Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 31 octombrie 2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 7 noiembrie 2002 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 31 octombrie 2002cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 7 noiembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2002, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 şi nr. 784 bis din 11 decembrie 2001, rectificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 şi nr. 577 bis din 5 august 2002, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2 (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2002, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi pe alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2002, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3*).------------ Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior. (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite, veniturile proprii, alocaţiile de la bugetul de stat şi cheltuielile ce se suporta din acestea, veniturile şi cheltuielile gestionate în regim extrabugetar, intrările de credite externe, precum şi cheltuielile din fonduri externe nerambursabile, pe ordonatori principali de credite pe anul 2002, sunt cele aprobate prin anexa nr. 3 la Legea nr. 743/2001, modificate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi a unor alte acte normative, aprobată prin Legea nr. 315/2002, şi rectificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare Articolul 3Pentru prevederile referitoare la veniturile bugetului de stat pe anul 2002 se aproba următoarele influente:                                          - miliarde lei -                                         ────────────────── VENITURI - TOTAL, -835,6 din care:   Venituri curente -400,9   Din acestea:   a) venituri fiscale: -905,7     - impozite directe, -4.618,5     - din care:       - impozitul pe profit -5.112,0       - impozitul pe venit -1.543,0       - cote şi sume defalcate         din impozitul pe venit         pentru bugetele locale         (se scad) -135,2     - impozite indirecte, +3.712,8       din care:       - taxa pe valoarea adăugată +9.283,6       - taxa pe valoarea adăugată         încasată +9.984,0       - sume defalcate din taxa         pe valoarea adăugată pentru         bugetele locale (se scad) -700,4     - accize -4.460,0     - taxe vamale -506,0    b) venituri nefiscale: +504,8    Venituri din capital +30,0    Donaţii şi sponsorizări -2,0    Încasări din rambursarea împrumuturilor    acordate -462,7 Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare Articolul 4În structura economică influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2002 se prezintă astfel:                                          - miliarde lei -                                         ────────────────── CHELTUIELI - TOTAL, -662,6 din care: 1. Cheltuieli curente -147,4    Din acestea:    a) cheltuieli de personal -635,1    b) cheltuieli materiale şi servicii +692,5    c) subvenţii +445,7    d) transferuri +615,8    e) dobânzi aferente datoriei publice       şi alte cheltuieli -1.300,0    f) rezerve +33,7 2. Cheltuieli de capital +420,8 3. Rambursări de credite, plati de dobânzi    şi comisioane la credite -936,0    Din acestea:    a) rambursări de credite externe +15,4    b) plati de dobânzi şi comisioane       la credite externe -951,4 Articolul 5 (1) Influentele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" se repartizează pe luni de către ordonatorul principal de credite bugetare şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) La repartizarea pe luni şi la raportarea plăţilor de casa aferente cheltuielilor de personal vor fi avute în vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 743/2001. Articolul 6 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2002, se diminuează cu suma de 458,8 miliarde lei, din care: 149,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 78,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 171,0 miliarde lei transferuri, 28,5 miliarde lei cheltuieli de capital şi 31,0 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice se modifica după cum urmează:                                          - miliarde lei -                                         ──────────────────    a) Administraţia Prezidentiala -5,0    b) Autorităţi legislative -121,3    c) Autorităţi judecătoreşti -20,4    d) Alte organe ale autorităţilor publice -41,3    e) Autorităţi executive -270,8 Articolul 7 (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2002, se majorează cu suma de 197,8 miliarde lei, din care: 656,1 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 99,5 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 59,2 miliarde lei cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 323,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 48,6 miliarde lei transferuri şi 245,1 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru apărare naţionala se majorează cu suma de 104,5 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţă naţionala, cu suma de 93,3 miliarde lei. Articolul 8 (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2002, se majorează cu suma de 796,6 miliarde lei, din care: 121,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 256,4 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 472,4 miliarde lei transferuri, 152,6 miliarde lei cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 123,9 miliarde lei cheltuieli de personal şi 82,4 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 30,8 miliarde lei pentru învăţământ, 196,5 miliarde lei pentru cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret şi 626,2 miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii şi se diminuează cu suma de 56,9 miliarde lei pentru sănătate. Articolul 9 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2002, se majorează cu suma de 23,8 miliarde lei, din care: 2,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 3,1 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 131,5 miliarde lei cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 87,0 miliarde lei transferuri şi cu 26,0 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, se diminuează cu suma de 30,2 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi se majorează cu suma de 54,0 miliarde lei pentru mediu şi ape. Articolul 10Articolul 18 din Legea nr. 743/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) În bugetul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului pe anul 2002 sunt prevăzute şi sume reprezentând alocaţii neutilizate în anii 2000 şi 2001 pentru implementarea lt; lt;Programului de dezvoltare a Societăţii Comerciale Automobile Dacia - S.A. Piteşti, judeţul Argeş gt; gt;, în baza Hotărârii Guvernului nr. 794/1999." Articolul 11 (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice care se finanţează din bugetul de stat pe anul 2002 se diminuează cu suma de 2.199,7 miliarde lei, din care: 25,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 13,9 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.812,5 miliarde lei transferuri, 551,5 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora, şi se majorează cu suma de 89,5 miliarde lei la subvenţii şi cu 113,7 miliarde lei la cheltuieli de capital. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 324,6 miliarde lei pentru industrie şi cu suma de 12,8 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi se diminuează cu suma de 2.537,1 miliarde lei pentru alte acţiuni economice. Articolul 12Literele a) şi b) ale alineatului (4) al articolului 19 din Legea nr. 743/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi vor avea următorul cuprins:"a) 350,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele pe termen scurt, mediu şi lung, acordate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi de bănci pentru producţia de export şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în străînătate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 2001 şi 2002, potrivit prevederilor art. 9 lit. c) şi ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de sustinere a comerţului exterior; b) 550,0 miliarde lei pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului în condiţiile prevederilor art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995, şi în conformitate cu prevederile art. 9 lit. a), b) şi c) şi ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, din care: 250,0 miliarde lei pentru acordarea de bonificatii de dobânda, 250,0 miliarde lei fondul pentru garanţii de export şi 50,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, a garanţiilor de export şi a investiţiilor române în străînătate;". Articolul 13Alineatul (5) al articolului 19 din Legea nr. 743/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(5) În bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie pentru anul 2002 este cuprinsă suma de 144,0 miliarde lei pentru majorarea capitalului social al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi suma de 88,0 miliarde lei pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de sustinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit legii." Articolul 14 (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2002 se majorează cu suma de 80,9 miliarde lei, din care: 4,3 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 0,2 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 99,4 miliarde lei transferuri, şi se diminuează cu suma de 15,5 miliarde lei la cheltuieli de personal şi cu 7,5 miliarde lei la cheltuieli de capital. (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 11,0 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică şi cu suma de 69,9 miliarde lei pentru alte acţiuni. Articolul 15Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe se diminuează cu suma de 364,9 miliarde lei. Articolul 16Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului se majorează cu suma de 33,7 miliarde lei. Capitolul IV Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental Articolul 17Deficitul bugetului de stat se stabileşte în suma de 59.155,7 miliarde lei. Articolul 18Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice şi alte cheltuieli se diminuează cu suma de 1.300,0 miliarde lei, din care: 106,0 miliarde lei la dobânzi aferente datoriei publice interne şi 1.288,4 miliarde lei la dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat şi se majorează cu suma de 94,4 miliarde lei la cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat, în condiţiile legii. Articolul 19Alineatul (2) al articolului 24 din Legea nr. 743/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind şi cheltuielile cu stabilirea riscului de ţara (rating) prin agenţiile specializate." Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetele locale Articolul 20 (1) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se majorează cu 468,7 miliarde lei şi sunt prevăzute în anexa nr. 4. Aceste sume se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, prin hotărâre a consiliului judeţean, după consultarea primarilor şi cu asistenţă de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice, asigurându-se cu prioritate sumele necesare pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, ajutorului social şi a celui pentru încălzirea locuinţei. (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei se majorează cu 630,8 miliarde lei şi sunt prevăzute în anexa nr. 5. Aceste sume se repartizează de către consiliul judeţean în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002, după consultarea primarilor, unităţilor administrativ-teritoriale, pentru energia termica furnizată populaţiei de către unităţile producătoare-distribuitoare, cu excepţia centralelor termice şi electrice transferate autorităţilor administraţiei publice locale, ale căror subvenţii au fost suplimentate prin Ordonanţa Guvernului nr. 42/2002. Pentru anul 2002, în execuţie, prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002, sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei pot fi alocate în limita prevederilor aprobate şi cu încadrarea în proporţia de 45% prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din aceeaşi ordonanţa de urgenţă. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată se majorează cu 700,4 miliarde lei pentru asigurarea cheltuielilor de personal pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap şi sunt prevăzute în anexele nr. 6, 6a) şi 6b). Aceste sume se repartizează pe unităţi administrativteritoriale, respectiv pe sectoarele municipiului Bucureşti, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi cu asistenţă de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi, după caz, a inspectoratului şcolar judeţean şi a inspectoratului judeţean pentru persoanele cu handicap. Articolul 21Numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământul preuniversitar de stat, prevăzut în anexa nr. 10 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, se modifica potrivit anexei nr. 7. Capitolul VI Bugetele fondurilor speciale Articolul 22Veniturile şi cheltuielile modificate ale bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2002, constituit în baza prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 8. Articolul 23Veniturile şi cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2002, constituit în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 9. Articolul 24Veniturile şi cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2002, constituit în baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10. Capitolul VII Responsabilităţi în aplicarea legii Articolul 25Ordonatorii principali şi secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Capitolul VIII Dispoziţii finale Articolul 26Pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în anul 2002 se aloca din bugetul de stat transferuri în suma de 2.528,0 miliarde lei, din care se va achită şi dobânda rămasă de plătit trezoreriei statului pentru sumele utilizate temporar din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului înregistrat de bugetul asigurărilor sociale de stat. Articolul 27Eventualele sume încasate şi reţinute ca venituri extrabugetare în perioada de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificat prin pct. 7 din Legea nr. 180/2002, şi până la aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi a unor alte acte normative, din amenzile aplicate de către agenţii constatatori, se pot utiliza, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al acestora, pentru cheltuieli de capital. Articolul 28Se abroga prevederile art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2002. Articolul 29Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 31 octombrie 2002.Nr. 144. Anexa 1 BUGETUL DE STATpe anul 2002- SINTEZA -                                                                 - mii lei -────┬──┬──┬──┬─────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐ C │S │T │A │ │ │ │ │ a │u │i │l │ │ │ │ │ p │b │t │i │ │ │ │ │ i │ │l │n │ Denumire │ │ │ │ t │c │u │e │ indicator │ Program │ Influente │ Program │ o │a │/ │a │ │ actualizat │ │ rectificat │ l │p │A │t │ │ │ │ │    │i │r │ │ │ │ │ │    │t │t │ │ │ │ │ │    │o │i │ │ │ │ │ │    │l │c │ │ │ │ │ │    │ │o │ │ │ │ │ │    │ │l │ │ │ │ │ │────┼──┴──┴──┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤    │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │────┴────────┴─────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘0001 VENITURI 177.043.493.111 -835.625.000 176.207.868.1110002 I. VENITURI                 CURENTE 176.243.793.111 -400.925.000 175.842.868.1110003 A. VENITURI                 FISCALE 166.629.593.111 -905.725.000 165.723.868.1110004 Al.IMPOZITE                 DIRECTE 44.648.765.800 -4.618.475.000 40.030.290.8000101 IMPOZITUL PE              PROFIT 32.905.000.000 -5.112.000.000 27.793.000.0000201 IMPOZITUL PE              SALARII 500.000.000 -220.000.000 280.000.000     01 Impozitul pe              salarii -total- 500.000.000 -220.000.000 280.000.0000601 IMPOZITUL PE              VENIT 43.863.000.000 -1.543.000.000 42.320.000.000     01 Impozit pe              venituri              din activităţi              independente 850.000.000 150.000.000 1.000.000.000     02 Impozit pe              venituri din              salarii 38.559.000.000 -596.000.000 37.963.000.000     03 Impozit pe              venituri din              cedarea              folosinţei              bunurilor 625.000.000 -125.000.000 500.000.000     04 Impozit pe              venituri din              dividende 2.120.000.000 -360.000.000 1.760.000.000     05 Impozit pe              venituri din              dobânzi 260.000.000 260.000.000     06 Impozit pe alte              venituri 100.000.000 100.000.000     07 Impozit pe venit              din pensii 30.000.000 120.000.000 150.000.000     08 Impozitul pe              veniturile              obţinute din              jocurile de              noroc, din              premii şi din              prime în bani              şi/sau natura 90.000.000 -40.000.000 50.000.000     09 Impozitul pe              veniturile              obţinute din              transferul              dreptului de              proprietate              asupra valorilor              mobiliare şi              vânzarea              părţilor sociale 40.000.000 40.000.000     10 Regularizări 850.000.000 -850.000.000     11 Impozitul pe              veniturile din              valorificarea              sub orice formă              a drepturilor de              proprietate              intelectuală 50.000.000 10.000.000 60.000.000     12 Impozitul pe              veniturile              realizate de              persoanele              fizice              nerezidente 271.000.000 164.000.000 435.000.000     13 Impozit pe              veniturile din              activităţi              agricole 18.000.000 -16.000.000 2.000.0000701 COTE SI SUME              DEFALCATE DIN              IMPOZITUL PE              VENIT (se scad) -39.879.534.200 -135.175.000 -40.014.709.200     01 Cote defalcate              din impozitul pe              venit (se scad) -27.414.375.000 964.375.000 -26.450.000.000     02 Sume defalcate              din impozitul              pe venit pentru              echilibrarea              bugetelor locale              (se scad) -9.828.798.200 -468.720.000 -10.297.518.200     03 Sume defalcate              din impozitul pe              venit pentru              subvenţionarea              energiei termice              livrate populaţiei              (se scad) -2.636.361.000 -630.830.000 -3.267.191.0000801 ALTE IMPOZITE              DIRECTE 2.265.300.000 1.369.700.000 3.635.000.000     01 Impozitul pe              veniturile              realizate de              persoanele              juridice              nerezidente 1.733.300.000 236.700.000 1.970.000.000     02 Impozitul pe              profit obţinut              din activităţi              comerciale              ilicite sau              din nerespec-              tarea Legii              privind              protecţia              consumatorilor 25.000.000 -10.000.000 15.000.000     03 Impozitul pe              dividende de la              societăţile              comerciale 300.000.000 475.000.000 775.000.000     04 Impozit pe              onorariul              avocaţilor şi              notarilor publici 4.000.000 4.000.000     07 Contribuţia              agenţilor              economici pentru              învăţământul de              stat 770.000.000 770.000.000     08 Cote din taxe de              şcolarizare 200.000.000 -100.000.000 100.000.000     30 Alte încasări din              impozite directe 7.000.000 -6.000.000 1.000.0000901 CONTRIBUŢII 4.995.000.000 1.022.000.000 6.017.000.000     04 Contribuţia              pentru pensia              suplimentară 559.000.000 -59.000.000 500.000.000     09 Contribuţia              agenţilor              economici              pentru              persoanele cu              handicap 4.436.000.000 1.081.000.000 5.517.000.0001300 A2. IMPOZITE              INDIRECTE 121.980.827.311 3.712.750.000 125.693.577.3111301 TAXA PE VALOAREA              ADĂUGATĂ 61.821.027.311 9.283.550.000 71.104.577.311     01 TVA încasată 93.382.000.000 9.984.000.000 103.366.000.000     03 Sume defalcate              din TVA pentru              bugetele locale              (se scad) -31.560.972.689 -700.450.000 -32.261.422.6891401 ACCIZE 38.252.000.000 -4.460.000.000 33.792.000.0001601 TAXE VAMALE 9.506.000.000 -506.000.000 9.000.000.000     01 Taxe vamale de              la persoane              juridice 9.306.000.000 -371.000.000 8.935.000.000     02 Taxe vamale şi              alte venituri              încasate de la              persoane fizice              prin unităţile              vamale 200.000.000 -135.000.000 65.000.0001701 ALTE IMPOZITE              INDIRECTE 12.401.800.000 -604.800.000 11.797.000.000     01 Taxe pentru              jocurile de              noroc 600.000.000 -240.000.000 360.000.000     02 Majorări şi              penalităţi de              întârziere              pentru venituri              nevărsate la              termen 2.000.000 2.000.000     03 Taxe şi tarife              pentru elibe-              rarea de licenţe              şi autorizaţii              de funcţionare 330.000.000 10.000.000 340.000.000     04 Taxa pentru              activitatea de              prospecţiune,              explorare şi              exploatare a              resurselor              minerale 1.697.800.000 702.200.000 2.400.000.000     10 Taxe judiciare              de timbru 950.000.000 -250.000.000 700.000.000     12 Taxe de timbru              pentru activi-              tatea notarială 950.000.000 200.000.000 1.150.000.000     13 Taxe extrajudi-              ciare de timbru 6.000.000 6.000.000 12.000.000     15 Amenzi judiciare 20.000.000 8.000.000 28.000.000     16 Venituri din              recuperarea              cheltuielilor              judiciare              avansate de stat 40.000.000 10.000.000 50.000.000     18 Taxa asupra unor              activităţi              dăunătoare              sănătăţii şi din              publicitatea lor 650.000.000 -250.000.000 400.000.000     21 Taxa de timbru              social asupra              jocurilor              de noroc 325.000.000 -125.000.000 200.000.000     22 Taxa de timbru              social asupra              valorii              automobilelor              noi din import 15.000.000 -3.000.000 12.000.000     23 Contribuţia              agenţilor              economici din              turism 170.000.000 -10.000.000 160.000.000     24 Impozitul pe              ţiţeiul din              producţia              interna şi              gazele naturale 3.460.000.000 -81.000.000 3.379.000.000     25 Taxe de              autorizare              pentru comer-              cializarea              alcoolului,              băuturilor              alcoolice,              produselor              din tutun              şi a cafelei 248.000.000 -77.000.000 171.000.000     26 Venituri cu              destinaţie              specială              din comisionul              pentru servicii              vamale 600.000.000 4.000.000 604.000.000     27 Venituri cu              destinaţie              specială              din cotele              aplicate asupra              veniturilor              realizate în              domeniul              aviaţiei civile 210.000.000 58.000.000 268.000.000     28 Impozit pe              veniturile              microintre-              prinderilor 2.080.000.000 -532.000.000 1.548.000.000     30 Alte încasări              din impozite              indirecte 50.000.000 -37.000.000 13.000.0001900 B. VENITURI              NEFISCALE 9.614.200.000 504.800.000 10.119.000.0002001 VĂRSĂMINTE DIN              PROFITUL NET AL              REGIILOR              AUTONOME 2.000.000.000 -500.000.000 1.500.000.0002101 VĂRSĂMINTE DE LA              INSTITUŢIILE              PUBLICE 1.996.200.000 -696.200.000 1.300.000.000     01 Taxe de              metrologie 200.000 200.000     03 Taxe pentru              prestaţiile              efectuate              şi pentru              eliberarea              autorizaţiilor              de transport              în trafic              internaţional 18.000.000 -3.000.000 15.000.000     04 Taxe consulare 650.000.000 -189.000.000 461.000.000     05 Taxe pentru              analize              efectuate de              laboratoare,              altele decât              cele sanitare,              de pe lângă              instituţii 15.000.000 -5.000.000 10.000.000     10 Taxe şi alte              venituri din              protecţia              mediului 1.000.000 1.000.000     12 Vărsăminte              din disponibi-              litatile              instituţiilor              publice şi              activităţilor              autofinanţate 4.000.000 4.000.000     13 Vărsăminte din              veniturile              instituţiilor              publice şi              activităţilor              autofinanţate 29.000.000 -23.000.000 6.000.000     16 Încasări din              prestaţiile              efectuate              de Oficiul              Naţional pentru              Recrutare şi              Plasare a Forţei              de Muncă în              Străînătate 3.000.000 3.000.000     30 Alte venituri              de la institu-              tiile              publice 1.280.000.000 -480.200.000 799.800.0002201 DIVERSE VENITURI 5.618.000.000 1.701.000.000 7.319.000.000     01 Venituri din              aplicarea              prescripţiei              extinctive 90.000.000 30.000.000 120.000.000     03 Venituri din              amenzi şi alte              sancţiuni              aplicate,              potrivit              dispoziţiilor              legale 1.100.000.000 320.000.000 1.420.000.000     04 Încasări din              cota reţinută,              conform              Codului Penal 3.000.000 3.000.000     05 Restituiri de              fonduri din              finanţarea              bugetară a              anilor precedenti 545.000.000 155.000.000 700.000.000     06 Impozit pe              venitul din              concesionarea              bunurilor              societăţilor              comerciale              sau companiilor              naţionale la care              statul este              acţionar              majoritar 5.000.000 1.000.000 6.000.000     07 Venituri din              concesiuni şi              închirieri 3.200.000.000 900.000.000 4.100.000.000     08 Penalităţi              pentru              nedepunerea sau              depunerea cu              întârziere a              declaraţiei de              impozite şi taxe 5.000.000 20.000.000 25.000.000     09 Venituri din              dobânzi 11.000.000 4.000.000 15.000.000     11 Vărsăminte de              la persoane              juridice,              pentru persoane              cu handicap              neincadrate 60.000.000 90.000.000 150.000.000     12 Încasări din              valorificarea              bunurilor              confiscate,              abandonate şi              alte sume              constatate odată              cu confiscarea              potrivit Legii 250.000.000 250.000.000     19 Venituri din              dividende 55.000.000 225.000.000 280.000.000     20 Sumele provenite              din recuperarea              debitelor              provenite din              drepturile              de pensii şi              asigurări sociale              militare 5.000.000 -5.000.000     30 Încasări din              alte surse 289.000.000 -39.000.000 250.000.0003000 II. VENITURI DIN              CAPITAL 170.000.000 30.000.000 200.000.0003001 VENITURI DIN              VALORIFICAREA              UNOR BUNURI              ALE STATULUI 170.000.000 30.000.000 200.000.000     01 Venituri din              valorificarea              unor bunuri              ale institu-              tiilor publice 150.000.000 -80.000.000 70.000.000     02 Venituri din              valorificarea              stocurilor              de la rezervele              materiale              naţionale şi              de mobilizare 15.000.000 -14.000.000 1.000.000     08 Venituri              obţinute în              procesul de              stingere a              creanţelor              bugetare 5.000.000 124.000.000 129.000.0004000 VII DONAŢII              SI SPONSORIZĂRI 2.000.000 -2.000.0004001 DONAŢII SI              SPONSORIZĂRI 2.000.000 -2.000.000     01 Donaţii 2.000.000 -2.000.0004200 VIII. ÎNCASĂRI              DIN RAMBURSAREA              ÎMPRUMUTURILOR              ACORDATE 627.700.000 -462.700.000 165.000.0004201 ÎNCASĂRI DIN              RAMBURSAREA              ÎMPRUMUTURILOR              ACORDATE 627.700.000 -462.700.000 165.000.000     01 Încasări din              rambursarea              împrumuturilor              acordate pentru              finalizarea unor              obiective              aprobate prin              convenţii              bilaterale şi              acorduri              interguver-              namentale 900.000 -900.000     05 Încasări din              rambursarea              împrumuturilor              acordate              persoanelor care              