Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 24 decembrie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 191 din 12 decembrie 2002privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 24 decembrie 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) În anul 2003, salariile personalului contractual din sectorul bugetar stabilite potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi indemnizaţiile personalului care ocupa funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare, avute la 31 decembrie 2002, se majorează în doua etape, astfel: a) cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003; b) cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 faţă de nivelul din luna septembrie. (2) Pentru personalul contractual din sectorul bugetar, salarizat potrivit anexei nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, salariile de baza avute se majorează în doua etape, astfel: a) cu 3% începând cu data de 1 ianuarie 2003; b) cu 4,5% începând cu data de 1 octombrie 2003 faţă de nivelul din luna septembrie. Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1), limita minima şi limita maxima a salariilor de baza prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 387/2001, şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 342/2002, se majorează începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% şi începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 9%. (2) În aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2) limita maxima se majorează începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 3% şi începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 4,5%. (3) Prevederile alin. (1) şi alin. (2) se aplică şi pentru personalul la care este stabilit un singur nivel al salariului de baza. Articolul 3 (1) Salariile de baza majorate potrivit art. 2 sunt prevăzute în anexele nr. I a - VI a, pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2003, şi în anexele nr. I b - VI b, pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003, la prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Indemnizaţiile persoanelor care ocupa funcţii de demnitate publică alese şi numite, precum şi ale celor care ocupa funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. VII/1 a, VII/2 a şi VIII a, pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2003, şi, respectiv, în anexele nr. VII/1 b, VII/2 b şi VIII b, pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003, la prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) În salariile de baza corespunzătoare limitei maxime, precum şi în cele corespunzătoare unui singur nivel, prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, este inclusă şi majorarea de până la 8,29%, acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Articolul 4 (1) Salariile de baza individuale, care se situeaza între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi majorate începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% şi începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 9% faţă de nivelul din luna septembrie, iar pentru personalul salarizat potrivit anexei nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu 3% începând cu data de 1 ianuarie 2003 şi cu 4,5% începând cu data de 1 octombrie 2003. (2) În cazul în care salariul de baza majorat cu 6% de la 1 ianuarie 2003 se situeaza sub limita minima stabilită în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, se acordă salariul de baza prevăzut pentru limita minima. Articolul 5 (1) În anul 2003, personalul salarizat între limitele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă poate beneficia, pe lângă creşterile salariale acordate potrivit art. 1, şi de o creştere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2002, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevăzute de lege pentru anul 2003. (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale se va desfăşura până la finele lunii mai 2003. Articolul 6Salariile de baza calculate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului. Articolul 7 (1) Promovarea personalului în anul 2003, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovata persoana şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile. (2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior. Articolul 8Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurta durata, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigura o creştere de până la 20% a salariului de baza avut. Articolul 9În vederea stabilirii salariului de baza, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concediu medical sau în concediu fără plata, potrivit legii, precum şi persoanele angajate din instituţiile publice ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi persoanele care revin în funcţia publică din care au fost suspendate, în condiţiile legii, vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale avute, organizat în acest scop de angajator: a) cu persoanele care promovează acest examen se va proceda în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs; b) persoanelor care nu promovează acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al funcţiei avute anterior. Articolul 10Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveşte calitatea acestor posturi, de funcţionar public sau contractual, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Articolul 11 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza. Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcţii de execuţie în proporţie de două treimi din numărul total stabilit în condiţiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proportiile stabilite pentru funcţiile de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. (2) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. (3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit pe perioada respectiva. (5) Personalul cu indemnizaţie lunară ca unica forma de remunerare a activităţii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit. Articolul 12 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, cu încadrare în fondurile aprobate anual prin buget cu aceasta destinaţie. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat, pentru personalul contractual din aparatul propriu şi din unităţile subordonate, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. Articolul 13Personalul din sectorul bugetar necuprins în prezenta ordonanţă de urgenţă, salarizat potrivit legilor speciale, va beneficia de cresteri salariale în anul 2003 prin modificarea în mod corespunzător a prevederilor din actele normative respective. Articolul 14 (1) Anexele nr. Ia, IIa, IIIa, IV/1a-IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a şi VI/2a*) la prezenta ordonanţă de urgenţă modifica şi înlocuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2003 şi până la 30 septembrie 2003, anexele nr. I, II, III/3, IV/1-IV/11, V/1, V/2, VI/1, VI/2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Anexele nr. VII/1a, VII/2a şi VIIIa*) la prezenta ordonanţă de urgenţă modifica şi înlocuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2003 şi până la 30 septembrie 2003, anexele nr. II/1, II/2 şi III la Legea nr. 154/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Anexele nr. Ib, IIb, IIIb, IV/1b-IV/11b, V/1b, V/2b, VI/1b şi VI/2b*) la prezenta ordonanţă de urgenţă modifica şi înlocuiesc, începând cu data de 1 octombrie 2003 şi până la 31 decembrie 2003, anexele nr. Ia, IIa, IIIa, IV/1a-IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a şi VI/2a din aceeaşi ordonanţa. (4) Anexele nr. VII/1b, VII/2b şi VIIIb*) la prezenta ordonanţă de urgenţă modifica şi înlocuiesc, începând cu data de 1 octombrie 2003 şi până la 31 decembrie 2003, anexele nr. VII/1a, VII/2a şi VIIIa.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 191. Anexa I a    (valabil la 01.01.2003)              ADMINISTRAŢIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE       (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului        ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale*1),       aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)    I. Salarii de baza pentru funcţii de specialitate*)    A. Funcţii de conducere
         
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  1Secretar generalS16.375.000
  2Secretar general adjunctS14.740.000
    NOTĂ:    Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.    B. Funcţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I AS3.400.0008.112.000
  2Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IS3.100.0007.095.000
  3Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIS2.850.0006.427.000
  4Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS2.750.0005.761.000
  5Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS2.700.0005.177.000
  6Referent, inspector, revizor contabil; debutantS2.650.000-
  7Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I ASSD2.800.0007.095.000
  8Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul ISSD2.750.0005.761.000
  9Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IISSD2.700.0005.177.000
  10Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IIISSD2.650.0004.676.000
  11Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutantSSD2.600.000-
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  12Consilier juridic gradul I AS3.400.0008.112.000
  13Consilier juridic gradul IS3.100.0007.095.000
  14Consilier juridic gradul IIS2.850.0006.427.000
  15Consilier juridic gradul IIIS2.750.0005.761.000
  16Consilier juridic gradul IVS2.700.0005.177.000
  17Consilier juridic debutantS2.650.000-
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  18Referent I AM2.800.0004.131.000
  19Referent IM2.750.0003.593.000
  20Referent IIM2.700.0003.341.000
  21Referent IIIM2.650.0002.926.000
  22Referent IVM2.600.0002.672.000
  23Referent debutantM2.550.000-
    *) Funcţiile prevăzute în cap. I. B se utilizează pentru salarizarea    funcţiilor de alta specialitate decât cele specifice din cadrul altor    instituţii centrale, precum şi pentru salarizarea personalului din aparatul    propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General    al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II    din Anexa nr. II a.         II. Salarii de baza pentru funcţii de conducere şi de execuţie       de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei      Prezidenţiale*1), Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului         de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Curţii Constituţionale,        Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului şi Curţii de Conturi    A. Funcţii de conducere specifice
         
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  1Şef departament, director generalS16.375.000
    B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
           
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  2Şef birou senatorial, şef cabinetS3.100.0007.095.000
  3Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentSSD2.600.0005.927.000
  4Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentM2.550.0005.177.000
  5Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentPL2.550.0005.927.000
  6Director de cabinetS5.263.00012.684.000
  7ConsilierS5.263.00012.684.000
  8ExpertS5.100.00011.600.000
  9ConsultantS3.486.0007.930.000
  10Secretar cabinet, secretar dactilografM2.550.0004.342.000
    *) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului.    *1) Administraţia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin    analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri,    indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili,    în mod concret, salariaţii care urmează sa beneficieze de sporuri,    cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în    cheltuielile de personal aprobate prin buget.    III. Funcţii specifice unor ministere                     1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale               Garda financiară - personal militarizat
         
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  1Comisar generalS14.904.000
    Funcţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Comisar principal I AS3.400.0008.112.000
  2Comisar principal IS3.100.0007.095.000
  3Comisar principal IIS2.850.0006.262.000
  4Comisar principal IIIS2.750.0005.761.000
  5Comisar principal IVS2.700.0005.593.000
  6Comisar debutantS2.650.000-
  7Comisar principal IS.S.D.2.750.0006.427.000
  8Comisar principal IIS.S.D.2.700.0005.761.000
  9Comisar principal IIIS.S.D.2.650.0005.177.000
  10Comisar debutantS.S.D.2.600.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11Comisar I AM2.800.0004.342.000
  12Comisar IM2.700.0003.841.000
  13Comisar IIM2.650.0003.508.000
  14Comisar IIIM2.600.0003.175.000
  15Comisar debutantM2.550.000-
    Audit intern
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  1Auditor - ofiţerS7.900.00011.641.000
  2Auditor - expertS5.500.0009.139.000
  3Auditor - inspectorS3.900.0007.470.000
  4Auditor - asistentS3.100.0006.637.000
    b) Funcţii specifice din serviciile publice descentralizate    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor    subordonate Ministerului Finanţelor Publice
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1.Casier trezorier IM2.650.0003.341.000
  2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM; G2.600.0002.926.000
  3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM; G2.550.000-
                    2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Ministru consilierS3.400.00013.017.000*)
  2Consilier economicS3.200.0007.095.000
  3Secretar economic IS2.900.0006.428.000
  4Secretar economic IIS2.700.0005.761.000
  5Secretar economic IIIS2.650.0005.177.000
  *)Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  1Referent transmitere IM2.700.0003.593.000
  2Referent transmitere IIM2.650.0003.258.000
  3Referent transmitere IIIM2.600.0002.926.000
  4Referent debutantM2.550.000-
             3. MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI    Funcţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1Instructor sportiv, referent sportiv; gradul ISSD2.750.0005.761.000
  2Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IISSD2.700.0005.177.000
  3Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIISSD2.650.0004.676.000
  4Instructor sportiv, referent sportiv; debutantSSD2.600.000-
                     4. MINISTERUL DE INTERNE    Funcţii specifice Arhivelor Naţionale
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Arhivist gradul I AS3.400.0008.081.000
  2Arhivist gradul IS3.100.0007.095.000
  3Arhivist gradul IIS2.850.0006.428.000
  4Arhivist gradul IIIS2.750.0005.761.000
  5Arhivist gradul IVS2.700.0005.177.000
  6Arhivist debutantS2.650.000-
  7Arhivist gradul I ASSD2.800.0007.095.000
  8Arhivist gradul ISSD2.750.0005.761.000
  9Arhivist gradul IISSD2.700.0005.177.000
  10Arhivist gradul IIISSD2.650.0004.676.000
  11Arhivist debutantSSD2.600.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  12Arhivar I AM2.800.0004.131.000
  13Arhivar IM2.750.0003.593.000
  14Arhivar IIM2.700.0003.341.000
  15Arhivar IIIM2.650.0002.926.000
  16Arhivar debutantM2.550.000-
    IV. Funcţii specifice unor organe din subordinea Ministerului        Finanţelor Publice                    OFICIUL CONCURENTEI
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1Inspector de concurenţă gradul IS3.400.0008.112.000
  2Inspector de concurenţă gradul IIS3.200.0007.095.000
  3Inspector de concurenţă gradul IIIS2.900.0006.428.000
                            *                         * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.
Anexa II a    (valabil la 01.01.2003)                       ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALĂ            Prefecturi, consilii, primării şi servicii publice din                          subordinea acestora    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate    Funcţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I AS2.850.0005.929.000
  2Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IS2.800.0005.241.000
  3Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIS2.750.0004.553.000
  4Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIIS2.700.0004.125.000
  5Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutantS2.650.000-
  6Conductor arhitect I A, referent I A, inspector I A, subinginer I ASSD2.750.0004.212.000
  7Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer ISSD2.700.0003.700.000
  8Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer IISSD2.650.0003.300.000
  9Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector; debutantSSD2.600.000-
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  10Consilier juridic gradul I AS3.400.0006.615.000
  11Consilier juridic gradul IS3.100.0005.929.000
  12Consilier juridic gradul IIS2.800.0005.241.000
  13Consilier juridic gradul IIIS2.750.0004.553.000
  14Consilier juridic gradul IVS2.700.0003.953.000
  15Consilier juridic debutantS2.650.000-
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  16Referent, inspector; I AM2.750.0003.868.000
  17Referent, inspector; IM2.700.0003.610.000
  18Referent, inspector; IIM2.650.0003.267.000
  19Referent, inspector; IIIM2.600.0003.011.000
  20Referent, inspector; debutantM2.550.000-
  21Agent agricol IM2.650.0003.180.000
  22Agent agricol IIM; G2.600.0003.011.000
  23Agent agricol IIIM; G2.550.0002.752.000
  24Agent agricol debutantM; G2.500.000-
    II. Salarii de baza pentru funcţii din aparatul prefecturilor şi al        consiliilor
                   
