 18│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 788│606107 │COPIATOR 5317/1 │ 56│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 789│606108 │TV COLOR ORION │ 20│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 790│606110 │CALCULATOR AT-486 DX2/66MHZ │ 18│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 791│606111 │CALCULAT.NOTEBOOK 486DX/33 MHZ │ 18│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 792│606115 │TELEFON MOBIL ERICSSON │ 10│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 793│606116 │TELEFON MOBIL ERICSSON │ 10│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 794│606117 │TELEFON MOBIL ERICSSON │ 10│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 795│606118 │TELEFON MOBIL NOKIA │ 10│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 796│606119 │TELEFON MOBIL NOKIA │ 10│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 797│606120 │FAX TIP XEROX WORK CENTER │ 139│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 798│606124 │IMPRIMANTA LEXMARK │ 25│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 799│606126 │FOTOLIU 2111 MOD.NEGRU │ 33│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 800│606127 │BIROU │ 43│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 801│606128 │SUPORT COPIATOR │ 19│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 802│606129 │BIBLIOTECA │ 181│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 803│606130 │IMPRIMANTA LEXMARK CJ3200 │ 40│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 804│606131 │APARAT FOTO OLIMPUS AF 30 │ 15│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 805│606132 │IMPRIMANTA CANON BJC 4400 │ 20│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 806│606133 │BIBLIOTECA │ 48│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 807│606134 │BIROU DIRECTORIAL │ 32│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 808│606135 │FOTOLIU 2011-P MADRAS │ 63│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 809│606137 │XEROX 5815 BASE PLTN PROC │ 340│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 810│606138 │TELEFON MOBIL NK-5110 │ 20│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 811│606139 │TELEFAX PANASONIC KX-FT37 │ 63│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 812│606140 │USCATOR MÂINI CU FOTOCELULA │ 28│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 813│606141 │MOBILIER ALUMINIU │ 107│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 814│606142 │TIMPLARIE ALUMINIU │ 359│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 815│606143 │USA GLISANTA ALUMINIU │ 76│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 816│606144 │MOBILIER BUCATARIE │ 190│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 817│606145 │MASINA DE NUMĂRAT GLORI ORIG │ 453│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 818│808005 │PACHET PROGRAME CONTABILITATE │ 96│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 819│808006 │OFFICE 97 32-BIT WINDOWS KIT │ 52│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 820│808007 │OFFICE 97 CROSS PLATF.ENG.MLP │ 44│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 821│808008 │OFFICE 97 CROSS PLATF.ENG.MLP │ 44│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 822│808009 │OFFICE 97 CROSS PLATF.ENG.MLP │ 44│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 823│808010 │FOXPRO FOR WINDOWS 2.60 3.5" │ 68│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 824│808011 │PC ANYWHERE H,R LAN RET │ 32│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 825│808012 │DICTIONAR PE CD │ 25│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 826│808013 │PACHET PROGRAME LEGISLATIV │ 183│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 827│808014 │WINDOWS 98 OEM │ 23│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 828│808015 │PACHET PROGRAME CONTABILITATE │ 179│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 829│202689 │CENTRALA TRATARE AER CTA8 │ 707│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 830│202690 │REDRESOR │ 951│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 831│202691 │REDRESOR │ 951│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 832│606146 │TELEFON NOKIA 6210 │ 35│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 833│606147 │TELEFON ERICSSON T285 │ 35│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 834│606148 │TELEFON ERICSSON T285 │ 35│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 835│606149 │TELEFON NOKIA 11 │ 36│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 836│202588 │ASPIRATOR │ 7│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 837│808001 │WINDOWS 95 ENGLISH KIT INSTAL. │ 27│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 838│808002 │WINDOWS 95 EN/CS/PL/HU/RU/MLP │ 17│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 839│808003 │WINDOWS 95 EN/CS/PL/HU/RU/MLP │ 17│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 840│808004 │WINDOWS 95 EN/CS/PL/HU/RU/MLP │ 17│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 841│606150 │NOKIA 6210 │ 36│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 842│606151 │ERICSSON T28 │ 36│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 843│303088 │APARAT EL.DISTILAT APA │ 116│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 844│303089 │CANTAR CASTP 1-6 │ 108│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 845│404054 │DACIA 1304 RI 4WD PICK-UP MOT │ 1,420│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 846│303090 │SURSA HY3005-3 │ 77│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 847│606152 │MASINA DE SPĂLAT RUFE │ 85│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 848│303091 │CALCULATOR ATC │ 205│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 849│303092 │MONITOR 17 INCH AOC │ 86│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 850│303093 │SISTEM CURATARE IGIEN. RAINBOW │ 772│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 851│606153 │COPIATOR MINOLTA 1054 │ 436│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 852│202693 │MASINA DE VIBROFINISAT R125 EC │ 5,121│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 853│404056 │AUTOTURISM DAEWOO LEGANZA │ 5,738│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 854│303094 │AUTOCLAVA DE LABORATOR EA 632 │ 2,848│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 855│303095 │ETUVA TERMOREGLABILA UM 400 │ 532│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 856│303096 │INCUBATOR PROGRAMABIL BE500 │ 803│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 857│808016 │WINDOWS XP PRO RO OEM │ 84│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 858│808017 │WINDOWS XP PRO RO OEM │ 84│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 859│808018 │WORKS SUITE OEM │ 34│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 860│808019 │WORKS SUITE OEM │ 34│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 861│808020 │WORKS SUITE OEM │ 34│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 862│808021 │WORK SUITE OEM │ 34│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 863│808022 │WORKS SUITE OEM │ 39│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 864│808023 │WORKS SUITE OEM │ 39│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 865│808024 │WORKS SUITE OEM │ 39│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 866│808025 │WORKS SUITE OEM │ 39│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 867│808026 │WORKS SUITE OEM │ 34│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 868│808027 │WORKS SUITE OEM │ 34│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 869│808028 │OFFICE XP SB RO OEM │ 148│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 870│808029 │OFFICE XP SB RO OEM │ 158│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 871│808030 │NORTON SYSTEM WORKS │ 69│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 872│808031 │NORTON SYSTEM WORKS │ 69│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 873│808032 │DISK KIT VISUAL FOX │ 15│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 874│808033 │LICENTA VISUAL FOXPRO 7 OLP NL │ 246│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 875│808034 │LICENTA VISUAL FOXPRO 7 OLP NL │ 246│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 876│808035 │LICENTA RAV ANTIVIRUS │ 15│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 877│808036 │LICENTA RAV ANTIVIRUS │ 15│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 878│808037 │LICENTA RAV ANTIVIRUS │ 15│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 879│808038 │LICENTA RAV ANTIVIRUS │ 15│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 880│808039 │LICENTA RAV ANTIVIRUS │ 15│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 881│808040 │LICENTA RAV ANTIVIRUS │ 15│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 882│303097 │TRUSA DE CALE TIP K.Z.JENA │ 166│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 883│808041 │SERVICII INFORMATICE │ 253│├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┬─┴───────┤│ │Total │ │7,260,336│└────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘--------------

Noutăți

 • LEGE nr. 151 din 20 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • LEGE nr. 6 din 25 februarie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Australiei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 21 iunie 1993
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 191 din 10 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării
 • LEGE nr. 396 din 31 martie 1864 pentru infiintiarea Consiliuriloru judetiane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 552 din 30 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 30 iunie 2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • LEGE nr. 70 din 26 noiembrie 1991 *** Republicată Legea privind alegerile locale
 • LEGE nr. 200 din 16 octombrie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 9 septembrie 2004 privind schimbarea destinaţiei unor părţi din imobilele situate în municipiul Bucureşti, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. în administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 42 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 167 din 14 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 16 noiembrie 2004 privind stabilirea indemnizaţiilor unor aleşi locali pentru anul 2005
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 411 din 18 iulie 2001 pentru abrogarea Legii nr. 157/2000 privind Planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinanţarea acestuia de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 12 iunie 2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe
 • LEGE nr. 197 din 20 aprilie 2001 pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993
 • LEGE nr. 359 din 2 septembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 50 din 21 iunie 1996*) *** Republicat privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE din 18 septembrie 2003 de revizuire a Constituţiei României
 • LEGE nr. 176 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea comunei Boghiş, judeţul Sălaj, prin reorganizarea comunei Nuşfalău
 • LEGE nr. 131 din 20 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind înfiinţarea, pe bază de reciprocitate, de centre de cultura şi informaţii şi activitatea acestora, semnat la Bonn la 29 noiembrie 1990, precum şi a schimbului de note verbale referitor la modificarea art. 1 alin. (2) din acord
 • LEGE nr. 231 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema României şi timbru sec instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ
 • LEGE nr. 185 din 9 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1998 pentru modificarea anexei nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte
 • LEGE nr. 156 din 5 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 121 din 30 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. 9 a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 264 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 17 martie 2011 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 359 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • LEGE nr. 52 din 14 martie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • LEGE nr. 276 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • LEGE nr. 115 din 29 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1995 privind unele măsuri pentru perfecţionarea coordonării şi sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 174 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea Convenţiei privind securitatea personalului Naţiunilor Unite şi a celui asociat, adoptată la New York la 9 decembrie 1994
 • LEGE nr. 354 din 12 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 294 din 13 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013
 • LEGE nr. 301 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 113 din 14 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 575 din 14 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 391 din 14 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 166 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 177/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 14 octombrie 2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice
 • LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare*)
 • LEGE nr. 5 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 38 din 8 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 213 din 21 noiembrie 2000 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi scutirea de la plata taxei vamale şi a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021