Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 143 din 24 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997 -
LEGE nr. 143 din 24 iulie 1997pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 24 octombrie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (1) - (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Negocierea colectivă, la nivel de unitate, este obligatorie, cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de salariaţi. (2) Negocierea colectivă are loc în fiecare an, după cum urmează: a) după cel puţin 12 luni de la data negocierii precedente, neurmată de încheierea contractului colectiv de muncă, sau de la data intrării în vigoare a contractului colectiv de muncă, după caz; b) cu cel puţin 30 de zile anterior expirării contractelor colective de muncă încheiate pe un an. (3) Negocierea colectivă va avea ca obiect, cel puţin: salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru şi condiţiile de muncă."2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Neîndeplinirea de către patron a obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) şi la art. 4 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 3.000.000 lei şi 6.000.000 lei."4. Articolul 8 alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) La încheierea contractului colectiv de muncă, prevederile legale referitoare la drepturile salariaţilor au un caracter minimal."5. Articolul 10 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Contractele colective de muncă se pot încheia şi la nivelul unor grupuri de societăţi comerciale şi regii autonome, denumite în continuare grupuri de unităţi."6. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia în care nu sunt organizate asociaţii patronale reprezentative la niveluri inferioare, asociaţia patronala la nivel naţional poate desemna reprezentanţii la negociere."7. Articolul 12 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Contracte colective de muncă se pot încheia şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare. Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile ale căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale."8. La articolul 14 litera b), prima liniuţa va avea următorul cuprins:"- la nivel de unitate, de către organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative ori, acolo unde nu este constituit un sindicat reprezentativ, prin reprezentanţii aleşi ai salariaţilor;"9. La articolul 15 alineatul (1) litera a), a patra liniuţa va avea următorul cuprins:"- reprezintă patroni ale căror unităţi cuprind minimum 7% din efectivul salariaţilor din economia naţionala;"10. Articolul 17 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) La negocierea contractelor colective de muncă la nivel naţional, de ramura şi de unitate participa organizaţiile sindicale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) la nivel naţional:- au statut legal de confederatie sindicala;- au independenta organizatorică şi patrimonială;- au în componenta structuri sindicale proprii, în cel puţin jumătate din numărul total al judeţelor, inclusiv în municipiul Bucureşti;- au în componenta federaţii sindicale reprezentative din cel puţin 25% din ramurile de activitate;- organizaţiile sindicale componente au, cumulat, un număr de membri cel puţin egal cu 5% din efectivul salariaţilor din economia naţionala; b) la nivel de ramura:- au statut legal de federatie sindicala;- au independenta organizatorică şi patrimonială;- organizaţiile sindicale componente au, cumulat, un număr de membri cel puţin egal cu 7% din efectivul salariaţilor din ramura respectiva; c) la nivel de unitate:- au statut legal de organizaţie sindicala;- numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin 1/3 din numărul salariaţilor unităţii."11. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Organizaţiile sindicale din unitate sunt reprezentative, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c), precum şi dacă sunt afiliate la o organizaţie sindicala reprezentativa." 12. Articolul 23 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul prevăzut la art. 3 alin. (2), părţile pot hotărî prelungirea aplicării în continuare a contractului colectiv de muncă, în condiţiile în care acesta a fost încheiat sau în alte condiţii ce vor fi convenite."13. La articolul 26 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) unele asociaţii patronale reprezentative sau organizaţii sindicale reprezentative au participat la negocieri, au fost de acord cu clauzele negociate, dar refuza semnarea contractelor, situaţie care să rezulte din actele depuse de părţi."14. La articolul 33 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) la data dizolvării sau lichidării judiciare a unităţii;"15. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Contractul colectiv de muncă poate inceta la reorganizarea persoanei juridice, în raport cu modalitatea specifică în care are loc reorganizarea."16. Articolul 36 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Reprezentativitatea asociaţiilor patronale şi a organizaţiilor sindicale, stabilită în condiţiile prezentei legi, este valabilă pentru orice contracte colective de muncă încheiate în termen de 4 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de constatare a reprezentativitatii." Articolul 2Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI RADU VASILE Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU --------------

Noutăți

 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 36 din 8 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 1 din 30 iunie 1977 privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităţilor de stat
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa
 • LEGE nr. 154 din 11 octombrie 1999 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substanţe stupefiante şi psihotrope, spălării banilor, traficului de arme şi persoane şi altor infracţiuni grave, semnat la Antalya la 16 aprilie 1998
 • LEGE nr. 525 din 25 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 275 din 10 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 31 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Ceha, încheiat la Bucureşti la 22 iunie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 septembrie 2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 183 din 24 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 201 din 1 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • LEGE nr. 301 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 24 ianuarie 2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţa a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa, precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa în vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii
 • LEGE nr. 351 din 10 iulie 2003 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 160 din 26 septembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 14 septembrie 2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţie "Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa" de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 167 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • LEGE nr. 16 din 3 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
 • LEGE nr. 116 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari, adoptată la Strasbourg la 28 iunie 1978
 • LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
 • LEGE nr. 24 din 9 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale
 • LEGE nr. 285 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalităţii şi în special a criminalităţii transfrontaliere dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008
 • LEGE nr. 205 din 29 iunie 2005 privind reglementarea situaţiei financiare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi a altor agenţi economici şi instituţii publice care desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare prin suportarea de la bugetul de stat pentru anul 2005 a unor cheltuieli efectuate în anul 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 91 din 12 iulie 1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor Camerei Deputaţilor, Senatului, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi şi Consiliului Legislativ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 14 martie 2000 privind taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 229 din 30 decembrie 2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 70 din 23 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 168 din 2 octombrie 1998 privind valorificarea şi decontarea la intern a importului de cărbune cocsificabil din Republica Populară Chineză, în contul rambursării creditelor acordate de statul român prin livrări de echipamente şi utilaje energetice aferente Centralei termoelectrice de 3 x 12 MW de la CAO-CUN, finanţate la intern din fonduri alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 28 august 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora
 • LEGE nr. 282 din 15 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1999
 • LEGE nr. 119 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 • LEGE nr. 96 din 7 mai 2015 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 590 din 22 decembrie 2003 privind tratatele
 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021