Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 18 decembrie 2002 privind societăţile de credit ipotecar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 200 din 18 decembrie 2002privind societăţile de credit ipotecar Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează organizarea şi funcţionarea societăţilor de credit ipotecar ca instituţii financiare abilitate sa acorde credite ipotecare. Capitolul 2 Constituirea şi obiectul de activitate al societăţilor de credit ipotecar Articolul 2Societăţile de credit ipotecar sunt societăţi financiare care se constituie ca societăţi comerciale pe acţiuni şi se organizează şi funcţionează potrivit legislaţiei aplicabile acestora, precum şi potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 3Obiectul de activitate al societăţilor de credit ipotecar consta în activităţi de creditare de tip credit ipotecar şi activităţile conexe, incluzând, fără limitare: administrarea de portofolii de credite ipotecare, executarea sau valorificarea creanţelor ipotecare ori privilegiate, respectiv a bunurilor ce fac obiectul garanţiilor sau privilegiilor aferente, tranzacţii în cont propriu cu instrumente monetare negociabile precum swap valutar, vânzări sau cumpărări, inclusiv reversibile de titluri de stat şi alte active monetare eligibile pentru tranzactionare, valuta, instrumente derivate. Articolul 4Înfiinţarea societăţilor de credit ipotecar se notifica Băncii Naţionale a României în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului, în scop statistic. Documentaţia necesară în vederea notificării este: actul constitutiv semnat de acţionari şi dovada înmatriculării la registrul comerţului. Articolul 5Societăţile de credit ipotecar sunt obligate sa notifice Băncii Naţionale a României orice modificare intervenita cu privire la documentaţia depusa iniţial. Articolul 6 (1) Societăţile de credit ipotecar pot încheia acte juridice având ca obiect bunurile imobile, respectiv mobile, dobândite în urma executării silite sau voluntare a creditelor garantate cu acestea. Societăţile de credit ipotecar pot valorifica astfel de bunuri în condiţiile legii. (2) Societăţile de credit ipotecar pot avea calitatea de cedent, respectiv de cesionar al unei creanţe sau portofoliu de creanţe ipotecare ori privilegiate, care sunt transferate către orice alta instituţie având calitatea de creditor ipotecar, respectiv achiziţionate de la aceasta. Articolul 7 (1) Capitalul social minim al societăţilor de credit ipotecar este echivalentul în lei al sumei de 3 milioane euro. (2) Capitalul social trebuie să fie integral vărsat, în forma bănească, la momentul subscrierii. (3) Acţiunile emise de societăţile de credit ipotecar nu pot fi decât acţiuni nominative. Capitolul 3 Funcţionarea societăţilor de credit ipotecar Articolul 8 (1) Societatea de credit ipotecar elaborează propriile norme interne de creditare care conţin şi cerinţe prudentiale în vederea desfăşurării activităţii astfel încât să se asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor furnizate de clienţi şi desfăşurarea activităţii societăţii de credit ipotecar în conformitate cu regulile unei practici solide şi prudente. (2) Societatea de credit ipotecar are obligaţia sa organizeze proceduri de control intern adecvate pentru a asigura desfăşurarea activităţii de acordare a creditelor ipotecare în conformitate cu cerinţele legale şi prudentiale. Articolul 9 (1) Fiecare societate de credit ipotecar numeşte un auditor financiar independent. Nu poate fi numita în aceasta calitate decât o societate de audit financiar, autorizata în condiţiile legii sa desfăşoare aceasta activitate în România. (2) Auditorul financiar independent: a) întocmeşte un raport anual cu privire la situaţiile financiare ale societăţii de credit ipotecar, la care va anexa opinia sa, din care să rezulte dacă situaţiile financiare prezintă o imagine fidela a poziţiei financiare a societăţii de credit ipotecar, performantei financiare şi a fluxurilor de trezorerie; b) analizează procedurile controlului intern şi, dacă considera ca acestea nu sunt corespunzătoare, face recomandări societăţii de credit ipotecar pentru remedierea acestora; c) acorda societăţii de credit ipotecar asistenţa financiar-contabila, cu respectarea reglementărilor specifice şi a principiului independentei, în conformitate cu legislaţia aplicabilă acesteia; d) auditeaza normele interne de creditare şi formulează o opinie cu privire la acestea; e) desfăşoară orice alte activităţi prevăzute de lege privind activitatea de audit financiar. Articolul 10Societatea de credit ipotecar păstrează confidenţialitatea tuturor operaţiunilor pe care le desfăşoară, inclusiv cu privire la identitatea şi datele puse la dispoziţie de clienţii săi. Articolul 11Informaţii privind operaţiunile efectuate pe numele persoanelor fizice şi juridice se vor transmite numai titularilor sau reprezentanţilor lor legali, iar în cauzele penale în care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva titularului, numai la cererea scrisă a procurorului sau a instanţei judecătoreşti. Articolul 12 (1) Orice persoană care participa la activitatea societăţii de credit ipotecar este obligată sa păstreze secretul profesional. (2) Personalul societăţii de credit ipotecar nu poate utiliza în folos personal informaţiile pe care le deţine sau de care a luat cunoştinţa în orice mod. (3) Personalul unei societăţi de credit ipotecar, supus prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, nu are dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei societăţi de credit ipotecar sau vreunui client al acesteia. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate mai sus, din activitatea de control şi supraveghere sau din rapoarte ori documente ale societăţii de credit ipotecar. Articolul 13Activitatea de creditare se derulează prin conturi deschise de societăţile de credit ipotecar la bănci autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României. Articolul 14 (1) Societăţile de credit ipotecar sunt autorizate sa acorde, în regimul de evidenta prevăzut de legislaţia contabila aplicabilă, credite în lei şi în valută. (2) Societăţile de credit ipotecar sunt supuse regimului valutar aplicabil băncilor, prevăzut de normele în vigoare, inclusiv cele referitoare la posibilitatea efectuării de operaţiuni de încasare sau plati în moneda străină. Articolul 15În mod individual sau în cadrul uniunilor profesionale societăţile de credit ipotecar îşi pot constitui un corp propriu de executori. Organizarea şi funcţionarea Corpului executorilor proprii ai societăţilor de credit ipotecar se fac potrivit