Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 147 din 31 octombrie 2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 13 noiembrie 2002 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 147 din 31 octombrie 2002pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 13 noiembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Cota de 2% prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, nu se mai calculează şi nu se mai datorează la bugetul de stat. (2) Sumele restante datorate de contribuabili se vărsa la bugetul de stat, iar regularizarea eventualelor sume virate necuvenit se efectuează cu bugetul de stat. Articolul 2 (1) Cota de 7% reprezentând contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate datorată de asiguraţi, prevăzută de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce la 6,5%. (2) Beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei şi următoarele categorii de persoane: a) pensionării din sistemul public de pensii; b) pensionării militari; c) pensionării I.O.V.R.; d) persoanele care fac parte dintr-o familie care beneficiază de ajutor social. (3) Sunt asigurate cu scutire de la plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate şi persoanele care beneficiază de indemnizaţii de şomaj. (4) Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate în cota stabilită potrivit alin. (1), pentru persoanele prevăzute la alin. (3), se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Articolul 3 (1) Cota de 5% reprezentând contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, datorată de angajatori potrivit art. 26 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce la 3,5%. (2) Cota de 6% reprezentând contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, datorată de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj potrivit art. 28 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce la 4,5%. Articolul 4 (1) Cota de contribuţie individuală de asigurări sociale, prevăzută la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncă. (2) Diferenţa dintre cotele de contribuţii de asigurări sociale aprobate anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) se suporta de angajator. (3) Începând cu luna ianuarie 2003 nu se mai include în cuantumul pensiilor din sistemul public de pensii şi alte categorii de pensii contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate. (4) La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale prevăzut de art. 23 şi 24 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se are în vedere valoarea corespunzătoare a 5 salarii medii brute lunare pe economie. (5) Punctajul asiguratului, stabilit conform art. 78 alin. (4) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate fi mai mare de 5 puncte într-un an calendaristic. (6) Contravaloarea biletelor de odihnă prevăzute la art. 109 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se recuperează de la bugetul de stat după deducerea cotei de participare individuală, stabilită în condiţiile prevăzute de lege. Articolul 5Alineatul 2 al articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 august 1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Valoarea taxei de dezvoltare este de 9% din tarifele energiei electrice şi de 2% din tarifele energiei termice livrate consumatorilor din economie, cu excepţia consumatorilor casnici." Articolul 6 (1) Prevederile art. I, II, III, IV şi V se aplică începând cu drepturile şi obligaţiile aferente lunii ianuarie 2003. (2) Controlul pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea obligaţiilor prevăzute la art. I, II, III, IV şi V, aferente anului 2002 şi anilor precedenti, se efectuează potrivit actelor normative în vigoare la data operaţiunilor supuse controlului. Articolul 7 (1) Disponibilităţile din anii precedenti, inclusiv cele din anul 2002, ale Fondului special al drumurilor publice şi ale Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, existente la data de 31 decembrie 2002, se utilizează pentru acoperirea deficitelor bugetului asigurărilor sociale de stat înregistrate în anii precedenti, în ordinea vechimii acestora, operaţiune pe care ordonatorii principali de credite o vor efectua până la data de 25 ianuarie 2003. (2) Eventualele cheltuieli angajate în condiţiile legii pe seama fondurilor speciale prevăzute la alin. (1) se efectuează din bugetul de stat. (3) Începând cu anul 2003 veniturile fondurilor speciale prevăzute la alin. (1) urmează regimul juridic al creanţelor bugetului de stat, iar controlul stabilirii, urmăririi şi virarii sumelor datorate se exercită de Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale teritoriale prin organele de control fiscal. (4) Obligaţiile restante la data de 31 decembrie 2002 la fondurile speciale prevăzute la alin. (1), inclusiv cele datorate pentru luna decembrie 2002, se virează la bugetul de stat, iar regularizarea eventualelor sume virate necuvenit către fondurile respective se efectuează cu bugetul de stat. (5) Preluarea exercitării atribuţiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea sumelor datorate bugetului de stat, inclusiv majorările de întârziere, penalităţile şi amenzile, se efectuează prin protocol încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi fiecare ordonator principal de credite care administrează fondurile speciale prevăzute la alin. (1), până la data de 31 decembrie 2002. Articolul 8 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2003 fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti" se desfiinţează. (2) Veniturile încasate de Agenţia Domeniilor Statului din activităţi de privatizare pe care le desfăşoară conform competentelor stabilite prin lege au destinaţia stabilită de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 25 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 315/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Veniturile încasate de Agenţia Domeniilor Statului din celelalte activităţi pe care le desfăşoară conform atribuţiilor stabilite prin legi, rămase după deducerea cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţilor respective, se fac venituri la bugetul de stat. (4) Cheltuielile ce se efectuau potrivit legii din fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti", exclusiv cele pentru activitatea de privatizare, se suporta din bugetul de stat. (5) Sumele datorate potrivit legii la fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti" la data de 31 decembrie 2002, precum şi cele neachitate la termenele legale de plată urmează, începând cu data de 1 ianuarie 2003, regimul veniturilor prevăzute la alin. (2) şi (3), iar eventualele sume virate necuvenit către fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti" se regularizează cu bugetul de stat sau cu veniturile virate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 38/2000. (6) Disponibilităţile fondului "Dezvoltarea agriculturii româneşti" la data de 31 decembrie 2002 se virează până la data de 25 ianuarie 2003 pe destinatiile prevăzute la alin. (2) şi (3), după caz. Articolul 9Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se abroga art. 17 alin. (3) şi art. 19-23 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 8 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10Litera d) a alineatului (2) al articolului 25 din Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 184/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 457/2001, va avea următorul cuprins:"d) cheltuieli materiale şi servicii." Articolul 11 (1) Taxele de autorizare plătite de către furnizorii de formare profesională potrivit art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, se constituie venituri la bugetul de stat. (2) Cheltuielile care se efectuau din taxele de autorizare instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, se efectuează din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale de către direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti. (3) Nivelul indemnizaţiilor prevăzute la art. 20 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, este stabilit de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi este avizat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. Articolul 12Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 491/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 18 iulie 2002, se completează, după