Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 166 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 3 decembrie 2002 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 166 din 20 noiembrie 2002pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 3 decembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii va avea următorul cuprins:"LEGEprivind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta lege are ca obiect stabilirea regimului juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, precum şi regimul juridic al patrimoniului care a aparţinut fostei Uniuni a Tineretului Comunist - U.T.C."3. Articolul 4 se abroga.4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Organele de conducere şi control ale fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti sunt: a) consiliul de conducere; b) comisia de cenzori."5. Articolele 6-9 se abroga.6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Conducerea fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti este asigurata de un consiliu alcătuit din 5 membri, dintre care: a) 3 numiţi de consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti; b) 2 aleşi din rândul structurilor asociative de tineret reprezentative la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, care îşi exprima adeziunea la scopul fundaţiei. (2) În termen de 30 de zile de la constituire, consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, are obligaţia de a numi cei 3 membri prevăzuţi la alin. (1) lit. a). Mandatul celor numiţi anterior încetează de drept la data numirii noilor membri. (3) În termenul prevăzut la alin. (2) structurile asociative de tineret au obligaţia de a alege membrii prevăzuţi la alin. (1) lit. b). (4) Membrii consiliului de conducere vor fi propuşi din rândul persoanelor cu experienta în domeniul tineretului, cu probitate profesională şi care nu sunt membri ai unor partide politice. (5) Consiliul de conducere este format din: a) preşedinte; b) vicepreşedinte; c) secretar; d) 2 membri. (6) Consiliul de conducere deliberează valabil în prezenta majorităţii membrilor săi, iar hotărârile se adoptă cu minimum 3 voturi. Fiecare membru dispune de un vot, iar în caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv. (7) Procedura de numire şi alegere a membrilor consiliului de conducere, cazurile de încetare a mandatului acestora, precum şi organizarea şi funcţionarea consiliului de conducere se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi."7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Consiliul de conducere are următoarele atribuţii principale: a) asigura conducerea fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; b) asigura buna administrare şi integritatea patrimoniului fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; c) organizează şi asigura conducerea contabilităţii valorilor şi a operaţiunilor financiar-patrimoniale ale fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, potrivit normelor legale; d) stabileşte sumele alocate de fundaţia pentru tineret judeteana sau a municipiului Bucureşti pentru susţinerea programelor proprii sau pentru sprijinirea structurilor de tineret în realizarea programelor acestora; e) hotărăşte asupra organigramei şi statului de funcţii ale personalului salarizat al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; f) aproba grila de salarizare pentru personalul angajat al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; g) hotărăşte cu privire la stabilirea de raporturi ale fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti cu autorităţile statului sau cu serviciile descentralizate ale acestora; h) are drept de control, conform legii şi regulamentului intern de organizare şi funcţionare, în toate compartimentele de activitate ale fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; i) alege şi revoca membrii comisiei de cenzori pe funcţii; j) aproba şi modifica propriul regulament intern de organizare şi funcţionare, în limitele legii şi ale regulamentului de aplicare a prezentei legi; k) aproba planul strategic privind programele şi activităţile fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; l) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; m) aproba bilanţul contabil al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; n) aproba raportul anual al comisiei de cenzori cu privire la verificarea şi certificarea bilanţului contabil al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; o) aproba planul de investiţii al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti şi efectuarea acestora; p) exercita alte atribuţii prevăzute în lege, în regulamentul de aplicare a prezentei legi sau în regulamentul intern de organizare şi funcţionare. (2) Membrii consiliului de conducere sunt răspunzători, potrivit legii, pentru adoptarea hotărârilor ce contravin actelor normative în vigoare."8. Articolul 12 se abroga.9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Preşedintele fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă fundaţia în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din ţara şi din străinătate; b) informează structurile asociative de tineret reprezentative din judeţ referitor la activitatea consiliului de conducere; c) conduce lucrările consiliului de conducere; d) semnează hotărârile consiliului de conducere; e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de aplicare al prezentei legi, precum şi de regulamentul intern de organizare şi funcţionare. (2) În cazul imposibilităţii exercitării atribuţiilor de către preşedintele fundaţiei, consiliul de conducere deleagă atribuţiile acestuia vicepreşedintelui sau, în situaţii excepţionale, unui alt membru al consiliului de conducere."10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Consiliul de conducere al fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti nu are dreptul ca prin deciziile sau hotărârile luate să se implice în activitatea interna a structurilor asociative de tineret, reprezentative la nivelul judeţului."11. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Comisia de cenzori exercita controlul financiar intern al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, supraveghează şi controlează activităţile contabile şi verifica modul de administrare a întregului patrimoniu, în condiţiile legii. (2) Comisia de cenzori este alcătuită din 3 membri numiţi de consiliul de conducere, preşedintele fiind, în mod obligatoriu, un expert contabil. (3) Membrii consiliului de conducere nu pot fi şi membri ai comisiei de cenzori."12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale: a) verifica modul în care este administrat patrimoniul fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă consiliului de conducere, la solicitarea acestuia; c) întocmeşte şi propune consiliului de conducere, spre aprobare, raportul anual propriu cu privire la verificarea şi certificarea bilanţului contabil al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; d) participa la şedinţele consiliului de conducere, fără drept de vot; e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi, precum şi de regulamentul intern de organizare şi funcţionare."13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Normele de desemnare, procedurile de convocare şi atribuţiile specifice ale membrilor, precum şi alte reguli privind organizarea şi funcţionarea comisiei de cenzori se stabilesc prin regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi şi prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare."14. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti colaborează între ele, cu alte structuri de tineret de tip asociativ, cu direcţia pentru tineret şi sport judeteana respectiva sau a municipiului Bucureşti, cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi cu instituţiile specializate în domeniu."15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Patrimoniul fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti este constituit din: a) imobile - construcţii şi terenuri -, fonduri băneşti şi alte active care au aparţinut fostei organizaţii a Uniunii Tineretului Comunist din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti; b) imobile, precum şi fonduri materiale şi financiare dobândite în timpul funcţionarii fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti. (2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) este administrat în folosul tinerilor şi al structurilor de tineret interesate, cu excepţia organizaţiilor de tineret aparţinând partidelor şi formatiunilor politice. (3) În cazul în care, din motive obiective, bunurile imobile prevăzute la alin. (1) nu pot fi folosite ca sediu sau nu exista, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, sunt obligate să asigure gratuit, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi, un sediu corespunzător desfăşurării activităţii fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, în municipiile reşedinţa de judeţ."16. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul: a) bunurilor dobândite în proprietate, cu titlu valabil, de către persoane fizice sau juridice; b) imobilelor care au dobândit, cu respectarea prevederilor legii, o utilitate publică după data de 22 decembrie 1989."17. Alineatele (3), (4), (7) şi (8) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:"(3) Reintegrarea bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi. (4) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, răspund de preluarea de către fundaţiile judeţene pentru tineret respective sau a municipiului Bucureşti a acestor bunuri, în bune condiţii, conform procedurilor stabilite prin regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi................................................................ (7) Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile dobândite de către fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti se face în cărţile funciare, cu scutirea de plată a taxelor prevăzute de lege. (8) Acţiunile în justiţie formulate de fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti pentru aplicarea prevederilor prezentului articol sunt scutite de taxa de timbru."18. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) La nivelul fiecărui judeţ, evaluarea, supravegherea şi controlul activităţii fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti se exercită de către o comisie formată din câte un reprezentant al direcţiei pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, al prefectului, al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene. (2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi. (3) Actele şi faptele de încălcare a legii, a ordinii publice şi a bunelor moravuri sunt sesizate de comisia prevăzută la alin. (1) instanţelor judecătoreşti sau organelor de urmărire penală, după caz. (4) Autorităţile administraţiei publice locale colaborează cu fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti în vederea derulării unor programe comune pentru tineret."19. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti se dizolva prin hotărâre judecătorească dacă: a) activitatea fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti a devenit ilicită sau contrară ordinii publice ori bunelor moravuri; b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri. (2) Acţiunea în justiţie se poate introduce de către comisia prevăzută la art. 29 alin. (1), de Ministerul Public, precum şi de orice persoană interesată. (3) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti se dizolva de drept în următoarele cazuri: a) administrarea defectuoasă a patrimoniului; b) neîndeplinirea scopului pentru care au fost constituite sau urmărirea unui alt scop decât cel pentru care au fost constituite; c) consiliul de conducere nu se constituie în termenul prevăzut la art. 10 alin. (2) şi (3) şi aceasta situaţie durează mai mult de 30 de zile; d) fundaţia judeteana pentru tineret sau a municipiului Bucureşti nu se reorganizează în termenul prevăzut la art. 58 alin. (2). (4) Constatarea dizolvării de drept se realizează prin hotărâre a comisiei prevăzute la art. 29 alin. (1), la cererea oricărei persoane interesate."20. Alineatul (2) al articolului 32 se abroga.21. Alineatul (3) al articolului 32 va avea următorul cuprins:"(3) Hotărârile pronunţate în prima instanţa pot fi atacate numai cu recurs."22. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) La dizolvarea unei fundaţii judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, bunurile acesteia trec în domeniul public judeţean şi în administrarea consiliului judeţean pe a cărui raza teritorială se afla fundaţia pentru tineret respectiva. (2) În situaţia dizolvării unei fundaţii judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, consiliul judeţean are obligaţia preluării bunurilor prevăzute la art. 20 alin. (1) teza a II-a şi alin. (2), cu excepţia celor prevăzute la art. 20 alin. (2^1), care, până la data dizolvării, nu au fost reintegrate în patrimoniul fundaţiei respective, alin. (5)-(8) ale aceluiaşi articol aplicându-se în mod corespunzător. Bunurile preluate în condiţiile prezentului alineat intră în domeniul public al judeţului şi în administrarea consiliului judeţean."23. Capitolul III - "Fundaţia Naţionala pentru Tineret" se abroga.24. Articolul 58 va avea următorul cuprins:"Art. 58. - (1) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, în condiţiile Decretului-lege nr. 150/1990, îşi păstrează personalitatea juridică legal dobandita. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi, fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti se vor organiza sau reorganiza, după caz, potrivit prevederilor legii. (3) În termenul prevăzut la alin. (2), consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi structurile asociative de tineret de la nivelul fiecărui judeţ au obligaţia de a numi sau alege, după caz, membrii consiliului de conducere al fundaţiei. (4) Ministerul Tineretului şi Sportului tine evidenta fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, potrivit regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi, prin registrul fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, acestea având obligaţia de a comunică de îndată orice modificări survenite în organizarea, funcţionarea şi activitatea lor. În aplicarea prevederilor prezentului alineat Ministerul Tineretului şi Sportului poate elabora norme metodologice, care se aproba prin ordin al ministrului tineretului şi sportului."25. După articolul 58 se introduce articolul 58^1 cu următorul cuprins:"Art. 58^1. - În cazul în care la nivelul unui judeţ fundaţia judeteana pentru tineret nu se organizează în termenul prevăzut la art. 58 alin. (2), patrimoniul fostei Uniuni a Tineretului Comunist din judeţul respectiv, cu excepţia bunurilor prevăzute la art. 20 alin. (2^1), trece în domeniul public al judeţului şi în administrarea consiliului judeţean. Dispoziţiile art. 33 alin. (2) se aplică în mod corespunzător."26. Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - (1) Inventarul bunurilor care au aparţinut la data de 22 decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului Comunist se realizează, la nivelul fiecărui judeţ, de către comisia prevăzută la art. 29 alin. (1) şi se aproba prin hotărâre a Guvernului până la data de 1 martie 2003. (2) Inventarul va cuprinde atât informaţii cu privire la situaţia juridică actuala a bunurilor prevăzute la alin. (1), cat şi cu privire la circuitul juridic al acestora de la data de 22 decembrie 1989 până în prezent."27. Articolul 60 se abroga.28. Articolul 61 va avea următorul cuprins:"Art. 61. - Dispoziţiile Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice se aplică în mod corespunzător şi fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, cu excepţia acelor prevederi care sunt contrare reglementărilor stabilite prin prezenta lege." Articolul 2În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Tineretului şi Sportului împreună cu Ministerul Administraţiei Publice vor elabora regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 146/2002, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 3Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul act normativ, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare, după aprobarea prezentei ordonanţe de urgenţă de către Parlamentul României.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul tineretului şi sportului,Georgiu GingarasMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaBucureşti, 20 noiembrie 2002.Nr. 166.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 27 septembrie 1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 30 septembrie 2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 150 din 12 iunie 1930 pentru modificarea unor dispoziţiuni din Legea pentru Curtea de Casaţie şi din Legea pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 359 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 28 din 28 februarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2005*) privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 29 martie 2001 privind accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 4 octombrie 2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră
 • LEGE nr. 474 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 260 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • LEGE nr. 87 din 20 mai 2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2007
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • LEGE nr. 133 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 331 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 32 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind transportul maritim comercial, semnat la Teheran la 14 august 2000
 • LEGE nr. 338 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2007 privind trecerea obiectivului de investiţii "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 23 octombrie 2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 159 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2000 privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 166 din 22 octombrie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Atena la 23 mai 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 2 noiembrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România
 • LEGE nr. 210 din 27 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii
 • LEGE nr. 14 din 29 iunie 1984 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 159/1984 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 233/1974 privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care realizează venituri în valută
 • LEGE nr. 37 din 19 martie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţie "Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa" de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 36 din 24 iunie 1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 377 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
 • LEGE nr. 170 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2004 pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 256 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare fata de Banca Naţionala a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • LEGE nr. 500 din 26 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 591 din 22 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural
 • LEGE nr. 639 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind controlul statului portului în regiunea Marii Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000
 • LEGE nr. 74 din 1 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 14 februarie 2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicina Aeronautica şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
 • LEGE nr. 279 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021