Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 141 din 17 octombrie 2002privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de acordare a licenţei de depozit, regimul certificatelor de depozit pentru seminţele de consum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit. Articolul 2Pentru garantarea integrităţii seminţelor de consum depozitate se instituie un sistem pentru acordarea licenţelor de depozit şi de gradare a seminţelor de consum şi se constituie Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 3 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, denumit în continuare ministerul de resort, reprezintă autoritatea publică responsabilă cu acordarea licenţelor de depozit şi autorizarea gradatorilor pentru seminţele de consum, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Agenţii economici care au în proprietate sau în administrare unul sau mai multe depozite pot solicita în scris acordarea licenţei de depozit. (3) În vederea acordării licenţei de depozit pentru seminţele de consum se înfiinţează Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit, ca organism deliberativ, fără personalitate juridică. (4) Atribuţiile şi modul de funcţionare ale comisiei prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin norme metodologice, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. (5) Membrii Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit sunt numiţi prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, la propunerea direcţiei generale de specialitate din cadrul ministerului de resort. (6) Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit este compusa din 15 membri care reprezintă ministerul de resort, asociaţiile patronale şi/sau agenţi economici cu activitate în domeniul depozitarii seminţelor de consum. (7) Ministerul de resort va disponibiliza din fondurile proprii sumele necesare pentru tipărirea licenţelor de depozit şi a certificatelor de depozit. Articolul 4În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile menţionate mai jos sunt definite astfel: a) seminţe de consum - seminţe de cereale, leguminoase boabe, oleaginoase şi alte seminţe destinate consumului uman, animal, industrializarii şi comercializării; b) depozit - construcţie, ansamblu de construcţii, inclusiv siloz, împreună cu dotările tehnice aferente, situate într-o incinta, aflate în proprietate sau administrate de un agent economic şi utilizate special pentru depozitarea seminţelor de consum; c) depozitar - agent economic care are în proprietate sau administrează un depozit şi căruia i s-a acordat licenta de depozit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia; d) depozitare - activitatea incluzând operaţiunile de recepţie, gradare, condiţionare, păstrare şi restituire a seminţelor de consum; e) deponent - persoana fizica sau juridică, proprietar al unei cantităţi de seminţe de consum pe care o preda direct sau prin reprezentantul sau autorizat, în vederea depozitarii la un depozitar, pentru care primeşte în schimb unul sau mai multe certificate de depozit; f) certificat de depozit - un document care constituie titlu de valoare, negociabil, la ordin, nominativ, emis de depozitar în schimbul primirii spre depozitare a seminţelor de consum de la deponent şi care poate fi transmis, după caz, prin cesiune sau prin simpla remitere; g) activitate de gradare - activitate profesională de identificare şi separare pe criterii de calitate a loturilor de seminţe pentru consum, în vederea încadrării acestora în unul dintre gradele prevăzute în Manualul de gradare a seminţelor de consum; h) deţinător de certificat de depozit - orice persoană fizica sau juridică care, în calitate de posesor al certificatului de depozit, poate pretinde predarea de către depozitar, la prima cerere, a seminţelor de consum menţionate în certificatul de depozit, în schimbul acestui certificat; i) licenta de depozit - documentul emis de ministerul de resort care atesta ca, pe o perioadă determinata, depozitarul îndeplineşte condiţiile tehnice şi financiare pentru depozitare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; j) preţul pieţei - preţul format în condiţiile concurentei deschise, libere, în care nici unul dintre agenţii pieţei nu poate influenţa sau decide unilateral stabilirea nivelului şi dinamicii acestuia, format pe baza raportului dintre cerere şi oferta; k) punct de recepţie a seminţelor de consum - locul în care o persoană fizica sau juridică ori reprezentantul autorizat al acesteia, care are în proprietate o cantitate de seminţe de consum, o preda în vederea depozitarii. Capitolul 2 Licenta de depozit Secţiunea 1 Acordarea licenţei de depozit Articolul 5 (1) Licenta de depozit se acordă, de Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit, agentului economic constituit în condiţiile