Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 24 aprilie 2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 25 aprilie 2003 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 24 aprilie 2003pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 25 aprilie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Uleiurile minerale supuse accizelor, care se produc, se proceseaza sau se importa pe teritoriul României, sunt depozitate în spaţii speciale, denumite în continuare depozite speciale. (2) De la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă fac excepţie gazele petroliere lichefiate şi uleiurile pentru motoare auto. Articolul 2Depozitele speciale se organizează la agenţii economici producători, procesatori şi importatori de uleiuri minerale, până la data de 15 mai 2003. Articolul 3Se interzice orice operaţiune comercială cu uleiuri minerale care nu provin din depozitele speciale. Articolul 4 (1) Agenţii economici distribuitori pot achizitiona uleiuri minerale numai din depozitele speciale. (2) Depozitele speciale vor fi autorizate, la solicitarea agenţilor economici, de Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 5 (1) Uleiurile minerale comercializate către utilizatorii finali nu pot proveni decât de la depozitele speciale sau de la depozitele comercianţilor în sistem angro. (2) Depozitele comercianţilor în sistem angro se pot aproviziona cu uleiuri minerale accizabile numai de la depozitele speciale. Articolul 6Autorizaţia pentru depozitele speciale se eliberează persoanelor juridice care: a) au capacitate de depozitare de minimum 500 mc; b) au sisteme individuale de măsurare şi evidenta; c) au o evidenta cantitativă şi valorică a produselor ce poate fi controlată; d) deţin autorizaţii de funcţionare emise de organele abilitate conform prevederilor legale. Articolul 7Se interzice importul de uleiuri minerale de tipul benzinelor şi motorinelor, care nu corespund standardelor naţionale SR EN 228, SR EN 590 şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 415/2003 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii benzinelor. Articolul 8 (1) Efectuarea formalităţilor vamale de import, aferente uleiurilor minerale menţionate la art. 7, se face la 6 birouri vamale de control şi vamuire la frontiera şi este condiţionată de prelevarea de probe în punctul vamal, în vederea efectuării analizelor de laborator. (2) Analizele de laborator menţionate la alin. (1) vor fi efectuate numai de laboratoare agreate de Direcţia Generală a Vamilor, care vor elibera expertizele tehnice. (3) Cheltuielile ocazionate de analizele de laborator şi staţionarea mijloacelor de transport până la finalizarea acestora sunt în sarcina importatorului. (4) Birourile vamale de control şi vamuire la frontiera care efectuează formalităţile vamale de import sunt stabilite prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) La efectuarea formalităţilor vamale de import importatorul sau reprezentantul legal al acestuia va prezenta obligatoriu expertizele tehnice emise pentru mostrele prelevate, în vederea identificarii felului mărfurilor, potrivit alin. (1) şi (2). (6) Expertizele tehnice vor preciza dacă marfa corespunde sau nu corespunde standardelor naţionale menţionate la art. 7 şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 415/2003. Articolul 9Calculul accizelor datorate bugetului de stat pentru uleiurile minerale, cu excepţia gazelor petroliere lichefiate şi a uleiurilor pentru motoare auto, se face pe litru de produs, pe baza densitatii determinate la temperatura de 15°C. Articolul 10 (1) Livrarea uleiurilor minerale din depozitele speciale aparţinând agenţilor economici producători şi procesatori se efectuează numai în momentul în care cumpărătorul prezintă documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată. (2) Cu ocazia depunerii declaraţiei lunare privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se vor regulariza eventualele diferenţe dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de către beneficiarii produselor şi valoarea accizelor aferente cantităţilor de uleiuri minerale efectiv livrate de agenţii economici producători şi procesatori, în decursul lunii precedente. Articolul 11 (1) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, agenţii economici care desfăşoară activitate de comerţ în sistem angro de uleiuri minerale vor prezenta la Garda Financiară centrala următoarele documente: a) datele de identificare a societăţii; b) adresele depozitelor şi capacitatile de depozitare deţinute; c) cantităţile de produse aflate în stoc la data declarării; d) mijloacele de transport deţinute în patrimoniu; e) certificatul fiscal. (2) Pe baza acestor documente se întocmeşte lista agenţilor economici comercianţi angro de uleiuri minerale. (3) Lista agenţilor economici prevăzuţi la alin. (2) împreună cu lista depozitelor speciale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 12 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) comercializarea de uleiuri minerale provenite de la alţi furnizori decât depozitele speciale sau comercianţi în sistem angro, înscrişi în listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăzute la art. 11 alin. (2) şi (3); b) comercializarea de uleiuri minerale în sistem angro de către agenţii economici care nu sunt înscrişi în lista prevăzută la art. 11 alin. (2); c) nedepunerea în termen a documentelor prevăzute la art. 11 la Garda Financiară centrala. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit. a) şi b), cu amendă de la 1 miliard lei la 3 miliarde lei, confiscarea produselor aflate în stoc şi/sau a sumelor provenite din vânzarea unor astfel de produse şi interzicerea comercializării uleiurilor minerale pe o perioadă de 3 luni; b) cele prevăzute la lit. c), cu amendă de la 500 milioane lei la 1 miliard lei şi interzicerea ridicării documentelor cu regim special de la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de comisarii Gărzii Financiare şi de organele special abilitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 13Contravenţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 14Livrarea de uleiuri minerale de către agenţii economici producători şi procesatori, fără prezentarea de către cumpărător a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată, incalcandu-se astfel dispoziţiile prevăzute la art. 10 alin. (1), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani. Articolul 15Agenţii economici producători, procesatori şi importatori de uleiuri minerale care au depus la Ministerul Finanţelor Publice declaraţiile privind cantităţile de combustibili auto estimate a fi livrate pe piaţa interna, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor şi pentru instituirea unor măsuri de imbunatatire a colectării unor venituri bugetare, îşi vor desfăşura activitatea ca depozite speciale până la data de 15 mai 2003, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 16În situaţia în care la data de 1 iunie 2003 se estimeaza ca veniturile din accizele aferente carburantilor auto nu s-au realizat la nivelul stabilit prin graficele privind plata lunară a accizelor prevăzute la art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2003, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Guvernul va aproba aplicarea începând cu data de 15 iunie 2003 a nivelului accizelor prevăzut în col. 5 de la pct. 2 al art. I din aceasta ordonanţa. Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă prevederile alin. (3) al art. VI din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2003 se modifica în mod corespunzător. Articolul 18Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 mai 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 24 aprilie 2003.Nr. 30.-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 79 din 11 mai 1999 pentru acceptarea amendamentelor aduse la art. 24 şi 25 din Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, prin Rezoluţia 51.23 adoptată la Geneva la 16 mai 1998 de către Adunarea Mondială a Sănătăţii, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 10 iunie 1999 pentru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 21 din 28 septembrie 1998 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 283 din 10 iulie 2009 privind ratificarea Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2008 şi la Darmstadt la 9 ianuarie 2009, pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la 17 iulie 2003
 • LEGE nr. 116 din 11 iulie 2014 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila
 • LEGE nr. 67 din 31 martie 2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 634 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/1998 privind acoperirea şi restituirea diferenţelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetăţenii români în contul Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A., potrivit legislaţiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989
 • LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • LEGE nr. 47 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietăţii de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societăţii Comerciale "Comtim" - S.A. Timişoara
 • LEGE nr. 472 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 295 din 7 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Austria în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2005
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 12 decembrie 2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
 • LEGE nr. 144 din 26 iunie 2017 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 109 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului opţional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984
 • LEGE nr. 268 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 157 din 6 iunie 2007 privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiţii ale instituţiilor publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 5 octombrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.
 • LEGE nr. 398 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 537 din 25 noiembrie 2004 pentru ratificarea Tratatului privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva la 1 iunie 2000
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 9 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 70 din 25 aprilie 2016 pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 145 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 286 din 29 octombrie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 62 din 22 martie 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 507 din 28 noiembrie 2003 bugetului de stat pe anul 2004
 • LEGE nr. 54 din 1 iunie 1992 privind impozitul pe sumele obţinute din vînzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • LEGE nr. 75 din 7 aprilie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Sociκtκ Gκnκrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 128 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii de Vest "Vasile Goldis" din Arad
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 300 din 30 decembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000
 • LEGE nr. 40 din 19 martie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 2000 pentru autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 210 din 15 noiembrie 2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 68 din 25 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 23 decembrie 2013 privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 20 septembrie 2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • LEGE nr. 19 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 619 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secţiunii Craiova-Drobeta-Turnu Severin a drumului naţional DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021