    1. Prefectura Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
  1Secretar general al prefecturii16.011.000
  2Secretar16.011.000
    2. Prefecturi şi consilii judeţene
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
  Categoria ICategoria II
  3Secretar general al prefecturii15.001.00013.988.000
  4Secretar15.001.00013.988.000
    3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
  Cu peste 320.000 locuitori*)Categoria
  IIIIII
  5Municipii        
    - secretar12.472.00011.293.00010.282.0009.270.000
  *)Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
  6Oraşe        
    - secretar-7.754.0006.998.0005.902.000
     
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
  Cu peste 15.000 locuitoriCategoria
  IIIIII
  între 7.001-15.000 locuitoriîntre 3.001-7.000 locuitoripână la 3.000 locuitori
  7Comune        
    - secretar5.564.0005.059.0004.638.0004.385.000
    NOTĂ:    1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face    prin hotărâre a Guvernului.    2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care, în    mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza    prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se diminuează cu 10%.                               *                            * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.
Anexa III a    (valabil la 01.01.2003)                          CONSILIUL CONCURENTEI         Salarii de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate                  specifice ale Consiliului Concurentei
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1Inspector de concurenţă gradul IS5.150.00011.680.000
  2Inspector de concurenţă gradul IIS4.650.00010.563.000
  3Inspector de concurenţă gradul IIIS4.150.0009.448.000
  4Inspector de concurenţă asistentS3.000.0006.789.000
                               *                            * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/1a    (valabil la 01.01.2003)                            SĂNĂTATE    I. Unităţi sanitare şi de asistenţa socială, altele decât cele clinice    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1Medic primarS4.144.0008.442.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S5.100.00012.662.000
  2Medic specialistS3.547.0006.045.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S4.144.0007.887.000
  3MedicS2.700.0005.299.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.264.0007.326.000
  4Medic stagiarS2.650.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.052.000-
  5Farmacist primar*)S3.547.0006.332.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S4.020.0009.767.000
  6Farmacist specialistS3.080.0005.299.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.547.0007.003.000
  7FarmacistS2.700.0004.182.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.880.0006.458.000
  8Farmacist stagiarS2.650.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.833.000-
  9Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS2.800.0006.293.000
  10Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS2.750.0004.971.000
  11Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS2.700.0004.142.000
  12Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS2.650.000-
  13Dentist principalS.S.D.2.700.0004.639.000
  14DentistS.S.D.2.650.0004.101.000
  15Dentist debutantS.S.D.2.600.000-
  16Asistent medical principal*****)S.S.D.2.700.0004.708.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S.S.D.3.100.0005.853.000
  17Asistent medical*****)S.S.D.2.650.0004.211.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S.S.D.2.850.0004.941.000
  18Asistent medical debutant*****)S.S.D.2.600.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S.S.D.2.700.000-
  19Asistent medical principal**)PL2.650.0004.639.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2.700.0005.714.000
  20Asistent medical**)PL2.600.0004.142.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2.650.0004.802.000
  21Asistent medical debutant**)PL2.550.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2.600.000-
  22Asistent medical principal**)M2.650.0004.308.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.700.0005.133.000
  23Asistent medical**)M2.600.0003.645.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.650.0004.142.000
  24Asistent medical debutant**)M2.550.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.600.000-
  25Tehnician dentar principal***)M2.650.0004.474.000
  26Tehnician dentar***)M2.600.0003.811.000
  27Tehnician dentar debutant***)M2.550.000-
  28Sora medicală principală****)M2.650.0003.975.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.700.0004.971.000
  29Sora medicală****)M2.600.0003.314.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.650.0003.645.000
  30Sora medicală debutantă****)M2.550.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.600.000-
    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.    **)Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi    educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din    profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare    auditiva, care au studii de acest nivel.    ***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile:    utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva.    ****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul    sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier,    registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor    de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social,    educator-puericultor.    *****) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist;    tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie şi    radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical    specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;    asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente    medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat,    asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet    stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele       paraclinice medico-sanitare
               
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  31Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS3.547.0006.293.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S4.020.0009.767.000
  32Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS3.080.0004.971.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.547.0007.003.000
  33Biolog, biochimist, chimist, fizicianS2.700.0004.142.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.880.0004.971.000
  34Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutantS2.650.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.833.000-
  35Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal.S2.750.0004.887.000
  36Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent socialS2.700.0004.474.000
  37Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; debutant.S2.650.000-
  38Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*)S.S.D.2.700.0004.639.000
  39Profesor C.F.M., biolog, chimist*)S.S.D.2.650.0004.101.000
  40Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*)S.S.D.2.600.000-
  C. Salarii de bază pentru personalul a uxiliar s anitar
  41Infirmieră, agent D.D.D.G2.550.0002.650.000
  42Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG2.500.000-
  43Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG2.500.0002.650.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)G2.550.0003.479.000
  44Ambulanţier**)   2.600.0003.645.000
  45Şofer autosanitară I***)   2.600.0003.314.000
  46Şofer autosanitară II***)   2.550.0002.982.000
  47Şofer autosanitară III***)   2.500.0002.650.000
    *) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi    cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învăţământul    superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi    sau de 3-4 ani învăţământ seral ori fără frecventa.    **) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile    de încadrare pentru funcţia de sofer autosanitara I, poseda diploma de    absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii    nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de sofer autosanitara I.    ***) Se aplica nivelurile I şi II pentru salarizarea soferilor    autosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene, respectiv al    municipiului Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, soferilor    autosanitarelor din alte unităţi sanitare.    II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale*1)    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  1Medic primarS4.728.00010.214.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S5.675.00013.966.000
  2Medic specialistS4.144.0007.947.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S4.728.0009.603.000
  3Medic rezident anul VI-VIIS5.915.000-
  4Medic rezident anul IV-VS5.529.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S6.172.000-
  5Medic rezident anul IIIS4.886.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S5.529.000-
  6Medic rezident anul IIS4.244.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S4.886.000-
  7Medic rezident anul IS3.600.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S4.244.000-
  8Farmacist primar*)S3.547.0008.277.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S4.375.00010.678.000
  9Farmacist specialistS2.957.0006.622.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.312.0008.526.000
  10Farmacist rezident anul IIIS4.244.000-
  11Farmacist rezident anul IIS3.858.000-
  12Farmacist rezident anul IS3.472.000-
  13Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS2.800.0008.277.000
  14Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS2.700.0006.622.000
  15Asistent medical principal****)SSD2.700.0006.196.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)SSD3.160.0007.591.000
  16Asistent medical****)SSD2.650.0005.533.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)SSD2.750.0006.099.000
  17Asistent medical principal**)PL2.650.0006.126.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL3.150.0007.452.000
  18Asistent medical**)PL2.600.0005.465.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2.700.0005.961.000
  19Asistent medical principal**)M2.650.0005.299.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.933.0006.622.000
  20Asistent medical**)M2.600.0004.802.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.650.0005.299.000
  21Soră medicală principală***)M2.650.0004.802.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.750.0006.126.000
  22Soră medicală***)M2.600.0004.142.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.650.0004.802.000
    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele       paraclinice medico-sanitare
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  23Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS3.547.0008.277.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S4.375.00010.678.000
  24Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS2.957.0006.622.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.312.0008.526.000
  25Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principalS2.750.0007.947.000
  26Profesor C.F.M. principalS.S.D.2.700.0006.126.000
    *1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din    unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este    confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-12 şi    lit. B nr. crt. 23-25.    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde şi salariul de baza mai    mare, prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului    nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica şi medicina    legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie.    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.    **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi    educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din    profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi    protezare auditiva, care au studii de acest nivel.    ***) Se aplica şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu    sanitar.    ****) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist;    tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie şi    radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical    specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;    asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente    medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar    specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist    pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au    studii de acest nivel.    NOTĂ:    1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II şi    sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevăzut    la art. 8 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu modificările    şi completările ulterioare.    2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul)    de igiena radiatiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate    publică, din centrele universitare, care îşi desfăşoară activitatea şi    în unităţi sanitare clinice, se stabileşte pe baza salariilor de baza    din cap. II "Unităţi clinice, institute şi centre medicale" - litera B.                               *                            * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr.154/1998.
Anexa IV/2a    (valabil la 01.01.2003)                              CERCETARE    UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din activitatea de    cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Cercetător ştiinţific principal gradul IS3.934.00011.974.000
  2Cercetător ştiinţific principal gradul IIS3.150.00011.202.000
  3Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS2.800.0008.735.000
  4Cercetător ştiinţificS2.750.0006.753.000
    b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
  5Asistent de cercetare ştiinţificăS2.700.0005.313.000
  6Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS2.650.000-
    c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
  7Asistent IM2.700.0004.247.000
  8Asistent IIM2.650.0003.615.000
  9Asistent IIIM2.600.0003.346.000
  10Asistent stagiarM2.550.000-
    NOTĂ:    Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1-4, utilizate în unităţile de    cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile    didactice din învăţământul superior, după cum urmează: cercetator    ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator    ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetator    ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrări (lector universitar)    şi cercetator ştiinţific cu asistent universitar.                               *                            * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/3a    (valabil la 01.01.2003)                             CULTURA                         UNITĂŢI DE CULTURA    I. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale,       muzicale şi de cinematografie
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concertmaistru*), artist instrumentist I;S    
      gradul I   2.900.0007.450.000
      gradul II   2.850.0005.547.000
      gradul III   2.800.0004.970.000
      gradul IV   2.750.0004.389.000
      gradul V   2.700.0004.059.000
      debutant   2.650.000-
  2Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic;S    
      gradul I   2.750.0006.127.000
      gradul II   2.700.0005.133.000
      gradul III   2.650.0004.389.000
  3Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă;S    
      gradul I   2.850.0005.547.000
      gradul II   2.800.0004.970.000
      gradul III   2.750.0004.389.000
      gradul IV   2.700.0004.059.000
      debutant   2.650.000-
  4Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S    
      gradul I   2.800.0004.722.000
      gradul II   2.750.0004.307.000
      gradul III   2.700.0004.059.000
      debutant   2.650.000-
------*) La salarizarea funcţiei de concertmaistru se utilizează gradele profesionale I, II şi III.
               