statutului executorilor bancari, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. Articolul 16Societăţile de credit ipotecar pot acorda mandat băncilor să efectueze orice activităţi în legătură cu administrarea creditelor ipotecare, inclusiv, dar fără limitare la acestea, cele referitoare la colectarea sumelor plătite de către debitorii societăţii de credit ipotecar în vederea îndeplinirii obligaţiilor acestora rezultate din contractul de credit ipotecar, la urmărirea efectuării rambursarilor, la executarea silită a ipotecilor şi privilegiilor aferente. Articolul 17Societăţile de credit ipotecar sunt obligate sa prevadă în normele interne cerinţe prudentiale cu privire la expunerile mari faţă de un debitor şi expunerea agregata. Articolul 18Societăţile de credit ipotecar sunt obligate să raporteze Băncii Naţionale a României structura portofoliului de creanţe ipotecare. Raportarea se va face trimestrial pentru fiecare tip de credit ipotecar: achiziţie, construcţie sau amenajare de imobile. Articolul 19Societăţile de credit ipotecar sunt persoane juridice declarante la Centrala Riscurilor Bancare, în conformitate cu prevederile şi regulamentele Băncii Naţionale a României, şi sunt obligate sa îi furnizeze acesteia informaţia de risc bancar în legătură cu creditele ipotecare acordate. Capitolul 4 Prevederi contabile şi fiscale Articolul 20 (1) Societăţile de credit ipotecar vor organiza şi vor conduce contabilitatea proprie aplicând în mod corespunzător prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, pe baza planului de conturi prevăzut în acesta, cu modificările ulterioare. (2) Înregistrarea în contabilitate a veniturilor societăţilor de credit ipotecar se face pe baza contractelor, precum şi a celorlalte acte încheiate potrivit obiectului de activitate al acestora. Articolul 21Societăţile de credit ipotecar constituie, regularizează şi utilizează provizioane specifice de risc de credit, care sunt deductibile în întregime la calculul impozitului pe profit. Clasificarea creditelor acordate clientelei, determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea acestor provizioane se efectuează prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor regulamentelor Băncii Naţionale a României privind clasificarea creditelor şi plasamentelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Articolul 22Societăţile de credit ipotecar constituie şi repartizează din profitul brut rezerve deductibile fiscal în conformitate cu legislaţia aplicabilă băncilor şi cu regulamentele Băncii Naţionale a României. Articolul 23Desfăşurarea activităţii financiare a societăţilor de credit ipotecar cu respectarea normelor legale contabile şi fiscale aplicabile acestora este supusă controlului organelor abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile legii. Capitolul 5 Dispoziţii finale Articolul 24Societăţile de credit ipotecar împreună cu orice alte instituţii calificate drept creditori ipotecari se pot asocia în uniuni profesionale care să le reprezinte interesele colective faţă de autorităţile publice, sa analizeze probleme de interes comun în domeniul creditului ipotecar, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii uniunii şi publicul şi sa organizeze serviciile de interes comun. De asemenea, acestea pot adera la uniuni internaţionale de profil, cu respectarea obligaţiilor ce decurg din actele constitutive. Articolul 25Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 200.-------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 451 din 6 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 72 din 1 aprilie 2009 pentru încetarea valabilităţii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996, ratificat prin Legea nr. 12/1997
 • LEGE nr. 360 din 8 septembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 343 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • LEGE nr. 186 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 466 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 29 noiembrie 2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 30 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 43 din 16 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGEA nr. 28 din 7 noiembrie 1990 pentru modificarea Decretului nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • LEGE nr. 41 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2015 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 16 octombrie 2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 239 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar
 • LEGE nr. 92*) din 4 august 1992 *** Republicată pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 5 din 21 februarie 2013 bugetului de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 214 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
 • LEGE nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 • LEGE nr. 481 din 12 noiembrie 2003 pentru completarea alineatului (1) al articolului 62 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 11 mai 2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 167 din 3 octombrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a
 • LEGE nr. 318 din 28 noiembrie 2013 pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Româno Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 82 din 9 mai 2000 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1999 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 84 din 21 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta şi de a garanta, prin Ministerul Finanţelor, în numele şi în contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligaţiuni în valută de pe pieţele externe de capital
 • LEGE nr. 397 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 23 septembrie 2009 pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
 • LEGE nr. 99 din 6 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 276 din 24 octombrie 2013 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 176 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 574 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri
 • LEGE nr. 136 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii
 • LEGE nr. 64 din 21 aprilie 1997 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţile şi instituţiile din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • LEGE nr. 92*) din 4 august 1992 *** Republicată pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 108 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 24 octombrie 2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante
 • LEGE nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021