beneficiază              de statutul de              refugiat 100.000 -100.000     07 Încasări din              rambursarea              împrumuturilor              pentru finanţarea              lucrărilor              agricole 65.000.000 65.000.000     09 Încasări din              rambursarea              împrumuturilor              acordate pentru              acoperirea              arieratelor              către CONEL şi              ROMGAZ 331.000.000 -283.000.000 48.000.000     10 Încasări din              rambursarea              împrumuturilor              din fondul de              redresare              financiară 277.700.000 -227.700.000 50.000.000     11 Încasări din              rambursarea              împrumuturilor              acordate pentru              proiecte de              investiţii              în turism 5.000.000 -3.000.000 2.000.000     15 Încasări din              rambursarea              microcredite-              lor acordate              persoanelor              fizice care              desfăşoară              activităţi pe              cont propriu,              aducătoare de              venituri, în              vederea              întreţinerii              materiale 3.000.000 -3.000.000     17 Încasări din              rambursarea              microcredite-              lor, acordate              de agenţiile              guvernamen-              tale şi              administrate              prin agenţii de              credit 5.000.000 -5.000.000     18 Încasări de la              beneficiarii              creditului              extern pentru              importul de              combustibili 5.000.000 -5.000.0005001 BUGET DE STAT 236.026.239.221 -662.627.036 235.363.612.185        01 CHELTUIELI              CURENTE 195.515.921.671 -147.417.772 195.368.503.899        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 35.242.680.889 -635.099.798 34.607.581.091        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 26.714.595.007 692.473.242 27.407.068.249        34 SUBVENŢII 12.558.173.963 445.674.769 13.003.848.732        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 6.199.738.604 352.174.769 6.551.913.373        35 02 Subvenţii pe              produse şi              activităţi 3.247.315.359 93.500.000 3.340.815.359        35 03 Subvenţii              pentru              acoperirea              diferenţelor              de preţ şi              tarif 3.111.120.000 3.111.120.000        36 PRIME 739.007.000 739.007.000        38 TRANSFERURI 63.493.644.475 615.834.015 64.109.478.490        39 Transferuri              consolidabile 5.795.936.241 3.002.900.000 8.798.836.241        39 03 Transferuri              din bugetul              de stat către              bugetele locale              pentru inves-              titii finanţate              parţial din impru-              muturi externe 1.900.000.000 -364.900.000 1.535.100.000        39 04 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              asigurărilor              sociale              de stat 2.528.000.000 2.528.000.000        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele              care satisfac              serviciul militar              în termen 234.978.489 234.978.489        39 11 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele              care executa              o pedeapsă              privativă              de libertate              sau arest              preventiv 154.066.752 154.066.752        39 14 Program privind              pietruirea dru-              murilor comunale              şi alimentarea              cu apa a satelor 360.000.000 37.500.000 397.500.000        39 16 Contribuţia              persoanelor              asigurate pentru              finanţarea              ocrotirii              sănătăţii 1.705.536.000 1.705.536.000        39 19 Transferuri              de la bugetul              de stat              către bugetele              locale pt.              construcţii de              locuinţe 385.000.000 385.000.000        39 20 Transferuri de la              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              finanţarea              elaborării              şi/sau              actualizari              planurilor              urbanistice              generale şi              a regulamentelor              locale de              urbanism 37.000.000 2.300.000 39.300.000        39 24 Transferuri              către bugetele              locale pentru              aeroporturi              de interes              local 29.355.000 29.355.000        39 25 Transferuri              din bugetul              de stat către              bugetele              locale pentru              retehnologizarea              centralelor              termice şi              electrice de              termoficare 50.000.000 50.000.000        39 28 Transferuri              de la bugetul              de stat către              bugetele locale              pentru finanţarea              proiectării              studiilor de              fezabilitate              aferente              proiectelor              SAPARD 40.000.000 40.000.000        39 29 Transferuri              din bugetul              de stat              către bugetul              fondului              "Dezvoltarea              agriculturii              româneşti" 900.000.000 800.000.000 1.700.000.000        40 Transferuri              neconsolidabile 57.697.708.234 -2.387.065.985 55.310.642.249        40 01 Locuinţe 525.000.000 -120.000.000 405.000.000        40 02 Burse 1.142.664.144 -182.727.082 959.937.062        40 03 Alocaţii şi              alte ajutoare              pentru copii 9.587.072.391 -120.216.920 9.466.855.471        40 04 Pensii şi              ajutoare              I.O.V.R.,mili-              tari şi alte              persoane 11.921.932.662 793.357.202 12.715.289.864        40 08 Ajutoare              sociale 40.000.000 -30.000.000 10.000.000        40 09 Alte ajutoare,              alocaţii şi              indemnizaţii 297.655.023 28.000.000 325.655.023        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 792.089.852 -167.398.619 624.691.233        40 15 Plati              compensatorii 625.183.769 -50.000.000 575.183.769        40 16 Fondul de              cercetare-              dezvoltare 586.846.481 586.846.481        40 17 Fondul pentru              stimularea              inovarii 321.633.400 321.633.400        40 18 Transferuri              aferente              restructu-              rarii industriei              de apărare 881.000.000 212.000.000 1.093.000.000        40 19 Alocaţia              suplimentară              pentru              familiile cu              copii 871.300.000 -70.000.000 801.300.000        40 20 Cofinanţarea              contribuţiei              financiare a              Comunităţii              Europene 53.948.425 53.948.425        40 21 Plati efectuate              în cadrul pro-              gramelor de              dezvoltare 624.954.961 -45.000.000 579.954.961        40 22 Cheltuieli              pentru              susţinerea              programelor              tehnice de              conservare              sau de închidere              a minelor 476.751.934 476.751.934        40 23 Protecţie              socială ce se              acorda pentru              unele activităţi              din sectorul              minier 718.838.000 40.800.000 759.638.000        40 24 Cheltuieli              pentru              susţinerea              transportului              feroviar public              de călători 4.060.000.000 540.000.000 4.600.000.000        40 26 Transferuri              aferente Fondului              Naţional de              Preaderare 2.953.823.833 -2.435.354.211 518.469.622        40 27 Transferuri              aferente              Fondului              Roman de              Dezvoltare              Socială 45.300.000 9.500.000 54.800.000        40 28 Executarea              silită a              creanţelor              bugetare 18.500.000 18.500.000        40 29 Despăgubiri              civile, precum              şi cheltuieli              judiciare şi              extrajudiciare              derivate din              acţiuni în              reprezentarea              intereselor              statului,              potrivit              dispoziţiilor              legale 500.974.540 88.479.957 589.454.497        40 30 Onorariile              pentru              expertizele              contabile              dispuse în              cadrul              procesului              penal 12.720.000 12.720.000        40 31 Transferuri              pentru              finanţarea              patrimoniului              genetic al              animalelor 70.000.000 70.000.000        40 32 Sprijinirea              organizaţiilor              cetăţenilor              aparţinând              minorităţilor              naţionale,              altele decât              cele care              primesc subvenţii              de la bugetul              de stat, potrivit              legii 130.898.435 130.898.435        40 33 Proiecte de              comunicare,              informare              publică şi              promovarea              imaginii şi              intereselor              româneşti peste              hotare 30.396.410 7.000.000 37.396.410        40 34 Sprijinirea              activităţii              românilor              de pretutindeni              şi a organizaţii-              lor reprezenta-              tive ale acestora 12.700.000 12.700.000        40 35 Finanţarea              partidelor              politice 70.300.000 70.300.000        40 36 Finanţarea              acţiunilor              cu caracter              ştiinţific şi              social-cultural 2.500.000 2.500.000        40 37 Finanţarea unor              programe şi              proiecte în              cadrul Campaniei              Europene pentru              combaterea              rasismului,              xenofobiei,              antisemitismu-              lui şi intole-              rantei 2.666.000 2.666.000        40 38 Finanţarea              Ansamblului              "Memorialul              victimelor              comunismului              şi al              rezistentei              Sighet" 2.000.000 2.000.000        40 39 Comenzi de stat              pentru cărţi şi              publicaţii 26.400.000 26.400.000        40 40 Sprijin              financiar pentru              producerea              şi distribuirea              filmelor 14.200.000 14.200.000        40 41 Asociaţii şi              fundaţii 36.744.000 36.744.000        40 42 Alocaţie de              încredinţare              şi plasament              familial 233.100.000 20.000.000 253.100.000        40 43 Ajutor anual              pentru veteranii              de război 63.000.000 63.000.000        40 44 Programe pentru              sănătate 973.215.655 -98.423.630 874.792.025        40 45 Programe pentru              tineret 24.716.000 4.000.000 28.716.000        40 46 Sprijin              financiar pentru              activitatea              Comitetului              Olimpic Roman 45.400.000 -8.000.000 37.400.000        40 47 Cadastru              imobiliar 35.000.000 6.200.000 41.200.000        40 48 Meteorologie              şi hidrologie 151.356.395 20.000.000 171.356.395        40 49 Prevenirea şi              combaterea              inundatiilor şi              ingheturilor 400.000 1.000.000 1.400.000        40 50 Cheltuieli              pentru              valorificarea              cenusilor de              pirita 50.000.000 20.000.000 70.000.000        40 51 Cooperare              economică              internaţionala 145.007.000 145.007.000        40 53 Sprijinirea              producătorilor              agricoli 2.881.158.193 -800.000.000 2.081.158.193        40 54 Cabaline din              patrimoniul              genetic              naţional 50.106.496 50.106.496        40 55 Programe cu              finanţare              rambursabila 3.733.837.653 -749.748.380 2.984.089.273        40 56 Transferuri              pentru drumuri,              cai ferate,              aviaţie şi              navigaţie 1.001.100.000 20.500.000 1.021.600.000        40 57 Transferuri              pentru              finanţarea de              baza a învaţă-              mantului superior 4.573.850.000 135.053.705 4.708.903.705        40 58 Transferuri              pentru              constituirea              fondului de              garantare a              creditelor              bancare acordate              studenţilor 5.000.000 -3.000.000 2.000.000        40 59 Transferuri              pentru cercetare-              dezvoltare              (granturi) 88.839.340 88.839.340        40 60 Transferuri              pentru acţiuni de              sănătate 1.170.138.609 19.929.073 1.190.067.682        40 61 Susţinerea              cultelor 74.100.000 74.100.000        40 62 Stimularea              exporturilor 1.000.000.000 1.000.000.000        40 64 Fondul la              dispoziţia              primului              ministru pentru              sprijinirea              comunităţilor              româneşti de              pretutindeni 1.000.000 1.000.000        40 66 Contribuţia              statului la              salarizarea              personalului              de cult 525.104.833 -1.430.000 523.674.833        40 68 Programe de              protecţie socială              şi integrare              socioprofesionala              a persoanelor cu              handicap 27.500.000 27.500.000        40 70 Susţinerea              sistemului de              protecţie a              copilului 188.545.700 188.545.700        40 75 Contribuţia              statului care se              aloca Patriarhiei              Române, pentru              sprijinirea              aşezămintelor              Bisericii              Ortodoxe Române              din afară              graniţelor 34.984.828 34.984.828        40 80 Alte transferuri 674.206.815 407.920 674.614.735        40 81 Fond de garantare              a împrumuturilor              pentru              întreprinderi              mici şi              mijlocii 144.000.000 144.000.000        40 82 Transferuri              pentru acţiuni              de ecologizare 163.250.000 32.000.000 195.250.000        40 83 Transferuri              către Consiliul              Naţional de              Formare Profesio-              nala a Adulţilor 3.059.000 3.059.000        40 84 Finanţarea              Ansamblului              "Memorialul              revoluţiei -              Decembrie              1989" din              municipiul              Timişoara 2.500.000 2.500.000        40 85 Transferuri              pentru              transportul              de călători              cu metroul 645.000.000 250.000.000 895.000.000        40 86 Programul de              realizare a              sistemului              naţional              antigrindina 40.000.000 40.000.000        40 87 Sume destinate              finanţării pro-              gramelor sportive              realizate de              structurile              sportive de drept              privat 182.099.860 10.000.000 192.099.860        40 88 Transferuri              către Consiliul              Naţional al              Persoanelor              Varstnice 2.482.000 2.482.000        40 89 Transferuri              pentru              sprijinirea              proprietarilor              de păduri 42.000.000 42.000.000        40 91 Renta viageră 35.540.000 35.540.000        40 93 Programe              comunitare 690.040.582 -69.266.307 620.774.275        40 94 Programe cu              finanţare              nerambursabilă 203.011.273 305.271.307 508.282.580        40 95 Programe ISPA 335.427.742 335.427.742        49 DOBÂNZI 56.710.011.660 -1.300.000.000 55.410.011.660        50 01 Dobânzi              aferente              datoriei              publice interne 24.505.625.000 -106.000.000 24.399.625.000        50 02 Dobânzi              aferente              datoriei              publice              externe 6.781.186.660 -1.288.400.000 5.492.786.660        50 03 Cheltuieli              ocazionate              de emisiunea              şi plasarea              titlurilor              de stat şi              de riscurile              garanţiilor              date de stat în              condiţiile legii 10.753.800.000 94.400.000 10.848.200.000        50 04 Diferenţe de              curs aferente              datoriei publice              externe 12.259.400.000 12.259.400.000        50 05 Diferenţe de              curs aferente              datoriei              publice interne 2.410.000.000 2.410.000.000        60 REZERVE 57.808.677 33.700.000 91.508.677        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 15.132.670.372 420.784.979 15.553.455.351        79 ÎMPRUMUTURI              ACORDATE 200.035.360 200.035.360        80 02 Împrumuturi              acordate pentru              finalizarea              unor obiective              aprobate prin              convenţii              bilaterale şi              acorduri              interguvernamen-              tale 166.420.000 166.420.000        80 05 Împrumuturi              acordate              persoanelor              care beneficiază              de statutul de              refugiat şi sunt              lipsite de              mijloace de              existenta 1.133.440 1.133.440        80 13 Microcredite              acordate              persoanelor              fizice care              desfăşoară              activităţi              pe cont propriu,              aducătoare de              venituri, în              vederea              întreţinerii              materiale 32.481.920 32.481.920        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI DE              DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 25.177.611.818 -935.994.243 24.241.617.575        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 25.177.611.818 -935.994.243 24.241.617.575        85 01 Rambursări de              credite externe 18.132.041.130 15.448.525 18.147.489.655        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 7.045.570.688 -951.442.768 6.094.127.9205100 Partea a I-a              SERVICII PUBLICE              GENERALE 14.903.898.878 -458.855.647 14.445.043.2315101 AUTORITĂŢI              PUBLICE 14.903.898.878 -458.855.647 14.445.043.231        01 CHELTUIELI              CURENTE 13.030.521.319 -399.302.529 12.631.218.790        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 8.895.219.666 -149.682.367 8.745.537.299        10 Cheltuieli cu              salariile 6.174.178.854 -97.630.853 6.076.548.001        11 Contribuţii              pentru asigurări              sociale de stat 1.340.484.406 -30.448.679 1.310.035.727        12 Contribuţii              pentru              asigurările              pentru şomaj 286.549.353 -5.035.409 281.513.944        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 685.071.859 -8.223.074 676.848.785        13 01 -deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 436.232.005 -8.850.582 427.381.423        13 02 -deplasări,              detaşări,              transferări              în străînătate 248.839.854 627.508 249.467.362        14 Contribuţii              pentru              constituirea              fondului de              asigurări sociale              de sănătate 408.935.194 -8.344.352 400.590.842        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 3.372.442.041 -78.647.162 3.293.794.879        21 Drepturi cu              caracter social 16.637.443 -1.025.072 15.612.371        22 Hrana 37.201.218 37.201.218        23 Medicamente              şi materiale              sanitare 5.500.000 5.500.000        24 Cheltuieli              pentru              întreţinere şi              gospodărie 1.417.491.477 -3.784.371 1.413.707.106        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 471.302.623 -15.795.378 455.507.245        26 Obiecte de              inventar de              mica valoare              sau scurta              durata şi              echipament 93.566.373 995.401 94.561.774        27 Reparaţii              curente 176.729.466 3.529.617 180.259.083        28 Reparaţii              capitale 313.198.159 313.198.159        29 Cărţi şi              publicaţii 50.171.279 -518.907 49.652.372        30 Alte cheltuieli 780.244.003 -62.248.452 717.995.551        32 Fondul              Preşedintelui 5.400.000 200.000 5.600.000        33 Fondul Primului              Ministru 5.000.000 5.000.000        34 SUBVENŢII 31.708.300 31.708.300        35 01 Alocaţii de              la buget pentru              instituţii              publice 31.708.300 31.708.300        38 TRANSFERURI 731.151.312 -170.973.000 560.178.312        40 Transferuri              neconsolidabile 731.151.312 -170.973.000 560.178.312        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 607.700.793 -160.973.000 446.727.793        40 41 Asociaţii şi              fundaţii 444.000 444.000        40 55 Programe cu              finanţare rambur-              sabila 48.952.667 -3.000.000 45.952.667        40 80 Alte transferuri 1.580.000 1.580.000        40 93 Programe              comunitare 5.768.119 5.768.119        40 94 Programe cu              finanţare              nerambursabilă 65.069.733 -7.000.000 58.069.733        40 96 Programe SAPARD 1.636.000 1.636.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.082.297.259 -28.530.438 1.053.766.821        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 1.034.097.259 -28.530.438 1.005.566.821        73 Investiţii ale              regiilor              autonome,              societăţilor              şi companiilor              naţionale şi              societăţilor              comerciale cu              capital              majoritar de              stat 48.200.000 48.200.000        84 RAMBURSĂRI              DE CREDITE,              PLATI DE              DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 791.080.300 -31.022.680 760.057.620        85 Rambursări              de credite              externe şi              plati de dobânzi              şi comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 791.080.300 -31.022.680 760.057.620        85 01 Rambursări de              credite externe 627.918.280 627.918.280        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 163.162.020 -31.022.680 132.139.340     01 Administraţia              Prezidentiala 153.526.000 -5.000.000 148.526.000     02 Autorităţi              Legislative 1.677.940.935 -121.345.000 1.556.595.935     03 Autorităţi              Judecătoreşti 4.733.701.376 -20.400.000 4.713.301.376     04 Alte organe              ale autorităţilor              publice 688.002.643 -41.272.574 646.730.069     05 Autorităţi              executive 7.650.727.924 -270.838.073 7.379.889.8515400 Partea a II a              APĂRARE,              ORDINE PUBLICA              SI SIGURANŢA              NAŢIONALA 49.387.649.257 197.820.766 49.585.470.023        01 CHELTUIELI              CURENTE 38.552.010.032 383.744.934 38.935.754.966        02 CHELTUIELI              DE PERSONAL 20.192.487.616 -323.300.000 19.869.187.616        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 14.257.513.094 656.094.934 14.913.608.028        34 SUBVENŢII 2.442.068.898 99.500.000 2.541.568.898        35 01 Alocaţii de              la buget pentru              instituţii              publice 2.442.068.898 99.500.000 2.541.568.898        38 TRANSFERURI 1.659.940.424 -48.550.000 1.611.390.424        39 Transferuri              consolidabile 384.552.876 -250.000 384.302.876        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele              care satisfac              serviciul              militar              în termen 230.486.124 -250.000 230.236.124        39 11 Transferuri              din bugetul              de stat către              bugetul fondului              de asigurări              sociale de              sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele              care executa o              pedeapsa              privativă              de libertate              sau arest              preventiv 154.066.752 154.066.752        40 Transferuri              neconsolidabile 1.275.387.548 -48.300.000 1.227.087.548        40 09 Alte ajutoare,              alocaţii şi              indemnizaţii 2.050.000 2.050.000        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 21.634.594 20.043 21.654.637        40 15 Plati              compensatorii 625.183.769 -50.000.000 575.183.769        40 60 Transferuri              pentru acţiuni de              sănătate 529.581.465 -5.300.000 524.281.465        40 94 Programe cu              finanţare              nerambur-              sabila 90.543.180 7.000.000 97.543.180        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.814.746.167 59.185.800 1.873.931.967        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 9.020.893.058 -245.109.968 8.775.783.090        85 Rambursări              de credite              externe şi              plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 9.020.893.058 -245.109.968 8.775.783.090        85 01 Rambursări de              credite externe 7.615.662.028 7.615.662.028        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 1.405.231.030 -245.109.968 1.160.121.0625401 APĂRARE              NAŢIONALA 23.968.486.945 104.484.966 24.072.971.911        01 CHELTUIELI              CURENTE 16.262.606.148 224.019.469 16.486.625.617        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 8.387.307.126 -240.000.000 8.147.307.126        10 Cheltuieli cu              salariile 6.602.532.137 -200.000.000 6.402.532.137        11 Contribuţii              pentru asigurări              sociale de stat 583.223.374 -25.000.000 558.223.374        12 Contribuţii              pentru              asigurările              pentru şomaj 124.634.769 -5.000.000 119.634.769        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 619.260.612 619.260.612        13 01 -deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 154.687.074 154.687.074        13 02 -deplasări,              detaşări,              transferări              în străînătate 464.573.538 464.573.538        14 Contribuţii              pentru              constituirea              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate 457.656.234 -10.000.000 447.656.234        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 6.939.239.970 514.019.469 7.453.259.439        21 Drepturi cu              caracter social 622.907.198 622.907.198        22 Hrana 2.739.574.616 108.829.186 2.848.403.802        23 Medicamente şi              materiale              sanitare 29.728.472 -135.900 29.592.572        24 Cheltuieli              pentru              întreţinere              şi gospodărie 1.364.017.887 197.286.458 1.561.304.345        25 Materiale şi              prestări de              servicii              cu caracter              funcţional 1.251.979.086 141.345.701 1.393.324.787        26 Obiecte de              inventar de              mica valoare              sau scurta              durata şi              echipament 554.217.375 73.934.829 628.152.204        27 Reparaţii              curente 147.566.153 11.055.900 158.622.053        28 Reparaţii              capitale 34.149.975 2.000.000 36.149.975        29 Cărţi şi              publicaţii 4.415.554 2.000.000 6.415.554        30 Alte cheltuieli 190.683.654 -22.296.705 168.386.949        38 TRANSFERURI 936.059.052 -50.000.000 886.059.052        39 Transferuri              consolidabile 100.982.202 100.982.202        39 10 Transferuri              din bugetul              de stat              către bugetul              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele              care satisfac              serviciul              militar              în termen 100.982.202 100.982.202        40 Transferuri              neconsolidabile 835.076.850 -50.000.000 785.076.850        40 11 Contribuţii              şi cotizaţii la              organisme              internaţionale 16.188.160 16.188.160        40 15 Plati              compensatorii 625.183.769 -50.000.000 575.183.769        40 60 Transferuri              pentru acţiuni de              sănătate 193.704.921 193.704.921        70 CHELTUIELI              DE CAPITAL 631.427.519 45.200.000 676.627.519        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 631.427.519 45.200.000 676.627.519        84 RAMBURSĂRI              DE CREDITE,              PLATI DE              DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 7.074.453.278 -164.734.503 6.909.718.775        85 Rambursări              de credite              externe şi              plati de dobânzi              şi comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 7.074.453.278 -164.734.503 6.909.718.775        85 01 Rambursări de              credite externe 6.060.908.518 6.060.908.518        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 1.013.544.760 -164.734.503 848.810.257     01 Administraţie              centrala 216.671.830 -500.000 216.171.830     02 Apărare              naţionala şi              operaţiuni de              menţinere              a păcii 14.329.202.358 287.092.286 14.616.294.644     03 Acţiuni de              integrare              euro-atlantica              şi pentru              constituirea              forţei de              reactie rapida 8.677.835.737 -94.457.099 8.583.378.638     04 Parteneriat              pentru pace 81.943.030 81.943.030     05 Plati              compensatorii 662.833.990 -87.650.221 575.183.7695501 ORDINE PUBLICA              SI SIGURANŢA              NAŢIONALA 25.419.162.312 93.335.800 25.512.498.112        01 CHELTUIELI              CURENTE 22.289.403.884 159.725.465 22.449.129.349        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 11.805.180.490 -83.300.000 11.721.880.490        10 Cheltuieli cu              salariile 8.830.206.772 -67.239.138 8.762.967.634        11 Contribuţii              pentru              asigurări              sociale de              stat 356.704.759 -454.201 356.250.558        12 Contribuţii              pentru              asigurările              pentru şomaj 77.055.817 -283.833 76.771.984        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 235.608.155 50.000 235.658.155        13 01 -deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 123.642.319 50.000 123.692.319        13 02 -deplasări,              detaşări,              transferări              în străînătate 111.965.836 111.965.836        14 Contribuţii              pentru              constituirea              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate 597.770.066 -1.872.828 595.897.238        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 7.318.273.124 142.075.465 7.460.348.589        21 Drepturi cu              caracter social 457.584.336 104.499.300 562.083.636        22 Hrana 3.106.185.611 -9.995.500 3.096.190.111        23 Medicamente şi              materiale              sanitare 15.936.839 1.038.000 16.974.839        24 Cheltuieli              pentru              întreţinere şi              gospodărie 571.346.948 29.371.200 600.718.148        25 Materiale şi              prestări de              servicii              cu caracter              funcţional 401.315.295 2.119.000 403.434.295        26 Obiecte de              inventar de              mica valoare              sau scurta              durata şi              echipament 1.019.918.736 5.401.000 1.025.319.736        27 Reparaţii              curente 53.313.124 -608.000 52.705.124        28 Reparaţii              capitale 62.951.747 62.951.747        29 Cărţi şi              publicaţii 2.901.577 -22.000 2.879.577        30 Alte cheltuieli 225.892.783 2.672.000 228.564.783        34 SUBVENŢII 2.442.068.898 99.500.000 2.541.568.898        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 2.442.068.898 99.500.000 2.541.568.898        38 TRANSFERURI 723.881.372 1.450.000 725.331.372        39 Transferuri              consolidabile 283.570.674 -250.000 283.320.674        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele              care satisfac              serviciul              militar              în termen 129.503.922 -250.000 129.253.922        39 11 Transferuri              din bugetul              de stat              către bugetul              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele              care executa o              pedeapsa              privativă              de libertate sau              arest preventiv 154.066.752 154.066.752        40 Transferuri              neconsolidabile 440.310.698 1.700.000 442.010.698        40 09 Alte ajutoare,              alocaţii şi              indemnizaţii 2.050.000 2.050.000        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 5.446.434 20.043 5.466.477        40 29 Despăgubiri              civile, precum              şi cheltuieli              judiciare şi              extrajudiciare              derivate din              acţiuni în              reprezentarea              intereselor              statului,              potrivit              dispoziţiilor              legale 5.174.540 -20.043 5.154.497        40 30 Onorariile              pentru              expertizele              contabile              dispuse în              cadrul procesului              penal 1.220.000 1.220.000        40 60 Transferuri              pentru acţiuni              de sănătate 335.876.544 -5.300.000 330.576.544        40 94 Programe cu              finanţare              nerambursabilă 90.543.180 7.000.000 97.543.180        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.183.318.648 13.985.800 1.197.304.448        71 Stocuri pentru              rezerve materiale              naţionale şi de              mobilizare 1.700.000 1.700.000        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 1.181.618.648 13.985.800 1.195.604.448        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI DE              DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 1.946.439.780 -80.375.465 1.866.064.315        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 1.946.439.780 -80.375.465 1.866.064.315        85 01 Rambursări de              credite externe 1.554.753.510 1.554.753.510        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 391.686.270 -80.375.465 311.310.805     01 Administraţie              centrala 1.325.076.825 -20.000.000 1.305.076.825     02 Poliţie 7.075.347.379 323.000.000 7.398.347.379     03 Protecţie şi              paza contra              incendiilor 1.058.687.164 50.000.000 1.108.687.164     04 Paza şi              supravegherea              frontierei 2.428.825.648 -130.000.000 2.298.825.648     05 Jandarmerie 3.378.245.864 -230.000.000 3.148.245.864     06 Siguranţa              naţionala 6.136.866.401 136.685.800 6.173.552.201     07 Penitenciare 2.641.201.135 106.500.000 2.747.701.135     50 Alte instituţii              şi acţiuni              privind              ordinea publică              şi siguranţa              naţionala 1.374.911.896 -42.850.000 1.332.061.8965700 Partea a III-a              CHELTUIELI              SOCIAL-CULTURALE 54.559.224.498 796.647.818 55.355.872.316        01 CHELTUIELI              CURENTE 46.139.019.320 726.473.019 46.865.492.339        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 3.655.139.901 -123.875.000 3.531.264.901        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 6.199.486.826 121.539.562 6.321.026.388        34 SUBVENŢII 2.245.991.352 256.424.769 2.502.416.121        35 01 Alocaţii de              la buget pentru              instituţii              publice 2.245.991.352 256.424.769 2.502.416.121        38 TRANSFERURI 34.038.401.241 472.383.688 34.510.784.929        39 Transferuri              consolidabile 1.708.462.024 1.708.462.024        39 10 Transferuri              din bugetul              de stat către              bugetul              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele              care satisfac              serviciul              militar în              termen 2.926.024 2.926.024        39 16 Contribuţia              persoanelor              asigurate pentru              finanţarea              ocrotirii              sănătăţii 1.705.536.000 1.705.536.000        40 Transferuri              neconsolidabile 32.329.939.217 472.383.688 32.802.322.905        40 02 Burse 1.113.344.144 -190.000.000 923.344.144        40 03 Alocaţii şi              alte ajutoare              pentru copii 9.587.072.391 -120.216.920 9.466.855.471        40 04 Pensii şi              ajutoare              I.O.V.R., mili-              tari şi alte              persoane 11.921.932.662 793.357.202 12.715.289.864        40 08 Ajutoare              sociale 40.000.000 -30.000.000 10.000.000        40 09 Alte ajutoare,              alocaţii şi              indemnizaţii 295.605.023 28.000.000 323.605.023        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 47.768.938 -6.407.662 41.361.276        40 19 Alocaţia              suplimentară              pentru familiile              cu copii 871.300.000 -70.000.000 801.300.000        40 32 Sprijinirea              organizaţiilor              cetăţenilor              aparţinând              minorităţilor              naţionale,              altele decât              cele care              primesc              subvenţii de              la bugetul de              stat, potrivit              legii 130.898.435 130.898.435        40 33 Proiecte de              comunicare,              informare              publică şi              promovarea              imaginii şi              intereselor              româneşti peste              hotare 30.000.000 7.000.000 37.000.000        40 34 Sprijinirea              activităţii              românilor de              pretutindeni              şi a organizaţii-              lor reprezenta-              tive ale              acestora 12.700.000 12.700.000        40 36 Finanţarea              acţiunilor cu              caracter              ştiinţific şi              social-cultural 2.500.000 2.500.000        40 37 Finanţarea unor              programe şi              proiecte în              cadrul Campaniei              Europene pentru              combaterea              rasismului,              xenofobiei,              antisemitismu-              lui şi intole-              rantei 2.666.000 2.666.000        40 38 Finanţarea              Ansamblului              "Memorialul              victimelor              comunismului              şi al rezis-              tentei Sighet" 2.000.000 2.000.000        40 39 Comenzi de stat              pentru cărţi şi              publicaţii 26.400.000 26.400.000        40 40 Sprijin              financiar pentru              producerea şi              distribuirea              filmelor 14.200.000 14.200.000        40 41 Asociaţii şi              fundaţii 36.300.000 36.300.000        40 42 Alocaţie de              încredinţare              şi plasament              familial 233.100.000 20.000.000 253.100.000        40 43 Ajutor anual              pentru veteranii              de război 63.000.000 63.000.000        40 44 Programe pentru              sănătate 973.215.655 -98.423.630 874.792.025        40 45 Programe pentru              tineret 24.716.000 4.000.000 28.716.000        40 46 Sprijin              financiar              pentru activi-              tatea              Comitetului              Olimpic Roman 45.400.000 -8.000.000 37.400.000        40 55 Programe cu              finanţare rambur-              sabila 214.041.280 -23.000.000 191.041.280        40 57 Transferuri              pentru              finanţarea              de baza a              învăţământului              superior 4.573.850.000 135.053.705 4.708.903.705        40 58 Transferuri              pentru              constituirea              fondului de              garantare a              creditelor              bancare              acordate              studenţilor 5.000.000 -3.000.000 2.000.000        40 60 Transferuri              pentru acţiuni              de sănătate 640.557.144 25.229.073 665.786.217        40 61 Susţinerea              cultelor 74.100.000 74.100.000        40 64 Fondul la              dispoziţia              primului              ministru              pentru              sprijinirea              comunităţilor              româneşti de              pretutindeni 1.000.000 1.000.000        40 66 Contribuţia              statului la              salarizarea              personalului              de cult 525.104.833 -1.430.000 523.674.833        40 68 Programe de              protecţie              socială              şi integrare              socioprofesio-              nala a              persoanelor cu              handicap 27.500.000 27.500.000        40 70 Susţinerea              sistemului de              protecţie a              copilului 188.545.700 188.545.700        40 75 Contribuţia              statului care se              aloca              Patriarhiei              Române, pentru              sprijinirea              aşezămintelor              Bisericii              Ortodoxe              Române din              afară graniţelor 34.984.828 34.984.828        40 80 Alte transferuri 61.413.224 216.920 61.630.144        40 83 Transferuri              către Consiliul              Naţional de              Formare              Profesională a              Adulţilor 3.059.000 3.059.000        40 84 Finanţarea              Ansamblului              "Memorialul              revoluţiei              - Decembrie              1989" din              municipiul              Timişoara 2.500.000 2.500.000        40 87 Sume destinate              finanţării              programelor              sportive              realizate de              structurile              sportive de              drept privat 182.099.860 10.000.000 192.099.860        40 88 Transferuri              către Consiliul              Naţional al              Persoanelor              Varstnice 2.482.000 2.482.000        40 91 Renta viageră 35.540.000 35.540.000        40 93 Programe              comunitare 277.716.000 157.510 277.873.510        40 94 Programe cu              finanţare              nerambursabilă 6.326.100 -152.510 6.173.590        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 2.931.984.378 152.550.000 3.084.534.378        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 5.488.220.800 -82.375.201 5.405.845.599        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 5.488.220.800 -82.375.201 5.405.845.599        85 01 Rambursări de              credite externe 3.942.283.132 15.448.525 3.957.731.657        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 1.545.937.668 -97.823.726 1.448.113.9425701 ÎNVĂŢĂMÂNT 12.680.692.926 30.808.479 12.711.501.405        01 CHELTUIELI              CURENTE 10.436.505.251 -11.151.521 10.425.353.730        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 2.081.788.751 -47.500.000 2.034.288.751        10 Cheltuieli cu              salariile 1.550.393.705 -47.868.000 1.502.525.705        11 Contribuţii              pentru asigurări              sociale de stat 283.902.370 -9.671.000 274.231.370        12 Contribuţii              pentru              asigurările              pentru şomaj 58.506.445 -1.208.000 57.298.445        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 56.052.970 14.000.000 70.052.970        13 01 -deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 45.886.142 14.000.000 59.886.142        13 02 -deplasări,              detaşări,              transferări              în străînătate 10.166.828 10.166.828        14 Contribuţii              pentru              constituirea              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate 106.757.518 -2.753.000 104.004.518        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 1.460.538.423 53.845.005 1.514.383.428        21 Drepturi cu              caracter social 430.254.069 -2.452.626 427.801.443        22 Hrana 261.601.858 10.369.991 271.971.849        23 Medicamente şi              materiale              sanitare 3.493.700 -172.350 3.321.350        24 Cheltuieli              pentru              întreţinere şi              gospodărie 252.330.117 8.183.258 260.513.375        25 Materiale şi              prestări de              servicii              cu caracter              funcţional 30.734.968 73.000 30.807.968        26 Obiecte de              inventar de              mica valoare              sau scurta              durata şi              echipament 66.966.188 24.149.490 91.115.678        27 Reparaţii              curente 36.621.939 4.796.112 41.418.051        28 Reparaţii              capitale 167.414.957 9.119.278 176.534.235        29 Cărţi şi              publicaţii 18.421.590 17.000 18.438.590        30 Alte cheltuieli 58.509.079 -238.148 58.270.931        31 Manuale 105.000.800 105.000.800        34 SUBVENŢII 743.541.700 64.879.769 808.421.469        35 01 Alocaţii de              la buget pentru              instituţii              publice 743.541.700 64.879.769 808.421.469        38 TRANSFERURI 6.150.636.377 -82.376.295 6.068.260.082        39 Transferuri              consolidabile 2.863.488 2.863.488        39 10 Transferuri              din bugetul              de stat către              bugetul fondului              de asigurări              sociale de              sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele              care satisfac              serviciul              militar în              termen 2.863.488 2.863.488        40 Transferuri              neconsolidabile 6.147.772.889 -82.376.295 6.065.396.594        40 02 Burse 1.113.344.144 -190.000.000 923.344.144        40 11 Contribuţii              şi cotizaţii la              organisme              internaţionale 800.000 800.000        40 55 Programe cu              finanţare              rambursabila 214.041.280 -23.000.000 191.041.280        40 57 Transferuri              pentru              finanţarea              de baza a              învăţământului              superior 4.573.850.000 135.053.705 4.708.903.705        40 58 Transferuri              pentru              constituirea              fondului de              garantare a              creditelor              bancare acordate              studenţilor 5.000.000 -3.000.000 2.000.000        40 66 Contribuţia              statului la              salarizarea              personalului              de cult 8.243.221 -1.430.000 6.813.221        40 80 Alte transferuri 5.380.144 5.380.144        40 93 Programe              comunitare 225.600.000 225.600.000        40 94 Programe cu              finanţare              nerambursabilă 1.514.100 1.514.100        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.718.253.905 109.720.000 1.827.973.905        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 1.718.253.905 109.720.000 1.827.973.905        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 525.933.770 -67.760.000 458.173.770        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 525.933.770 -67.760.000 458.173.770        85 01 Rambursări de              credite externe 203.272.880 203.272.880        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 322.660.890 -67.760.000 254.900.890     01 Administraţie              centrala 44.068.530 44.068.530     02 Învăţământ              preşcolar 164.733.535 200.000 164.933.535     03 Învăţământ primar              şi gimnazial 1.211.661.945 1.211.661.945     04 Învăţământ              liceal 688.672.650 14.530.000 703.202.650     09 Învăţământ              superior 7.416.080.641 19.074.000 7.435.154.641     10 Biblioteci              centrale,              universitare              şi pedagogice 176.274.135 176.274.135     14 Internate,              cămine şi              cantine pentru              elevi şi              studenţi 462.230.742 462.230.742     25 Servicii publice              descentralizate 782.216.475 782.216.475     50 Alte instituţii              şi acţiuni de              învăţământ 1.734.754.273 -2.995.521 1.731.758.7525801 SĂNĂTATE 10.191.273.034 -56.917.863 10.134.355.171        01 CHELTUIELI              CURENTE 4.267.149.614 -85.132.662 4.182.016.952        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 1.088.603.274 -26.000.000 1.062.603.274        10 Cheltuieli cu              salariile 797.453.406 -19.092.384 778.361.022        11 Contribuţii              pentru asigurări              sociale de stat 184.857.558 -4.652.466 180.205.092        12 Contribuţii              pentru              asigurările              pentru şomaj 39.579.710 -939.597 38.640.113        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 10.934.000 10.934.000        13 01 -deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 9.069.000 9.069.000        13 02 -deplasări,              detaşări,              transferări              în străînătate 1.865.000 1.865.000        14 Contribuţii              pentru              constituirea              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate 55.778.600 -1.315.553 54.463.047        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 1.491.263.863 19.994.557 1.511.258.420        21 Drepturi cu              caracter social 1.754.850 -45.000 1.709.850        22 Hrana 423.745.587 57.000.000 480.745.587        23 Medicamente şi              materiale              sanitare 286.503.450 258.760.000 545.263.450        24 Cheltuieli              pentru              întreţinere şi              gospodărie 171.881.307 171.881.307        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 402.925.147 -204.946.401 197.978.746        26 Obiecte de              inventar de              mica valoare              sau scurta              durata şi              echipament 38.408.574 -15.900.000 22.508.574        27 Reparaţii              curente 74.828.764 -22.000.000 52.828.764        28 Reparaţii              capitale 7.780.792 7.780.792        29 Cărţi şi              publicaţii 1.696.056 300.000 1.996.056        30 Alte cheltuieli 81.739.336 -53.174.042 28.565.294        34 SUBVENŢII 58.250.000 58.250.000        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 58.250.000 58.250.000        38 TRANSFERURI 1.629.032.477 -79.127.219 1.549.905.258        39 Transferuri              consolidabile 22.740 22.740        39 10 Transferuri              din bugetul de              stat către              bugetul              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele              care satisfac              serviciul              militar              în termen 22.740 22.740        40 Transferuri              neconsolidabile 1.629.009.737 -79.127.219 1.549.882.518        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 15.236.938 -5.932.662 9.304.276        40 44 Programe pentru              sănătate 973.215.655 -98.423.630 874.792.025        40 60 Transferuri              pentru acţiuni              de sănătate 640.557.144 25.229.073 665.786.217        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.027.967.590 42.830.000 1.070.797.590        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 1.027.967.590 42.830.000 1.070.797.590        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI DE              DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 4.896.155.830 -14.615.201 4.881.540.629        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 4.896.155.830 -14.615.201 4.881.540.629        85 01 Rambursări de              credite externe 3.725.087.452 15.448.525 3.740.535.977        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 1.171.068.378 -30.063.726 1.141.004.652     01 Administraţie              centrala 750.000.000 750.000.000     03 Spitale 1.706.459.725 -27.635.201 1.678.824.524     05 Creşs 2.511.624 2.511.624     07 Centre de              transfuzii              sanguine 450.000.000 450.000.000     09 Centre de              sănătate 13.698.400 13.698.400     25 Servicii publice              descentralizate 3.245.387.994 -84.500.000 3.160.887.994     50 Alte instituţii              şi acţiuni              sanitare 4.023.215.291 55.217.338 4.078.432.6295901 CULTURA, RELIGIE              SI ACŢIUNI              PRIVIND              ACTIVITATEA              SPORTIVA              SI DE TINERET 4.030.344.629 196.500.000 4.226.844.629        01 CHELTUIELI              CURENTE 3.893.368.231 196.500.000 4.089.868.231        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 211.425.876 -11.575.000 199.850.876        10 Cheltuieli cu              salariile 137.650.274 -11.164.500 126.485.774        11 Contribuţii              pentru asigurări              sociale de stat 32.114.102 -271.300 31.842.802        12 Contribuţii              pentru              asigurările              pentru şomaj 6.883.000 -57.700 6.825.300        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 25.141.500 25.141.500        13 01 -deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 9.190.701 9.190.701        13 02 -deplasări,              detaşări,              transferări              în străînătate 15.950.799 15.950.799        14 Contribuţii              pentru              constituirea              fondului de              asigurări sociale              de sănătate 9.637.000 -81.500 9.555.500        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 1.071.048.937 4.000.000 1.075.048.937        24 Cheltuieli              pentru              întreţinere              şi gospodărie 29.946.169 29.946.169        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 849.740.447 3.000.000 852.740.447        26 Obiecte de              inventar de              mica valoare              sau scurta              durata şi              echipament 4.279.149 1.000.000 5.279.149        27 Reparaţii              curente 2.270.914 2.270.914        28 Reparaţii              capitale 1.451.819 1.451.819        29 Cărţi şi              publicaţii 8.291.729 8.291.729        30 Alte cheltuieli 175.068.710 175.068.710        34 SUBVENŢII 1.425.919.887 191.545.000 1.617.464.887        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 1.425.919.887 191.545.000 1.617.464.887        38 TRANSFERURI 1.184.973.531 12.530.000 1.197.503.531        39 Transferuri              consolidabile 39.796 39.796        39 10 Transferuri              din bugetul de              stat către              bugetul              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele              care satisfac              serviciul              militar în              termen 39.796 39.796        40 Transferuri              neconsolidabile 1.184.933.735 12.530.000 1.197.463.735        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 27.264.000 -475.000 26.789.000        40 32 Sprijinirea              organizaţiilor              cetăţenilor              aparţinând              minorităţilor              naţionale,              altele decât              cele care              primesc              subvenţii de              la bugetul de              stat, potrivit              legii 130.898.435 130.898.435        40 33 Proiecte de              comunicare,              informare              publică şi              promovarea              imaginii şi              intereselor              româneşti peste              hotare 30.000.000 7.000.000 37.000.000        40 34 Sprijinirea              activităţii              românilor              de pretutindeni              şi a organizaţii-              lor reprezen-              tative ale              acestora 12.700.000 12.700.000        40 36 Finanţarea              acţiunilor cu              caracter              ştiinţific şi              social-cultural 2.500.000 2.500.000        40 37 Finanţarea unor              programe şi pro-              iecte în cadrul              Campaniei Euro-              pene pentru              combaterea              rasismului,              xenofobiei,              antisemitismu-              lui şi intole-              rantei 2.666.000 2.666.000        40 38 Finanţarea              Ansamblului              "Memorialul              victimelor              comunismului              şi al rezis-              tentei Sighet" 2.000.000 2.000.000        40 39 Comenzi de              stat pentru              cărţi şi              publicaţii 26.400.000 26.400.000        40 40 Sprijin              financiar              pentru              producerea              şi distribuirea              filmelor 14.200.000 14.200.000        40 45 Programe pentru              tineret 24.716.000 4.000.000 28.716.000        40 46 Sprijin              financiar              pentru activi-              tatea Comitetului              Olimpic Roman 45.400.000 -8.000.000 37.400.000        40 61 Susţinerea              cultelor 74.100.000 74.100.000        40 64 Fondul la              dispoziţia              primului              ministru              pentru              sprijinirea              comunităţilor              româneşti de              pretutindeni 1.000.000 1.000.000        40 66 Contribuţia              statului la              salarizarea              personalului              de cult 516.861.612 516.861.612        40 75 Contribuţia              statului care              se aloca              Patriarhiei              Române, pentru              sprijinirea              aşezămintelor              Bisericii              Ortodoxe Române              din afară              graniţelor 34.984.828 34.984.828        40 80 Alte transferuri 350.000 350.000        40 84 Finanţarea              Ansamblului              "Memorialul              revoluţiei -              Decembrie              1989" din              municipiul              Timişoara 2.500.000 2.500.000        40 87 Sume destinate              finanţării              programelor              sportive              realizate de              structurile              sportive de              drept privat 182.099.860 10.000.000 192.099.860        40 93 Programe              comunitare 52.116.000 -170.000 51.946.000        40 94 Programe cu              finanţare              nerambursabilă 2.177.000 175.000 2.352.