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  5Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;      
      I   2.700.0004.059.000
      II   2.650.0003.478.000
      III   2.600.0003.066.000
      debutant   2.550.000-
  6Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;      
      I   2.700.0004.059.000
      II   2.650.0003.478.000
      III   2.600.0003.066.000
      debutant   2.550.000-
  7Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);      
      I   2.800.0004.970.000
      II   2.750.0004.389.000
      III   2.700.0004.059.000
      IV   2.650.0003.478.000
      V   2.600.0003.151.000
      debutant   2.550.000-
  8Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;      
      I   2.700.0003.561.000
      II   2.650.0003.314.000
      III   2.600.0002.981.000
      debutant   2.550.000-
  9Regizor scenă (culise), secretar platou;M    
      I   2.700.0003.561.000
      II   2.650.0003.314.000
      III   2.600.0002.981.000
      debutant   2.550.000-
  10Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM; G2.500.0002.817.000
    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
  11Muncitor calificatI   2.750.0003.520.000
      II   2.700.0003.314.000
      III   2.650.0003.066.000
      IV   2.600.0002.817.000
      V   2.550.0002.650.000
      VI   2.500.0002.600.000
    II. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din presa, edituri,        informare documentara
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;S    
      gradul I   2.800.0004.970.000
      gradul II   2.750.0004.389.000
      gradul III   2.700.0004.059.000
      debutant   2.650.000-
  2Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);S    
      gradul I*)   2.800.0004.802.000
      gradul II   2.750.0004.307.000
      gradul III   2.700.0003.975.000
      debutant   2.650.000-
  3Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;S    
      gradul I   2.800.0004.722.000
      gradul II   2.750.0004.307.000
      gradul III   2.700.0004.059.000
      debutant   2.650.000-
  4Redactor, secretar de redacţie;S.S.D.    
      gradul I   2.750.0004.389.000
      gradul II   2.700.0004.059.000
      gradul III   2.650.0003.478.000
      debutant   2.600.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  5Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M    
      treapta I A   2.700.0004.059.000
      treapta I   2.650.0003.561.000
      treapta II   2.600.0003.314.000
      debutant   2.550.000-
  6Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M; G    
      treapta I   2.700.0003.478.000
      treapta II   2.650.0003.066.000
      treapta III   2.600.0002.817.000
      debutant   2.550.000-
    *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator       (publicaţii, editura).    III. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din muzee         şi biblioteci    Funcţii de execuţie
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar;S    
      gradul I A   2.800.0006.623.000
      gradul I   2.750.0004.553.000
      gradul II   2.700.0004.142.000
      debutant   2.650.000-
  2Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist;S.S.D.    
      gradul I   2.750.0004.970.000
      gradul II   2.700.0004.059.000
      gradul III   2.650.0003.478.000
      debutant   2.600.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  3Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală;M    
      treapta I   2.700.0004.059.000
      treapta II   2.650.0003.561.000
      treapta III   2.600.0003.314.000
      debutant   2.550.000-
  4BibliotecarM    
      treapta I A   2.700.0004.059.000
      treapta I   2.650.0003.561.000
      treapta II   2.600.0003.314.000
      debutant   2.550.000-
  5Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM; G2.550.0002.817.000
    *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi încadraţi       şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.    IV. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din case de cultura,        cămine culturale şi alte instituţii de cultura
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Referent;S    
      gradul I   2.800.0004.722.000
      gradul II   2.750.0004.307.000
      gradul III   2.700.0004.059.000
      debutant   2.650.000-
  2Referent;S.S.D.    
      gradul I   2.750.0004.389.000
      gradul II   2.700.0004.059.000
      gradul III   2.650.0003.478.000
      debutant   2.600.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  3Referent;      
      treapta I A   2.700.0004.059.000
      treapta I   2.650.0003.561.000
      treapta II   2.600.0003.314.000
      debutant   2.550.000-
    NOTĂ:    1. Persoanele încadrate în unităţile de cultura, care au rezultate    valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, cu    aprobarea nominală a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de    specialitate fără a avea studiile necesare postului.    2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, operelor    naţionale, muzeelor naţionale, bibliotecilor naţionale şi ai Bibliotecii    Academiei Române, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucureşti,    pentru activitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste    instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii    aprobat prin bugetul de stat.                            *                         * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/4a    (valabil la 01.01.2003)                        CULTE        Salarii de baza pentru personalul clerical*)    Funcţii de execuţie
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1Preot      
      gradul IS2.800.0005.960.000
      gradul IIS2.750.0004.970.000
      definitivS2.700.0004.472.000
      debutantS2.650.000-
  2Preot      
      gradul IM2.650.0004.307.000
      definitivM2.600.0004.142.000
      debutantM2.550.000-
    *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile       bugetare.    Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre    a Guvernului.    Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea    funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.                                *                             * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/5a    (valabil la 01.01.2003)                            SPORT                      UNITĂŢI SPORTIVE    I. Salariul de baza pentru funcţiile de specialitate din federaţii       sportive
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I A   2.800.0006.173.000
  2Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I   2.750.0005.280.000
  3Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II   2.700.0004.712.000
  4Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I   2.650.0004.307.000
  5Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II   2.600.0003.983.000
  6Instructor sportiv debutant   2.550.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  7Instructor sportiv I, referent I   2.700.0003.983.000
  8Instructor sportiv II, referent II   2.650.0003.575.000
  9Instructor sportiv III, referent III   2.600.0003.331.000
  10Instructor sportiv debutant   2.550.000-
    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc    prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.    **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului    tineretului şi sportului.     II. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi         sportive
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - lei -
  minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
  1Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I   2.800.0004.875.000
  2Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II   2.750.0004.307.000
  3Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III   2.700.0003.983.000
  4Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV   2.650.0003.659.000
  5Antrenor categoria V   2.600.0003.331.000
  6Antrenor debutant, referent sportiv debutant   2.550.000-
    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc    prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.    **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.                                   *                                * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/6a    (valabil la 01.01.2003)                      AUTORITATEA VAMALĂ                 DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate                          CAPITOLUL I                       Aparatul central
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Expert vamalS4.646.00010.881.000
  2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I AS3.954.0009.257.000
  3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS3.676.0008.610.000
  4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS3.399.0007.959.000
  5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS3.123.0007.309.000
  6Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS3.082.0006.660.000
  7Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS3.031.000-
  8Referent gradul IS.S.D.3.190.0007.472.000
  9Referent gradul IIS.S.D.2.915.0006.822.000
  10Referent gradul IIIS.S.D.2.858.0006.173.000
  11Referent debutantS.S.D.2.814.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  12Referent I AM2.983.0006.985.000
  13Referent IM2.750.0006.336.000
  14Referent IIM2.700.0005.686.000
  15Referent IIIM2.650.0005.038.000
  16Referent IVM2.600.0004.387.000
  17Referent debutantM2.550.000-
(valabil la 01.01.2003)                               CAPITOLUL II                             Direcţia Generală a Vamilor    Direcţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru                           zonele vamale speciale         Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Expert vamalS5.547.00012.178.000
  2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I AS4.716.00011.044.000
  3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS4.438.00010.394.000
  4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS4.092.0009.582.000
  5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS3.745.0008.771.000
  6Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS3.684.0007.959.000
  7Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS3.634.000-
  8Referent gradul I S.S.D.   3.884.0009.095.000
  9Referent gradul II S.S.D.   3.538.0008.283.000
  10Referent gradul III S.S.D.   3.458.0007.472.000
  11Referent debutant S.S.D.   3.407.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  12Referent I AM3.676.0008.610.000
  13Referent IM3.329.0007.798.000
  14Referent IIM3.051.0007.147.000
  15Referent IIIM2.750.0006.498.000
  16Referent IVM2.600.0005.847.000
  17Referent debutantM2.550.000-
                           CAPITOLUL III                       Direcţia regionala vamală               Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Expert vamalS4.092.0009.582.000
  2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I AS3.684.0007.959.000
  3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS3.123.0007.309.000
  4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS2.750.0006.498.000
  5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS2.700.0005.847.000
  6Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS2.650.000-
  7Referent gradul IS.S.D.2.750.0006.336.000
  8Referent gradul IIS.S.D.2.700.0005.686.000
  9Referent gradul IIIS.S.D.2.650.0005.199.000
  10Referent debutantS.S.D.2.600.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11Referent I AM2.750.0005.686.000
  12Referent IM2.700.0005.199.000
  13Referent IIM2.650.0004.712.000
  14Referent IIIM2.600.0004.063.000
  15Referent debutantM2.550.000-
                             CAPITOLUL IV                              Birouri vamale                Salarii de baza pentru activitatea de specialitate               A. Funcţii de execuţie de categoria A
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Expert vamalS sau Şcoală vamală3.676.0008.610.000
  2Inspector vamal principalS sau Şcoală vamală2.982.0006.985.000
  3Inspector vamal gradul IS sau Şcoală vamală2.800.0006.336.000
  4Inspector vamal gradul IIS sau Şcoală vamală2.750.0005.686.000
  5Inspector vamal gradul IIIS sau Şcoală vamală2.700.0005.038.000
  6Inspector vamal debutantS sau Şcoală vamală2.650.000-
  7Inspector vamalŞcoală vamală sau SSD2.750.0005.766.000
  8Controlor vamal gradul IŞcoală vamală sau SSD2.700.0005.038.000
  9Controlor vamal gradul IIŞcoală vamală sau SSD2.650.0004.387.000
  10Agent vamal debutantŞcoală vamală sau SSD2.600.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11Controlor vamal IM2.700.0005.199.000
  12Controlor vamal IIM2.650.0004.712.000
  13Controlor vamal IIIM2.600.0004.063.000
  14Controlor vamal debutantM2.550.000-
    B. Funcţii de execuţie de categoria B
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Inspector pentru datoria vamală principalS2.982.0006.985.000
  2Inspector pentru datoria vamală gradul IS2.800.0006.336.000
  3Inspector pentru datoria vamală gradul IIS2.750.0005.686.000
  4Inspector pentru datoria vamală gradul IIIS2.700.0005.038.000
  5Inspector pentru datoria vamală debutantS2.650.000-
  6Inspector pentru datoria vamalăŞcoală vamală sau SSD2.750.0005.766.000
  7Controlor pentru datoria vamală gradul IŞcoală vamală sau SSD2.700.0005.038.000
  8Controlor pentru datoria vamală gradul IIŞcoală vamală sau SSD2.650.0004.387.000
  9Controlor pentru datoria vamală debutantŞcoală vamală sau SSD2.600.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10Controlor pentru datoria vamală IM2.700.0005.199.000
  11Controlor pentru datoria vamală IIM2.650.0004.712.000
  12Controlor pentru datoria vamală IIIM2.600.0004.063.000
  13Controlor pentru datoria vamală debutantM2.550.000-
* * * Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/7 la Legea nr.154/1998.
Anexa IV/7a(valabil la 01.01.2003)                             NAVIGAŢIE                UNITĂŢI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI             Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  1Comandant instructorS2.800.0006.498.000
  2Şef mecanic instructorS2.750.0004.712.000
    a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
  3ComandantS2.800.0005.930.000
  4Şef mecanicS2.750.0004.794.000
  5Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electricianS2.700.0004.063.000
  6Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS2.700.0003.821.000
  7Ofiţer aspirantS2.650.000-
    b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
  8Căpitan dragorM2.650.0003.983.000
  9CăpitanM2.650.0003.659.000
  10Şef mecanicM2.650.0003.575.000
  11Dragor-şefM2.650.0003.496.000
  12Ofiţer punteM2.600.0003.331.000
  13Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM2.600.0003.252.000
  14DragorM2.550.0003.010.000
  15Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM2.550.000-
    c) Funcţii de execuţie comune pe nave
  16Şef staţie RTGM2.650.0003.496.000
  17Ofiţer RTG IM2.600.0003.170.000
  18Ofiţer RTG IIM2.550.0002.926.000
  19Şef echipaj   2.550.0003.413.000
  20Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   2.500.0003.170.000
  21Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   2.500.0003.010.000
  22Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   2.500.000-
  23Scafandru autonom   2.600.0003.821.000
  24Scafandru greu   2.550.0003.496.000
  25Scafandru debutant   2.500.000-
    d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
    - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
  26Căpitan de port specialistS2.750.0004.794.000
  27Căpitan de port gradul IS2.700.0004.035.000
    - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
  28Căpitan de port gradul IIM2.600.0003.659.000
  29Ofiţer de port gradul IM2.650.0003.496.000
  30Ofiţer de port gradul IIM2.600.0003.170.000
  31Ofiţer de port debutantM2.550.000-
Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexa, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare,x x xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/8 la Legea nr.154/1998.
Anexa IV/8a(valabil la 01.01.2003)                            AGRICULTURA  LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR, PENTRU   CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL  ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL  PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU  CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE  JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI       ALIMENTAŢIE, DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE           Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expertS2.850.0006.498.000
  2Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IS2.800.0004.549.000
  3Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIS2.750.0003.983.000
  4Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIIS2.700.0003.821.000
  5Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutantS2.650.000-
  6Medic primar veterinar**)S2.850.0007.309.000
  7Medic veterinar gradul IS2.800.0005.199.000
  8Medic veterinar gradul IIS2.750.0004.549.000
  9Medic veterinar gradul IIIS2.700.0003.821.000
  10Medic veterinar debutantS2.650.000-
  11Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IS.S.D.2.750.0004.549.000
  12Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIS.S.D.2.700.0003.659.000
  13Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIIS.S.D.2.650.0003.413.000
  14Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantS.S.D.2.600.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  15Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I AM2.700.0003.901.000
  16Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM2.650.0003.331.000
  17Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM2.600.0003.010.000
  18Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM2.550.000-
  19.Asistent veterinar I, tehnician veterinar I AM2.700.0003.901.000
  20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM2.650.0003.496.000
  21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM2.600.0003.170.000
  22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM2.550.000-
  23.Agent veterinar IŞcoală profesională2.600.0003.010.000
  24.Agent veterinar IIŞcoală profesională2.550.0002.683.000
  25.Agent veterinar debutantŞcoală profesională2.500.000-
──────────────*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie,horticultura,zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.**) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/9 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/9a(valabil la 01.01.2003)                   OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI         Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Inginer cadastru gradul I AS2.850.0006.498.000
  2Inginer cadastru gradul IS2.800.0004.549.000
  3Inginer cadastru gradul IIS2.750.0004.144.000
  4Inginer cadastru gradul IIIS2.700.0003.821.000
  5Inginer cadastru debutantS2.650.000-
  6Subinginer cadastru IS.S.D.2.750.0004.549.000
  7Subinginer cadastru IIS.S.D.2.700.0003.901.000
  8Subinginer cadastru IIIS.S.D.2.650.0003.413.000
  9Subinginer cadastru debutantS.S.D.2.600.000-
           