legii, pentru fiecare depozit aflat în proprietate sau în administrare, dacă sunt îndeplinite condiţiile financiare şi de performanţă tehnica pentru gradare şi depozitare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia. (2) Verificarea şi certificarea condiţiilor financiare şi tehnice se realizează de persoane fizice sau juridice specializate, abilitate în acest scop de ministerul de resort. Articolul 6 (1) Licenta de depozit se eliberează contra unei taxe pentru acordarea licenţei, care se face venit la bugetul de stat. (2) Cuantumul taxei pentru acordarea licenţei de depozit şi actualizarea acestuia în funcţie de rata inflaţiei se stabilesc anual, prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi ministrului finanţelor publice, şi cuprind costurile necesare emiterii licenţei de depozit. Articolul 7Licenta de depozit are o perioadă de valabilitate de 5 ani de la data emiterii sale pentru fiecare depozit, cu posibilitatea prelungirii, în condiţiile respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 8Licenta de depozit se prelungeşte, la cererea scrisă a depozitarului, fără a depăşi perioada de 3 ani, cu perceperea unei taxe de prelungire, reprezentând 60% din valoarea taxei pentru acordarea licenţei de depozit, la data solicitării prelungirii. Articolul 9Licenta de depozit poate fi suspendată, anulată sau retrasă pentru situaţiile şi în condiţiile menţionate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 10 (1) În cazul propunerii de suspendare sau anulare a licenţei de depozit, depozitarul licenţiat, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, are posibilitatea să fie audiat de către Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit. (2) Reprezentanţi ai Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit vor controla depozitul la care s-a constatat încălcarea prevederilor legale, iar depozitarul va presta activitatea de depozitare până la stingerea obligaţiilor din contractele de prestări de servicii încheiate cu deponentii. (3) Pe perioada suspendării licenţei de depozit, activitatea de control se poate exercita şi pentru seminţele de consum transferate şi depozitate în altă parte, indiferent dacă aceste produse sunt proprietatea deponentului sau a depozitarului. Articolul 11Depozitarul poate solicita retragerea propriei licenţe de depozit printr-o cerere scrisă, înaintată Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, în condiţiile stabilite de normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 12În situaţiile de suspendare, anulare sau expirare a licenţei de depozit, depozitarul este obligat sa transmită ministerului de resort certificatele de depozit anulate ca urmare a restituirii seminţelor de consum deponentului, certificatele de depozit greşit completate şi anulate, precum şi certificatele necompletate. Secţiunea a 2-a Tariful de depozitare Articolul 13 (1) Depozitarul va afişa permanent, la loc vizibil, în spaţii destinate relaţiilor cu publicul, tariful pentru serviciile prestate în cadrul operaţiunilor de depozitare definite la art. 4 lit. d). (2) Plata serviciilor prestate se face în bani sau în natura; pentru plata în natura contravaloarea se calculează la preţul pieţei din momentul încheierii contractului de depozit. Articolul 14 (1) Pentru serviciile de depozitare cu plata în avans perioada negociata nu va depăşi 12 luni. (2) În situaţia în care termenul de depozitare depăşeşte termenul negociat, deponentul va plati tariful practicat de depozitar, la data restituirii seminţelor de consum, pentru perioada care excede contractului de prestare de servicii. Secţiunea a 3-a Asigurarea depozitarului Articolul 15 (1) Fiecare depozitar este obligat sa încheie un contract de asigurare a spaţiilor de depozitare aflate în proprietatea sau în administrarea sa, precum şi a seminţelor de consum depozitate în aceste spaţii. (2) Contractele de asigurare se încheie separat, pentru spaţiile de depozitare şi seminţele de consum depozitate aferente certificatelor de depozit eliberate, pentru următoarele riscuri: explozii, incendii, inundaţii şi cutremure. (3) Depozitarul este obligat sa plătească primele de asigurare pentru întreaga perioadă a depozitarii seminţelor de consum. (4) Dreptul la despăgubiri rezultate din contractul de asigurare a seminţelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de depozit, în baza unui contract de cesiune, va fi transmis integral Fondului de garantare pentru certificatele de depozit. Articolul 16 (1) Depozitarul va păstra seminţele de consum separat, în funcţie de gradul înregistrat în fiecare certificat de depozit emis, astfel încât restituirea să se facă în limitele de calitate corespunzătoare gradului atribuit la recepţie. (2) Pe perioada depozitarii seminţelor de consum scazamintele şi perisabilitatile se determina conform