articolul 28, cu articolul 28^1 cu următorul cuprins:"Art. 28^1. - (1) Debitorii care au în derulare înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, acordate în baza actelor normative anterioare, reprezentând eşalonarea la plata a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere, şi care au achitat minimum 30% din suma esalonata la plata pot beneficia de prevederile art. 12 din prezenta ordonanţă de urgenţă. Diferenţele de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, cu excepţia majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere, se eşalonează la plata până la concurenta numărului de rate aprobat în înlesnirea iniţială. Majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere rămase neachitate din înlesnire se scutesc la plata. (2) Pentru diferenţa de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, eşalonate la plata conform alin. (1), se datorează majorări în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Majorările datorate pentru suma achitată din înlesnirile în derulare şi neachitate nu se mai datorează. (4) Debitorii, beneficiari de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, acordate în baza actelor normative anterioare, reprezentând eşalonarea la plata a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere, care achită sau au achitat integral sumele ce fac obiectul acestor înlesniri la plata beneficiază de amânarea la plata pe 5 ani a majorărilor datorate şi neachitate." Articolul 13Articolul 52 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, se completează astfel:1. La alineatul (1) se introduce litera z^1) cu următorul cuprins:"z^1) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5)."2. La alineatul (2) se introduce litera n) cu următorul cuprins:"n) cu amendă de la 200 milioane lei la 500 milioane lei şi suspendarea activităţii pe o perioadă de 3-6 luni, pentru cea prevăzută la lit. z^1)." Articolul 14 (1) Contribuţiile de asigurări pentru accidentele de muncă şi boli profesionale prevăzute de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, în anul 2003 se datorează numai de angajatori şi de persoanele fizice care încheie, în condiţiile legii, contracte de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care sunt asigurate în sistemul public de pensii, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Cota de 0,5% datorată de angajatori şi de persoanele fizice care încheie contracte de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se adauga la cotele de contribuţie de asigurări sociale datorate de angajatori şi asiguraţii prevăzuţi la alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, iar contribuţia aferentă noii cote se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat în condiţiile şi la termenele stabilite de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cota de 0,5%, aferente şomerilor pe durata practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii, se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi se adauga la contribuţiile pentru asigurări sociale de stat pentru şomeri. (4) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii, pentru luna expirată, sau, după caz, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care a expirat termenul prevăzut de lege pentru plata contribuţiei de asigurări sociale casele judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti calculează contribuţia aferentă cotei de 0,5% şi o virează la trezoreria statului într-un cont distinct deschis pe seama Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru constituirea Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (5) Pentru disponibilităţile din contul special trezoreria statului plăteşte dobânda, a carei rata este stabilită prin convenţie încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. (6) Până la data de 31 decembrie 2002 Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice privind constituirea în anul 2003 a Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Articolul 15 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei pentru şomaj, contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se vor realiza sub coordonarea Agenţiei de colectare a contribuţiilor, instituţie publică cu personalitate juridică ce se va înfiinţa prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice. (2) Până la data de 31 august 2003 Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate vor aproba metodologiile de stabilire, evidenta, plata, control şi raportare a datelor, precum şi lista bunurilor şi persoanelor care urmează să fie preluate de către Ministerul Finanţelor Publice pe bază de protocol de predare-primire, respectiv prin transfer. (3) Drepturile de natura salariala care decurg din activităţile de control şi colectare a contribuţiilor potrivit alin. (1) vor fi acordate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, atât personalului Agenţiei de colectare a contribuţiilor, cat şi personalului din instituţiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea. (4) Prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi ministrului sănătăţii şi familiei vor fi aprobate norme de aplicare a prevederilor alin. (3).PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 31 octombrie 2002.Nr. 147.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 61 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 8 aprilie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999
 • LEGE nr. 39 din 22 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată
 • LEGE nr. 71 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) a cetăţeniei române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 91 din 12 iulie 1996 *** Republicat cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor deţinute de Preşedinţia României, Camera Deputaţilor, Senat, Guvern, ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protecţie şi Paza, Curtea Supremă de Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti, parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi de alte unităţi din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecţia martorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 13 mai 2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 743 din 2 noiembrie 1940 pentru asimilarea personalului civil ştiinţific şi specialist din Institutul Meteorologic Central cu gradele din ierarhia militară, în timp de concentrare, mobilizare sau razboiu Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 257 din 2 noiembrie 1940
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 86 din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 139 din 7 iulie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 76 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • LEGE nr. 199 din 27 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
 • LEGE nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 341 din 6 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 273/2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 14 mai 2004 pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabila a zootehniei şi a eficientei sectorului de producţie animaliera, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 septembrie 2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 127 din 21 iulie 2000 pentru modificarea şi completarea art. 156 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 318 din 28 noiembrie 2013 pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Româno Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Sociala
 • LEGE nr. 61 din 30 iunie 1992 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 54 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
 • LEGE nr. 229 din 15 iulie 2013 pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, şi pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 119 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 • LEGE nr. 240 din 15 iulie 2005 privind societăţile de microfinanţare
 • LEGE nr. 421 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de Planificare pentru Situaţii de Urgenţă Civil-Militare în Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 5 din 23 martie 1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reforma
 • LEGE nr. 147 din 22 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
 • LEGE nr. 149 din 6 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020