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10Tehnician cadastru I AM2.700.0003.901.000
  11Tehnician cadastru IM2.650.0003.331.000
  12Tehnician cadastru IIM2.600.0003.010.000
  13Tehnician cadastru debutantM2.550.000-
  14Operator cadastru IM; G2.650.0003.010.000
  15Operator cadastru IIM; G2.600.0002.683.000
  16Operator cadastru debutantM; G2.550.000-
xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/10 la Legea nr.154/1998.
Anexa IV/10a(valabil la 01.01.2003)                             PROTECŢIA MEDIULUI         AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVATIEI                        BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"             Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Inspector de specialitate expert, inginer expert*)S2.850.0006.498.000
  2Inspector de specialitate, inginer*); gradul IS2.800.0004.549.000
  3Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIS2.750.0003.983.000
  4Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIIS2.700.0003.821.000
  5Inspector, inginer*); debutantS2.650.000-
  6Subinginer IS.S.D.2.750.0004.549.000
  7Subinginer IIS.S.D.2.700.0003.659.000
  8Subinginer IIIS.S.D.2.650.0003.413.000
  9Subinginer debutantS.S.D.2.600.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10Tehnician, observator condiţii mediu; I A**)M2.700.0003.901.000
  11Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M2.650.0003.331.000
  12Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M2.600.0003.010.000
  13Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M2.550.000-
────────────────*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.**) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/11 la Legea nr.154/1998.
Anexa IV/11a(valabil la 01.01.2003)                           AVIAŢIA SPORTIVA                          AEROCLUBUL ROMÂNIEI       I. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate        1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist                          Funcţii de execuţie
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - lei -
  minimmaxim
  1Personal navigant şi tehnic navigant profesionist      
      clasa I   2.800.0006.498.000
      clasa a II-a   2.750.0004.633.000
      clasa a III-a   2.700.0004.062.000
      clasa a IV-a   2.650.0003.821.000
      clasa a V-a   2.600.000-
 *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin     ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei                  2. Personal tehnic aeronautic
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
  1Inginer de aviaţieS    
      clasa I   2.850.0006.498.000
      clasa a II-a   2.800.0004.633.000
      clasa a III-a   2.750.0004.062.000
      clasa a IV-a   2.700.0003.821.000
      debutant   2.650.000-
  2Tehnician de aviaţieM    
      clasa I   2.750.0003.901.000
      clasa a II-a   2.700.0003.575.000
      clasa a III-a   2.650.0003.252.000
      clasa a IV-a   2.600.0003.010.000
      debutant   2.550.000-
  3Mecanic de aviaţieŞcoala tehnică de aviaţie sau echivalentă    
      clasa I2.800.0004.144.000
      clasa a II-a2.750.0003.575.000
      clasa a III-a2.700.0003.170.000
      clasa a IV-a   2.600.0003.010.000
      debutant   2.550.000-
  4Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism, etc.)M; Şcoală profesională    
      clasa I2.750.0003.901.000
      clasa a II-a   2.700.0003.413.000
      clasa a III-a   2.650.0003.170.000
      clasa a IV-a   2.600.0003.010.000
      debutant   2.550.000-
  5Maistru de aviaţieŞcoală de maiştri aviaţie    
      clasa I2.700.0004.224.000
      clasa a II-a2.650.0003.901.000
      clasa a III-a2.600.0003.331.000
             3. Personal operativ aeronautic                 Funcţii de execuţie
               
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Meteorolog aeronautic specialistS    
      gradul I   2.850.0006.498.000
      gradul II   2.800.0004.633.000
      gradul III   2.750.0004.063.000
      gradul IV   2.700.0003.821.000
      debutant   2.650.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  2Meteorolog aeronauticM+curs de calificare    
      I2.650.0003.496.000
      II   2.600.0003.170.000
      debutant   2.550.000-
  3Controlor trafic dirijareM+curs de calificare    
      I2.650.0003.901.000
      II   2.600.0003.496.000
      III   2.550.0003.170.000
  4Controlor trafic operaţiuni auxiliareM+curs de calificare    
      I2.700.0003.575.000
      II   2.650.0003.252.000
      III   2.600.0003.010.000
      debutant   2.550.000-
NOTA1 Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.2 În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/12 la Legea nr.154/1998.
Anexa V/1a(valabil la 01.01.2003)            FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE             CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE,              FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE               CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1-IV/11 ŞI DIN UNITĂŢILE                                 DE ÎNVĂŢĂMÂNT         I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I, inginer, economist; specialist I AS2.850.0005.624.000
  2Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul IS2.800.0004.499.000
  3Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul IIS2.750.0004.183.000
  4Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul IIIS2.700.0003.868.000
  5Referent, inspector, inginer, economist; debutantS2.650.000-
  6Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; ISSD2.750.0004.219.000
  7Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IISSD2.700.0003.903.000
  8Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IIISSD2.650.0003.482.000
  9Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutantSSD2.600.000-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  10Consilier juridic gradul I AS2.850.0005.624.000
  11Consilier juridic gradul IS2.800.0004.499.000
  12Consilier juridic gradul IIS2.750.0004.183.000
  13Consilier juridic gradul IIIS2.700.0003.868.000
  14Consilier juridic debutantS2.650.000-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  15Tehnician, merceolog, contabil, referent; I AM2.750.0003.482.000
  16Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM2.700.0003.233.000
  17Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM2.650.0002.921.000
  18Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM2.600.0002.675.000
  19Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM2.550.000-
        II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară                  Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Expert-consultant I AS2.800.0005.624.000
  2Expert-consultant IS2.750.0004.922.000
  3Expert-consultant IIS2.700.0004.360.000
       III Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie                şi centre de calificare şi recalificare           Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Expert gradul IS2.800.0004.922.000
  2Expert gradul IIS2.750.0004.219.000
  3Expert gradul IIIS2.700.0003.868.000
  4Expert debutantS2.650.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  5Instructor IM2.700.0003.868.000
  6Instructor IIM2.650.0003.307.000
  7Instructor IIIM2.600.0003.025.000
  8Instructor debutantM2.550.000-
  NOTA  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică şi funcţiilor de   specialitate din şcoala populara de arta.                         IV. Proiectare            Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Proiectant gradul IS2.850.0005.485.000
  2Proiectant gradul IIS2.800.0004.782.000
  3Proiectant gradul IIIS2.750.0004.148.000
  4Proiectant gradul IVS2.700.0003.798.000
  5Proiectant debutantS2.650.000-
  6Subinginer cartograf IS.S.D.2.750.0004.219.000
  7Subinginer cartograf IIS.S.D.2.700.0003.868.000
  8Subinginer cartograf IIIS.S.D.2.650.0003.377.000
  9Subinginer cartograf debutantS.S.D.2.600.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10Tehnician proiectant IM2.700.0003.868.000
  11Tehnician proiectant II*)M2.650.0003.307.000
  12Tehnician proiectant III*)M2.600.0003.025.000
  13Tehnician proiectant debutant*)M2.550.000-
 *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta funcţie se utilizează şi la     funcţia de desenator tehnic cartograf.                           V. Unităţi de informatica              Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Analist, programator, inginer de sistem; I AS2.900.0005.624.000
  2Analist, programator, inginer de sistem; IS2.850.0005.343.000
  3Analist, programator, inginer de sistem; IIS2.800.0004.782.000
  4Analist, programator, inginer de sistem; IIIS2.750.0004.148.000
  5Analist, programator, inginer de sistem; IVS2.700.0003.798.000
  6Analist, programator, inginer de sistem; debutantS2.650.000-
  7Informatician, conductor tehnic; ISSD2.750.0004.219.000
  8Informatician, conductor tehnic; IISSD2.700.0003.868.000
  9Informatician, conductor tehnic; IIISSD2.650.0003.377.000
  10Informatician, conductor tehnic; debutantSSD2.600.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11Analist (programator) ajutor I AM2.750.0003.868.000
  12Analist (programator) ajutor IM2.700.0003.586.000
  13Analist (programator) ajutor IIM2.650.0003.235.000
  14Analist (programator) ajutor IIIM2.600.0002.956.000
  15Analist (programator) debutantM2.550.000-
  16Operator, controlor date; IM2.750.0003.586.000
  17Operator, controlor date; IIM2.700.0003.235.000
  18Operator, controlor date; IIIM2.650.0002.956.000
  19Operator, controlor date; IVM2.600.0002.700.000
  20Operator, controlor date; debutantM2.550.000-
x x x Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VIII/1 la Legea nr. 154/1998.
Anexa V/2a(valabil la 01.01.2003)                   ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR            Salarii de baza pentru personalul din activitatea de             secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii                               şi de deservire*1)               Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1Stenodactilograf I A*)M2.700.0003.688.000
  2Stenodactilograf IM2.650.0003.124.000
  3Stenodactilograf IIM2.600.0002.862.000
  4Stenodactilograf debutantM2.550.000-
  5Secretar-dactilograf, dactilograf; I A*)M2.650.0003.462.000
  6Secretar-dactilograf, dactilograf; IM; G2.600.0003.051.000
  7Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM; G2.550.0002.784.000
  8Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM; G2.500.000  
  9Secretar, secretar-dactilograf; I**)M; G2.600.0002.936.000
  10Secretar, secretar-dactilograf; II**)M; G2.550.0002.675.000
  11Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)M; G2.500.000  
  12Administrator IM2.650.0003.725.000
  13Administrator IIM2.600.0003.386.000
  14Administrator IIIM2.550.0003.051.000
  15Şef depozit IM2.600.0003.352.000
  16Şef depozit IIM2.550.0003.051.000
  17Casier, magaziner; IM2.600.0003.274.000
  18Casier, magaziner; IIM; G2.550.0002.936.000
  19Casier, magaziner; debutantM; G2.500.000  
  20Funcţionar, arhivar; IM2.700.0003.201.000
  21Funcţionar, arhivar; IIM2.650.0002.936.000
  22Funcţionar, arhivar; IIIM2.600.0002.675.000
  23Funcţionar, arhivar; debutantM2.550.000  
  24Şef formaţie pază, pompieri   2.500.0002.936.000
  25Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   2.550.0002.650.000
  26Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   2.500.0002.600.000
  27Maistru I   2.600.0003.614.000
  28Maistru II   2.550.0003.352.000
  29Şofer I A***)   2.650.0004.214.000
  30Şofer I***)   2.600.0003.688.000
  31Şofer II****)   2.550.0003.537.000
  32Muncitor calificat I   2.800.0003.537.000
  33Muncitor calificat II   2.750.0003.352.000
  34Muncitor calificat III   2.700.0003.124.000
  35Muncitor calificat IV   2.650.0002.936.000
  36Muncitor calificat V   2.600.0002.711.000
  37Muncitor calificat VI   2.550.0002.650.000
  38Muncitor necalificat   2.500.0002.600.000
*1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.*) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare.***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte institutii centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu.****) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul comun.NOTAÎn unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea soferilor se face ţinând seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborata de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.x x xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VIII/2 la Legea nr.154/1998.
Anexa VI/1a(valabil la 01.01,2003)                        INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE
       
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
  limita maximă
  1Director general, inspector de stat şef55
  2Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct50
  3Director, inspector-şef50
  4Director adjunct, inspector şef adjunct40
  5Contabil şef40
  6Inginer şef40
  7Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios30
  8Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu25
  9Şef formaţie muncitori15
Anexa VI/2a(valabil la 01.01.2003)                    INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE
             
