Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 138 şi 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 29 noiembrie 2002 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 165 din 20 noiembrie 2002pentru modificarea art. 138 şi 139 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 29 noiembrie 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Articolele 138 şi 139 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 august 2002, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 122/2002 pentru modificarea art. 138 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 3 octombrie 2002, se modifica şi vor avea următorul cuprins:1. Articolul 138 va avea următorul cuprins:"Art. 138 - (1) Acţionarul majoritar sau un grup de persoane care acţionează în mod concertat şi care deţine o poziţie majoritara absolută, care îi conferă mai mult de 90% din drepturile de vot asupra emitentului, are obligaţia ca în termen de 12 luni de la dobândirea acestei poziţii sau, după caz, de la data prevăzută la alin. (9) să facă şi sa finalizeze o ofertă publică de preluare pentru restul de acţiuni de pe piaţa, în vederea transformarii acesteia în societate de tip închis, cu menţionarea expresă a acestui obiectiv în prospectul de oferta. (2) Preţul din oferta publică de preluare propus de initiator va fi egal cu media aritmetica a preţurilor determinate de un evaluator independent desemnat de acesta, în conformitate cu cel puţin două dintre următoarele metode: a) metoda preţului mediu ponderat de tranzactionare pe piaţa reglementată, după cum urmează:- pentru acţionarul majoritar sau grupul de persoane prevăzut la alin. (1), care la data de 1 decembrie 2002 deţine poziţia majoritara absolută ce îi conferă mai mult de 90% din drepturile de vot asupra emitentului, se va lua în considerare preţul mediu ponderat de tranzactionare al acţiunilor pe piaţa reglementată respectiva, calculat pe perioada de 12 luni precedenta datei de 1 decembrie 2002;- pentru acţionarul majoritar sau grupul de persoane prevăzut la alin. (1), care dobândeşte ulterior datei de 1 decembrie 2002 poziţia majoritara absolută ce îi conferă mai mult de 90% din drepturile de vot asupra emitentului, se va lua în considerare preţul mediu ponderat de tranzactionare al acţiunilor pe piaţa reglementată respectiva, calculat pe perioada de 12 luni precedenta datei de transmitere către C.N.V.M. a anunţului prevăzut la alin. (4); b) metoda activului net contabil, determinat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate IAS şi cu aplicarea corespunzătoare a ordinului ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în domeniu; c) preţul cel mai ridicat plătit pentru acţiunile emitentului de către initiator, cu condiţia ca aceasta achiziţie sa fi fost efectuată în perioada de 12 luni precedenta lansării ofertei publice de preluare. (3) În cazul în care preţul din oferta publică de preluare nu poate fi stabilit ca medie aritmetica a valorilor obţinute prin aplicarea a cel puţin două dintre metodele enumerate la alin. (2), preţul se va calcula doar pe baza uneia dintre acestea. În situaţia în care nu se va putea aplica nici una dintre metodele prevăzute la alin. (2), preţul din oferta va fi stabilit de evaluatorul independent în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. (4) Initiatorul va face cunoscut preţul propus în oferta publică de preluare prin publicarea unui anunţ în doua cotidiene de circulaţie naţionala cu cel puţin 30 de zile înainte de derularea ofertei. Acest termen va putea fi extins la 90 de zile în situaţia în care sunt incidente prevederile alin. (7). (5) Anunţul va fi transmis la C.N.V.M. în vederea avizării cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de publicarea acestuia. (6) Acţiunile emise de societăţile deţinute public, obiect al unei oferte publice obligatorii de preluare efectuate conform prezentului articol, vor fi suspendate de la tranzactionare începând cu data publicării anunţului prevăzut la alin. (4) până la data finalizarii tuturor operaţiunilor legate de derularea şi închiderea ofertei publice. (7) În cazul în care, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului, investitorii care deţin, singuri sau actionand în mod concertat cu alte persoane, cel puţin 75% din restul acţiunilor pentru care se face oferta obligatorie de preluare contesta preţul stabilit, va fi numit un nou evaluator independent angajat de către aceşti investitori, care va stabili preţul de cumpărare pentru oferta publică de preluare, în conformitate cu metodele prevăzute la alin. (2).Dacă preţul stabilit de noul evaluator este mai mare cu până la 20% faţă de preţul stabilit de primul evaluator, preţul se va fixa la valoarea data de media aritmetica a celor două valori. În cazul în care noul preţ stabilit este mai mare cu peste 20% faţă de preţul stabilit de primul evaluator, preţul va fi determinat printr-o noua expertiza efectuată de un evaluator independent desemnat de comun acord de initiatorul ofertei şi de actionarii contestatari. (8) Prevederile alin. (1) nu se aplică societăţilor comerciale în care statul dobândeşte sau deţine o poziţie majoritara absolută care îi conferă mai mult de 90% din drepturile de vot asupra emitentului. (9) Prevederile prezentului articol se aplică începând cu data de 1 decembrie 2002."2. Articolul 139 va avea următorul cuprins:"Art. 139. - Art. 138 nu se aplică dacă, în termen de 30 de zile de la data dobândirii poziţiei majoritare absolute de peste 90% din participarea la capitalul social, acţionarul în cauza vinde un număr de acţiuni având drept consecinţa reducerea participării sale sub pragul de 90% plus o acţiune." Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 122/2002 pentru modificarea art. 138 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 3 octombrie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,Gabriela Victoria AnghelacheMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 20 noiembrie 2002.Nr. 165.──────────────────

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 6 iunie 2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligaţiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2003 pentru ratificarea Protocolului nr. 13 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002
 • LEGE nr. 212 din 21 mai 2003 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţa a regimului comunist instaurat în România
 • LEGE nr. 260 din 14 decembrie 2010 pentru abrogarea art. 8 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 272 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Naţionala a Pădurilor
 • LEGE nr. 238 din 12 iulie 2007 pentru modificarea art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 289 din 5 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 35 din 19 martie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 187 din 20 octombrie 2016 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 381 din 16 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 255 din 7 decembrie 2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru vânzarea acţiunilor deţinute la Societatea Comercială "Gerom" - S.A. Buzău
 • LEGE nr. 421 din 25 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului şi în administrarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 173 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind serviciile aeriene şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei asupra cooperării dintre ţările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998
 • LEGE nr. 182 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 23 din 21 martie 2017 privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 73 din 16 iulie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1 şi a anexei la aceasta, din 19 mai 1993, privind moderarea creşterii salariilor în anul 1993 prin introducerea unor impozite suplimentare în vederea frânării procesului inflaţionist şi a şomajului, emisă în baza dispoziţiilor art. 107 alin. (3) şi art. 114 alin. (3) din Constituţie şi a Legii nr. 25/1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 740 din 6 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2001 privind aprobarea şi implementarea Programului special de dezvoltare turistica a zonei Sighişoara
 • LEGE nr. 92*) din 4 august 1992 *** Republicată pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 249 din 9 iunie 2004 privind pensiile ocupaţionale
 • LEGE nr. 173 din 16 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România
 • LEGE nr. 142 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
 • LEGE nr. 591 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 318 din 13 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucureşti la 25 iulie 2008 şi la Sofia la 26 august 2008
 • LEGE nr. 279 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 (*republicată*) privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare*)
 • LEGE nr. 472 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 149 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative
 • LEGE nr. 212 din 27 iunie 2013 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 11 aprilie 2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă "Locato"
 • LEGE nr. 38 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 174 din 30 iunie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (*republicată*) privind comerţul electronic*)
 • LEGE nr. 186 din 12 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapa a II-a, dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 august 1997
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 3 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 15 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, semnat la Londra la 28 martie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 iunie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 471 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 207 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 decembrie 1998 privind energia electrică şi termica
 • LEGE nr. 503 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 29 decembrie 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020