Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 27 noiembrie 2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 10 decembrie 2002 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 27 noiembrie 2002privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 10 decembrie 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4^3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, în vederea coordonării procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A., se constituie Comisia de privatizare care va avea următoarea componenta:1. ministrul industriei şi resurselor - preşedinte;2. şeful Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie;3. secretarul de stat nominalizat de ministrul industriei şi resurselor;4. secretarul de stat nominalizat de ministrul finanţelor publice;5. secretarul de stat nominalizat de ministrul muncii şi solidarităţii sociale;6. secretarul de stat nominalizat de ministrul apelor şi protecţiei mediului;7. directorul general al Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. (2) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi nominalizaţi secretarii de stat, membri ai Comisiei de privatizare, prin ordin al ministrului instituţiei respective. Articolul 2Comisia de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. are următoarele atribuţii:1. în activitatea de selecţie a consultantului: a) coordonează activitatea Comisiei de evaluare şi selectare a consultantului; b) avizează şi înaintează spre adoptare proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea prevederilor contractului de consultanţa; c) avizează raportul final al îndeplinirii serviciilor de consultanţa;2. în activitatea de privatizare: a) coordonează activitatea Comisiei de negociere în procesul de privatizare; b) avizează şi înaintează spre adoptare proiectul de hotărâre a Guvernului privind strategia de privatizare; c) periodic primeşte de la Comisia de negociere informări privind stadiul negocierilor cu ofertanţii; d) avizează şi înaintează spre adoptare proiectul de hotărâre a Guvernului privind finalizarea procesului de privatizare şi aprobarea prevederilor contractului de privatizare; e) dispune orice alte măsuri operative ce se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare. Articolul 3 (1) Ministerul Industriei şi Resurselor prin Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie asigura secretariatul Comisiei de privatizare, constituit din 3 membri. (2) Membrii secretariatului Comisiei de privatizare vor fi desemnaţi de ministrul industriei şi resurselor. (3) Modul de funcţionare, atribuţiile şi responsabilităţile secretariatului se stabilesc de Comisia de privatizare. Articolul 4 (1) Comisia de privatizare se întruneşte în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Preşedintele reprezintă Comisia de privatizare în relaţiile cu terţii. Articolul 5Fiecare instituţie publică implicata în constituirea Comisiei de privatizare va desemna câte o persoană care îl va înlocui pe titular în caz de indisponibilitate.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 172.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 220 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), adoptat la Kiev la 6 martie 2002, semnat de Guvernul României la Istanbul la 8 noiembrie 2005
 • LEGE nr. 32 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • LEGE nr. 45 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 30 decembrie 1997 privind utilizarea disponibilităţilor existente în urma execuţiei bugetare pe anul 1997 a fondurilor constituite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 191 din 19 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 101 din 3 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 25 aprilie 2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
 • LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2016 privind impozitul specific unor activităţi
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 311 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002
 • LEGE nr. 443 din 27 noiembrie 2006 privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 512 din 4 octombrie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 54 din 24 ianuarie 2003 Legea sindicatelor
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 34 din 12 martie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Austria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 15 mai 1996
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 126 din 30 iunie 2000 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2000/2001
 • LEGE nr. 206 din 4 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România*)
 • LEGE nr. 59 din 31 martie 2010 pentru modificarea art. 55 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 17 ianuarie 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 86 din 4 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnică destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 30 mai 2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 15 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 privind comercializarea produselor alimentare
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 10 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului
 • LEGE nr. 41 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 79 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 105 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 7 noiembrie 2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 56 din 11 aprilie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 33 din 9 martie 2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021