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  limita maximă
    A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliul Legislativ, Avocatului Poporului şi Curţii de Conturi  
  1Şef departament, director general55
  2Director, şef sector, şef compartiment50
  3Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment adjunct40
  4Şef serviciu, şef secţie30
  5Şef birou, şef oficiu, şef atelier25
    B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unităţile teritoriale de specialitate din subordinea acestora  
    a) aparatul propriu  
    1. Ministerul Finanţelor Publice  
    1.1. Garda Financiară - aparatul central  
  1Comisar general adjunct50
  2Comisar şef divizie30
    2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării  
  Nr. crt.Funcţia*)Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  minimmaxim
  1Inspector general4555
  2Inspector principal de specialitate4550
    *) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  limita maximă
    b) servicii publice descentralizate  
    1. Ministerul Finanţelor Publice  
    1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial  
  1Comisar şef secţie40
  2Comisar şef secţie adjunct30
  3Comisar şef secţie divizie25
    1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice  
    - Administraţia finanţelor publice a municipiului  
  1Director administraţie financiară40
  2Director adjunct administraţie financiară30
    - Administraţia finanţelor publice a oraşului  
  3Şef administraţie30
    - Administraţia finanţelor publice a comunei  
  4Şef administraţie25
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  minimmaxim
    2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării 2.1 Inspectoratul şcolar*)  
  1Inspector şcolar general4555
  2Inspector solar general adjunct3545
  3Inspector şcolar de specialitate3040
  4Inspector şcolar2530
    *) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  limita maximă
    3. Ministerul Sănătăţii şi Familiei  
    3.1. Direcţia de sănătate publică  
    Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază  
  1Medic inspector25
  2Farmacist inspector25
    c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi serviciile publice din subordinea acesteia  
    1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi la sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale
    1.1. La nivel de judeţ, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de categoria I
  1Şef departament*), arhitect şef**)55
  2Arhitect - şef adjunct***)50
  3Şef filială, şef corp control comercial I30
  4Şef corp control comercial II25
    1.2. La nivel de municipii, altele decât cele de categoria I şi la oraş
  1Şef corp control comercial I, arhitect - şef****)30
  2Şef corp control comercial II25
    1.3. La nivel de comună
  1Şef percepţie25
  2Şef birou15
    1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
  1Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii*****)15
    *) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    **) Se utilizează la nivel de judeţ, la Primăria Municipiului Bucureşti, la sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate categoriile.
    ***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti
    ****) Se utilizează la oraşe.
    *****) Se utilizează la comune.
    d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de specialitate  
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  limita maximă
    1. Ministerul Culturii şi Cultelor  
    1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională  
  1Redactor - şef40
  2Redactor - şef adjunct30
  3Şef redacţie, secretar general de redacţie25
    1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază  
  1Artiştii lirici operă, artiştii lirici, coriştii operă, coriştii, balerinii, artiştii instrumentişti, instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoară activitate solistică.10
  2Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care desfăşoară activitate de şef de partidă.10
    2. Ministerul Sănătăţii şi Familiei  
    2.1. Unităţi sanitare  
    2.1.1. Funcţiile de conducere medico - sanitare  
  1Medic (farmacist) director50
  2Medic (farmacist) director adjunct40
  3Medic şef (policlinică, staţie salvare, centru transfuzie sanguină şi altele similare)40
  4Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog, şef secţie, şef laborator şi altele similare)25
  5Asistent medical şef25
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  limita maximă
    2.1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază  
  1Farmacist şef serviciu15
  2Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune10
  3Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef10
  4Spălătoreasă cu gestiune; Şef echipă7
    2.1.3. Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază  
  1Membrii comisiilor de avizare medico - legală şi comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicalecel mult 25 % în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite
    3. Ministerul Tineretului şi Sportului  
    3.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive  
  1Preşedinte federaţie30
  2Secretar general federaţie25
    3.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive  
    3.2.1. Cluburi  
  1Preşedinte club20
  2Vicepreşedinte club10
    3.2.2. Complex sportiv  
  1Şef complex sportiv10
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  limita maximă
    4. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei  
    4. 1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi  
    Funcţiile de conducere din unităţile navale şi căpităniile de porturi  
  1Căpitan şef port20
  2Şef grup scafandri10
    4.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, se acordă o indemnizaţie de 15.000 lei/oră de scufundare.  
    4.3. Aviaţie sportivă  
    4.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor  
  1Comandant detaşament zbor50
  2Comandant aeroclub teritorial50
  3Comandant adjunct aeroclub teritorial30
  4Şef sector zbor aeroclub teritorial15
    4.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic aeronautice  
  1Şef grupă lucrări - reparaţii (LR)30
  2Şef sector tehnic15
    4.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice  
  1Director zbor40
  2Director tehnic40
  3Şef serviciu informare zbor - meteo - navigaţie30
    4.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic, navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României  
    Activitatea pentru care se acordă:Indemnizaţia până la:
  1Misiuni prevăzute în Codul aerian14.000 lei/oră de zbor
  2Misiuni prevăzute în Codul aerian9.000 lei/start
  3Salturi cu paraşuta51.000 lei/salt
  4Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări8.000 lei/aterizare
    NOTĂ:  1. Indemnizaţia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltă      acrobatie aeriană va fi echivalata, astfel :
     
  1 oră zbor acrobaţie= 2 ore zbor normal
  1 oră zbor înaltă acrobaţie= 4 ore zbor normal
  Zborul în formaţie este echivalent cu zborul de înaltă acrobaţie.
  2. Indemnizaţia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnic     navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie     baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport     cu acesta .  3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare      pe funcţii şi misiuni, în limitele prevăzute, precum şi majorarea cu      până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se executa în condiţii      deosebite se stabilesc de către Aeroclubul României.
       
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
  limita maximă
    5. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  
    5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică  
  1Şef oficiu*), inspector şef*)40
  2Şef staţie, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie30
    *) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz.
    5.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza, care fac parte din salariul de bază:
    - Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute în Anexa nr. IV/8 la prezenta ordonanţă, autorizaţi să exercite atribuţii de inspector al poliţiei sanitar veterinare.10% din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite
    Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul care îl autorizează.
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  limita maximă
    6. Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului  
    6.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică  
  1Inspector şef*)40
    *) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului.
    7. Academia Română  
    7.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare.  
  1Director institut50
  2Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut40
  3Secretar ştiinţific, director centru30
    8. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale  
    8.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare  
  1Director centru de perfecţionare30
  2Director adjunct centru de perfecţionare25
  3Director centru de calificare şi recalificare30
  4Şef centru de calificare15
       
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  limita maximă
    C. Autoritatea vamală  
  1Şef birou vamal30
  2Şef adjunct birou vamal25
  3Şef tură, şef sector20
Anexa VII/1a    (valabil la 01.01.2003)                       FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE          Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii     publice, alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României
       
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei -
    Preşedinţia României  
  1Preşedintele României42.764.000
    Parlamentul României  
  2Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor39.459.000
  3Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor36.349.000
  4Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor34.211.000
  5Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor34.211.000
  6Preşedinţii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor34.211.000
  7Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor32.073.000
  8Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor31.684.000
  9Senatori, deputaţi31.295.000
    Primării şi consilii  
  10Primar general al Capitalei29.935.000
  11Viceprimar al Capitalei27.019.000
  12Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I)28.768.000
  13Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II)27.019.000
  14Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria I)25.853.000
  15Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria II)24.103.000
  16Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)25.270.000
  17Primar de municipiu (categoria I)23.520.000
  18Primar de municipiu (categoria II)21.576.000
  19Primar de municipiu (categoria III)19.827.000
  20Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)22.160.000
  21Viceprimar de municipiu (categoria I)20.410.000
  22Viceprimar de municipiu (categoria II)18.661.000
  23Viceprimar de municipiu (categoria III)16.911.000
  24Primar de oraş (categoria I)18.078.000
  25Primar de oraş (categoria II)16.523.000
  26Primar de oraş (categoria III)14.968.000
  27Viceprimar de oraş (categoria I)14.968.000
  28Viceprimar de oraş (categoria II)13.607.000
  29Viceprimar de oraş (categoria III)12.052.000
  30Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori)12.052.000
  31Primar de comună (categoria I)10.886.000
  32Primar de comună (categoria II)9.719.000
  33Primar de comună (categoria III)8.553.000
  34Viceprimar de comună (cu peste 15.000 locuitori)9.719.000
  35Viceprimar de comună (categoria I)8.553.000
  36Viceprimar de comună (categoria II)7.192.000
  37Viceprimar de comună (categoria III)6.026.000
                                  CAPITOLUL M             Indemnizaţia membrilor consiliilor judeţene sau locale
       
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia  - lei -
  1Consilier:  
    - la Consiliul General al Municipiului Bucureşti4.535.000
    - la consilii judeţene (categoria I)4.389.000
    - la consilii judeţene (categoria II)4.096.000
    - la consilii locale municipale (cu peste 320.000 locuitori)3.804.000
    - la consilii locale municipale (categoria I)3.657.000
    - la consilii locale municipale (categoria II)3.365.000
    - la consilii locale municipale (categoria III)3.072.000
    - la consilii locale orăşeneşti (categoria I)2.780.000
    - la consilii locale orăşeneşti (categoria II)2.487.000
    - la consilii locale orăşeneşti (categoria III)2.341.000
    - la consilii locale comunale (cu peste 15.000 locuitori)1.902.000
    - la consilii locale comunale (categoria I)1.756.000
    - la consilii locale comunale (categoria II)1.463.000
    - la consilii locale comunale (categoria III)1.317.000
    NOTĂ:    Indemnizaţia se acordă proporţional cu numărul de şedinţe ordinare sauextraordinare ale consiliilor judeţene sau locale, precum şi ale comisiilorde specialitate sau ale delegaţilor permanenţi, la care persoana a participat,din numărul total al şedinţelor organizate.                                       x                                      x x    Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care afost salarizat potrivit anexei nr.II/1 la Legea nr.154/1998.
Anexa VII/2a    (valabil la 01.01.2003)                      FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITE      Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice,                        numite în funcţii potrivit legii
       
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia  - lei -
    Guvernul României  
  1Prim-ministru39.459.000
  2Ministru34.211.000
  3Secretar de stat membru al Guvernului31.295.000
  4Secretar de stat29.935.000
  5Subsecretar de stat25.270.000
    Curtea Supremă de Justiţie  
  6Preşedinte39.459.000
  7Vicepreşedinte34.794.000
  8Preşedinte de secţie32.073.000
  9Judecător31.295.000
    Curtea Constituţională  
  10Preşedinte39.459.000
  11Judecător34.794.000
    Consiliul Legislativ  
  12Preşedinte consiliu34.211.000
  13Preşedinte de secţie32.073.000
    Avocatul poporului  
  14Avocatul poporului34.211.000
  15Adjunct al avocatului poporului29.935.000
    Curtea de Conturi  
  16Preşedinte39.459.000
  17Vicepreşedinte34.794.000
  18Preşedinte de secţie32.073.000
  19Consilier conturi31.295.000
  20Procuror financiar general34.017.000
    Prefecturi  
  21Prefect al municipiului Bucureşti29.935.000
  22Prefect (la judeţ categoria I)28.768.000
  23Prefect (la judeţ categoria II)27.019.000
  24Subprefect al municipiului Bucureşti27.019.000
  25Subprefect (la judeţ categoria I)25.853.000
  26Subprefect (la judeţ categoria II)24.103.000
    Secretariatul general al Guvernului  
  27Secretar general al Guvernului31.295.000
  28Secretar general adjunct al Guvernului29.935.000
  29Consilier de stat29.935.000
    Administraţia Prezidenţială  
  30Consilier prezidenţial34.211.000
  31Consilier de stat29.935.000
    Parlamentul României  
  32Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat31.295.000
  33Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat29.935.000
    Consiliul Concurenţei  
  34Preşedinte34.211.000
  35Vicepreşedinte29.935.000
  36Consilier de concurenţă25.270.000
    Consiliului Naţional al Audiovizualului  
  37Preşedinte29.935.000
  38Membri25.270.000
                                       x                                      x x    Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care afost salarizat potrivit anexei nr.II/2 la Legea nr.154/1998.
Anexa VIII a    (valabil la 01.01.2003)               FUNCŢII ASIMILATE CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICA             Indemnizaţii pentru personalul din instituţii publice                           din subordinea Guvernului
       
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia  - lei -
    Instituţii publice din subordinea Guvernului*)  
  1Conducătorul instituţiei (preşedinte, director general, şef oficiu etc.)21.771.000
  2Adjunctul conducătorului instituţiei (vicepreşedinte, director general adjunct etc.)18.466.000
    *) Instituţiile publice şi denumirile funcţiilor de conducere utilizate       se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.                                       x                                      x x    Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr.III la Legea nr.154/1998.
Anexa I b    (valabil la 01.10.2003)                 ADMINISTRAŢIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE    (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a       ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale*1), aparatul           de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)              I. Salarii de baza pentru funcţii de specialitate*)                            A. Funcţii de conducere
         
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  1Secretar generalS17.370.000
  2Secretar general adjunctS15.384.000
    NOTA : Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de           specialitate.                             B. Funcţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I AS3.706.0008.470.000
  2Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IS3.379.0007.405.000
  3Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIS3.107.0006.707.000
  4Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS2.998.0006,013.000
  5Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS2.943.0005.403.000
  6Referent, inspector, revizor contabil; debutantS2.800.000-
  7Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I ASSD3.052.0007.405.000
  8Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul ISSD2.998.0006.014.000
  9Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IISSD2.943.0005.403.000
  10Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IIISSD2.889.0004.880.000
  11Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutantSSD2.650.000-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  12Consilier juridic gradul I AS3.706.0008.470.000
  13Consilier juridic gradul IS3.379.0007.405.000
  14Consilier juridic gradul IIS3.107.0006.707.000
  15Consilier juridic gradul IIIS2.998.0006.013.000
  16Consilier juridic gradul IVS2.943.0005.403.000
  17Consilier juridic debutantS2.800.000-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  18Referent I AM3.052.0004.311.000
  19Referent IM2.998.0003.750.000
  20Referent IIM2.943.0003.487.000
  21Referent IIIM2.889.0003.053.000
  22Referent IVM2.834.0002.900.000
  23Referent debutantM2.600.000-
    *) Funcţiile prevăzute în cap. I. B se utilizează pentru salarizarea       funcţiilor de alta specialitate decât cele specifice din cadrul altor       instituţii centrale, precum şi pentru salarizarea personalului din       aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al       Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor       prevăzuţi la cap.II din Anexa nr.II a.       II. Salarii de baza pentru funcţii de conducere şi de execuţie      de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei     Prezidenţiale*1), Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului        de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Curţii Constituţionale,       Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului şi Curţii de Conturi                       A. Funcţii de conducere specifice
         