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 126.536.398 126.536.398        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 126.536.398 126.536.398        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 10.440.000 10.440.000        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 10.440.000 10.440.000        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 10.440.000 10.440.000     01 Administraţie              centrala 164.100.767 -400.000 163.700.767     02 Biblioteci              publice              naţionale 44.782.856 44.782.856     04 Muzee 313.178.884 60.000.000 373.178.884     05 Teatre şi              instituţii              profesioniste              de spectacole              şi concerte 309.220.400 75.000.000 384.220.400     15 Culte religioase 625.946.440 625.946.440     20 Activitatea              sportiva 864.811.966 55.074.810 919.886.776     21 Activitatea de              tineret 70.777.000 4.550.000 75.327.000     25 Servicii publice              descentralizate 97.543.929 470.000 98.013.929     50 Alte instituţii              şi acţiuni              privind cultura,              religia şi              activitatea              sportiva şi de              tineret 1.539.982.387 1.805.190 1.541.787.5776001 ASISTENTA              SOCIALĂ,              ALOCAŢII,              PENSII, AJUTOARE              SI INDEMNIZAŢII 27.656.913.909 626.257.202 28.283.171.111        01 CHELTUIELI              CURENTE 27.541.996.224 626.257.202 28.168.253.426        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 273.322.000 -38.800.000 234.522.000        10 Cheltuieli cu              salariile 192.430.000 -25.496.051 166.933.949        11 Contribuţii              pentru asigurări              sociale de stat 42.925.000 -7.049.582 35.875.418        12 Contribuţii              pentru              asigurările              pentru şomaj 9.198.000 -1.725.265 7.472.735        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 15.013.000 -2.713.131 12.299.869        13 01 -deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 8.250.000 -1.650.000 6.600.000        13 02 -deplasări,              detaşări,              transferări              în străînătate 6.763.000 -1.063.131 5.699.869        14 Contribuţii              pentru              constituirea              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate 13.756.000 -1.815.971 11.940.029        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 2.176.635.603 43.700.000 2.220.335.603        21 Drepturi cu              caracter social 1.555.292.192 30.700.000 1.585.992.192        22 Hrana 357.700 142.300 500.000        23 Medicamente şi              materiale              sanitare 77.800 140.000 217.800        24 Cheltuieli              pentru              întreţinere              şi gospodărie 58.506.139 -1.193.800 57.312.339        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 432.142.158 7.518.000 439.660.158        26 Obiecte de              inventar de              mica valoare              sau scurta              durata şi              echipament 5.205.500 1.600.000 6.805.500        27 Reparaţii              curente 8.697.500 3.100.000 11.797.500        28 Reparaţii              capitale 17.700.000 4.410.000 22.110.000        29 Cărţi şi              publicaţii 2.195.000 400.000 2.595.000        30 Alte cheltuieli 96.461.614 -3.116.500 93.345.114        34 SUBVENŢII 18.279.765 18.279.765        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 18.279.765 18.279.765        38 TRANSFERURI 25.073.758.856 621.357.202 25.695.116.058        39 Transferuri              consolidabile 1.705.536.000 1.705.536.000        39 16 Contribuţia              persoanelor              asigurate              pentru              finanţarea              ocrotirii              sănătăţii 1.705.536.000 1.705.536.000        40 Transferuri              neconsolidabile 23.368.222.856 621.357.202 23.989.580.058        40 03 Alocaţii şi              alte ajutoare              pentru copii 9.587.072.391 -120.216.920 9.466.855.471        40 04 Pensii şi              ajutoare              I.O.V,R.,              militari şi alte              persoane 11.921.932.662 793.357.202 12.715.289.864        40 08 Ajutoare              sociale 40.000.000 -30.000.000 10.000.000        40 09 Alte ajutoare,              alocaţii şi              indemnizaţii 295.605.023 28.000.000 323.605.023        40 11 Contribuţii              şi cotizaţii la              organisme              internaţionale 4.468.000 4.468.000        40 19 Alocaţia              suplimentară              pentru familiile              cu copii 871.300.000 -70.000.000 801.300.000        40 41 Asociaţii şi              fundaţii 36.300.000 36.300.000        40 42 Alocaţie de              încredinţare              şi plasament              familial 233.100.000 20.000.000 253.100.000        40 43 Ajutor anual              pentru veteranii              de război 63.000.000 63.000.000        40 68 Programe de              protecţie              socială şi              integrare              socioprofe-              sionala a              persoanelor cu              handicap 27.500.000 27.500.000        40 70 Susţinerea              sistemului de              protecţie a              copilului 188.545.700 188.545.700        40 80 Alte transferuri 55.683.080 216.920 55.900.000        40 83 Transferuri              către Consiliul              Naţional de              Formare Profesio-              nala a Adulţilor 3.059.000 3.059.000        40 88 Transferuri către              Consiliul              Naţional al              Persoanelor              Varstnice 2.482.000 2.482.000        40 91 Renta viageră 35.540.000 35.540.000        40 93 Programe              comunitare 327.510 327.510        40 94 Programe cu              finanţare              nerambursabilă 2.635.000 -327.510 2.307.490        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 59.226.485 59.226.485        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 59.226.485 59.226.485        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI DE              DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 55.691.200 55.691.200        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 55.691.200 55.691.200        85 01 Rambursări de              credite externe 13.922.800 13.922.800        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 41.768.400 41.768.400     01 Administraţie              centrala 174.575.010 21.200.000 195.775.010     08 Centre de primire              a minorilor 2.644.250 2.644.250     09 Ajutor social 40.000.000 -30.000.000 10.000.000     14 Alocaţia de              încredinţare şi              plasament              familial 237.800.000 20.000.000 257.800.000     15 Alocaţia de stat              pentru copii 9.801.372.327 -120.216.920 9.681.155.407     17 Ajutoare pentru              sotii de militari              în termen 7.395.096 7.395.096     18 Centre de              primire, triere              şi cazare              a persoanelor              solicitante a              statutului              de refugiat 10.312.059 2.716.920 13.028.979     19 Alocaţia              suplimentară              pentru              familiile cu              copii 956.347.000 -70.000.000 886.347.000     20 Pensii,              ajutoare,              indemnizaţii şi              sporuri I.O.V.R.,              veterani de              război şi              pentru alte              categorii de              beneficiari 5.379.329.145 391.057.202 5.770.386.347     21 Pensii militari 5.510.734.771 315.000.000 5.825.734.771     25 Servicii publice              descentralizate 247.864.665 -20.000.000 227.864.665     29 Concediu plătit              pentru creşterea              copiilor până la              2 ani 1.799.765 1.799.765     37 Ajutoare              speciale 1.260.634.477 88.500.000 1.349.134.477     38 Indemnizaţii              nevăzători              salariaţi 9.389.520 9.389.520     43 Susţinerea              sistemului de              protecţie a              drepturilor              copilului 188.545.700 188.545.700     48 Programe de              protecţie              socială şi              integrare              socioprofesionala              a persoanelor cu              handicap 27.500.000 27.500.000     50 Alte acţiuni              privind asistenţă              socială,              alocaţii, pensii,              ajutoare şi              indemnizaţii 3.800.670.124 28.000.000 3.828.670.1246300 Partea a IV-a              SERVICII SI              DEZVOLTARE              PUBLICA,              LOCUINŢE,              MEDIU SI APE 6.903.022.598 23.770.061 6.926.792.659        01 CHELTUIELI              CURENTE 2.074.621.017 -81.669.939 1.992.951.078        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 207.528.000 2.230.061 209.758.061        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 83.382.920 3.100.000 86.482.920        38 TRANSFERURI 1.783.710.097 -87.000.000 1.696.710.097        39 Transferuri              consolidabile 822.000.000 39.800.000 861.800.000        39 14 Program privind              pietruirea              drumurilor              comunale şi              alimentarea              cu apa a satelor 360.000.000 37.500.000 397.500.000        39 19 Transferuri de              la bugetul de              stat către              bugetele locale              pt. construcţii              de locuinţe 385.000.000 385.000.000        39 20 Transferuri de              la bugetul de              stat către              bugetele locale              pentru finanţarea              elaborării              şi/sau              actualizari              planurilor              urbanistice              generale şi              a regulamentelor              locale de              urbanism 37.000.000 2.300.000 39.300.000        39 28 Transferuri              de la bugetul              de stat ca              bugetele              locale pentru              finanţarea              proiectării              studiilor de              fezabilitate              aferente              proiectelor              SAPARD 40.000.000 40.000.000        40 Transferuri              neconsolidabile 961.710.097 -126.800.000 834.910.097        40 01 Locuinţe 525.000.000 -120.000.000 405.000.000        40 11 Contribuţii              şi cotizaţii la              organisme              internaţionale 13.590.730 -1.000.000 12.590.730        40 47 Cadastru              imobiliar 35.000.000 6.200.000 41.200.000        40 55 Programe cu              finanţare              rambursabila 227.100.000 227.100.000        40 80 Alte transferuri 14.738.177 14.738.177        40 82 Transferuri              pentru acţiuni              de ecologizare 54.750.000 12.000.000 66.750.000        40 93 Programe              comunitare 91.531.190 -69.423.817 22.107.373        40 94 Programe cu              finanţare              nerambursabilă 45.423.817 45.423.817        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 2.747.639.121 131.440.000 2.879.079.121        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 2.080.762.460 -26.000.000 2.054.762.460        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 2.080.762.460 -26.000.000 2.054.762.460        85 01 Rambursări de              credite externe 1.479.297.500 1.479.297.500        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 601.464.960 -26.000.000 575.464.9606301 SERVICII SI              DEZVOLTARE              PUBLICA SI              LOCUINŢE 4.709.256.052 -30.229.939 4.679.026.113        01 CHELTUIELI              CURENTE 1.623.838.177 -72.669.939 1.551.168.238        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 230.061 230.061        10 Cheltuieli cu              salariile 170.000 170.000        11 Contribuţii              pentru asigurări              sociale de stat 39.661 39.661        12 Contribuţii              pentru              asigurările              pentru şomaj 8.500 8.500        14 Contribuţii              pentru              constituirea              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate 11.900 11.900        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 1.100.000 1.100.000        27 Reparaţii              curente 1.100.000 1.100.000        38 TRANSFERURI 1.623.838.177 -74.000.000 1.549.838.177        39 Transferuri              consolidabile 822.000.000 39.800.000 861.800.000        39 14 Program privind              pietruirea dru-              murilor              comunale şi              alimentarea              cu apa a satelor 360.000.000 37.500.000 397.500.000        39 19 Transferuri de              la bugetul de              stat către              bugetele locale              pt. construc-              tii de locuinţe 385.000.000 385.000.000        39 20 Transferuri de              la bugetul de              stat către              bugetele locale              pentru finan-              tarea elaborării              şi/sau actuali-              zării planurilor              urbanistice              generale şi a              regulamentelor              locale de              urbanism 37.000.000 2.300.000 39.300.000        39 28 Transferuri de              la bugetul de              stat către              bugetele locale              pentru finanţarea              proiectării              studiilor de              fezabilitate              aferente              proiectelor              SAPARD 40.000.000 40.000.000        40 Transferuri              neconsolidabile 801.838.177 -113.800.000 688.038.177        40 01 Locuinţe 525.000.000 -120.000.000 405.000.000        40 47 Cadastru              imobiliar 35.000.000 6.200.000 41.200.000        40 55 Programe cu              finanţare              rambursabila 227.100.000 227.100.000        40 80 Alte              transferuri 14.738.177 14.738.177        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.134.833.595 42.440.000 1.177.273.595        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 1.134.833.595 42.440.000 1.177.273.595        84 RAMBURSĂRI              DE CREDITE,              PLATI DE              DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 1.950.584.280 1.950.584.280        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite              externe              contractate de              ordonatorii de              credite 1.950.584.280 1.950.584.280        85 01 Rambursări de              credite externe 1.479.297.500 1.479.297.500        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 471.286.780 471.286.780     08 Locuinţe 2.044.833.595 2.440.000 2.047.273.595     50 Alte acţiuni              privind              dezvoltarea              publică şi              locuinţe 2.664.422.457 -32.669.939 2.631.752.5186401 MEDIU SI APE 2.193.766.546 54.000.000 2.247.766.546        01 CHELTUIELI              CURENTE 450.782.840 -9.000.000 441.782.840        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 207.528.000 2.000.000 209.528.000        10 Cheltuieli cu              salariile 146.746.600 1.477.850 148.224.450        11 Contribuţii              pentru asigurări              sociale de stat 34.236.500 345.150 34.581.650        12 Contribuţii              pentru              asigurările              pentru şomaj 7.337.900 73.300 7.411.200        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 8.935.000 8.935.000        13 01 -deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 5.235.000 5.235.000        13 02 -deplasări,              detaşări,              transferări              în străînătate 3.700.000 3.700.000        14 Contribuţii              pentru              constituirea              fondului de              asigurări sociale              de sănătate 10.272.000 103.700 10.375.700        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 83.382.920 2.000.000 85.382.920        24 Cheltuieli              pentru              întreţinere şi              gospodărie 43.586.764 43.586.764        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 24.768.843 24.768.843        26 Obiecte de              inventar de              mica valoare              sau scurta              durata şi              echipament 1.397.880 1.397.880        27 Reparaţii              curente 2.560.976 2.560.976        29 Cărţi şi              publicaţii 1.632.686 1.632.686        30 Alte cheltuieli 9.435.771 2.000.000 11.435.771        38 TRANSFERURI 159.871.920 -13.000.000 146.871.920        40 Transferuri              neconsolidabile 159.871.920 -13.000.000 146.871.920        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 13.590.730 -1.000.000 12.590.730        40 82 Transferuri              pentru acţiuni              de ecologizare 54.750.000 12.000.000 66.750.000        40 93 Programe              comunitare 91.531.190 -69.423.817 22.107.373        40 94 Programe cu              finanţare              nerambursabilă 45.423.817 45.423.817        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.612.805.526 89.000.000 1.701.805.526        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 100.000.000 -2.408.009 97.591.991        73 Investiţii ale              regiilor              autonome,              societăţilor şi              companiilor              naţionale şi              societăţilor              comerciale cu              capital              majoritar de              stat 1.512.805.526 91.408.009 1.604.213.535        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 130.178.180 -26.000.000 104.178.180        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 130.178.180 -26.000.000 104.178.180        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 130.178.180 -26.000.000 104.178.180     01 Administraţie              centrala 74.418.750 7.019.078 81.437.828     02 Dezvoltare surse              de apa,              acumulări              şi amenajări              hidrotehnice 1.426.529.336 199.089.669 1.625.619.005     03 Supraveghere şi              protecţie mediu,              reducerea şi              controlul              poluarii 679.027.910 -153.080.840 525.947.070     04 Prospecţiuni              geologice              privind              sursele de apa 1.020.750 1.020.750     05 Controlul              activităţilor              nucleare 12.769.800 972.093 13.741.8936600 Partea a V-a              ACŢIUNI              ECONOMICE 45.911.706.293 -2.199.684.272 43.712.022.021        01 CHELTUIELI              CURENTE 32.349.601.360 -1.761.877.495 30.587.723.865        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 1.305.663.849 -24.972.492 1.280.691.357        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 1.696.204.420 -13.875.330 1.682.329.090        34 SUBVENŢII 7.747.815.243 89.500.000 7.837.315.243        35 01 Alocaţii de              la buget pentru              instituţii              publice 1.465.593.884 -4.000.000 1.461.593.884        35 02 Subvenţii pe              produse şi              activităţi 3.171.101.359 93.500.000 3.264.601.359        35 03 Subvenţii              pentru              acoperirea              diferenţelor              de preţ şi tarif 3.111.120.000 3.111.120.000        36 PRIME 739.007.000 739.007.000        38 TRANSFERURI 20.860.910.848 -1.812.529.673 19.048.381.175        39 Transferuri              consolidabile 979.355.000 800.000.000 1.779.355.000        39 24 Transferuri              către bugetele              locale pentru              aeroporturi              de interes local 29.355.000 29.355.000        39 25 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              retehnologizarea              centralelor              termice şi              electrice de              termoficare 50.000.000 50.000.000        39 29 Transferuri              din bugetul              de stat către              bugetul fondului              "Dezvoltarea              agriculturii              româneşti" 900.000.000 800.000.000 1.700.000.000        40 Transferuri              neconsolidabile 19.881.555.848 -2.612.529.673 17.269.026.175        40 02 Burse 28.320.000 7.272.918 35.592.918        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 42.727.369 1.100.000 43.827.369        40 18 Transferuri              aferente              restructu-              rarii industriei              de apărare 881.000.000 212.000.000 1.093.000.000        40 20 Cofinanţarea              contribuţiei              financiare a              Comunităţii              Europene 53.948.425 53.948.425        40 21 Plati efectuate              în cadrul pro-              gramelor de              dezvoltare 624.954.961 -45.000.000 579.954.961        40 22 Cheltuieli              pentru              susţinerea              programelor              tehnice de              conservare              sau de închidere              a minelor 476.751.934 476.751.934        40 23 Protecţie              socială ce se              acorda pentru              unele activităţi              din sectorul              minier 718.838.000 40.800.000 759.638.000        40 24 Cheltuieli              pentru              susţinerea              transportului              feroviar public              de călători 4.060.000.000 540.000.000 4.600.000.000        40 26 Transferuri              aferente Fondului              Naţional de              Preaderare 2.953.823.833 -2.435.354.211 518.469.622        40 48 Meteorologie              şi hidrologie 151.356.395 20.000.000 171.356.395        40 49 Prevenirea şi              combaterea              inundatiilor              şi ingheturilor 400.000 1.000.000 1.400.000        40 50 Cheltuieli              pentru              valorificarea              cenusilor de              pirita 50.000.000 20.000.000 70.000.000        40 51 Cooperare              economică              internaţionala 145.007.000 145.007.000        40 53 Sprijinirea              producătorilor              agricoli 2.881.158.193 -800.000.000 2.081.158.193        40 54 Cabaline din              patrimoniul              genetic              naţional 50.106.496 50.106.496        40 55 Programe cu              finanţare rambur-              sabila 3.243.743.706 -723.748.380 2.519.995.326        40 56 Transferuri              pentru drumuri,              cai ferate,              aviaţie şi              navigaţie 1.001.100.000 20.500.000 1.021.600.000        40 62 Stimularea              exporturilor 1.000.000.000 1.000.000.000        40 80 Alte              transferuri 91.319.534 -1.100.000 90.219.534        40 81 Fond de              garantare a              împrumuturilor              pentru              întreprinderi              mici şi              mijlocii 144.000.000 144.000.000        40 82 Transferuri              pentru acţiuni              de ecologizare 108.500.000 20.000.000 128.500.000        40 85 Transferuri              pentru              transportul              de călători cu              metroul 645.000.000 250.000.000 895.000.000        40 86 Programul de              realizare a              sistemului              naţional              antigrindina 40.000.000 40.000.000        40 89 Transferuri              pentru              sprijinirea              proprietarilor              de păduri 42.000.000 42.000.000        40 93 Programe              comunitare 1.000.000 1.000.000        40 94 Programe cu              finanţare              nerambur-              sabila 41.072.260 260.000.000 301.072.260        40 95 Programe              ISPA 335.427.742 335.427.742        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 5.907.458.823 113.679.617 6.021.138.440        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 7.654.646.110 -551.486.394 7.103.159.716        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 7.654.646.110 -551.486.394 7.103.159.716        85 01 Rambursări de              credite externe 4.420.934.950 4.420.934.950        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 3.233.711.160 -551.486.394 2.682.224.7666601 INDUSTRIE 8.279.356.854 324.600.000 8.603.956.854        01 CHELTUIELI              CURENTE 5.875.534.464 357.600.000 6.233.134.464        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 109.461.000 -1.500.000 107.961.000        10 Cheltuieli cu              salariile 75.505.000 -1.850.000 73.655.000        11 Contribuţii              pentru asigurări              sociale de stat 17.616.000 -820.000 16.796.000        12 Contribuţii              pentru              asigurările              pentru şomaj 3.776.000 -75.000 3.701.000        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 7.278.500 1.350.000 8.628.500        13 01 -deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 1.628.500 -100.000 1.528.500        13 02 -deplasări,              detaşări,              transferări              în străînătate 5.650.000 1.450.000 7.100.000        14 Contribuţii              pentru              constituirea              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate 5.285.500 -105.000 5.180.500        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 167.147.376 -600.000 166.547.376        24 Cheltuieli              pentru              întreţinere şi              gospodărie 36.527.825 -600.000 35.927.825        25 Materiale şi              prestări de              servicii              cu caracter              funcţional 3.076.825 310.000 3.386.825        26 Obiecte de              inventar de              mica valoare              sau scurta              durata şi              echipament 936.743 -13.000 923.743        27 Reparaţii              curente 1.867.849 1.867.849        28 Reparaţii              capitale 65.727 65.727        29 Cărţi şi              publicaţii 312.270 3.500 315.770        30 Alte cheltuieli 124.360.137 -300.500 124.059.637        34 SUBVENŢII 3.149.011.600 88.500.000 3.237.511.600        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 1.339.500 1.339.500        35 02 Subvenţii pe              produse şi              activităţi 3.146.552.100 88.500.000 3.235.052.100        35 03 Subvenţii pentru              acoperirea              diferenţelor de              preţ şi tarif 1.120.000 1.120.000        38 TRANSFERURI 2.449.914.488 271.200.000 2.721.114.488        40 Transferuri              neconsolidabile 2.449.914.488 271.200.000 2.721.114.488        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 6.685.380 6.685.380        40 18 Transferuri              aferente              restructurării              industriei de              apărare 881.000.000 212.000.000 1.093.000.000        40 22 Cheltuieli              pentru              susţinerea              programelor              tehnice de              conservare              sau de închidere              a minelor 476.751.934 476.751.934        40 23 Protecţie              socială ce se              acorda pentru              unele activităţi              din sectorul              minier 718.838.000 40.800.000 759.638.000        40 50 Cheltuieli              pentru              valorificarea              cenusilor de              pirita 50.000.000 20.000.000 70.000.000        40 51 Cooperare              economică              internaţionala 145.007.000 145.007.000        40 55 Programe cu              finanţare              rambursabila 59.812.640 -21.600.000 38.212.640        40 80 Alte transferuri 3.319.534 3.319.534        40 82 Transferuri              pentru acţiuni              de ecologizare 108.500.000 20.000.000 128.500.