prevederilor legale. Articolul 17Agenţii economici care prestează servicii de depozitare sunt obligaţi sa accepte, în mod nediscriminatoriu, seminţele de consum aduse spre depozitare, până la capacitatea maxima pentru care s-a acordat licenta de depozit. Capitolul 3 Activitatea de gradare a seminţelor de consum Secţiunea 1 Sistemul naţional de gradare Articolul 18 (1) Activitatea de gradare a seminţelor de consum se organizează în cadrul Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum, instituit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, după consultarea organizaţiilor reprezentative în domeniu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Se înfiinţează Comisia Naţionala de Gradare a Seminţelor de Consum, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, de interes general şi de utilitate publică, cu finanţare din surse proprii. (3) Comisia Naţionala de Gradare a Seminţelor de Consum este condusă de un consiliu format din reprezentanţi ai ministerului de resort, ai patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale pe produs sau grupe de produse în domeniul producţiei, depozitarii, procesarii, comercializării şi standardizarii seminţelor de consum. (4) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1). Secţiunea a 2-a Emiterea licenţei de gradator Articolul 19 (1) Gradarea seminţelor de consum se efectuează de către gradatori, autorizaţi prin acordarea unei licenţe de gradator, în conformitate cu prevederile Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum. (2) Gradatorii pot avea şi calitatea de angajaţi ai societăţilor comerciale care se ocupa cu activitatea de depozitare, comercializare sau procesare a seminţelor de consum. (3) Gradarea seminţelor de consum proprietate a depozitarului licenţiat, se face de către un gradator care nu are calitatea de salariat al acestuia. Articolul 20 (1) Gradarea se efectuează la punctele de recepţie a seminţelor de consum. (2) Manualul de gradare a seminţelor de consum se aproba la propunerea Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Manualul de gradare a seminţelor de consum poate fi modificat sau completat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. Capitolul 4 Certificatul de depozit Secţiunea 1 Cerinţe privind tipărirea, emisiunea şi conţinutul certificatului de depozit Articolul 21 (1) Certificatul de depozit este emis sub forma unui document cu regim special, inseriat de ministerul de resort şi pus la dispoziţia depozitarilor. (2) Ministerul de resort comanda tipărirea certificatelor de depozit şi tine evidenta acestora. (3) Tipărirea certificatelor de depozit se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul ministerului de resort. Articolul 22Depozitarii eliberează deponentilor certificate de depozit, pentru seminţele de consum predate de aceştia şi depozitate, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 23 (1) Certificatul de depozit este transmisibil, fără limite sau restrictii. (2) Certificatul de depozit reprezintă titlu executoriu pentru cantitatea seminţelor de consum înscrisă în acesta. (3) Certificatul de depozit este valabil până la data restituirii mărfii de către depozitar, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii sale. (4) Pentru depozitarea seminţelor de consum peste termenul prevăzut la art. 14 alin. (1) depozitarul eliberează un nou certificat de depozit. Articolul 24Certificatul de depozit poate servi la constituirea unei garanţii reale mobiliare asupra seminţelor de consum depozitate, în condiţiile prevăzute de lege. Articolul 25 (1) Formularul-tip al certificatelor de depozit este prevăzut în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Certificatul de depozit emis în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă trebuie să conţină, sub sancţiunea nulităţii, următoarele menţiuni: a) seria şi numărul certificatului de depozit; b) denumirea şi sediul depozitarului, numărul licenţei de depozit, codul unic de înregistrare, adresa depozitului; c) date pentru identificarea deponentului şi semnatura lui; d) data emiterii certificatului de depozit şi perioada depozitarii seminţelor de consum; e) denumirea seminţelor de consum şi cantitatea predată; f) tipul, anul recoltei, clasa şi gradul seminţelor de consum predate; g) tariful serviciilor prestate şi, unde este cazul, valoarea serviciilor plătite în avans; h) semnatura şi ştampila depozitarului; i) o secţiune destinată transmiterii dreptului asupra acestuia, precum şi pentru constituirea garanţiei reale mobiliare asupra seminţelor de consum depozitate. Secţiunea a 2-a Înregistrarea certificatelor de depozit Articolul 26 (1) Depozitarul este obligat să efectueze în registrul special al certificatelor de depozit înregistrări complete referitoare la certificatele de depozit eliberate, anulate sau