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  1Şef departament, director generalS17.112.000
                B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
           
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  2Şef birou senatorial, şef cabinetS3.379.0007.405.000
  3Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentSSD2.834.0006.194.000
  4Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentM2.780.0005.403.000
  5Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentPL2.780.0006.194.000
  6Director de cabinetS5.737.00013.238.000
  7ConsilierS5.737.00013.238.000
  8ExpertS5.559.00012.120.000
  9ConsultantS3.800.0008.280.000
  10Secretar cabinet, secretar dactilografM2.780.0004.530.000
   *) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului.    *1) Administraţia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin        analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri,        indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili,        în mod concret, salariaţii care urmează sa beneficieze de sporuri,        cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea        în cheltuielile de personal aprobate prin buget.                     III. Funcţii specifice unor ministere                        1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din                             unităţile teritoriale                    Garda financiară - personal militarizat
         
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  1Comisar generalS15.555.000
                              Funcţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Comisar principal I AS3.706.0008.470.000
  2Comisar principal IS3.379.0007.405.000
  3Comisar principal IIS3.107.0006.707.000
  4Comisar principal IIIS2.998.0006.013.000
  5Comisar principal IVS2.943.0005.845.000
  6Comisar debutantS2.800.000-
  7Comisar principal IS.S.D.2.998.0006.707.000
  8Comisar principal IIS.S.D.2.943.0006.013.000
  9Comisar principal IIIS.S.D.2.889.0005.403.000
  10Comisar debutantS.S.D.2.650.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11Comisar I AM3.052.0004.532.000
  12Comisar IM2.943.0004.010.000
  13Comisar IIM2.889.0003.661.000
  14Comisar IIIM2.834.0003.314.000
  15Comisar debutantM2.600.000-
                                  Audit intern
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1Auditor - ofiţerS8.611.00012.149.000
  2Auditor - expertS5.995.0009.538.000
  3Auditor - inspectorS4.251.0007.796.000
  4Auditor - asistentS3.379.0006.927.000
          b) Funcţii specifice din serviciile publice descentralizate.        Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor                  subordonate Ministerului Finanţelor Publice
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1Casier trezorier IM2.889.0003.492.000
  2Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM; G2.834.0003.058.000
  3Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM; G2.600.000-
                        2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
           
  Nr. crtFuncţia .Nivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Ministru consilierS3.706.00013.603.000*)
  2.Consilier economicS3.488.0007.415.000
  3.Secretar economic IS3.161.0006.718.000
  4.Secretar economic IIS2.943.0006.013.000
  5.Secretar economic IIIS2.889.0005.403.000
    *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  1.Referent transmitere IM2.943.0003.755.000
  2.Referent transmitere IIM2.889.0003.405.000
  3.Referent transmitere IIIM2.834.0003.058.000
  4.Referent debutantM2.600.000-
                    3. MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI                              Funcţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul ISSD2.998.0006.013.000
  2.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IISSD2.943.0005.403.000
  3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIISSD2.889.0004.880.000
  4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutantSSD2.650.000-
                            4. MINISTERUL DE INTERNE                     Funcţii specifice Arhivelor Naţionale
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Arhivist gradul I AS3.706.0008.470.000
  2.Arhivist gradul IS3.379.0007.405.000
  3.Arhivist gradul IIS3.107.0006.707.000
  4.Arhivist gradul IIIS2.998.0006.013.000
  5.Arhivist gradul IVS2.943.0005.403.000
  6.Arhivist debutantS2.800.000-
  7.Arhivist gradul I ASSD3.052.0007.405.000
  8.Arhivist gradul ISSD2.998.0006.013.000
  9.Arhivist gradul IISSD2.943.0005.403.000
  10.Arhivist gradul IIISSD2.889.0004.880.000
  11.Arhivist debutantSSD2.650.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  12.Arhivar I AM3.052.0004.311.000
  13.Arhivar IM2.998.0003.750.000
  14.Arhivar IIM2.943.0003.487.000
  15.Arhivar IIIM2.889.0003.053.000
  16.Arhivar debutantM2.600.000-
                IV. Funcţii specifice unor organe din subordinea                         Ministerul Finanţelor Publice                              OFICIUL CONCURENTEI
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1.Inspector de concurenţă gradul IS3.706.0008.470.000
  2.Inspector de concurenţă gradul IIS3.488.0007.405.000
  3.Inspector de concurenţă gradul IIIS3.161.0006.707.000
                                       *                                      * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr.V la Legea nr. 154/1998
Anexa II b    (valabil la 01.10.2003)                          ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALĂ               Prefecturi, consilii, primării şi servicii publice                            din subordinea acestora             I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate                              Funcţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I AS3.107.0006.432.000
  2Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IS3.052.0005.685.000
  3Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIS2.998.0004.940.000
  4Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIIS2.943.0004.475.000
  5Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutantS2.800.000  
  6Conductor arhitect I A, referent I A, inspector I A, subinginer I ASSD2.998.0004.569.000
  7Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer ISSD2.943.0003.947.000
  8Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer IISSD2.889.0003.559.000
  9Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector; debutantSSD2.650.000  
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  10Consilier juridic gradul I AS3.706.0007.176.000
  11Consilier juridic gradul IS3.379.0006.432.000
  12Consilier juridic gradul IIS3.052.0005.685.000
  13Consilier juridic gradul IIIS2.998.0004.940.000
  14Consilier juridic gradul IVS2.943.0004.289.000
  15Consilier juridic debutantS2.800.000  
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  16Referent, inspector; I AM2.998.0004.197.000
  17Referent, inspector; IM2.943.0003.916.000
  18Referent, inspector; IIM2.889.0003.545.000
  19Referent, inspector; IIIM2.834.0003.266.000
  20Referent, inspector; debutantM2.600.000  
  21Agent agricol IM2.889.0003.467.000
  22Agent agricol IIM; G2.834.0003.266.000
  23Agent agricol IIIM; G2.780.0003.000.000
  24Agent agricol debutantM; G2.550.000-
                II. Salarii de baza pentru funcţii din aparatul                        prefecturilor şi al consiliilor  1. Prefectura Municipiului Bucureşti şi Consiliul General     al Municipiului Bucureşti
                       
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
  1Secretar general al prefecturii17.090.000
  2Secretar17.090.000
  2. Prefecturi şi consilii judeţene
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
  Categoria ICategoria II
  3Secretar general al prefecturii16.274.00015.176.000
  4Secretar16.274.00015.176.000
  3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază  - lei -
  Cu peste 320.000 locuitori*)Categoria
  IIIIII
  5Municipii        
    - secretar13.531.00012.251.00011.155.00010.056.000
    *) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
  6Oraşe        
    - secretar-9.000.0008.600.0008.400.000
   
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază  - lei -
  Cu peste 15.000 locuitoriCategoria
  I  între 7.001-15.000 locuitoriII  între 3.001-7.000 locuitoriIII  până la 3.000 locuitori
  7Comune        
    - secretar8.362.0006.700.0006.300.0006.100.000
NOTĂ:    1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face       prin hotărâre a Guvernului.    2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care, în       mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza       prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se diminuează cu 10%.                                       x                                      x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr.VI la Legea nr. 154/1998.
Anexa III b    (Valabil la 01.10.2003)                             CONSILIUL CONCURENTEI          Salarii de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate                     specifice ale Consiliului Concurentei
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1Inspector de concurenţă gradul IS5.614.00012.732.000
  2Inspector de concurenţă gradul IIS5.069.00011.514.000
  3Inspector de concurenţă gradul IIIS4.524.00010.299.000
  4Inspector de concurenţă asistentS3.270.0007.401.000
                                       x                                      x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personaluluicare a fost salarizat potrivit anexei nr.IV/3 la Legea nr.154/1998.
Anexa IV/1b    (valabil la 01.10.2003)                                    SĂNĂTATE                  1. Unităţi sanitare şi de asistenţa socială,                           altele decât cele clinice     A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1Medic primarS4.517.0009.202.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S5.559.00013.802.000
  2Medic specialistS3.867.0006.590.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S4.517.0008.597.000
  3MedicS2.943.0005.776.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.558.0007.986.000
  4Medic stagiarS2.800.000-
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.327.000-
  5Farmacist primar*)S3.867.0006.902.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S4.382.00010.647.000
  6Farmacist specialistS3.358.0005.776.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.867.0007.634.000
  7FarmacistS2.943.0004.559.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.140.0007.040.000
  8Farmacist stagiarS2.800.000-
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.088.000-
  9Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS3.052.0006.860.000
  10Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS2.998.0005.419.000
  11Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS2.943.0004.515.000
  12Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS2.800.000-
  13Dentist principalS.S.D.2.943.0005.057.000
  14DentistS.S.D.2.889.0004.471.000
  15Dentist debutantS.S.D.2.650.000-
  16Asistent medical principal*****)S.S.D.2.943.0005.132.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S.S.D.3.379.0006.380.000
  17Asistent medical *****)S.S.D.2.889.0004.590.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S.S.D.3.107.0005.386.000
  18Asistent medical debutant*****)S.S.D.2.650.000-
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S.S.D.2.943.000-
  19Asistent medical principal**)PL2.889.0005.057.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2.943.0006.229.000
  20Asistent medical**)PL2.834.0004.515.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2.889.0005.235.000
  21Asistent medical debutant**)PL2.600.000-
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2.834.000-
  22Asistent medical principal**)M2.889.0004.696.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.943.0005.595.000
  23Asistent medical**)M2.834.0003.974.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.889.0004.515.000
  24Asistent medical debutant**)M2.600.000-
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.834.000-
  25Tehnician dentar principal***)M2.889.0004.877.000
  26Tehnician dentar***)M2.834.0004.154.000
  27Tehnician dentar debutant***)M2.600.000-
  28Sora medicală principală****)M2.889.0004.333.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.943.0005.419.000
  29Sora medicală****)M2.834.0003.613.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.889.0003.974.000
  30Sora medicală debutantă****)M2.600.000-
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.834.000-
    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.    **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi       educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din       profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi       protezare auditiva, care au studii de acest nivel.    ***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile:       utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva.    ****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul       sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar,       autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor       C.F.M, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent       social, educator-puericultor.    *****) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist;       tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie şi       radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical       specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;       asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente       medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar       specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist       pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au       studii de acest nivel.    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele                          paraclinice medico-sanitare
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  31Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS3.867.0006.860.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S4.382.00010.647.000
  32Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS3.358.0005.419.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.867.0007.634.000
  33Biolog, biochimist, chimist, fizicianS2.943.0004.515.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.140.0005.419.000
  34Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutantS2.800.000-
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.088.000-
  35Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal.S2.998.0005.327.000
  36Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent socialS2.943.0004.877.000
  37Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; debutant.S2.800.000-
  38Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*)S.S.D.2.943.0005.057.000
  39Profesor C. F. M., biolog, chimist;*)S.S.D.2.889.0004.471.000
  40Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*)S.S.D.2.650.000-
  C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
  41Infirmieră, agent D.D.D.G2.780.0002.889.000
  42Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG2.550.000-
  43Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG2.725.0002.889.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)G2.780.0003.793.000
  44Ambulanţier**)   2.834.0003.974.000
  45Şofer autosanitară I***)   2.834.0003.613.000
  46Şofer autosanitară II***)   2.780.0003.251.000
  47Şofer autosanitară III***)   2.725.0002.889.000
    *) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi       cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma       învăţământul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani       învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.    **) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile       de încadrare pentru funcţia de sofer autosanitara I, poseda diploma de       absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii       nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de sofer autosanitara I.    ***) Se aplica nivelurile I şi II pentru salarizarea soferilor       autosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului       Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, soferilor       autosanitarelor din alte unităţi sanitare.              II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale*1)      A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1Medic primarS5.154.00011.134.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S6.186.00015.223.000
  2Medic specialistS4.517.0008.663.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S5.154.00010.468.000
  3Medic rezident anul VI-VIIS6.448.000-
  4Medic rezident anul IV-VS6.027.000_
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S6.728.000-
  5Medic rezident anul IIIS5.326.000_
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S6.027.000-
  6Medic rezident anul IIS4.626.000_
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S5.326.000-
  7Medic rezident anul IS3.924.000-
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S4.626.000-
  8Farmacist primar*)S3.867.0009.022.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S4.769.00011.640.000
  9Farmacist specialistS3.224.0007.218.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.611.0009.294.000
  10Farmacist rezident anul IIIS4.626.000-
  11Farmacist rezident anul IIS4.206.000-
  12Farmacist rezident anul IS3.785.000-
  13Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS3.052.0009.022.000
  14Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS2.943.0007.218.000
  15Asistent medical principal****)SSD2.943.0006.754.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)SSD3.445.0008.275.000
  16Asistent medical****)SSD2.889.0006.031.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)SSD2.998.0006.648.000
  17Asistent medical principal**)PL2.889.0006.678.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL3.434.0008.123.000
  18Asistent medical**)PL2.834.0005.957.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2.943.0006.498.000
  19Asistent medical principal**)M2.889.0005.776.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M3.197.0007.218.000
  20Asistent medical**)M2.834.0005.235.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.889.0005.776.000
  21Soră medicală principală***)M2.889.0005.235.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.998.0006.678.000
  22Soră medicală***)M2.834.0004.515.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M2.889.0005.235.000
  B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
  23Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS3.867.0009.022.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S4.769.00011.640.000
  24Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS3.224.0007.218.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.611.0009.294.000
  25Psiholog, logoped, sociolog, profesor C. F. M., kinetoterapeut, asistent social; principalS2.998.0008.663.000
  26Profesor C. F. M. principalSSD2.943.0006.678.000
    *1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din        unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este        confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-12        şi lit. B nr. crt. 23-25    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde şi salariul de baza mai        mare, prevăzut la pct.2 din Nota la anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului        nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica şi medicina        legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie.    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.    **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi       educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din       profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi       protezare auditiva, care au studii de acest nivel.    ***) Se aplica şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu       sanitar.    ****) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist;       tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie şi       radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical       specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;       asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente       medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar       specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist       pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au       studii de acest nivel.    NOTĂ:    1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II şi sporul       pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevăzut la       art. 8 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu modificările şi       completările ulterioare.    2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de       igiena radiatiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate publică,       din centrele universitare, care îşi desfăşoară activitatea şi în unităţi       sanitare clinice, se stabileşte pe baza salariilor de baza din cap. II       "Unităţi clinice, institute şi centre medicale" - litera B.                                       x                                      x x      Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului      care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/2 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/2b    (valabil la 01.10.2003)                                   CERCETARE            UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ                                 ŞI PROIECTARE        Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din activitatea               de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Cercetător ştiinţific principal gradul IS4.289.00013.052.000
  2Cercetător ştiinţific principal gradul IIS3.434.00012.211.000
  3Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS3.052.0009.522.000
  4Cercetător ştiinţificS2.998.0007.361.000
  b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
  5Asistent de cercetare ştiinţificăS2.943.0005.792.000
  6Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS2.800.000  
  c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
  7Asistent IM2.943.0004.630.000
  8Asistent IIM2.889.0003.941.000
  9Asistent IIIM2.834.0003.648.000
  10Asistent stagiarM2.600.000
    NOTĂ:    Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1 - 4, utilizate în unităţile decercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiiledidactice din învăţământul superior, după cum urmează: cercetator ştiinţificprincipal gradul I cu profesor universitar; cercetator ştiinţific principalgradul II cu conferenţiar universitar; cercetator ştiinţific principal gradulIII cu şef de lucrări(lector universitar) şi cercetator ştiinţific cu asistentuniversitar                                       x                                      x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului carea fost salarizat potrivit anexei nr.VII/3 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/3b    (valabil la 01.10.2003)                                    CULTURA                               UNITĂŢI DE CULTURA       1. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din unităţile                    teatrale, muzicale şi de cinematografie
                 