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 2.335.710.000 1.500.000 2.337.210.000        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 110.000.000 110.000.000        73 Investiţii ale              regiilor              autonome,              societăţilor şi              companiilor              naţionale şi              societăţilor              comerciale cu              capital majoritar              de stat 2.225.710.000 1.500.000 2.227.210.000        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 68.112.390 -34.500.000 33.612.390        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 68.112.390 -34.500.000 33.612.390        85 01 Rambursări de              credite externe 14.368.750 14.368.750        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 53.743.640 -34.500.000 19.243.640     01 Administraţie              centrala 274.633.256 -2.100.000 272.533.256     02 Prospecţiuni şi              lucrări geologice              pentru descope-              rirea de resurse              minerale 130.000.000 130.000.000     03 Combustibili              minerali solizi 1.696.736.700 52.305.778 1.749.042.478     06 Resurse              minerale, altele              decât combusti-              bili 2.889.782.934 76.994.222 2.966.777.156     07 Industrie              prelucratoare 578.185.129 40.000.000 618.185.129     50 Alte cheltuieli              în domeniul              industriei 2.710.018.835 157.400.000 2.867.418.8356701 AGRICULTURA SI              SILVICULTURA 11.906.996.149 11.906.996.149        01 CHELTUIELI              CURENTE 10.988.904.123 10.988.904.123        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 866.357.000 866.357.000        10 Cheltuieli cu              salariile 592.202.000 592.202.000        11 Contribuţii              pentru              asigurări              sociale de stat 138.161.000 138.161.000        12 Contribuţii              pentru              asigurările              pentru şomaj 29.610.000 29.610.000        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 64.930.000 64.930.000        13 01 -deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 62.730.000 62.730.000        13 02 -deplasări,              detaşări,              transferări              în străînătate 2.200.000 2.200.000        14 Contribuţii              pentru              constituirea              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate 41.454.000 41.454.000        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 1.047.146.937 1.047.146.937        22 Hrana 1.200.000 1.200.000        23 Medicamente şi              materiale              sanitare 65.829.000 65.829.000        24 Cheltuieli              pentru              întreţinere              şi gospodărie 77.443.000 77.443.000        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 861.723.937 861.723.937        26 Obiecte de              inventar de              mica valoare              sau scurta              durata şi              echipament 2.655.000 2.655.000        27 Reparaţii              curente 2.500.000 2.500.000        28 Reparaţii              capitale 31.374.489 31.374.489        29 Cărţi şi              publicaţii 1.287.511 1.287.511        30 Alte cheltuieli 3.134.000 3.134.000        34 SUBVENŢII 4.330.000.000 4.330.000.000        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 1.220.000.000 1.220.000.000        35 03 Subvenţii              pentru              acoperirea              diferenţelor              de preţ şi              tarif 3.110.000.000 3.110.000.000        36 PRIME 739.007.000 739.007.000        37 Prime acordate              producătorilor              agricoli 739.007.000 739.007.000        38 TRANSFERURI 4.006.393.186 4.006.393.186        39 Transferuri              consolidabile 900.000.000 800.000.000 1.700.000.000        39 29 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              fondului              "Dezvoltarea              agriculturii              româneşti" 900.000.000 800.000.000 1.700.000.000        40 Transferuri              neconsolidabile 3.106.393.186 -800.000.000 2.306.393.186        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 13.302.277 13.302.277        40 31 Transferuri              pentru              finanţarea              patrimoniului              genetic al              animalelor 70.000.000 70.000.000        40 53 Sprijinirea              producătorilor              agricoli 2.881.158.193 -800.000.000 2.081.158.193        40 54 Cabaline din              patrimoniul              genetic              naţional 50.106.496 50.106.496        40 55 Programe cu              finanţare              rambursabila 8.753.960 8.753.960        40 89 Transferuri              pentru              sprijinirea              proprietarilor              de păduri 42.000.000 42.000.000        40 94 Programe cu              finanţare              nerambur-              sabila 41.072.260 41.072.260        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 728.045.806 728.045.806        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 238.045.806 238.045.806        73 Investiţii ale              regiilor              autonome,              societăţilor              şi companiilor              naţionale şi              societăţilor              comerciale cu              capital              majoritar              de stat 490.000.000 490.000.000        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 190.046.220 190.046.220        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 190.046.220 190.046.220        85 01 Rambursări de              credite externe 114.863.100 114.863.100        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 75.183.120 75.183.120     01 Administraţie              centrala 223.659.859 223.659.859     02 Amendare soluri              acide şi              alcaline 50.000.000 50.000.000     03 Acoperire sume              fixe la seminţe 866.000.000 866.000.000     04 Combatere              daunatori şi              boli în              sectorul vegetal 314.252.740 314.252.740     05 Reproducţie şi              selecţie animale 228.558.822 228.558.822     06 Programe pentru              susţinerea              preţurilor              la produsele              agricole 83.188.730 83.188.730     07 Subventionare              dobânzi aferente              creditelor              bancare              acordate              producătorilor              agricoli 120.000.000 120.000.000     10 Alte programe              pentru              sprijinirea              producătorilor              agricoli 4.520.165.193 4.520.165.193     14 Îmbunătăţiri              funciare,              irigaţii,              desecări şi              combatere a              eroziunii              solului 2.463.227.330 2.463.227.330     15 Silvicultura 353.473.689 353.473.689     17 Prevenirea şi              combaterea              bolilor la              animale şi              combaterea              epizootiilor 517.223.937 517.223.937     25 Servicii publice              descentralizate 1.743.866.792 1.743.866.792     50 Alte unităţi şi              acţiuni din              domeniul              agriculturii şi              silviculturii 423.379.057 423.379.0576801 TRANSPORTURI SI              COMUNICAŢII 18.751.287.564 12.769.939 18.764.057.503        01 CHELTUIELI              CURENTE 9.582.465.825 368.676.716 9.951.142.541        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 171.855.512 -11.174.904 160.680.608        10 Cheltuieli cu              salariile 115.410.426 -9.202.360 106.208.066        11 Contribuţii              pentru asigurări              sociale de stat 28.396.043 -864.111 27.531.932        12 Contribuţii              pentru              asigurările              pentru şomaj 5.771.221 -460.118 5.311.103        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 14.198.512 14.198.512        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 4.057.203 4.057.203        13 02 - deplasări,              detaşări,              transferări              în străînătate 10.141.309 10.141.309        14 Contribuţii              pentru              constituirea              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate 8.079.310 -648.315 7.430.995        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 129.032.736 -772.918 128.259.818        21 Drepturi cu              caracter social 600.000 600.000        22 Hrana 1.143.651 1.143.651        23 Medicamente şi              materiale              sanitare 33.586 33.586        24 Cheltuieli              pentru              întreţinere şi              gospodărie 41.849.243 1.000.000 42.849.243        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 41.586.582 41.586.582        26 Obiecte de              inventar de              mica valoare              sau scurta              durata şi              echipament 3.646.004 3.646.004        27 Reparaţii              curente 11.141.500 11.141.500        28 Reparaţii              capitale 18.497.878 -2.272.918 16.224.960        29 Cărţi şi              publicaţii 1.422.518 1.422.518        30 Alte cheltuieli 9.111.774 500.000 9.611.774        34 SUBVENŢII 24.549.259 5.000.000 29.549.259        35 02 Subvenţii pe              produse şi              activităţi 24.549.259 5.000.000 29.549.259        38 TRANSFERURI 9.257.028.318 375.624.538 9.632.652.856        39 Transferuri              consolidabile 29.355.000 29.355.000        39 24 Transferuri              către bugetele              locale pentru              aeroporturi              de interes local 29.355.000 29.355.000        40 Transferuri              neconsolidabile 9.227.673.318 375.624.538 9.603.297.856        40 02 Burse 28.320.000 7.272.918 35.592.918        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 13.183.612 13.183.612        40 24 Cheltuieli              pentru              susţinerea              transportului              feroviar public              de călători 4.060.000.000 540.000.000 4.600.000.000        40 55 Programe cu              finanţare rambur-              sabila 3.143.641.964 -702.148.380 2.441.493.584        40 56 Transferuri              pentru drumuri,              cai ferate,              aviaţie şi              navigaţie 1.001.100.000 20.500.000 1.021.600.000        40 85 Transferuri              pentru              transportul              de călători              cu metroul 645.000.000 250.000.000 895.000.000        40 93 Programe              comunitare 1.000.000 1.000.000        40 94 Programe cu              finanţare              nerambursabilă 260.000.000 260.000.000        40 95 Programe ISPA 335.427.742 335.427.742        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 2.397.816.029 116.079.617 2.513.895.646        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 124.873.734 7.500.000 132.373.734        73 Investiţii ale              regiilor              autonome,              societăţilor şi              companiilor              naţionale şi              societăţilor              comerciale cu              capital majoritar              de stat 2.272.942.295 108.579.617 2.381.521.912        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 6.771.005.710 -471.986.394 6.299.019.316        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 6.771.005.710 -471.986.394 6.299.019.316        85 01 Rambursări de              credite externe 3.769.598.100 3.769.598.100        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 3.001.407.610 -471.986.394 2.529.421.216     01 Administraţie              centrala 314.663.661 2.057.097 316.720.758     02 Aviaţie civilă 2.618.138.016 6.716.911 2.624.854.927     03 Navigaţie civilă 1.176.275.696 -216.987.548 959.288.148     05 Drumuri şi poduri 5.892.151.238 -620.320.793 5.271.830.445     06 Transport              feroviar 6.879.507.205 762.173.954 7.641.681.159     07 Transport în              comun 1.684.381.850 74.130.318 1.758.512.168     08 Aeroporturi de              interes local 29.355.000 29.355.000     09 Aviaţie civilă              finanţată din              venituri cu              destinaţie              specială 148.966.153 5.000.000 153.966.153     10 Comunicaţii 7.848.745 7.848.7456901 ALTE ACŢIUNI              ECONOMICE 6.974.065.726 -2.537.054.211 4.437.011.515        01 CHELTUIELI              CURENTE 5.902.696.948 -2.488.154.211 3.414.542.737        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 157.990.337 -12.297.588 145.692.749        10 Cheltuieli cu              salariile 109.727.556 -7.729.171 101.998.385        11 Contribuţii              pentru asigurări              sociale de stat 25.601.177 -1.821.000 23.780.177        12 Contribuţii              pentru              asigurările              pentru şomaj 5.487.107 -388.809 5.098.298        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 9.492.946 -1.816.998 7.675.948        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 4.804.500 -1.990.000 2.814.500        13 02 - deplasări,              detaşări,              transferări              în străînătate 4.688.446 173.002 4.861.448        14 Contribuţii              pentru              constituirea              fondului de              asigurări sociale              de sănătate 7.681.551 -541.610 7.139.941        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 352.877.371 -12.502.412 340.374.959        22 Hrana 27.500 27.500        23 Medicamente şi              materiale              sanitare 1.100 1.100        24 Cheltuieli              pentru              întreţinere şi              gospodărie 127.780.305 -3.282.412 124.497.893        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 40.929.000 -1.400.000 39.529.000        26 Obiecte de              inventar de mica              valoare sau              scurta durata              şi echipament 7.994.534 -3.420.000 4.574.534        27 Reparaţii curente 21.411.400 -3.600.000 17.811.400        28 Reparaţii              capitale 18.055.000 18.055.000        29 Cărţi şi              publicaţii 1.003.332 50.000 1.053.332        30 Alte cheltuieli 135.675.200 -850.000 134.825.200        34 SUBVENŢII 244.254.384 -4.000.000 240.254.384        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 244.254.384 -4.000.000 240.254.384        38 TRANSFERURI 5.147.574.856 -2.459.354.211 2.688.220.645        39 Transferuri              consolidabile 50.000.000 50.000.000        39 25 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              retehnologizarea              centralelor              termice şi              electrice de              termoficare 50.000.000 50.000.000        40 Transferuri              neconsolidabile 5.097.574.856 -2.459.354.211 2.638.220.645        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 9.556.100 1.100.000 10.656.100        40 20 Cofinanţarea              contribuţiei              financiare a              Comunităţii              Europene 53.948.425 53.948.425        40 21 Plati efectuate              în cadrul              programelor de              dezvoltare 624.954.961 -45.000.000 579.954.961        40 26 Transferuri              aferente Fondului              Naţional de              Preaderare 2.953.823.833 -2.435.354.211 518.469.622        40 48 Meteorologie şi              hidrologie 151.356.395 20.000.000 171.356.395        40 49 Prevenirea şi              combaterea              inundatiilor şi              ingheturilor 400.000 1.000.000 1.400.000        40 55 Programe cu              finanţare              rambursabila 31.535.142 31.535.142        40 62 Stimularea              exporturilor 1.000.000.000 1.000.000.000        40 80 Alte transferuri 88.000.000 -1.100.000 86.900.000        40 81 Fond de garantare              a împrumuturilor              pentru între-              prinderi mici şi              mijlocii 144.000.000 144.000.000        40 86 Programul de              realizare a              sistemului              naţional              antigrindina 40.000.000 40.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 445.886.988 -3.900.000 441.986.988        71 Stocuri pentru              rezerve materiale              naţionale şi de              mobilizare 406.874.205 406.874.205        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 38.908.624 -3.900.000 35.008.624        73 Investiţii ale              regiilor              autonome,              societăţilor şi              companiilor              naţionale şi              societăţilor              comerciale cu              capital majoritar              de stat 104.159 104.159        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 625.481.790 -45.000.000 580.481.790        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii              de credite 625.481.790 -45.000.000 580.481.790        85 01 Rambursări de              credite externe 522.105.000 522.105.000        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 103.376.790 -45.000.000 58.376.790     01 Administraţie              centrala 992.937.049 -73.700.000 919.237.049     02 Rezerve materiale              naţionale şi de              mobilizare 665.519.636 665.519.636     03 Prevenire şi              combatere              inundatii              şi gheturi 1.474.939 1.000.000 2.474.939     04 Meteorologie şi              hidrologie 763.611.525 -25.000.000 738.611.525     05 Stimulare              producţie de              export şi a              exportului 1.000.000.000 1.000.000.000     07 Stimulare              întreprinderi              mici şi mijlocii 144.000.000 144.000.000     10 Sistemul Naţional              Antigrindina 40.000.000 40.000.000     13 Promovarea şi              dezvoltarea              turismului 138.444.360 138.444.360     18 Fondul Naţional              de Preaderare 2.953.823.833 -2.435.354.211 518.469.622     50 Alte cheltuieli              pentru acţiuni              economice 274.254.384 -4.000.000 270.254.3847100 Partea a VI-a              ALTE ACŢIUNI 5.172.287.710 80.874.238 5.253.161.948        01 CHELTUIELI              CURENTE 4.381.733.996 88.414.238 4.470.148.234        02 CHELTUIELI              DE PERSONAL 986.641.857 -15.500.000 971.141.857        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 1.105.565.706 4.261.238 1.109.826.944        34 SUBVENŢII 90.590.170 250.000 90.840.170        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 14.376.170 250.000 14.626.170        35 02 Subvenţii pe              produse şi              activităţi 76.214.000 76.214.000        38 TRANSFERURI 2.198.936.263 99.403.000 2.298.339.263        39 Transferuri              consolidabile 1.566.341 250.000 1.816.341        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele              care satisfac              serviciul militar              în termen 1.566.341 250.000 1.816.341        40 Transferuri              neconsolidabile 2.197.369.922 99.153.000 2.296.522.922        40 02 Burse 1.000.000 1.000.000        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 58.667.428 -138.000 58.529.428        40 16 Fondul de              cercetare-              dezvoltare 586.846.481 586.846.481        40 17 Fondul pentru              stimularea              inovarii 321.633.400 321.633.400        40 27 Transferuri              aferente Fondului              Roman de              Dezvoltare              Socială 45.300.000 9.500.000 54.800.000        40 28 Executarea silită              a creanţelor              bugetare 18.500.000 18.500.000        40 29 Despăgubiri              civile, precum              şi cheltuieli              judiciare şi              extrajudiciare              derivate din              acţiuni în              reprezentarea              intereselor              statului,              potrivit              dispoziţiilor              legale 495.800.000 88.500.000 584.300.000        40 30 Onorariile pentru              expertizele con-              tabile dispuse              în cadrul              procesului penal 11.500.000 11.500.000        40 35 Finanţarea              partidelor              politice 70.300.000 70.300.000        40 59 Transferuri              pentru cercetare-              dezvoltare              (granturi) 88.839.340 88.839.340        40 80 Alte transferuri 184.561.590 1.291.000 185.852.590        40 93 Programe              comunitare 314.025.273 314.025.273        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 648.544.624 -7.540.000 641.004.624        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 142.009.090 142.009.090        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 142.009.090 142.009.090        85 01 Rambursări de              credite externe 45.945.240 45.945.240        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 96.063.850 96.063.8507101 CERCETARE              ŞTIINŢIFICĂ 2.998.859.117 11.024.238 3.009.883.355        01 CHELTUIELI              CURENTE 2.849.673.984 11.024.238 2.860.698.222        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 518.153.265 -4.500.000 513.653.265        10 Cheltuieli cu              salariile 391.432.000 -2.835.000 388.597.000        11 Contribuţii              pentru asigurări              sociale de stat 80.018.000 -780.000 79.238.000        12 Contribuţii              pentru              asigurările              pentru şomaj 17.202.000 -150.000 17.052.000        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 1.970.265 -540.000 1.430.265        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 1.102.000 -50.000 1.052.000        13 02 - deplasări,              detaşări,              transferări              în străînătate 868.265 -490.000 378.265        14 Contribuţii              pentru constituirea              fondului de              asigurări sociale              de sănătate 27.531.000 -195.000 27.336.000        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 891.076.286 14.961.238 906.037.524        21 Drepturi cu              caracter social 1.843.666 1.843.666        22 Hrana 7.500.794 -105.000 7.395.794        24 Cheltuieli pentru              întreţinere şi              gospodărie 30.186.295 30.186.295        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 27.602.572 -5.000.404 22.602.168        26 Obiecte de              inventar de              mica valoare              sau scurta durata              şi echipament 4.045.322 91.947 4.137.269        27 Reparaţii curente 2.688.940 2.688.940        28 Reparaţii              capitale 1.982.750 1.982.750        29 Cărţi şi              publicaţii 668.607 270.000 938.607        30 Alte cheltuieli 814.557.340 19.704.695 834.262.035        34 SUBVENŢII 14.376.170 250.000 14.626.170        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 14.376.170 250.000 14.626.170        38 TRANSFERURI 1.426.068.263 313.000 1.426.381.263        39 Transferuri              consolidabile 56.341 56.341        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              fondului de              asigurări sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac              serviciul militar              în termen 56.341 56.341        40 Transferuri              neconsolidabile 1.426.011.922 313.000 1.426.324.922        40 02 Burse 1.000.000 1.000.000        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 58.667.428 -138.000 58.529.428        40 16 Fondul de              cercetare-              dezvoltare 586.846.481 586.846.481        40 17 Fondul pentru              stimularea              inovarii 321.633.400 321.633.400        40 59 Transferuri              pentru cercetare-              dezvoltare              (granturi) 88.839.340 88.839.340        40 80 Alte transferuri 55.000.000 451.000 55.451.000        40 93 Programe              comunitare 314.025.273 314.025.273        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 149.185.133 149.185.133        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 149.185.133 149.185.133     01 Administraţie              centrala 116.811.556 -1.138.000 115.673.556     02 Cercetare              fundamentală 413.054.213 -3.000.000 410.054.213     03 Cercetare              aplicativa şi              experimentală 2.186.292.120 14.948.778 2.201.240.898     50 Alte instituţii              şi acţiuni pentru              cercetare              ştiinţifică 282.701.228 213.460 282.914.6887201 ALTE ACŢIUNI 2.173.428.593 69.850.000 2.243.278.593        01 CHELTUIELI              CURENTE 1.532.060.012 77.390.000 1.609.450.012        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 468.488.592 -11.000.000 457.488.592        10 Cheltuieli cu              salariile 354.615.311 -8.389.345 346.225.966        11 Contribuţii              pentru asigurări              sociale de stat 66.667.045 -1.723.934 64.943.111        12 Contribuţii              pentru              asigurările              pentru şomaj 14.468.890 -369.467 14.099.423        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 8.048.000 8.048.000        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 4.955.000 4.955.000        13 02 - deplasări,              detaşări,              transferări              în străînătate 3.093.000 3.093.000        14 Contribuţii              pentru              constituirea              fondului de              asigurări sociale              de sănătate 24.689.346 -517.254 24.172.092        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 214.489.420 -10.700.000 203.789.420        21 Drepturi cu              caracter social 5.500.000 5.500.000        22 Hrana 27.190.140 27.190.140        24 Cheltuieli pentru              întreţinere şi              gospodărie 16.038.160 16.038.160        25 Materiale şi              prestări de              servicii              cu caracter              funcţional 5.182.620 5.182.620        26 Obiecte de              inventar de              mica valoare              sau scurta durata              şi echipament 16.035.000 16.035.000        27 Reparaţii curente 1.400.000 1.400.000        28 Reparaţii              capitale 33.000 33.000        29 Cărţi şi              publicaţii 1.213.000 1.213.000        30 Alte cheltuieli 141.897.500 -10.700.000 131.197.500        34 SUBVENŢII 76.214.000 76.214.000        35 02 Subvenţii pe              produse şi              activităţi 76.214.000 76.214.000        38 TRANSFERURI 772.868.000 99.090.000 871.958.000        39 Transferuri              consolidabile 1.510.000 250.000 1.760.000        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              fondului de              asigurări              sociale de              sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac              serviciul militar              în termen 1.510.000 250.000 1.760.000        40 Transferuri              neconsolidabile 771.358.000 98.840.000 870.198.000        40 27 Transferuri              aferente Fondului              Roman de              Dezvoltare              Socială 45.300.000 9.500.000 54.800.000        40 28 Executarea silită              a creanţelor              bugetare 18.500.000 18.500.000        40 29 Despăgubiri              civile, precum              şi cheltuieli              judiciare şi              extrajudiciare              derivate din              acţiuni în              reprezentarea              intereselor              statului,              potrivit              dispoziţiilor              legale 495.800.000 88.500.000 584.300.000        40 30 Onorariile pentru              expertizele con-              tabile dispuse în              cadrul procesului              penal 11.500.000 11.500.000        40 33 Proiecte de              comunicare,              informare              publică şi              promovarea              imaginii şi              intereselor              româneşti peste              hotare 396.410 396.410        40 35 Finanţarea              partidelor              politice 70.300.000 70.300.000        40 80 Alte transferuri 129.561.590 840.000 130.401.590        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 499.359.491 -7.540.000 491.819.491        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 499.359.491 -7.540.000 491.819.491        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI DE              DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 142.009.090 142.009.090        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 142.009.090 142.009.090        85 01 Rambursări de              credite externe 45.945.240 45.945.240        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 96.063.850 96.063.850     01 Administraţie              centrala vamală              şi unităţi              teritoriale 379.109.000 -10.000.000 369.109.000     05 Sistemul naţional              de decoraţii 20.000.000 -4.000.000 16.000.000     06 Cheltuieli pentru              aplicarea              tratatelor              internaţionale 4.709.732 4.709.732     07 Protecţie civilă 168.776.892 -750.000 168.026.892     08 Executarea silită              a creanţelor              bugetare 18.500.000 18.500.000     10 Despăgubiri              civile, precum              şi cheltuieli              judiciare şi              extrajudiciare              derivate din              acţiuni în              reprezentarea              intereselor              statului potrivit              dispoziţiilor              legale 495.800.000 88.500.000 584.300.000     11 Onorarii pentru              expertizele              contabile              dispuse în cadrul              procesului penal 11.500.000 11.500.000     12 Dezvoltarea şi              modernizarea              punctelor de              control pentru              trecerea fron-              tierei, precum              şi a celorlalte              unităţi vamale 554.089.090 554.089.090     13 Programe de              informare şi              prezentare              a imaginii              României 206.000.000 -6.700.000 199.300.000     18 Măsuri active              pentru combaterea              somajului 2.500.000 2.500.000     19 Zboruri speciale 76.214.000 76.214.000     20 Fondul Roman de              Dezvoltare              Socială 86.370.000 9.500.000 95.870.000     22 Proiect de              finanţare rurală 35.850.000 35.850.000     50 Alte cheltuieli 114.009.879 -6.700.000 107.309.8797500 Partea a VIII-a              CHELTUIELI DIN              FONDURI LA              DISPOZIŢIA              GUVERNULUI 320.594.290 320.594.2907501 CHELTUIELI DIN              FONDURI LA              DISPOZIŢIA              GUVERNULUI 320.594.290 320.594.290        01 CHELTUIELI              CURENTE 320.594.290 320.594.290        38 TRANSFERURI 320.594.290 320.594.290        40 Transferuri              neconsolidabile 320.594.290 320.594.290        40 80 Alte transferuri 320.594.290 320.594.290     01 Cheltuieli din              fondul de              intervenţie 