necompletate, precum şi la cantităţile de seminţe de consum depozitate. (2) Registrul şi certificatele de depozit vor fi păstrate în condiţii de maxima siguranţa. Articolul 27Ministerul de resort va tine evidenta certificatelor de depozit tipărite şi distribuite depozitarilor, într-un registru special al certificatelor de depozit. Secţiunea a 3-a Restituirea şi expedierea seminţelor de consum Articolul 28La cererea deţinătorului certificatului de depozit şi în schimbul acestuia depozitarul este obligat sa predea, în termen de 14 zile, seminţele de consum depozitate, în condiţiile de cantitate şi calitate specificate în certificatul de depozit, după îndeplinirea obligaţiilor scadente de plată a contravalorii serviciilor de depozitare, calculate până la data restituirii. Costurile expedierii se suporta de către deţinătorul certificatului de depozit. Capitolul 5 Fondul de garantare pentru certificatele de depozit Articolul 29 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, denumit în continuare Fondul. (2) Fondul este persoana juridică de drept public, cu finanţare extrabugetara. (3) Organizarea şi funcţionarea Fondului se stabilesc prin statut propriu, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort. (4) Sediul Fondului este în municipiul Bucureşti. (5) Depozitarii cărora li s-a acordat licenta de depozit au obligaţia să depună în contul Fondului o cota reprezentând 0,5% din valoarea de piaţa a seminţelor de consum pentru care s-au emis certificate de depozit. Articolul 30 (1) Scopul Fondului este de a garanta rambursarea valorii seminţelor de consum înscrise în certificatele de depozit emise de depozitarii cărora li s-a acordat licenta de depozit. (2) Fondul va compensa plata depozitelor, reprezentând contravaloarea seminţelor de consum depozitate, atunci când acestea devin indisponibile. (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, depozitele sunt considerate indisponibile de la data prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă şi executorie de începere a procedurii falimentului depozitarului. (4) Deţinătorii certificatului de depozit indisponibil vor primi de la Fond contravaloarea seminţelor de consum specificate în certificatul de depozit, calculată la preţul pieţei, la data solicitării restituirii seminţelor de consum. (5) Ministerul de resort va proceda la stabilirea pierderilor financiare rezultate din certificatul de depozit indisponibil, în termen de maximum 30 de zile de la data sesizării de către deponenti. (6) În termen de 30 de zile de la stabilirea pierderilor Fondul va despăgubi deponentii, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia. Articolul 31 (1) Depozitarii sunt obligaţi sa participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, pentru asigurarea intereselor financiare ale deponentilor. (2) Contribuţiile la bugetul Fondului vor avea ca unica utilizare protejarea intereselor financiare ale deponentilor, în situaţia în care depozitarii nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute în contractele de prestări de servicii de depozitare, precum şi obligaţia de a restitui seminţele de consum la solicitarea deponentului. (3) Resursele financiare ale bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului se constituie din: a) cote plătite de depozitari, reprezentând 0,5% din valoarea de piaţa a seminţelor de consum depozitate şi pentru care s-au eliberat certificate de depozit, conform normelor metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă; b) dobânzi încasate la depozitele constituite de Fond; c) realizarea creanţelor sale; d) încasarea despăgubirilor din poliţele de asigurare din contractele prevăzute la art. 15; e) venituri din investirea resurselor sale; f) alte venituri, donaţii, sponsorizări şi altele asemenea. (4) Resursele financiare prevăzute la alin. (3) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor directe ale Fondului. (5) Fondul poate investi resursele financiare disponibile în titluri de stat şi obligaţiuni emise de Banca Naţionala a României, băncile comerciale, administraţiile şi băncile centrale din ţările membre ale Uniunii Europene şi ţările membre ale Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare. (6) Prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se stabileşte plafonul minim şi maxim al resurselor financiare, pentru garantarea contravalorii seminţelor de consum depozitate, ale Fondului. (7) Sumele reprezentând cote de participare la constituirea Fondului sunt nerambursabile şi vor fi încadrate de către depozitari în grupa cheltuielilor de exploatare. (8) Cheltuielile curente ale Fondului nu pot depăşi veniturile prevăzute la alin. (3) lit. e). Capitolul 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 32 (1) Faptele ce constituie contravenţii la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi modul de sancţionare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Constatarea săvârşirii faptelor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate persoanelor fizice şi persoanelor juridice. Articolul 33Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 34În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ministerul de resort va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice pentru aplicarea acesteia. Articolul 35Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: a) Ordonanţa Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 39/2001, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 27 noiembrie 2001; c) orice dispoziţii contrare prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 17 octombrie 2002.Nr. 141.-----------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 18 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • LEGE nr. 109 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2002 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 108 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2000 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 216 din 22 mai 2003 privind aderarea României la Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980
 • LEGE nr. 24 din 17 decembrie 1969 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 283 din 23 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 19 februarie 2004
 • LEGE nr. 172 din 25 noiembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/1999 pentru modificarea anexei nr. 9 a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 381 din 28 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 17 din 22 februarie 2001 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane fata de aplicaţiile biologiei şi medicinei, Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane fata de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la interzicerea clonării fiinţelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 210 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 26 noiembrie 1998 privind stabilirea ca zi nelucrătoare a zilei de 30 noiembrie 1998
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 17 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 13 iunie 2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 27 din 6 martie 1991 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind statutul şi modalităţile de funcţionare a centrelor culturale în cele doua tari
 • LEGE nr. 45 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 18 septembrie 2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
 • LEGE nr. 338 din 6 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2001 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 483 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
 • LEGE nr. 283 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 1 iunie 2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 630 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2000 pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 420 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 21 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 17 martie 2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 20 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 25 din 29 februarie 2008 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 23 noiembrie 1994 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 29 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • LEGE nr. 290 din 2 noiembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
 • LEGE nr. 4 din 30 iunie 1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie
 • LEGE nr. 145 din 22 iulie 2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare
 • LEGE nr. 96 din 18 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 4 din 30 mai 1950 pentru ratificarea decretelor emise de Prezidiul Marii Adunări Naţionale în perioada dela 23 Decemvrie 1949 pînă la 27 Mai 1950
 • LEGE nr. 224 din 25 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1998 privind instituirea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de înfiinţare şi funcţionare a magazinelor "duty-free" şi "duty-free diplomatic"
 • LEGE nr. 118 din 4 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 163 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 185 din 12 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării proiectului "Piaţa de gros" Bucureşti, semnat la Bucureşti la 9 iunie 1994
 • LEGE nr. 62 din 12 aprilie 2016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • LEGE nr. 168 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 529 din 25 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a veniturilor cu destinaţie specială în sectorul energetic
 • LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021