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concertmaistru*), artist instrumentist I;S    
      gradul I   3.161.0008.121.000
      gradul II   3.107.0006.047.000
      gradul III   3.052.0005.418.000
      gradul IV   2.998.0004.785.000
      gradul V   2.943.0004.425.000
      debutant   2.800.000-
  2Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic;S    
      gradul I   2.998.0006.679.000
      gradul II   2.943.0005.595.000
      gradul III   2.889.0004.785.000
  3Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă;S    
      gradul I   3.107.0006.047.000
      gradul II   3.052.0005.418.000
      gradul III   2.998.0004.785.000
      gradul IV   2.943.0004.425.000
      debutant   2.800.000-
  4Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S    
      gradul I   3.052.0005.147.000
      gradul II   2.998.0004.695.000
      gradul III   2.943.0004.425.000
      debutant   2.800.000-
  * ) La salarizarea funcţiei de concertmaistru se utilizează gradele profesionale I, II şi III.
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  5Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;      
      I   2.943.0004.425.000
      II   2.889.0003.792.000
      III   2.834.0003.342.000
      debutant   2.600.000-
  6Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;      
      I   2.943.0004.425.000
      II   2.889.0003.792.000
      III   2.834.0003.342.000
      debutant   2.600.000-
  7Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);      
      I   3.052.0005.418.000
      II   2.998.0004.785.000
      III   2.943.0004.425.000
      IV   2.889.0003.792.000
      V   2.834.0003.435.000
      debutant   2.600.000-
  8Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;      
      I   2.943.0003.882.000
      II   2.889.0003.613.000
      III   2.834.0003.250.000
      debutant   2.600.000-
  9Regizor scenă (culise), secretar platou;M    
      I   2.943.0003.882.000
      II   2.889.0003.613.000
      III   2.834.0003.250.000
      debutant   2.600.000-
  10Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM;G2.725.0003.071.000
    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
  11Muncitor calificatI   2.998.0003.837.000
    II   2.943.0003.613.000
    III   2.889.0003.342.000
    IV   2.834.0003.071.000
    V   2.780.0002.889.000
    VI   2.725.0002.834.000
              II. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate                   din presa, edituri, informare documentara
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;S    
      gradul I   3.052.0005.418.000
      gradul II   2.998.0004.785.000
      gradul III   2.943.0004.425.000
      debutant   2.800.000-
  2.Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);S    
      gradul I*)   3.052.0005.235.000
      gradul II   2.998.0004.695.000
      gradul III   2.943.0004.333.000
      debutant   2.800.000-
  3Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;S    
      gradul I   3.052.0005.147.000
      gradul II   2.998.0004.695.000
      gradul III   2.943.0004.425.000
      debutant   2.800.000-
  4.Redactor, secretar de redacţie;S.S.D.    
      gradul I   2.998.0004.785.000
      gradul II   2.943.0004.425.000
      gradul III   2.889.0003.792.000
      debutant   2.650.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  5.Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M    
      treapta I A   2.943.0004.425.000
      treapta I   2.889.0003.882.000
      treapta II   2.834.0003.613.000
      debutant   2.600.000-
  6.Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M; G    
      treapta I   2.943.0003.792.000
      treapta II   2.889.0003.342.000
      treapta III   2.834.0003.071.000
      debutant   2.600.000-
    *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator(publicaţii, editura).             III. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate                            din muzee şi biblioteci                     Funcţii de execuţie
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar;S    
      gradul I A   3.052.0007.219.000
      gradul I   2.998.0004.963.000
      gradul II   2.943.0004.515.000
      debutant   2.800.000-
  2Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist;S.S.D.    
      gradul I   2.998.0005.418.000
      gradul II   2.943.0004.425.000
      gradul III   2.889.0003.792.000
      debutant   2.650.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  3Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală;M    
      treapta I   2.943.0004.425.000
      treapta II   2.889.0003.882.000
      treapta III   2.834.0003.613.000
      debutant   2.600.000-
  4Bibliotecar M      
      treapta I A   2.943.0004.425.000
      treapta I   2.889.0003.882.000
      treapta II   2.834.0003.613.000
      debutant   2.600.000-
  5Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM; G2.780.0003.071.000
    *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fiîncadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.              IV. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate      din case de cultura, cămine culturale şi alte instituţii de cultura
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Referent;S    
      gradul I   3.052.0005.147.000
      gradul II   2.998.0004.695.000
      gradul III   2.943.0004.425.000
      debutant   2.800.000-
  2Referent;S.S.D.    
      gradul I   2.998.0004.785.000
      gradul II   2.943.0004.425.000
      gradul III   2.889.0003.792.000
      debutant   2.650.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  3Referent;      
      treapta I A   2.943.0004.425.000
      treapta I   2.889.0003.882.000
      treapta II   2.834.0003.613.000
      debutant   2.600.000-
    NOTĂ:    1. Persoanele încadrate în unităţile de cultura, care au rezultatevaloroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, cu aprobareanominală a ministrului culturii, funcţii de specialitate fără a avea studiilenecesare postului.    2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, operelornaţionale, muzeelor naţionale, bibliotecilor naţionale şi ai BiblioteciiAcademiei Române, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"-Bucureşti, pentruactivitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste instituţii, pot ficu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin bugetulde stat.                                       x                                      X X    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului carea fost salarizat potrivit anexei nr.VII/4 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/4b    (valabil la 01.10.2003)                                     CULTE               Salarii de baza pentru personalul clerical*)           Funcţii de execuţie
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1Preot
      gradul IS3.052.0006.497.000
      gradul IIS2.998.0005.418.000
      definitivS2.943.0004.875.000
      debutantS2.800.000-
  2Preot
      gradul IM2.889.0004.695.000
      definitivM2.834.0004.515.000
      debutantM2.600.000-
    *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţilebugetare.    Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărârea Guvernului. Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certificeasimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.                                       x                                      x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului carea fost salarizat potrivit anexei nr.VII/5 la Legea nr.154/1998.
Anexa IV/5b    (valabil la 01.10.2003)                                     SPORT                                UNITĂŢI SPORTIVE              1. Salariul de baza pentru funcţiile de specialitate                             din federaţii sportive
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I A   3.052.0006.729.000
  2Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I   2.998.0005.756.000
  3Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II   2.943.0005.137.000
  4Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I   2.889.0004.695.000
  5Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II   2.834.0004.342.000
  6Instructor sportiv debutant   2.600.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  7Instructor sportiv I, referent I   2.943.0004.342.000
  8Instructor sportiv II, referent II   2.889.0003.897.000
  9Instructor sportiv III, referent III   2.834.0003.631.000
  10Instructor sportiv debutant   2.600.000-
    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilescprin ordin al ministrului tineretului şi sportului.    **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministruluitineretului şi sportului.             II. Salariul de baza pentru funcţiile de specialitate                           din alte unităţi sportive
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
  1Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I   3.052.0005.314.000
  2Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II   2.998.0004.695.000
  3Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III   2.943.0004.342.000
  4Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV   2.889.0003.989.000
  5Antrenor categoria V   2.834.0003.631.000
  6Antrenor debutant, referent sportiv debutant   2.600.000-
  *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilescprin ordin al ministrului tineretului şi sportului.    **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.                                       x                                      x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului carea fost salarizat potrivit anexei nr.VII/6 la Legea nr.154/1998.
Anexa IV/6b    (valabil la 01.10.2003)                               AUTORITATEA VAMALĂ                          DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR                Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate                                  CAPITOLUL 1                                Aparatul central
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Expert vamalS5.065.00011.861.000
  2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS4.310.00010.091.000
  3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS4.007.0009.385.000
  4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS3.705.0008.676.000
  5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS3.405.0007.967.000
  6Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS3.360.0007.260.000
  7Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS3.304.000-
  8Referent gradul IS.S.D.3.478.0008.145.000
  9Referent gradul IIS.S.D.3.178.0007.436.000
  10Referent gradul IIIS.S.D.3.116.0006.729.000
  11Referent debutantS.S.D.3.068.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  12Referent I AM3.252.0007.614.000
  13Referent IM2.998.0006.907.000
  14Referent IIM2.943.0006.198.000
  15Referent IIIM2.889.0005.492.000
  16Referent IVM2.834.0004.782.000
  17Referent debutantM2.600.000-
(valabil la 01.10.2003)                          CAPITOLUL II                 Direcţia Generală a Vamilor         Direcţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de             supraveghere pentru zonele vamale speciale              Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Expert vamalS6.047.00013.275.000
  2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I AS5.141.00012.038.000
  3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS4.838.00011.330.000
  4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS4.461.00010.445.000
  5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS4.083.0009.561.000
  6Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS4.016.0008.676.000
  7Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS3.962.000-
  8Referent gradul IS.S.D.4.234.0009.914.000
  9Referent gradul IIS.S.D.3.857.0009.029.000
  10Referent gradul IIIS.S.D.3.770.0008.145.000
  11Referent debutantS.S.D.3.714.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  12Referent I AM4.007.0009.385.000
  13Referent IM3.629.0008.500.000
  14Referent IIM3.326.0007.791.000
  15Referent IIIM2.998.0007.083.000
  16Referent IVM2.834.0006.374.000
  17Referent debutantM2.600.000-
                               CAPITOLUL III                            Direcţia regionala vamală              Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Expert vamalS4.461.00010.445.000
  2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I AS4.016.0008.676.000
  3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS3.405.0007.967.000
  4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS2.998.0007.083.000
  5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS2.943.0006.374.000
  6Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS2.800.000-
  7Referent gradul IS.S.D.2.998.0006.907.000
  8Referent gradul IIS.S.D.2.943.0006.198.000
  9Referent gradul IIIS.S.D.2.889.0005.667.000
  10Referent debutantS.S.D.2.650.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11Referent I AM2.998.0006.198.000
  12Referent IM2.943.0005.667.000
  13Referent IIM2.889.0005.137.000
  14Referent IIIM2.834.0004.429.000
  15Referent debutantM2.600.000-
                          CAPITOLUL IV                         Birouri vamale             Salarii de baza pentru activitatea de specialitate                        A. Funcţii de execuţie de categoria A
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Expert vamalS sau şcoală vamală4.007.0009.385.000
  2Inspector vamal principalS sau şcoală vamală3.251.0007.614.000
  3Inspector vamal gradul IS sau şcoală vamală3.052.0006.907.000
  4Inspector vamal gradul IIS sau şcoală vamală2.998.0006.198.000
  5Inspector vamal gradul IIIS sau şcoală vamală2.943.0005.492.000
  6Inspector vamal debutantS sau şcoală vamală2.800.000-
  7Inspector vamalŞcoală vamală sau SSD2.998.0006.285.000
  8Controlor vamal gradul IŞcoală vamală sau SSD2.943.0005.492.000
  9Controlor vamal gradul IIŞcoală vamală sau SSD2.889.0004.782.000
  10Agent vamal debutantŞcoală vamală sau SSD2.650.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11Controlor vamal IM2.943.0005.667.000
  12Controlor vamal IIM2.889.0005.137.000
  13Controlor vamal IIIM2.834.0004.429.000
  14Controlor vamal debutantM2.600.000-
               B. Funcţii de execuţie de categoria B
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Inspector pentru datoria vamală principalS3.251.0007.614.000
  2Inspector pentru datoria vamală gradul IS3.052.0006.907.000
  3Inspector pentru datoria vamală gradul IIS2.998.0006.198.000
  4Inspector pentru datoria vamală gradul IIIS2.943.0005.492.000
  5Inspector pentru datoria vamală debutantS2.800.000-