214.949.290 214.949.290     02 Cheltuieli din              fondul pentru              relaţiile cu              Republica Moldova 105.645.000 105.645.0008500 Partea a XI-a              TRANSFERURI 1.900.000.000 2.163.100.000 4.063.100.0008501 TRANSFERURI DIN              BUGETUL DE STAT 1.900.000.000 2.163.100.000 4.063.100.000        01 CHELTUIELI              CURENTE 1.900.000.000 2.163.100.000 4.063.100.000        38 TRANSFERURI 1.900.000.000 2.163.100.000 4.063.100.000        39 Transferuri              consolidabile 1.900.000.000 2.163.100.000 4.063.100.000        39 03 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              investiţii              finanţate parţial              din împrumuturi              externe 1.900.000.000 -364.900.000 1.535.100.000        39 04 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              asigurărilor              sociale de stat 2.528.000.000 2.528.000.000     03 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              investiţii              finanţate parţial              din împrumuturi              externe 1.900.000.000 -364.900.000 1.535.100.000     04 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              asigurărilor              sociale de stat 2.528.000.000 2.528.000.0008600 Partea a XII-a              ÎMPRUMUTURI              ACORDATE 200.035.360 200.035.3608601 ÎMPRUMUTURI 200.035.360 200.035.360        79 ÎMPRUMUTURI              ACORDATE 200.035.360 200.035.360        80 02 Împrumuturi              acordate pentru              finalizarea unor              obiective              aprobate prin              convenţii              bilaterale şi              acorduri inter-              guvernamentale 166.420.000 166.420.000        80 05 Împrumuturi              acordate              persoanelor              care beneficiază              de statutul de              refugiat şi sunt              lipsite de              mijloace de              existenta 1.133.440 1.133.440        80 13 Microcredite              acordate              persoanelor              fizice care              desfăşoară              activităţi              pe cont propriu,              aducătoare de              venituri, în              vederea              întreţinerii              materiale 32.481.920 32.481.920     02 Împrumuturi pen-              tru finalizarea              unor obiective              aprobate prin              convenţii bilate-              rale şi acorduri              interguverna-              mentale 166.420.000 166.420.000     05 Împrumuturi acor-              date persoanelor              care beneficiază              de statutul de              refugiat şi sunt              lipsite de              mijloace de              existenta 1.133.440 1.133.440     13 Împrumuturi              acordate de              agenţiile gu-              vernamentale şi              administrate prin              agenţii de credit 32.481.920 32.481.9208800 Partea a XlII-a              PLATI DE DOBÂNZI              SI ALTE              CHELTUIELI 56.710.011.660 -1.300.000.000 55.410.011.6608801 DOBÂNZI AFERENTE              DATORIEI PUBLICE              SI ALTE              CHELTUIELI 56.710.011.660 -1.300.000.000 55.410.011.660        01 CHELTUIELI              CURENTE 56.710.011.660 -1.300.000.000 55.410.011.660        49 DOBÂNZI 56.710.011.660 -1.300.000.000 55.410.011.660        50 01 Dobânzi aferente              datoriei publice              interne 24.505.625.000 -106.000.000 24.399.625.000        50 02 Dobânzi aferente              datoriei publice              externe 6.781.186.660 -1.288.400.000 5.492.786.660        50 03 Cheltuieli              ocazionate de              emisiunea şi              plasarea titlu-              rilor de stat şi              de riscurile              garanţiilor date              de stat în              condiţiile legii 10.753.800.000 94.400.000 10.848.200.000        50 04 Diferenţe de curs              aferente datoriei              publice externe 12.259.400.000 12.259.400.000        50 05 Diferenţe de curs              aferente datoriei              publice interne 2.410.000.000 2.410.000.000     01 Dobânzi aferente              datoriei publice              interne 24.505.625.000 -106.000.000 24.399.625.000     02 Dobânzi aferente              datoriei publice              externe 6.781.186.660 -1.288.400.000 5.492.786.660     03 Cheltuieli              ocazionate de              emisiunea şi              plasarea titlu-              rilor de stat              şi de riscul              garanţiilor date              de stat, în              condiţiile legii 10.753.800.000 94.400.000 10.848.200.000     04 Diferenţe de curs              aferente datoriei              publice externe 12.259.400.000 12.259.400.000     05 Diferenţe de curs              aferente datoriei              publice interne 2.410.000.000 2.410.000.0009500 Partea a XV-a              FONDURI DE              REZERVA 57.808.677 33.700.000 91.508.6779501 FONDURI DE              REZERVA 57.808.677 33.700.000 91.508.677        60 REZERVE 57.808.677 33.700.000 91.508.677     01 Fond de rezerva              bugetară la              dispoziţia              Guvernului 40.570.967 33.700.000 74.270.967     02 Fond de interven-              tie la dispoziţia              Guvernului 7.050.710 7.050.710     03 Fond la              dispoziţia              Guvernului              României              pentru relaţiile              cu Republica              Moldova 10.187.000 10.187.0009901 DEFICIT- 58.982.746.110 -172.997.964 -59.155.744.074──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 2 SINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, titluride cheltuieli şi alineate, după caz, pe anul 2002                                                                   -mii lei-────┬──┬──┬──┬─────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐ C │S │T │A │ │ │ │ │ a │u │i │l │ │ │ │ │ p │b │t │i │ │ │ │ │ i │c │l │n │ DENUMIRE │ │ │ │ t │a │u │e │ INDICATOR │ Program │ Influente │ Program │ o │p │/ │a │ │ actualizat │ │ rectificat │ l │i │a │t │ │ │ │ │    │t │r │ │ │ │ │ │    │o │t │ │ │ │ │ │    │l │i │ │ │ │ │ │    │ │c │ │ │ │ │ │    │ │o │ │ │ │ │ │    │ │l │ │ │ │ │ │────┴──┴──┴──┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤        A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │─────────────┴─────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘5000 TOTAL GENERAL 302.686.500.670 -1.488.874.547 301.197.626.123        01 CHELTUIELI              CURENTE 236.185.356.592 8.871.503 236.194.228.095        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 36.908.753.252 -592.215.149 36.316.538.103        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 39.784.691.076 -592.695.852 39.191.995.224        34 SUBVENŢII 12.652.594.963 445.674.769 13.098.269.732        36 PRIME 739.007.000 739.007.000        38 TRANSFERURI 89.332.489.964 2.014.407.735 91.346.897.699        49 DOBÂNZI 56.710.011.660 -1.300.000.000 55.410.011.660        60 REZERVE 57.808.677 33.700.000 91.508.677        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 40.728.689.900 -526.944.807 40.201.745.093        79 ÎMPRUMUTURI              ACORDATE 234.842.360 -34.807.000 200.035.360        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 25.537.611.818 -935.994.243 24.601.617.575        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 25.537.611.818 -935.994.243 24.601.617.575        85 01 Rambursări de              credite externe 18.432.041.130 15.448.525 18.447.489.655        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 7.105.570.688 -951.442.768 6.154.127.9205001 BUGET DE STAT 236.026.239.221 -662.627.036 235.363.612.185        01 CHELTUIELI              CURENTE 195.515.921.671 -147.417.772 195.368.503.899        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 35.242.680.889 -635.099.798 34.607.581.091        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 26.714.595.007 692.473.242 27.407.068.249        34 SUBVENŢII 12.558.173.963 445.674.769 13.003.848.732        36 PRIME 739.007.000 739.007.000        38 TRANSFERURI 63.493.644.475 615.834.015 64.109.478.490        49 DOBÂNZI 56.710.011.660 -1.300.000.000 55.410.011.660        60 REZERVE 57.808.677 33.700.000 91.508.677        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 15.132.670.372 420.784.979 15.553.455.351        79 ÎMPRUMUTURI              ACORDATE 200.035.360 200.035.360        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 25.177.611.818 -935.994.243 24.241.617.575        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 25.177.611.818 -935.994.243 24.241.617.575        85 01 Rambursări de              credite externe 18.132.041.130 15.448.525 18.147.489.655        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 7.045.570.688 -951.442.768 6.094.127.9205101 AUTORITĂŢI              PUBLICE 14.903.898.878 -458.855.647 14.445.043.231        01 CHELTUIELI              CURENTE 13.030.521.319 -399.302.529 12.631.218.790        02 CHELTUIELI              DE PERSONAL 8.895.219.666 -149.682.367 8.745.537.299        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 3.372.442.041 -78.647.162 3.293.794.879        34 SUBVENŢII 31.708.300 31.708.300        38 TRANSFERURI 731.151.312 -170.973.000 560.178.312        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.082.297.259 -28.530.438 1.053.766.821        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI DE              DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 791.080.300 -31.022.680 760.057.620        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 791.080.300 -31.022.680 760.057.620        85 01 Rambursări de              credite externe 627.918.280 627.918.280        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 163.162.020 -31.022.680 132.139.340     01 Administraţia              Prezidentiala 153.526.000 -5.000.000 148.526.000     02 Autorităţi              Legislative 1.677.940.935 -121.345.000 1.556.595.935     03 Autorităţi              Judecătoreşti 4.733.701.376 -20.400.000 4.713.301.376     04 Alte organe ale              autorităţilor              publice 688.002.643 -41.272.574 646.730.069     05 Autorităţi              executive 7.650.727.924 -270.838.073 7.379.889.8515401 APĂRARE NAŢIONALA 23.968.486.945 104.484.966 24.072.971.911        01 CHELTUIELI              CURENTE 16.262.606.148 224.019.469 16.486.625.617        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 8.387.307.126 -240.000.000 8.147.307.126        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 6.939.239.970 514.019.469 7.453.259.439        38 TRANSFERURI 936.059.052 -50.000.000 886.059.052        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 631.427.519 45.200.000 676.627.519        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 7.074.453.278 -164.734.503 6.909.718.775        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 7.074.453.278 -164.734.503 6.909.718.775        85 01 Rambursări de              credite externe 6.060.908.518 6.060.908.518        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 1.013.544.760 -164.734.503 848.810.257     01 Administraţie              centrala 216.671.830 -500.000 216.171.830     02 Apărare naţionala              şi operaţiuni de              menţinere a păcii 14.329.202.358 287.092.286 14.616.294.644     03 Acţiuni de              integrare euro-              atlantica şi              pentru constitu-              irea forţei de              reactie rapida 8.677.835.737 -94.457.099 8.583.378.638     04 Parteneriat              pentru pace 81.943.030 81.943.030     05 Plati compensatorii 662.833.990 -87.650.221 575.183.7695501 ORDINE PUBLICA              SI SIGURANŢA              NAŢIONALA 25.419.162.312 93.335.800 25.512.498.112        01 CHELTUIELI              CURENTE 22.289.403.884 159.725.465 22.449.129.349        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 11.805.180.490 -83.300.000 11.721.880.490        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 7.318.273.124 142.075.465 7.460.348.589        34 SUBVENŢII 2.442.068.898 99.500.000 2.541.568.898        38 TRANSFERURI 723.881.372 1.450.000 725.331.372        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.183.318.648 13.985.800 1.197.304.448        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 1.946.439.780 -80.375.465 1.866.064.315        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 1.946.439.780 -80.375.465 1.866.064.315        85 01 Rambursări de              credite externe 1.554.753.510 1.554.753.510        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 391.686.270 -80.375.465 311.310.805     01 Administraţie              centrala 1.325.076.825 -20.000.000 1.305.076.825     02 Poliţie 7.075.347.379 323.000.000 7.398.347.379     03 Protecţie şi paza              contra              incendiilor 1.058.687.164 50.000.000 1.108.687.164     04 Paza şi suprave-              gherea frontierei 2.428.825.648 -130.000.000 2.298.825.648     05 Jandarmerie 3.378.245.864 -230.000.000 3.148.245.864     06 Siguranţa              naţionala 6.136.866.401 36.685.800 6.173.552.201     07 Penitenciare 2.641.201.135 106.500.000 2.747.701.135     50 Alte instituţii              şi acţiuni              privind ordinea              publică şi              siguranţa              naţionala 1.374.911.896 -42.850.000 1.332.061.8965701 ÎNVĂŢĂMÂNT 12.680.692.926 30.808.479 12.711.501.405        01 CHELTUIELI              CURENTE 10.436.505.251 -11.151.521 10.425.353.730        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 2.081.788.751 -47.500.000 2.034.288.751        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 1.460.538.423 53.845.005 1.514.383.428        34 SUBVENŢII 743.541.700 64.879.769 808.421.469        38 TRANSFERURI 6.150.636.377 -82.376.295 6.068.260.082        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.718.253.905 109.720.000 1.827.973.905        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 525.933.770 -67.760.000 458.173.770        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 525.933.770 -67.760.000 458.173.770        85 01 Rambursări de              credite externe 203.272.880 203.272.880        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 322.660.890 -67.760.000 254.900.890     01 Administraţie              centrala 44.068.530 44.068.530     02 Învăţământ              preşcolar 164.733.535 200.000 164.933.535     03 Învăţământ primar              şi gimnazial 1.211.661.945 1.211.661.945     04 Învăţământ liceal 688.672.650 14.530.000 703.202.650     09 Învăţământ              superior 7.416.080.641 19.074.000 7.435.154.641     10 Biblioteci              centrale,              universitare              şi pedagogice 176.274.135 176.274.135     14 Internate, cămine              şi cantine pentru              elevi şi studenţi 462.230.742 462.230.742     25 Servicii publice              descentralizate 782.216.475 782.216.475     50 Alte instituţii              şi acţiuni de              învăţământ 1.734.754.273 -2.995.521 1.731.758.7525801 SĂNĂTATE 10.191.273.034 -56.917.863 10.134.355.171        01 CHELTUIELI              CURENTE 4.267.149.614 -85.132.662 4.182.016.952        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 1.088.603.274 -26.000.000 1.062.603.274        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 1.491.263.863 19.994.557 1.511.258.420        34 SUBVENŢII 58.250.000 58.250.000        38 TRANSFERURI 1.629.032.477 -79.127.219 1.549.905.258        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.027.967.590 42.830.000 1.070.797.590        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 4.896.155.830 -14.615.201 4.881.540.629        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 4.896.155.830 -14.615.201 4.881.540.629        85 01 Rambursări de              credite externe 3.725.087.452 15.448.525 3.740.535.977        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 1.171.068.378 -30.063.726 1.141.004.652     01 Administraţie              centrala 750.000.000 750.000.000     03 Spitale 1.706.459.725 -27.635.201 1.678.824.524     05 Creşs 2.511.624 2.511.624     07 Centre de              transfuzii              sanguine 450.000.000 450.000.000     09 Centre de              sănătate 13.698.400 13.698.400     25 Servicii publice              descentralizate 3.245.387.994 -84.500.000 3.160.887.994     50 Alte instituţii              şi acţiuni              sanitare 4.023.215.291 55.217.338 4.078.432.6295901 CULTURA, RELIGIE              SI ACŢIUNI              PRIVIND ACTIVI-              TATEA SPORTIVA              SI DE TINERET 4.030.344.629 196.500.000 4.226.844.629        01 CHELTUIELI              CURENTE 3.893.368.231 196.500.000 4.089.868.231        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 211.425.876 -11.575.000 199.850.876        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 1.071.048.937 4.000.000 1.075.048.937        34 SUBVENŢII 1.425.919.887 191.545.000 1.617.464.887        38 TRANSFERURI 1.184.973.531 12.530.000 1.197.503.531        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 126.536.398 126.536.398        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 10.440.000 10.440.000        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 10.440.000 10.440.000        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 10.440.000 10.440.000     01 Administraţie              centrala 164.100.767 -400.000 163.700.767     02 Biblioteci pu-              blice naţionale 44.782.856 44.782.856     04 Muzee 313.178.884 60.000.000 373.178.884     05 Teatre şi              instituţii              profesioniste              de spectacole              şi concerte 309.220.400 75.000.000 384.220.400     15 Culte religioase 625.946.440 625.946.440     20 Activitatea              sportiva 864.811.966 55.074.810 919.886.776     21 Activitatea de              tineret 70.777.000 4.550.000 75.327.000     25 Servicii publice              descentralizate 97.543.929 470.000 98.013.929     50 Alte instituţii              şi acţiuni              privind cultura,              religia şi              activitatea              sportiva şi de              tineret 1.539.982.387 1.805.190 1.541.787.5776001 ASISTENTA SOCIALĂ,              ALOCAŢII, PENSII,              AJUTOARE SI              INDEMNIZAŢII 27.656.913.909 626.257.202 28.283.171.111        01 CHELTUIELI              CURENTE 27.541.996.224 626.257.202 28.168.253.426        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 273.322.000 -38.800.000 234.522.000        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 2.176.635.603 43.700.000 2.220.335.603        34 SUBVENŢII 18.279.765 18.279.765        38 TRANSFERURI 25.073.758.856 621.357.202 25.695.116.058        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 59.226.485 59.226.485        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 55.691.200 55.691.200        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 55.691.200 55.691.200        85 01 Rambursări de              credite externe 13.922.800 13.922.800        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 41.768.400 41.768.400     01 Administraţie              centrala 174.575.010 21.200.000 195.775.010     08 Centre de primire              a minorilor 2.644.250 2.644.250     09 Ajutor social 40.000.000 -30.000.000 10.000.000     14 Alocaţia de              încredinţare şi              plasament              familial 237.800.000 20.000.000 257.800.000     15 Alocaţia de stat              pentru copii 9.801.372.327 -120.216.920 9.681.155.407     17 Ajutoare pentru              sotii de militari              în termen 7.395.096 7.395.096     18 Centre de primire,              triere şi cazare              a persoanelor              solicitante a              statutului              de refugiat 10.312.059 2.716.920 13.028.979     19 Alocaţia supli-              mentara pentru              familiile cu              copii 956.347.000 -70.000.000 886.347.000     20 Pensii, ajutoare,              indemnizaţii şi              sporuri I.O.V.R.,              veterani de              război şi pentru              alte categorii              de beneficiari 5.379.329.145 391.057.202 5.770.386.347     21 Pensii militari 5.510.734.771 315.000.000 5.825.734.771     25 Servicii publice              descentralizate 247.864.665 -20.000.000 227.864.665     29 Concediu plătit              pentru creşterea              copiilor până              la 2 ani 1.799.765 1.799.765     37 Ajutoare speciale 1.260.634.477 88.500.000 1.349.134.477     38 Indemnizaţii              nevăzători              salariaţi 9.389.520 9.389.520     43 Susţinerea              sistemului de              protecţie a              drepturilor              copilului 188.545.700 188.545.700     48 Programe de              protecţie socială              şi integrare              socioprofesionala              a persoanelor              cu handicap 27.500.000 27.500.000     50 Alte acţiuni              privind asistenţă              socială, alocaţii,              pensii, ajutoare              şi indemnizaţii 3.800.670.124 28.000.000 3.828.670.1246301 SERVICII SI              DEZVOLTARE              PUBLICA SI              LOCUINŢE 4.709.256.052 -30.229.939 4.679.026.113        01 CHELTUIELI              CURENTE 1.623.838.177 -72.669.939 1.551.168.238        02 CHELTUIELI              DE PERSONAL 230.061 230.061        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 1.100.000 1.100.000        38 TRANSFERURI 1.623.838.177 -74.000.000 1.549.838.177        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.134.833.595 42.440.000 1.177.273.595        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 1.950.584.280 1.950.584.280        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 1.950.584.280 1.950.584.280        85 01 Rambursări de              credite externe 1.479.297.500 1.479.297.500        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 471.286.780 471.286.780     08 Locuinţe 2.044.833.595 2.440.000 2.047.273.595     50 Alte acţiuni pri-              vînd dezvoltarea              publică şi              locuinţe 2.664.422.457 -32.669.939 2.631.752.5186401 MEDIU SI APE 2.193.766.546 54.000.000 2.247.766.546        01 CHELTUIELI              CURENTE 450.782.840 -9.000.000 441.782.840        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 207.528.000 2.000.000 209.528.000        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 83.382.920 2.000.000 85.382.920        38 TRANSFERURI 159.871.920 -13.000.000 146.871.920        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.612.805.526 89.000.000 1.701.805.526        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 130.178.180 -26.000.000 104.178.180        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 130.178.180 -26.000.000 104.178.180        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 130.178.180 -26.000.000 104.178.180     01 Administraţie              centrala 74.418.750 7.019.078 81.437.828     02 Dezvoltare surse              de apa, acumulări              şi amenajări              hidrotehnice 1.426.529.336 199.089.669 1.625.619.005     03 Supraveghere şi              protecţie mediu,              reducerea şi              controlul poluarii 679.027.910 -153.080.840 525.947.070     04 Prospecţiuni              geologice privind              sursele de apa 1.020.750 1.020.750     05 Controlul activi-              tatilor nucleare 12.769.800 972.093 13.741.8936601 INDUSTRIE 8.279.356.854 324.600.000 8.603.956.854        01 CHELTUIELI              CURENTE 5.875.534.464 357.600.000 6.233.134.464        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 109.461.000 -1.500.000 107.961.000        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 167.147.376 -600.000 166.547.376        34 SUBVENŢII 3.149.011.600 88.500.000 3.237.511.600        38 TRANSFERURI 2.449.914.488 271.200.000 2.721.114.488        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 2.335.710.000 1.500.000 2.337.210.000        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 68.112.390 -34.500.000 33.612.390        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 68.112.390 -34.500.000 33.612.390        85 01 Rambursări de              credite externe 14.368.750 14.368.750        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 53.743.640 -34.500.000 19.243.640     01 Administraţie              centrala 274.633.256 -2.100.000 272.533.256     02 Prospecţiuni şi              lucrări geologice              pentru descoperi-              rea de resurse              minerale 130.000.000 130.000.000     03 Combustibili              minerali solizi 1.696.736.700 52.305.778 1.749.042.478     06 Resurse minerale,              altele decât              combustibili 2.889.782.934 76.994.222 2.966.777.156     07 Industrie              prelucratoare 578.185.129 40.000.000 618.185.129     50 Alte cheltuieli              în domeniul              industriei 2.710.018.835 157.400.000 2.867.418.8356701 AGRICULTURA SI              SILVICULTURA 11.906.996.149 11.906.996.149        01 CHELTUIELI              CURENTE 10.988.904.123 10.988.904.123        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 866.357.000 866.357.000        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 1.047.146.937 1.047.146.937        34 SUBVENŢII 4.330.000.000 4.330.000.000        36 PRIME 739.007.000 739.007.000        38 TRANSFERURI 4.006.393.186 4.006.393.186        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 728.045.806 728.045.806        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 190.046.220 190.046.220        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 190.046.220 190.046.220        85 01 Rambursări de              credite externe 114.863.100 114.863.100        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 75.183.120 75.183.120     01 Administraţie              centrala 223.659.859 223.659.859     02 Amendare soluri              acide şi alcaline 50.000.000 50.000.000     03 Acoperire sume              fixe la seminţe 866.000.000 866.000.000     04 Combatere dăuna-              tori şi boli în              sectorul vegetal 314.252.740 314.252.740     05 Reproducţie şi              selecţie animale 228.558.822 228.558.822     06 Programe pentru              susţinerea              preţurilor la              produsele              agricole 83.188.730 83.188.730     07 Subventionare              dobânzi aferente              creditelor ban-              care acordate              producătorilor              agricoli 120.000.000 120.000.000     10 Alte programe              pentru sprijinirea              producătorilor              agricoli 4.520.165.193 4.520.165.193     14 Îmbunătăţiri              funciare, iriga-              tii, desecări şi              combatere a              eroziunii solului 2.463.227.330 2.463.227.330     15 Silvicultura 353.473.689 353.473.689     17 Prevenirea şi              combaterea boli-              lor la animale              şi combaterea              epizootiilor 517.223.937 517.223.937     25 Servicii publice              descentralizate 1.743.866.792 1.743.866.792     50 Alte unităţi şi              acţiuni din              domeniul              agriculturii şi              silviculturii 423.379.057 423.379.0576801 TRANSPORTURI SI              COMUNICAŢII 18.751.287.564 12.769.939 18.764.057.503        01 CHELTUIELI              CURENTE 9.582.465.825 368.676.716 9.951.142.541        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 171.855.512 -11.174.904 160.680.608        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 129.032.736 -772.918 128.259.818        34 SUBVENŢII 24.549.259 5.000.000 29.549.259        38 TRANSFERURI 9.257.028.318 375.624.538 9.632.652.856        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 2.397.816.029 116.079.617 2.513.895.646        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 6.771.005.710 -471.986.394 6.299.019.316        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 6.771.005.710 -471.986.394 6.299.019.316        85 01 Rambursări de              credite externe 3.769.598.100 3.769.598.100        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 3.001.407.610 -471.986.394 2.529.421.216     01 Administraţie              centrala 314.663.661 2.057.097 316.720.758     02 Aviaţie civilă 2.618.138.016 6.716.911 2.624.854.927     03 Navigaţie civilă 1.176.275.696 -216.987.548 959.288.148     05 Drumuri şi poduri 5.892.151.238 -620.320.793 5.271.830.445     06 Transport feroviar 6.879.507.205 762.173.954 7.641.681.159     07 Transport în comun 1.684.381.850 74.130.318 1.758.512.168     08 Aeroporturi de              interes local 29.355.000 29.355.000     09 Aviaţie civilă              finanţată din              venituri cu              destinaţie              specială 148.966.153 5.000.000 153.966.153     10 Comunicaţii 7.848.745 7.848.7456901 ALTE ACŢIUNI              ECONOMICE 6.974.065.726 -2.537.054.211 4.437.011.515        01 CHELTUIELI              CURENTE 5.902.696.948 -2.488.154.211 3.414.542.737        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 157.990.337 -12.297.588 145.692.749        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 352.877.371 -12.502.412 340.374.959        34 SUBVENŢII 244.254.384 -4.000.000 240.254.384        38 TRANSFERURI 5.147.574.856 -2.459.354.211 2.688.220.645        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 445.886.988 -3.900.000 441.986.988        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 625.481.790 -45.000.000 580.481.790        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 625.481.790 -45.000.000 580.481.790        85 01 Rambursări de              credite externe 522.105.000 522.105.000        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 103.376.790 -45.000.000 58.376.790     01 Administraţie              centrala 992.937.049 -73.700.000 919.237.049     02 Rezerve materiale              naţionale şi de              mobilizare 665.519.636 665.519.636     03 Prevenire şi              combatere inunda-              tii şi gheturi 1.474.939 1.000.000 2.474.939     04 Meteorologie şi              hidrologie 763.611.525 -25.000.000 738.611.525     05 Stimulare produc-              tie de export şi              a exportului 1.000.000.000 1.000.000.000     07 Stimulare între-              prinderi mici şi              mijlocii 144.000.000 144.000.000     10 Sistemul Naţional              Antigrindina 40.000.000 40.000.000     13 Promovarea şi              dezvoltarea              turismului 138.444.360 138.444.360     18 Fondul Naţional              de Preaderare 2.953.823.833 -2.435.354.211 518.469.622     50 Alte cheltuieli              pentru acţiuni              economice 274.254.384 -4.000.000 270.254.3847101 CERCETARE              ŞTIINŢIFICĂ 2.998.859.117 11.024.238 3.009.883.355        01 CHELTUIELI              CURENTE 2.849.673.984 11.024.238 2.860.698.222        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 518.153.265 -4.500.000 513.653.265        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 891.076.286 14.961.238 906.037.524        34 SUBVENŢII 14.376.170 250.000 14.626.170        38 TRANSFERURI 1.426.068.263 313.000 1.426.381.263        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 149.185.133 149.185.133     01 Administraţie              centrala 116.811.556 -1.138.000 115.673.556     02 Cercetare              fundamentală 413.054.213 -3.000.000 410.054.213     03 Cercetare              aplicativa şi              experimentală 2.186.292.120 14.948.778 2.201.240.898     50 Alte instituţii              şi acţiuni pentru              cercetare              ştiinţifică 282.701.228 213.460 282.914.6887201 ALTE ACŢIUNI 2.173.428.593 69.850.000 2.243.278.593        01 CHELTUIELI              CURENTE 1.532.060.012 77.390.000 1.609.450.012        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 468.488.592 -11.000.000 457.488.592        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 214.489.420 -10.700.000 203.789.420        34 SUBVENŢII 76.214.000 76.214.000        38 TRANSFERURI 772.868.000 99.090.000 871.958.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 499.359.491 -7.540.000 491.819.491        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 142.009.090 142.009.090        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 142.009.090 142.009.090        85 01 Rambursări de              credite externe 45.945.240 45.945.240        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 96.063.850 96.063.850     01 Administraţie              centrala vamală              şi unităţi              teritoriale 379.109.000 -10.000.000 369.109.000     05 Sistemul naţional              de decoraţii 20.000.000 -4.000.000 16.000.000     06 Cheltuieli pentru              aplicarea              tratatelor              internaţionale 4.709.732 4.709.732     07 Protecţie civilă 168.776.892 -750.000 168.026.892     08 Executarea silită              a creanţelor              bugetare 18.500.000 18.500.000     10 Despăgubiri              civile, precum şi              cheltuieli judi-              ciare şi extraju-              diciare derivate              din acţiuni în              reprezentarea              intereselor              statului              potrivit              dispoziţiilor              legale 495.800.000 88.500.000 584.300.000     11 Onorarii pentru              expertizele con-              tabile dispuse              în cadrul proce-              sului penal 11.500.000 11.500.000     12 Dezvoltarea şi              modernizarea              punctelor de              control pentru              trecerea fron-              tierei, precum şi              a celorlalte uni-              tati vamale 554.089.090 554.089.090     13 Programe de              informare şi              prezentare              a imaginii              României 206.000.000 -6.700.000 199.300.000     18 Măsuri active              pentru combaterea              somajului 2.500.000 2.500.000     19 Zboruri speciale 76.214.000 76.214.000     20 Fondul Roman de              Dezvoltare              Socială 86.370.000 9.500.000 95.870.000     22 Proiect de              finanţare rurală 35.850.000 35.850.000     50 Alte cheltuieli 114.009.879 -6.700.000 107.309.8797501 CHELTUIELI DIN              FONDURI LA              DISPOZIŢIA              GUVERNULUI 320.594.290 320.594.290        01 CHELTUIELI              CURENTE 320.594.290 320.594.290        38 TRANSFERURI 320.594.290 320.594.290     01 Cheltuieli din              fondul de              intervenţie 214.949.290 214.949.290     02 Cheltuieli din              fondul pentru              relaţiile              cu Republica              Moldova 105.645.000 105.645.0008501 TRANSFERURI DIN              BUGETUL DE STAT 1.900.000.000 2.163.100.000 4.063.100.000        01 CHELTUIELI              CURENTE 1.900.000.000 2.163.100.000 4.063.100.000        38 TRANSFERURI 1.900.000.000 2.163.100.000 4.063.100.000     03 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              investiţii              finanţate              parţial din              împrumuturi              externe 1.900.000.000 -364.900.000 1.535.100.000     04 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              asigurărilor              sociale de stat 2.528.000.000 2.528.000.0008601 ÎMPRUMUTURI 200.035.360 200.035.360        79 ÎMPRUMUTURI              ACORDATE 200.035.360 200.035.360     02 Împrumuturi pen-              tru finalizarea              unor obiective              aprobate prin              convenţii bilate-              rale şi acorduri              interguverna-              mentale 166.420.000 166.420.000     05 Împrumuturi              acordate persoa-              nelor care              beneficiază de              statutul de              refugiat şi sunt              lipsite de              mijloace de              existenta 1.133.440 1.133.440     13 Împrumuturi acor-              date de agenţiile              guvernamentale şi              administrate prin              agenţii de credit 32.481.920 32.481.9208801 DOBÂNZI AFERENTE              DATORIEI PUBLICE              SI ALTE CHELTUIELI 56.710.011.660 -1.300.000.000 55.410.011.660        01 CHELTUIELI              CURENTE 56.710.011.660 -1.300.000.000 55.410.011.660        49 DOBÂNZI 56.710.011.660 -1.300.000.000 55.410.011.660     01 Dobânzi aferente              datoriei publice              interne 24.505.625.000 -106.000.000 24.399.625.000     02 Dobânzi aferente              datoriei publice              externe 6.781.186.660 -1.288.400.000 5.492.786.660     03 Cheltuieli              ocazionate de              emisiunea              şi plasarea ti-              tlurilor de stat              şi de riscul              garanţiilor date              de stat, în              condiţiile legii 10.753.800.000 94.400.000 10.848.200.000     04 Diferenţe de curs              aferente datoriei              publice externe 12.259.400.000 12.259.400.000     05 Diferenţe de curs              aferente datoriei              publice interne 2.410.000.000 2.410.000.0009501 FONDURI DE              REZERVA 57.808.677 33.700.000 91.508.677        60 REZERVE 57.808.677 33.700.000 91.508.677     01 Fond de rezerva              bugetară la              dispoziţia              Guvernului 40.570.967 33.700.000 74.270.967     02 Fond de inter-              venţie la              dispoziţia              Guvernului 7.050.710 7.050.710     03 Fond la dispozi-              tia Guvernului              României pentru              relaţiile cu              Republica              Moldova 10.187.000 10.187.0005050 FONDURI SPECIALE               - TOTAL 11.864.904.511 -1.800.000.000 10.064.904.511        01 CHELTUIELI              CURENTE 6.064.904.511 -1.560.000.000 4.504.904.511        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 5.964.904.511 -1.560.000.000 4.404.904.511        38 TRANSFERURI 100.000.000 100.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 5.440.000.000 -240.000.000 5.200.000.000        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 360.000.000 360.000.000        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 360.000.000 360.000.000        85 01 Rambursări de              credite externe 300.000.000 300.000.000        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 60.000.000 60.000.0005011 FOND SPECIAL              SISTEM ENERGETIC 4.300.000.000 200.000.000 4.500.000.000        01 CHELTUIELI              CURENTE 100.000.000 100.000.000        38 TRANSFERURI 100.000.000 100.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 3.840.000.000 200.000.000 4.040.000.000        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 360.000.000 360.000.000        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 360.000.000 360.000.000        85 01 Rambursări de              credite externe 300.000.000 300.000.000        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 60.000.000 60.000.0006611 INDUSTRIE 4.200.000.000 200.000.000 4.400.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 3.840.000.000 200.000.000 4.040.000.000        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLATI              DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA              CREDITE 360.000.000 360.000.000        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 360.000.000 360.000.000        85 01 Rambursări de              credite externe 300.000.000 300.000.000        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 60.000.000 60.000.000     05 Electricitate şi              alte forme de              energie finanţate              din venituri cu              destinaţie              specială 4.200.000.000 200.000.000 4.400.000.0008411 TRANSFERURI CĂTRE              BUGETELE LOCALE 100.000.000 100.000.000        01 CHELTUIELI              CURENTE 100.000.000 100.000.000        38 TRANSFERURI 100.000.000 100.000.000     05 Transferuri din              bugetul fondului              special pentru              dezvoltarea sis-              temului energetic              către bugetele              locale 100.000.000 100.000.0005012 FOND SPECIAL              DRUMURI PUBLICE 7.564.904.511 -2.000.000.000 5.564.904.511        01 CHELTUIELI              CURENTE 5.964.904.511 -1.560.000.000 4.404.904.511        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 5.964.904.511 -1.560.000.000 4.404.904.511        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.600.000.000 -440.000.000 1.160.000.0006812 TRANSPORTURI SI              COMUNICAŢII 7.564.904.511 -2.000.000.000 5.564.904.511        01 CHELTUIELI              CURENTE 5.964.904.511 -1.560.000.000 4.404.904.511        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 5.964.904.511 -1.560.000.000 4.404.904.511        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.600.000.000 -440.000.000 1.160.000.000     05 Drumuri şi poduri 7.564.904.511 -2.000.000.000 5.564.904.5115014 CREDITE EXTERNE 29.381.337.585 -359.709.990 29.021.627.595        01 CHELTUIELI              CURENTE 12.539.208.403 610.797.997 13.150.006.400        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 23.869.318 23.869.318        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 411.323.913 12.224.277 423.548.190        34 SUBVENŢII 94.421.000 94.421.000        38 TRANSFERURI 12.009.594.172 598.573.720 12.608.167.892        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 16.807.322.182 -935.700.987 15.871.621.195        79 ÎMPRUMUTURI              ACORDATE 34.807.000 -34.807.0005114 AUTORITĂŢII              PUBLICE 788.378.551 17.055.430 805.433.981        01 CHELTUIELI              CURENTE 189.541.519 17.055.430 206.596.949        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 278.456 278.456        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 31.778.791 31.778.791        38 TRANSFERURI 157.484.272 17.055.430 174.539.702        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 598.837.032 598.837.032     05 Autorităţi              executive 788.378.551 17.055.430 805.433.9815414 APĂRARE NAŢIONALA 4.255.223.972 4.255.223.972        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 4.255.223.972 4.255.223.972     02 Apărare naţionala              şi operaţiuni de              menţinere a păcii 4.255.223.972 4.255.223.9725514 ORDINE PUBLICA SI              SIGURANŢA              NAŢIONALA 2.273.593.300 14.980.000 2.288.573.300        01 CHELTUIELI              CURENTE 40.862.347 40.862.347        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 40.862.347 40.862.347        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 2.273.593.300 -25.882.347 2.247.710.953     02 Poliţie 1.740.350.000 1.740.350.000     06 Siguranţa              naţionala 533.243.300 14.980.000 548.223.3005714 ÎNVĂŢĂMÂNT 1.853.820.820 1.853.820.820        01 CHELTUIELI              CURENTE 810.122.465 810.122.465        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 2.720.742 2.720.742        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 235.870.783 235.870.783        38 TRANSFERURI 571.530.940 571.530.940        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.043.698.355 1.043.698.355     02 Învăţământ              preşcolar 64.114.495 64.114.495     03 Învăţământ primar              şi gimnazial 897.602.915 897.602.915     04 Învăţământ liceal 320.572.470 320.572.470     09 Învăţământ              superior 571.530.940 571.530.9405814 SĂNĂTATE 3.181.205.036 -290.000.000 2.891.205.036        01 CHELTUIELI              CURENTE 62.652.600 62.652.600        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 17.403.500 17.403.500        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 45.249.100 45.249.100        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 3.118.552.436 -290.000.000 2.828.552.436     03 Spitale 2.947.993.136 -290.000.000 2.657.993.136     50 Alte instituţii              şi acţiuni              sanitare 233.211.900 233.211.9005914 CULTURA, RELIGIE              SI ACŢIUNI              PRIVIND ACTIVI-              TATEA SPORTIVA              SI DE TINERET 73.090.000 -38.290.000 34.800.000        01 CHELTUIELI              CURENTE 58.590.000 -28.290.000 30.300.000        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 1.205.000 1.205.000        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 57.385.000 -28.290.000 29.095.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 14.500.000 -10.000.000 4.500.000     50 Alte instituţii              şi acţiuni pri-              vînd cultura,              religia şi acti-              vitatea sportiva              şi de tineret 73.090.000 -38.290.000 34.800.0006014 ASISTENTA SOCIALĂ,              ALOCAŢII, PENSII,              AJUTOARE SI              INDEMNIZAŢII 230.263.162 -20.884.200 209.378.962        01 CHELTUIELI              CURENTE 188.494.762 -348.070 188.146.692        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 400.977 400.977        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 13.737.385 -348.070 13.389.315        38 TRANSFERURI 174.356.400 174.356.400        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 41.768.400 -20.536.130 21.232.270     01 Administraţie              centrala 6.640.000 6.640.000     25 Servicii publice              descentralizate 49.266.762 -20.884.200 28.382.562     43 Susţinerea              sistemului de              protecţie a              drepturilor              copilului 174.356.400 174.356.4006314 SERVICII SI              DEZVOLTARE              PUBLICA SI              LOCUINŢE 3.341.472.000 429.518.380 3.770.990.380        01 CHELTUIELI              CURENTE 1.809.964.000 429.518.380 2.239.482.380        38 TRANSFERURI 1.809.964.000 429.518.380 2.239.482.380        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.531.508.000 1.531.508.000     08 Locuinţe 1.531.508.000 1.531.508.000     50 Alte acţiuni pri-              vînd dezvoltarea              publică şi              locuinţe 1.809.964.000 429.518.380 2.239.482.3806414 MEDIU SI APE 1.075.536.300 1.075.536.300        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.075.536.300 1.075.536.300     02 Dezvoltare surse              de apa, acumulări              şi amenajări              hidrotehnice 1.075.536.300 1.075.536.3006614 INDUSTRIE 205.361.300 -59.974.720 145.386.580        01 CHELTUIELI              CURENTE 205.361.300 -59.974.720 145.386.580        38 TRANSFERURI 205.361.300 -59.974.720 145.386.580     01 Administraţie              centrala 205.361.300 -59.974.720 145.386.5806714 AGRICULTURA SI              SILVICULTURA 184.129.030 184.129.030        01 CHELTUIELI              CURENTE 44.901.030 44.901.030        38 TRANSFERURI 44.901.030 44.901.030        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 139.228.000 139.228.000     15 Silvicultura 139.228.000 139.228.000     50 Alte unităţi şi              acţiuni din              domeniul              agriculturii şi              silviculturii 44.901.030 44.901.0306814 TRANSPORTURI SI              COMUNICAŢII 11.239.876.440 -429.518.380 10.810.358.060        01 CHELTUIELI              CURENTE 8.626.566.880 159.764.130 8.786.331.010        38 TRANSFERURI 8.626.566.880 159.764.130 8.786.331.010        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 2.613.309.560 -589.282.510 2.024.027.050     01 Administraţie              centrala 1.044.210.000 1.044.210.000     02 Aviaţie civilă 318.484.050 -76.923.470 241.560.580     03 Navigaţie civilă 1.029.280.000 -428.822.240 600.457.760     05 Drumuri şi poduri 4.955.472.590 -500.176.590 4.455.296.000     06 Transport              feroviar 2.848.219.800 659.940.720 3.508.160.520     07 Transport în              comun 1.044.210.000 -83.536.800 960.673.2006914 ALTE ACŢIUNI              ECONOMICE 339.810.350 339.810.350        01 CHELTUIELI              CURENTE 339.810.350 339.810.350        34 SUBVENŢII 94.421.000 94.421.000        38 TRANSFERURI 245.389.350 245.389.350     01 Administraţie              centrala 96.161.350 96.161.350     04 Meteorologie şi              hidrologie 243.649.000 243.649.0007114 CERCETARE              ŞTIINŢIFICĂ 9.571.925 9.571.925        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 9.571.925 9.571.925     50 Alte instituţii              şi acţiuni pentru              cercetare              ştiinţifică 9.571.925 9.571.9257214 ALTE ACŢIUNI 295.198.399 52.210.500 347.408.899        01 CHELTUIELI              CURENTE 203.203.497 52.210.500 255.413.997        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 1.860.643 1.860.643        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 27.302.854 27.302.854        38 TRANSFERURI 174.040.000 52.210.500 226.250.500        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 91.994.902 91.994.902     12 Dezvoltarea şi              modernizarea              punctelor de              control pentru              trecerea fron-              tierei, precum şi              a celorlalte uni-              tati vamale 97.459.601 97.459.601     18 Măsuri active              pentru combaterea              somajului 23.698.798 23.698.798     20 Fondul Roman de              Dezvoltare              Socială 174.040.000 52.210.500 226.250.5008614 ÎMPRUMUTURI              ACORDATE 34.807.000 -34.807.000        79 ÎMPRUMUTURI              ACORDATE 34.807.000 -34.807.000     13 Împrumuturi              acordate de              agenţiile              guvernamentale              şi administrate              prin agenţii              de credit 34.807.000 -34.807.0005003 SUME ALOCATE DIN              VENITURI              EXTRABUGETARE 11.921.429.103 1.333.462.479 13.254.891.582        01 CHELTUIELI              CURENTE 9.575.064.880 1.105.491.278 10.680.556.158        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 1.622.919.271 40.384.852 1.663.304.123        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 6.009.695.609 265.106.426 6.274.802.035        38 TRANSFERURI 1.942.450.000 800.000.000 2.742.450.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 2.346.364.223 227.971.201 2.574.335.4245103 AUTORITĂŢI              PUBLICE 686.090.028 58.200.000 744.290.028        01 CHELTUIELI              CURENTE 509.775.000 36.100.000 545.875.000        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 162.710.000 29.600.000 192.310.000        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 347.065.000 6.500.000 353.565.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 176.315.028 22.100.000 198.415.028     03 Autorităţi              Judecătoreşti 132.000.000 14.000.000 146.000.000     04 Alte organe ale              autorităţilor              publice 4.000.000 4.000.000     05 Autorităţi              executive 550.090.028 44.200.000 594.290.0285403 APĂRARE              NAŢIONALA 1.081.842.415 1.081.842.415        01 CHELTUIELI              CURENTE 809.801.415 809.801.415        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 144.441.000 144.441.000        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 665.360.415 665.360.415        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 272.041.000 272.041.000     02 Apărare naţionala              şi operaţiuni de              menţinere a păcii 1.078.842.415 1.078.842.415     04 Parteneriat              pentru pace 3.000.000 3.000.0005503 ORDINE PUBLICA              SI SIGURANŢA              NAŢIONALA 1.380.934.264 1.501.000 1.382.435.264        01 CHELTUIELI              CURENTE 1.278.484.264 1.501.000 1.279.985.264        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 264.799.446 264.799.446        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 1.013.684.818 1.501.000 1.015.185.818        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 102.450.000 102.450.000     02 Poliţie 203.775.000 203.775.000     04 Paza şi              supravegherea              frontierei 4.000.000 4.000.000     05 Jandarmerie 570.769.459 570.769.459     06 Siguranţa              naţionala 33.389.805 1.501.000 34.890.805     50 Alte instituţii              şi acţiuni pri-              vînd ordinea              publică şi sigu-              ranta naţionala 569.000.000 569.000.0005703 ÎNVĂŢĂMÂNT 5.364.094.440 5.364.094.440        01 CHELTUIELI              CURENTE 3.950.734.440 3.950.734.440        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 925.245.960 925.245.960        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 3.004.038.480 3.004.038.480        38 TRANSFERURI 21.450.000 21.450.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.413.360.000 1.413.360.000     04 Învăţământ liceal 235.000 235.000     06 Învăţământ              postliceal 1.955.700 1.955.700     09 Învăţământ              superior 3.036.566.440 3.036.566.440     14 Internate, cămine              şi cantine pentru              elevi şi studenţi 419.660.600 419.660.600     50 Alte instituţii              şi acţiuni de              învăţământ 1.905.676.700 1.905.676.7005803 SĂNĂTATE 215.225.000 215.225.000        01 CHELTUIELI              CURENTE 211.145.000 -35.000.000 176.145.000        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 705.000 705.000        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 210.440.000 -35.000.000 175.440.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 4.080.000 35.000.000 39.080.000     01 Administraţie              centrala 15.000.000 15.000.000     03 Spitale 6.400.000 6.400.000     07 Centre de trans-              fuzii sanguine 10.000.000 10.000.000     09 Centre de              sănătate 3.825.000 3.825.000     25 Servicii publice              descentralizate 160.000.000 160.000.000     50 Alte instituţii şi              acţiuni sanitare 20.000.000 20.000.0005903 CULTURA, RELIGIE              SI ACŢIUNI PRIVIND              ACTIVITATEA              SPORTIVA SI DE              TINERET 292.029.136 292.029.136        01 CHELTUIELI              CURENTE 202.722.141 202.722.141        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 8.843.667 8.843.667        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 178.878.474 178.878.474        38 TRANSFERURI 15.000.000 15.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 89.306.995 89.306.995     07 Case de cultura 24.720.000 24.720.000     11 Presa 1.000.000 1.000.000     12 Edituri 500.000 500.000     20 Activitatea              sportiva 200.000.000 200.000.000     25 Servicii publice              descentralizate 5.000.000 5.000.000     50 Alte instituţii şi              acţiuni privind              cultura, religia              şi activitatea              sportiva şi de              tineret 60.809.136 60.809.1366003 ASISTENTA SOCIALĂ,              ALOCAŢII, PENSII,              AJUTOARE SI              INDEMNIZAŢII 423.720 423.720        01 CHELTUIELI              CURENTE 313.720 313.720        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 266.398 266.398        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 47.322 47.322        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 110.000 110.000     50 Alte acţiuni              privind asistenţă              socială, alocaţii,              pensii, ajutoare              şi indemnizaţii 423.720 423.7206303 SERVICII SI              DEZVOLTARE PUBLICA              SI LOCUINŢE 20.000.000 417.761.479 437.761.479        01 CHELTUIELI              CURENTE 246.890.278 246.890.278        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 4.784.852 4.784.852        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 242.105.426 242.105.426        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 20.000.000 170.871.201 190.871.201     01 Administraţie              centrala 417.761.479 417.761.479     08 Locuinţe 20.000.000 20.000.0006403 MEDIU SI APE 150.000.000 150.000.000        01 CHELTUIELI              CURENTE 72.500.000 72.500.000        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 22.950.000 22.950.000        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 49.550.000 49.550.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 77.500.000 77.500.000     03 Supraveghere şi              protecţie mediu,              reducerea şi              controlul poluarii 133.000.000 133.000.000     05 Controlul activi-              tatilor nucleare 17.000.000 17.000.0006603 INDUSTRIE 18.500.000 18.500.000        01 CHELTUIELI              CURENTE 15.500.000 15.500.000        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 9.500.000 9.500.000        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 6.000.000 6.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 3.000.000 3.000.000     01 Administraţie              centrala 18.500.000 18.500.0006703 AGRICULTURA SI              SILVICULTURA 1.919.070.000 800.000.000 2.719.070.000        01 CHELTUIELI              CURENTE 1.916.070.000 800.000.000 2.716.070.000        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 830.000 830.000        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 9.240.000 9.240.000        38 TRANSFERURI 1.906.000.000 800.000.000 2.706.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 3.000.000 3.000.000     10 Alte programe              pentru sprijinirea              producătorilor              agricoli 1.906.000.000 800.000.000 2.706.000.000     15 Silvicultura 13.070.000 13.070.0006903 ALTE ACŢIUNI              ECONOMICE 263.000.000 263.000.000        01 CHELTUIELI              CURENTE 179.198.800 179.198.800        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 23.827.800 23.827.800        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 155.371.000 155.371.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 83.801.200 83.801.200     02 Rezerve materiale              naţionale şi de              mobilizare 170.000.000 170.000.000     50 Alte cheltuieli              pentru acţiuni              economice 93.000.000 93.000.0007103 CERCETARE              ŞTIINŢIFICĂ 50.000.000 50.000.000        01 CHELTUIELI              CURENTE 40.000.000 40.000.000        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 16.000.000 16.000.000        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 24.000.000 24.