  6Inspector pentru datoria vamalăŞcoală vamală sau SSD2.998.0006.285.000
  7Controlor pentru datoria vamală gradul IŞcoală vamală sau SSD2.943.0005.492.000
  8Controlor pentru datoria vamală gradul IIŞcoală vamală sau SSD2.889.0004.782.000
  9Controlor pentru datoria vamală debutantŞcoală vamală sau SSD2.650.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10Controlor pentru datoria vamală IM2.943.0005.667.000
  11Controlor pentru datoria vamală IIM2.889.0005.137.000
  12Controlor pentru datoria vamală IIIM2.834.0004.429.000
  13Controlor pentru datoria vamală debutantM2.600.000-
                                     x                                 x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/7b(valabil la 01.10.2003)                            NAVIGAŢIE               UNITĂŢI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI          Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1Comandant instructorS3.052.0007.083.000
  2Şef mecanic instructorS2.998.0005.137.000
  a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
  3ComandantS3.052.0006.464.000
  4Şef mecanicS2.998.0005.226.000
  5Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electricianS2.943.0004.429.000
  6Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS2.943.0004.165.000
  7Ofiţer aspirantS2.800.000-
  b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
  8Căpitan dragorM2.889.0004.342.000
  9CăpitanM2.889.0003.989.000
  10Şef mecanicM2.889.0003.897.000
  11Dragor - şefM2.889.0003.811.000
  12Ofiţer punteM2.834.0003.631.000
  13Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM2.834.0003.545.000
  14DragorM2.780.0003.281.000
  15Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM2.600.000-
  c) Funcţii de execuţie comune pe nave
  16Şef staţie RTGM2.889.0003.811.000
  17Ofiţer RTG IM2.834.0003.456.000
  18Ofiţer RTG IIM2.780.0003.190.000
  19Şef echipaj   2.780.0003.721.000
  20Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   2.725.0003.456.000
  21Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   2.725.0003.281.000
  22Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   2.550.000-
  23Scafandru autonom   2.834.0004.165.000
  24Scafandru greu   2.780.0003.811.000
  25Scafandru debutant   2.550.000-
  d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
  - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
  26Căpitan de port specialistS2.998.0005.226.000
  27Căpitan de port gradul IS2.943.0004.399.000
  - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
  28Căpitan de port gradul IIM2.834.0003.989.000
  29Ofiţer de port gradul IM2.889.0003.811.000
  30Ofiţer de port gradul IIM2.834.0003.456.000
  31Ofiţer de port debutantM2.600.000-
Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute lalit. a) - c) din prezenta anexa, în funcţie de dotare şi de atribuţiileacestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezentaanexa se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei şi se utilizează de către toateunităţile, indiferent de subordonare.xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personaluluicare a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/8b(valabil la 01.10.2003)                               AGRICULTURA          LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR,      PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL       ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL       PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU     CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE      JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI            ALIMENTAŢIE, DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE         Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expertS3.107.0007.083.000
  2.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IS3.052.0004.959.000
  3.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIS2.998.0004.342.000
  4.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIIS2.943.0004.165.000
  5.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutantS2.800.000-
  6.Medic primar veterinar**)S3.107.0007.967.000
  7.Medic veterinar gradul IS3.052.0005.667.000
  8.Medic veterinar gradul IIS2.998.0004.959.000
  9.Medic veterinar gradul IIIS2.943.0004.165.000
  10.Medic veterinar debutantS2.800.000-
  11.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IS.S.D.2.998.0004.959.000
  12.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIS.S.D.2.943.0003.989.000
  13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIIS.S.D.2.889.0003.721.000
  14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantS.S.D.2.650.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  15.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IAM2.943.0004.253.000
  16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM2.889.0003.631.000
  17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM2.834.0003.281.000
  18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM2.600.000-
  19.Asistent veterinar I, tehnician veterinar I AM2.943.0004.253.000
  20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM2.889.0003.811.000
  21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM2.834.0003.456.000
  22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM2.600.000-
  23.Agent veterinar IŞcoală profesională2.834.0003.281.000
  24.Agent veterinar IIŞcoală profesională2.780.0002.925.000
  25.Agent veterinar debutantŞcoală profesională2.650.000-
   *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în      activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi      altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog      (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară      activitate în specialitatea funcţiei.  **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care      au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de      ministerele coordonatoare. ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regaseste în      activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie      şi altele).                                      x                                   x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/9b(valabil la 01.10.2003)                   OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI            Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Inginer cadastru gradul I AS3.107.0007.083.000
  2Inginer cadastru gradul IS3.052.0004.959.000
  3Inginer cadastru gradul IIS2.998.0004.517.000
  4Inginer cadastru gradul IIIS2.943.0004.165.000
  5Inginer cadastru debutantS2.800.000-
  6Subinginer cadastru IS.S.D.2.998.0004.959.000
  7Subinginer cadastru IIS.S.D.2.943.0004.253.000
  8Subinginer cadastru IIIS.S.D.2.889.0003.721.000
  9Subinginer cadastru debutantS.S.D.2.650.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10Tehnician cadastru I AM2.943.0004.253.000
  11Tehnician cadastru IM2.889.0003.631.000
  12Tehnician cadastru IIM2.834.0003.281.000
  13Tehnician cadastru debutantM2.600.000-
  14Operator cadastru IM; G2.889.0003.281.000
  15Operator cadastru IIM; G2.834.0002.925.000
  16Operator cadastru debutantM; G2.600.000-
                                  x                               x x   Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care   a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/10b(valabil la 01.10.2003)                       PROTECŢIA MEDIULUI             AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA                REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"             Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Inspector de specialitate expert, inginer expert*)S3.107.0007.083.000
  2Inspector de specialitate, inginer*); gradul IS3.052.0004.959.000
  3Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIS2.998.0004.342.000
  4Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIIS2.943.0004.165.000
  5Inspector, inginer*); debutantS2.800.000-
  6Subinginer IS.S.D.2.998.0004.959.000
  7Subinginer IIS.S.D.2.943.0003.989.000
  8Subinginer IIIS.S.D.2.889.0003.721.000
  9Subinginer debutantS.S.D.2.650.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10Tehnician, observator condiţii mediu; I A**)M2.943.0004.253.000
  11Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M2.889.0003.631.000
  12Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M2.834.0003.281.000
  13Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M2.600.000-
    *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în       activitatea de baza a unităţii       Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi funcţiile       de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe       aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.    **)Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu       este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.                                     x                                  x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/11b(valabil la 01.10.2003)                              AVIAŢIA SPORTIVA                             AEROCLUBUL ROMÂNIEI             I. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate            1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist                      Funcţii de execuţie
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
      clasa I   3.052.0007.083.000
      clasa a II-a   2.998.0005.083.000
      clasa a III-a   2.943.0004.428.000
      clasa a IV-a   2.889.0004.165.000
      clasa a V-a   2.834.000-
    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc       prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor       şi locuinţei                           2. Personal tehnic aeronautic
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
  1Inginer de aviaţieS    
      clasa I3.107.0007.083.000
      clasa a II-a3.052.0005.050.000
      clasa a III-a2.998.0004.428.000
      clasa a IV-a2.943.0004.165.000
      debutant2.800.000-
  2Tehnician de aviaţieM    
      clasa I2.998.0004.253.000
      clasa a II-a2.943.0003.897.000
      clasa a III-a2.889.0003.545.000
      clasa a IV-a2.834.0003.281.000
      debutant2.600.000-
  3Mecanic de aviaţieŞcoala tehnică de aviaţie sau echivalentă    
      clasa I3.052.0004.517.000
      clasa a II-a2.998.0003.897.000
      clasa a III-a2.943.0003.456.000
      clasa a IV-a2.834.0003.281.000
      debutant2.600.000-
  4Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism etc.)M; Şcoală profesională    
      clasa I2.998.0004.253.000
      clasa a II-a2.943.0003.721.000
      clasa a III-a2.889.0003.456.000
      clasa a IV-a2.834.0003.281.000
      debutant2.600.000-
  5Maistru de aviaţieŞcoală de maiştri aviaţie    
      clasa I2.943.0004.605.000
      clasa a II-a2.889.0004.253.000
      clasa a I II-a2.834.0003.631.000
                     3. Personal operativ aeronautic                         Funcţii de execuţie
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Meteorolog aeronautic specialistS    
      gradul I3.107.0007.083.000
      gradul II3.052.0005.050.000
      gradul III2.998.0004.428.000
      gradul IV2.943.0004.165.000
      debutant2.800.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  2Meteorolog aeronauticM + curs de calificare    
      I2.889.0003.811.000
      II2.834.0003.456.000
      debutant2.600.000-
  3Controlor trafic dirijareM + curs de calificare    
      I2.889.0004.253.000
      II2.834.0003.811.000
      III2.780.0003.456.000
  4Controlor trafic operaţiuni auxiliareM + curs de calificare    
      I2.943.0003.897.000
      II2.889.0003.545.000
      III2.834.0003.281.000
      debutant2.600.000-
    NOTA    1 Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant,      tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte      profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin      al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.    2 În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din      cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi      menţine încadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.                                     x                                   x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa V/1b(valabil la 01.10.2003)         FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE          CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE,            FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE             CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI DIN UNITĂŢILE                            DE ÎNVĂŢĂMÂNT           I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I, inginer, economist; specialist I AS3.107.0006.131.000
  2Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul IS3.052.0004.904.000
  3Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul IIS2.998.0004.560.000
  4Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul IIIS2.943.0004.217.000
  5Referent, inspector, inginer, economist; debutantS2.800.000-
  6Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; ISSD2.998.0004.599.000
  7Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IISSD2.943.0004.255.000
  8Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IIISSD2.889.0003.796.000
  9Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutantSSD2.650.000-
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  10Consilier juridic gradul I AS3.107.0006.131.000
  11Consilier juridic gradul IS3.052.0004.904.000
  12Consilier juridic gradul IIS2.998.0004.560.000
  13Consilier juridic gradul IIIS2.943.0004.217.000
  14Consilier juridic debutantS2.800.000-
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  15Tehnician, merceolog, contabil, referent; I AM2.998.0003.795.000
  16Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM2.943.0003.524.000
  17Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM2.889.0003.184.000
  18Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM2.834.0002.916.000
  19Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM2.600.000
      II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară               Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Expert-consultant I AS3.052.0006.131.000
  2Expert-consultant IS2.998.0005.365.000
  3Expert-consultant IIS2.943.0004.753.000
             III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire                 medie şi centre de calificare şi recalificare             Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1Expert gradul IS3.052.0005.365.000
  2Expert gradul IIS2.998.0004.599.000
  3Expert gradul IIIS2.943.0004.217.000
  4Expert debutantS2.800.000