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 10.000.000 10.000.000     01 Administraţie              centrala 295.000 295.000     02 Cercetare              fundamentală 38.960.000 38.960.000     50 Alte instituţii              şi acţiuni pentru              cercetare              ştiinţifică 10.745.000 10.745.0007203 ALTE ACŢIUNI 480.220.100 56.000.000 536.220.100        01 CHELTUIELI              CURENTE 388.820.100 56.000.000 444.820.100        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 42.800.000 6.000.000 48.800.000        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 346.020.100 50.000.000 396.020.100        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 91.400.000 91.400.000     01 Administraţie              centrala vamală              şi unităţi              teritoriale 472.120.100 56.000.000 528.120.100     04 Cheltuieli din              indemnizaţiile              cuvenite pentru              cazurile de              producere a              riscurilor asigu-              rate la bunurile              din dotare 7.500.000 7.500.000     50 Alte cheltuieli 600.000 600.0005030 FONDURI EXTERNE              NERAMBURSABILE 13.492.590.250 13.492.590.250        01 CHELTUIELI              CURENTE 12.490.257.127 12.490.257.127        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 19.283.774 2.499.797 21.783.571        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 684.172.036 -2.499.797 681.672.239        38 TRANSFERURI 11.786.801.317 11.786.801.317        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.002.333.123 1.002.333.1235130 AUTORITĂŢI              PUBLICE 615.847.752 615.847.752        01 CHELTUIELI              CURENTE 396.275.373 396.275.373        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 19.203.718 2.499.797 21.703.515        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 295.100.261 -2.499.797 292.600.464        38 TRANSFERURI 81.971.394 81.971.394        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 219.572.379 219.572.379     04 Alte organe ale              autorităţilor              publice 55.380.120 55.380.120     05 Autorităţi              executive 560.467.632 560.467.6325530 ORDINE PUBLICA              SI SIGURANŢA              NAŢIONALA 617.360.925 617.360.925        01 CHELTUIELI              CURENTE 24.542.300 24.542.300        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 24.542.300 24.542.300        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 592.818.625 592.818.625     07 Penitenciare 60.172.125 60.172.125     50 Alte instituţii              şi acţiuni pri-              vînd ordinea              publică şi              siguranţa              naţionala 557.188.800 557.188.8005730 ÎNVĂŢĂMÂNT 497.985.739 497.985.739        01 CHELTUIELI              CURENTE 497.790.820 497.790.820        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 80.056 80.056        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 33.206.535 33.206.535        38 TRANSFERURI 464.504.229 464.504.229        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 194.919 194.919     50 Alte instituţii              şi acţiuni de              învăţământ 497.985.739 497.985.7395930 CULTURA, RELIGIE              SI ACŢIUNI              PRIVIND ACTIVI-              TATEA SPORTIVA              SI DE TINERET 69.148.919 69.148.919        01 CHELTUIELI              CURENTE 64.172.919 64.172.919        38 TRANSFERURI 64.172.919 64.172.919        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 4.976.000 4.976.000     21 Activitatea de              tineret 30.397.360 30.397.360     50 Alte instituţii              şi acţiuni pri-              vînd cultura,              religia şi acti-              vitatea sportiva              şi de tineret 38.751.559 38.751.5596030 ASISTENTA SOCIALĂ,              ALOCAŢII, PENSII,              AJUTOARE SI              INDEMNIZAŢII 754.188.440 754.188.440        01 CHELTUIELI              CURENTE 754.188.440 754.188.440        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 137.038.440 137.038.440        38 TRANSFERURI 617.150.000 617.150.000     01 Administraţie              centrala 30.888.440 30.888.440     43 Susţinerea sis-              temului de pro-              tectie a dreptu-              rilor copilului 723.300.000 723.300.000643O MEDIU SI APE 338.112.700 338.112.700        01 CHELTUIELI              CURENTE 232.087.000 232.087.000        38 TRANSFERURI 232.087.000 232.087.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 106.025.700 106.025.700     02 Dezvoltare surse              de apa, acumulări              şi amenajări              hidrotehnice 106.025.700 106.025.700     03 Supraveghere şi              protecţie mediu,              reducerea şi              controlul              poluarii 232.087.000 232.087.0006630 INDUSTRIE 53.975.824 53.975.824        01 CHELTUIELI              CURENTE 53.975.824 53.975.824        38 TRANSFERURI 53.975.824 53.975.824     01 Administraţie              centrala 53.975.824 53.975.8246730 AGRICULTURA SI              SILVICULTURA 5.284.472.298 5.284.472.298        01 CHELTUIELI              CURENTE 5.284.472.298 5.284.472.298        38 TRANSFERURI 5.284.472.298 5.284.472.298     10 Alte programe              pentru sprijinirea              producătorilor              agricoli 5.284.472.298 5.284.472.2986830 TRANSPORTURI SI              COMUNICAŢII 3.603.671.183 3.603.671.183        01 CHELTUIELI              CURENTE 3.603.671.183 3.603.671.183        38 TRANSFERURI 3.603.671.183 3.603.671.183     05 Drumuri şi poduri 1.298.141.145 1.298.141.145     06 Transport              feroviar 2.305.530.038 2.305.530.0386930 ALTE ACŢIUNI              ECONOMICE 1.179.483.900 1.179.483.900        01 CHELTUIELI              CURENTE 1.179.483.900 1.179.483.900        38 TRANSFERURI 1.179.483.900 1.179.483.900     01 Administraţie              centrala 1.179.483.900 1.179.483.9007130 CERCETARE              ŞTIINŢIFICĂ 205.312.570 205.312.570        01 CHELTUIELI              CURENTE 205.312.570 205.312.570        38 TRANSFERURI 205.312.570 205.312.570     03 Cercetare              aplicativa şi              experimentală 205.312.570 205.312.5707230 ALTE ACŢIUNI 273.030.000 273.030.000        01 CHELTUIELI              CURENTE 194.284.500 194.284.500        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 194.284.500 194.284.500        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 78.745.500 78.745.500     12 Dezvoltarea şi              modernizarea              punctelor de              control pentru              trecerea fron-              tierei, precum              şi a celorlalte              unităţi vamale 273.030.000 273.030.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 4 I Program actualizatII InfluenteIII Program rectificatSUMEdefalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2002*Font 7*                                                                                                                          - mii lei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                              din care, pentru:                                      --------------------------------------------------------------------------------------------------                                       Asigurarea din care: din care:                                       ajutorului ------------------------- ----------------------------                                        social şi Cultura şi Contribuţii Institutii Sume Bugetul Bugetele                                       ajutorului culte pentru de cultura defalcate din propriu al locale aleNr. Judeţul TOTAL pentru personalul preluate de impozitul pe judeţului comunelor,crt. încălzirea neclerical autorităţile venit pentru oraşelor şi                                        locuinţei locale echilibrare municipiilor                                        potrivit                                        Legii nr.                                        416/2001                                         privind                                      venitul minim                                        garantat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL I 9.828.798.200 4.374.810.000 564.982.600 480.854.600 84.128.000 4.889.005.600 1.095.078.500 3.793.927.100                   II 468.720.000 -65.650.000 0 0 0 534.370.000 125.592.500 408.777.500                  III 10.297.518.200 4.309.160.000 564.982.600 480.854.600 84.128.000 5.423.375.600 1.220.671.000 4.202.704.600 1 ALBA I 203.470.550 86.244.000 23.375.100 19.921.100 3.454.000 93.851.450 21.595.750 72.255.700                   II 10.113.000 0 0 0 0 10.113.000 2.528.250 7.584.750                  III 213.583.550 86.244.000 23.375.100 19.921.100 3.454.000 103.964.450 24.124.000 79.840.450 2 ARAD I 189.290.150 92.708.000 10.468.900 10.468.900 0 86.113.250 19.298.250 66.815.000                   II -3.963.000 -13.000.000 0 0 0 9.037.000 2.259.250 6.777.750                  III 185.327.150 79.708.000 10.468.900 10.468.900 0 95.150.250 21.557.500 73.592.750 3 ARGES I 263.801.450 130.933.000 15.552.800 14.782.800 770.000 117.315.650 25.455.500 91.860.150                   II 11.920.000 0 0 0 0 11.920.000 2.980.000 8.940.000                  III 275.721.450 130.933.000 15.552.800 14.782.800 770.000 129.235.650 28.435.500 100.800.150 4 BACAU I 310.644.250 146.031.000 12.062.500 12.062.500 0 152.550.750 35.061.250 117.489.500                   II 16.137.000 0 0 0 0 16.137.000 4.034.250 12.102.750                  III 326.781.250 146.031.000 12.062.500 12.062.500 0 168.687.750 39.095.500 129.592.250 5 BIHOR I 245.959.147 120.936.000 22.888.697 22.888.697 0 102.134.450 22.606.500 79.527.950                   II 10.586.000 0 0 0 0 10.586.000 2.646.500 7.939.500                  III 256.545.147 120.936.000 22.888.697 22.888.697 0 112.720.450 25.253.000 87.467.450 6 BISTRITA- I 167.894.503 72.277.000 7.309.003 7.309.003 0 88.308.500 20.676.750 67.631.750      NASAUD II 9.682.000 0 0 0 0 9.682.000 2.420.500 7.261.500                  III 177.576.503 72.277.000 7.309.003 7.309.003 0 97.990.500 23.097.250 74.893.250 7 BOTOSANI I 310.898.150 122.512.000 17.649.300 6.951.800 10.697.500 170.736.850 40.618.500 130.118.350                   II 19.020.000 0 0 0 0 19.020.000 4.755.000 14.265.000                  III 329.918.150 122.512.000 17.649.300 6.951.800 10.697.500 189.756.850 45.373.500 144.383.350 8 BRASOV I 229.704.950 111.662.000 11.760.300 11.760.300 0 106.282.650 21.803.750 84.478.900                   II 10.070.000 0 0 0 0 10.070.000 2.517.500 7.552.500                  III 239.774.950 111.662.000 11.760.300 11.760.300 0 116.352.650 24.321.250 92.031.400 9 BRAILA I 186.403.600 93.066.000 5.083.300 5.083.300 0 88.254.300 19.114.500 69.139.800                   II 8.951.000 0 0 0 0 8.951.000 2.237.750 6.713.250                  III 195.354.600 93.066.000 5.083.300 5.083.300 0 97.205.300 21.352.250 75.853.05010 BUZAU I 259.427.900 107.610.000 6.786.900 6.786.900 0 145.031.000 33.818.000 111.213.000                   II 15.836.000 0 0 0 0 15.836.000 3.959.000 11.877.000                  III 275.263.900 107.610.000 6.786.900 6.786.900 0 160.867.000 37.777.000 123.090.00011 CARAS- I 241.018.900 69.177.000 14.260.800 14.260.800 0 157.581.100 24.001.250 133.579.850      SEVERIN II 11.145.000 0 0 0 0 11.145.000 2.786.250 8.358.750                  III 252.163.900 69.177.000 14.260.800 14.260.800 0 168.726.100 26.787.500 141.938.60012 CALARASI I 190.034.500 76.507.000 3.050.000 3.050.000 0 110.477.500 26.290.500 84.187.000                   II 12.264.000 0 0 0 0 12.264.000 3.066.000 9.198.000                  III 202.298.500 76.507.000 3.050.000 3.050.000 0 122.741.500 29.356.500 93.385.00013 CLUJ I 228.243.800 112.054.000 20.910.300 20.910.300 0 95.279.500 20.493.000 74.786.500                   II 9.596.000 0 0 0 0 9.596.000 2.399.000 7.197.000                  III 237.839.800 112.054.000 20.910.300 20.910.300 0 104.875.500 22.892.000 81.983.50014 CONSTANTA I 246.280.200 145.090.000 7.144.100 7.144.100 0 94.046.100 16.725.250 77.320.850                   II 7.832.000 0 0 0 0 7.832.000 1.958.000 5.874.000                  III 254.112.200 145.090.000 7.144.100 7.144.100 0 101.878.100 18.683.250 83.194.85015 COVASNA I 103.256.600 44.839.000 2.995.000 2.995.000 0 55.422.600 12.873.750 42.548.850                   II 5.982.000 0 0 0 0 5.982.000 1.495.500 4.486.500                  III 109.238.600 44.839.000 2.995.000 2.995.000 0 61.404.600 14.369.250 47.035.35016 DAMBOVITA I 259.343.550 108.002.000 13.756.800 10.441.400 3.315.400 137.584.750 32.031.250 105.553.500                   II 14.889.000 0 0 0 0 14.889.000 3.722.250 11.166.750                  III 274.232.550 108.002.000 13.756.800 10.441.400 3.315.400 152.473.750 35.753.500 116.720.25017 DOLJ I 317.794.450 152.073.000 21.474.100 10.826.100 10.648.000 144.247.350 32.531.500 111.715.850                   II 15.233.000 0 0 0 0 15.233.000 3.808.250 11.424.750                  III 333.027.450 152.073.000 21.474.100 10.826.100 10.648.000 159.480.350 36.339.750 123.140.60018 GALATI I 228.420.600 116.948.000 12.447.300 12.447.300 0 99.025.300 22.339.000 76.686.300                   II 10.414.000 0 0 0 0 10.414.000 2.603.500 7.810.500                  III 238.834.600 116.948.000 12.447.300 12.447.300 0 109.439.300 24.942.500 84.496.80019 GIURGIU I 164.264.650 61.900.000 2.500.400 2.500.400 0 99.864.250 23.250.000 76.614.250                   II 10.887.000 0 0 0 0 10.887.000 2.721.750 8.165.250                  III 175.151.650 61.900.000 2.500.400 2.500.400 0 110.751.250 25.971.750 84.779.50020 GORJ I 163.221.000 81.390.000 8.298.200 8.298.200 0 73.532.800 15.806.250 57.726.550                   II 7.402.000 0 0 0 0 7.402.000 1.850.500 5.551.500                  III 170.623.000 81.390.000 8.298.200 8.298.200 0 80.934.800 17.656.750 63.278.05021 HARGHITA I 158.766.350 56.007.000 6.484.700 6.484.700 0 96.274.650 20.133.500 76.141.150                   II 9.381.000 0 0 0 0 9.381.000 2.345.250 7.035.750                  III 168.147.350 56.007.000 6.484.700 6.484.700 0 105.655.650 22.478.750 83.176.90022 HUNEDOARA I 237.523.850 124.948.000 8.243.200 8.243.200 0 104.332.650 23.350.000 80.982.650                   II 10.887.000 0 0 0 0 10.887.000 2.721.750 8.165.250                  III 248.410.850 124.948.000 8.243.200 8.243.200 0 115.219.650 26.071.750 89.147.90023 IALOMITA I 143.045.950 54.726.000 4.066.700 4.066.700 0 84.253.250 19.757.750 64.495.500                   II 9.252.000 0 0 0 0 9.252.000 2.313.000 6.939.000                  III 152.297.950 54.726.000 4.066.700 4.066.700 0 93.505.250 22.070.750 71.434.50024 IASI I 388.886.650 171.720.000 18.519.800 18.519.800 0 198.646.850 44.202.250 154.444.600                   II 20.699.000 0 0 0 0 20.699.000 5.174.750 15.524.250                  III 409.585.650 171.720.000 18.519.800 18.519.800 0 219.345.850 49.377.000 169.968.85025 ILFOV I 92.001.300 56.821.000 5.468.000 5.468.000 0 29.712.300 6.157.000 23.555.300                   II 2.883.000 0 0 0 0 2.883.000 720.750 2.162.250                  III 94.884.300 56.821.000 5.468.000 5.468.000 0 32.595.300 6.877.750 25.717.55026 MARAMURES I 290.888.998 125.657.000 18.877.048 18.877.048 0 146.354.950 33.091.000 113.263.950                   II -9.751.000 -40.400.000 0 0 0 30.649.000 7.662.250 22.986.750                  III 281.137.998 85.257.000 18.877.048 18.877.048 0 177.003.950 40.753.250 136.250.70027 MEHEDINTI I 143.909.866 54.731.000 7.034.216 7.034.216 0 82.144.650 18.930.750 63.213.900                   II 8.865.000 0 0 0 0 8.865.000 2.216.250 6.648.750                  III 152.774.866 54.731.000 7.034.216 7.034.216 0 91.009.650 21.147.000 69.862.65028 MURES I 243.985.200 100.459.000 30.432.900 18.409.900 12.023.000 113.093.300 25.639.250 87.454.050                   II 12.006.000 0 0 0 0 12.006.000 3.001.500 9.004.500                  III 255.991.200 100.459.000 30.432.900 18.409.900 12.023.000 125.099.300 28.640.750 96.458.55029 NEAMT I 322.680.800 126.569.000 24.949.500 24.949.500 0 171.162.300 40.250.750 130.911.550                   II 18.848.000 0 0 0 0 18.848.000 4.712.000 14.136.000                  III 341.528.800 126.569.000 24.949.500 24.949.500 0 190.010.300 44.962.750 145.047.55030 OLT I 223.002.300 99.224.000 8.737.800 8.737.800 0 115.040.500 24.996.000 90.044.500                   II 11.705.000 0 0 0 0 11.705.000 2.926.250 8.778.750                  III 234.707.300 99.224.000 8.737.800 8.737.800 0 126.745.500 27.922.250 98.823.25031 PRAHOVA I 276.788.100 125.796.000 6.374.700 6.374.700 0 144.617.400 30.697.750 113.919.650                   II 14.244.000 0 0 0 0 14.244.000 3.561.000 10.683.000                  III 291.032.100 125.796.000 6.374.700 6.374.700 0 158.861.400 34.258.750 124.602.65032 SATU MARE I 186.633.636 72.063.000 10.963.436 10.963.436 0 103.607.200 24.260.750 79.346.450                   II 11.361.000 0 0 0 0 11.361.000 2.840.250 8.520.750                  III 197.994.636 72.063.000 10.963.436 10.963 436 0 114.968.200 27.101.000 87.867.20033 SALAJ I 127.574.950 41.393.000 12.886.900 12.886.900 0 73.295.050 17.101.000 56.194.050                   II 7.961.000 0 0 0 0 7.961.000 1.990.250 5.970.750                  III 135.535.950 41.393.000 12.886.900 12.886.900 0 81.256.050 19.091.250 62.164.80034 SIBIU I 168.651.400 73.258.000 25.818.500 14.288.300 11.530 200 69.574.900 15.546.750 54.028.150                   II 7.186.000 0 0 0 0 7.186.000 1.796.500 5.389.500                  III 175.837.400 73.258.000 25.818.500 14.288.300 11.530 200 76.760.900 17.343.250 59.417.65035 SUCEAVA I 410.306.250 147.745.000 35.269.000 16.404.000 18.865.000 227.292.250 53.667.750 173.624.500                   II 25.131.000 0 0 0 0 25.131.000 6.282.750 18.848.250                  III 435.437.250 147.745.000 35.269.000 16.404.000 18.865.000 252.423.250 59.950.500 192.472.75036 TELEORMAN I 235.289.500 86.215.000 8.325.700 8.325.700 0 140.748.800 33.082.750 107.666.050                   II 15.492.000 0 0 0 0 15.492.000 3.873.000 11.619.000                  III 250.781.500 86.215.000 8.325.700 8.325.700 0 156.240.800 36.955.750 119.285.05037 TIMIS I 195.834.750 86.573.000 18.245.000 18.245.000 0 91.016.750 19.757.750 71.259.000                   II -2.998.000 -12.250.000 0 0 0 9.252.000 2.313.000 6.939.000                  III 192.836.750 74.323.000 18.245.000 18.245.000 0 100.268.750 22.070.750 78.198.00038 TULCEA I 121.317.050 57.155.000 6.896.800 6.896.800 0 57.265.250 13.149.250 44.116.000                   II 6.109.000 0 0 0 0 6.109.000 1.527.250 4.581.750                  III 127.426.050 57.155.000 6.896.800 6.896.800 0 63.374.250 14.676.500 48.697.75039 VASLUI I 327.907.300 131.187.000 8.435.600 8.435.600 0 188.284.700 44.937.500 143.347.200                   II 21.043.000 0 0 0 0 21.043.000 5.260.750 15.782.250                  III 348.950.300 131.187.000 8.435.600 8.435.600 0 209.327.700 50.198.250 159.129.45040 VALCEA I 184.024.850 74.689.000 13.628.800 13.628.800 0 95.707.050 21.687.750 74.019.300                   II 10.156.000 0 0 0 0 10.156.000 2.539.000 7.617.000                  III 194.180.850 74.689.000 13.628.800 13.628.800 0 105.863.050 24.226.750 81.636.30041 VRANCEA I 191.020.500 72.715.000 6.429.700 6.429.700 0 111.875.800 26.290.750 85.585.050                   II 12.264.000 0 0 0 0 12.264.000 3.066.000 9.198.000                  III 203.284.500 72.715.000 6.429.700 6.429.700 0 124.139.800 29.356.750 94.783.05042 MUNICIPIUL I 460.954.150 383.200.000 39.120.800 26.295.900 12.824.900 38.633.350 0 38.633.350      BUCURESTI II 0 0 0 0 0 0 0 0                  III 460.954.150 383.200.000 39.120.800 26.295.900 12.824.900 38.633.350 0 38.633.350Sume ce serepartizeaza înbaza unor acte *) I 188.431.600 0 0 0 0 188.431.600 52.000.000 136.431.600normative **) II 32.000.000 0 0 0 0 32.000.000 0 32.000.000                  III 220.431.600 0 0 0 0 220.431.600 52.000.000 168.431.600------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notă *) În baza prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 253/2000 se alocă Consiliului judeţean Iaşi suma de 52.000.000 mii lei, iar în baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2001 se alocă Consiliului local al municipiului Buzău suma de 62.000.000 mii lei şi Consiliului local al municipiului Paşcani suma de 33.000.000 mii lei. În baza prevederilor art. 4 alin (2) şi (4) din OUG nr. 78/2002 se alocă Consiliului local al municipiului Iaşi suma de 20.539.200 mii lei şi Consiliului local al municipiului Suceava suma de 20.892.400 mii lei. Notă **) În baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2001, aprobată prin Legea nr. 201/2001, se alocă Consiliului local al municipiului Buzău suma de 20.000.000 mii lei şi Consiliului local al municipiului Paşcani suma de 12.000.000 mii lei. Anexa 5 SUMEdefalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionareaenergiei termice livrate populaţiei, pe anul 2002                                                                   - mii lei ---------------------------------------------------------------------------------Nr. Judeţul Program actualizat Influente Program rectificatcrt.--------------------------------------------------------------------------------        TOTAL 2.636.361.000 630.830.000 3.267.191.000  1 ALBA 10.749.000 5.581.000 16.330.000  2 ARAD 58.352.000 777.000 59.129.000  3 ARGES 138.073.000 4.966.000 143.039.000  4 BACAU 66.430.000 1.774.000 68.204.000  5 BIHOR 113.535.000 2.682.000 116.217.000  6 BISTRITA-NASAUD 18.085.000 5.147.000 23.232.000  7 BOTOSANI 93.636.000 20.260.000 113.896.000  8 BRASOV 114.213.000 22.345.000 136.558.000  9 BRAILA 33.966.000 9.800.000 43.766.000 10 BUZAU 93.024.000 20.829.000 113.853.000 11 CARAS-SEVERIN 30.424.000 1.905.000 32.329.000 12 CALARASI 38.702.000 9.395.000 48.097.000 13 CLUJ 35.125.000 23.247.000 58.372.000 14 CONSTANTA 113.438.000 41.799.000 155.237.000 15 COVASNA 13.223.000 8.138.000 21.361.000 16 DAMBOVITA 22.445.000 7.472.000 29.917.000 17 DOLJ 61.191.000 21.899.000 83.090.000 18 GALATI 49.195.000 21.176.000 70.371.000 19 GIURGIU 11.592.000 12.559.000 24.151.000 20 GORJ 22.659.000 7.881.000 30.540.000 21 HARGHITA 36.572.000 10.584.000 47.156.000 22 HUNEDOARA 48.591.000 14.004.000 62.595.000 23 IALOMITA 9.374.000 3.212.000 12.586.000 24 IASI 124.512.000 8.360.000 132.872.000 25 ILFOV 5.815.000 1.471.000 7.286.000 26 MARAMURES 8.506.000 2.235.000 10.741.000 27 MEHEDINTI 18.277.000 6.247.000 24.524.000 28 MURES 26.128.000 10.542.000 36.670.000 29 NEAMT 19.964.000 9.334.000 29.298.000 30 OLT 16.477.000 4.936.000 21.413.000 31 PRAHOVA 108.624.000 4.357.000 112.981.000 32 SATU MARE 9.188.000 5.683.000 14.871.000 33 SALAJ 28.257.000 1.984.000 30.241.000 34 SIBIU 15.691.000 10.920.000 26.611.000 35 SUCEAVA 124.440.000 5.440.000 129.880.000 36 TELEORMAN 39.302.000 9.920.000 49.222.000 37 TIMIS 209.406.000 9.036.000 218.442.000 38 TULCEA 31.387.000 7.165.000 38.552.000 39 VASLUI 36.155.000 2.973.000 39.128.000 40 VALCEA 36.567.000 12.198.000 48.765.000 41 VRANCEA 19.616.000 18.175.000 37.791.000 42 MUNICIPIUL BUCURESTI 525.455.000 222.422.000 747.877.000-------------------------------------------------------------------------------- Anexa 6 I Program actualizatII InfluenteIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor instituţiilor de invatamant preuniversitarde stat, a creselor, centrelor judetene şi locale de consultanţă agricola, susţinerea sistemului de protecţie adrepturilor copilului şi a persoanelor cu handicap, pe anul 2002*Font 7*                                                                                                               - mii lei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          Total sume din care, pentru:                           defalcate -----------------------------------------------------------------------------------Nr. din taxa pe Invatamant Crese Centre Susţinerea sistemului de Susţinereacrt. Judeţul valoarea preuniversitar judetene şi protecţie a copilului sistemului                           adăugată de stat locale de -------------------------- de                                                                        consultanţă Total din care protecţie a                                                                         agricola pentru persoanelor                                                                                                     copiii cu cu handicap                                                                                                     handicap                                                                                                        din                                                                                                     sistemul                                                                                                       SSPH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     TOTAL I 31.560.972.689 27.717.077.689 168.584.000 131.055.000 1.671.136.000 148.200.000 1.873.120.000                       II 700.450.000 500.000.000 1.200.000 700.000 15.100.000 0 183.450.000                      III 32.261.422.689 28.217.077.689 169.784.000 131.755.000 1.686.236.000 148.200.000 2.056.570.000  1 ALBA I 627.364.550 537.052.250 867.000 3.699.000 34.335.700 3.985.200 51.410.600                       II 17.275.000 13.460.000 0 0 0 0 3.815.000                      III 644.639.550 550.512.250 867.000 3.699.000 34.335.700 3.985.200 55.225.600  2 ARAD I 627.517.875 546.685.675 1.481.000 3.337.000 47.068.300 2.065.500 28.945.900                       II 21.887.000 6.220.000 0 0 0 0 15.667.000                      III 649.404.875 552.905.675 1.481.000 3.337.000 47.068.300 2.065.500 44.612.900  3 ARGES I 1.003.957.450 889.047.850 5.386.000 4.775.000 41.419.200 3.584.700 63.329.400                       II 8.983.000 4.380.000 0 0 0 0 4.603.000                      III 1.012.940.450 893.427.850 5.386.000 4.775.000 41.419.200 3.584.700 67.932.400  4 BACAU I 1.120.038.769 991.443.169 5.999.000 3.334.000 48.161.100 6.482.000 71.101.500                       II 321.000 -3.700.000 0 0 0 0 4.021.000                      III 1.120.359.769 987.743.169 5.999.000 3.334.000 48.161.100 6.482.000 75.122.500  5 BIHOR I 1.001.523.255 886.877.355 4.613.000 3.758.000 52.085.400 4.134.000 54.189.500                       II 11.727.000 3.780.000 0 0 0 0 7.947.000                      III 1.013.250.255 890.657.355 4.613.000 3.758.000 52.085.400 4.134.000 62.136.500  6 BISTRITA-NASAUD I 541.150.800 480.732.300 4.135.000 3.115.000 34.561.100 2.881.600 18.607.400                       II 20.491.000 18.960.000 0 0 0 0 1.531.000                      III 561.641.800 499.692.300 4.135.000 3.115.000 34.561.100 2.881.600 20.138.400  7 BOTOSANI I 690.755.100 598.975.200 1.178.000 3.016.000 36.455.500 4.111.400 51.130.400                       II 14.125.000 11.770.000 0 0 0 0 2.355.000                      III 704.880.100 610.745.200 1.178.000 3.016.000 36.455.500 4.111.400 53.485.400  8 BRASOV I 811.199.800 725.288.100 2.402.000 2.155.000 44.103.100 2.613.400 37.251.600                       II 21.392.000 18.460.000 0 0 0 0 2.932.000                      III 832.591.800 743.748.100 2.402.000 2.155.000 44.103.100 2.613.400 40.183.600  9 BRAILA I 512.620.550 436.979.550 2.925.000 2.338.000 41.519.100 2.789.800 28.858.900                       II 21.336.000 19.030.000 0 0 0 0 2.306.000                      III 533.956.550 456.009.550 2.925.000 2.338.000 41.519.100 2.789.800 31.164.900 10 BUZAU I 732.552.150 637.980.450 2.295.000 3.468.000 51.964.600 2.871.500 36.844.100                       II 8.780.000 5.250.000 0 0 0 0 3.530.000                      III 741.332.150 643.230.450 2.295.000 3.468.000 51.964.600 2.871.500 40.374.100 11 CARAS-SEVERIN I 506.114.000 426.376.600 1.788.000 3.532.000 24.151.400 3.030.400 50.266.000                       II 17.473.000 14.360.000 0 0 0 0 3.113.000                      III 523.587.000 440.736.600 1.788.000 3.532.000 24.151.400 3.030.400 53.379.000 12 CALARASI I 400.632.241 334.366.541 1.303.000 3.300.000 27.779.800 5.517.100 33.882.900                       II 17.345.000 15.510.000 0 0 0 0 1.835.000                      III 417.977.241 349.876.541 1.303.000 3.300.000 27.779.800 5.517.100 35.717.900 13 CLUJ I 1.035.932.700 944.686.700 8.206.000 3.264.000 48.274.400 4.227.200 31.501.600                       II 19.712.000 17.040.000 0 0 0 0 2.672.000                      III 1.055.644.700 961.726.700 8.206.000 3.264.000 48.274.400 4.227.200 34.173.600 14 CONSTANTA I 930.143.450 820.004.650 7.512.000 2.935.000 44.941.400 5.179.200 54.750.400                       II 19.014.000 15.290.000 0 0 0 0 3.724.000                      III 949.157.450 835.294.650 7.512.000 2.935.000 44.941.400 5.179.200 58.474.400 15 COVASNA I 375.916.391 337.557.991 1.045.000 2.187.000 16.566.200 1.002.200 18.560.200                       II 2.260.000 560.000 0 0 0 0 1.700.000                      III 378.176.391 338.117.991 1.045.000 2.187.000 16.566.200 1.002.200 20.260.200 16 DAMBOVITA I 773.720.638 673.861.538 2.313.000 4.106.000 34.691.700 4.695.000 58.748.400                       II 10.083.000 6.270.000 0 0 0 0 3.813.000                      III 783.803.638 680.131.538 2.313.000 4.106.000 34.691.700 4.695.000 62.561.400 17 DOLJ I 1.130.357.050 1.026.370.350 4.944.000 3.825.000 47.238.400 4.425.100 47.979.300                       II -61.527.000 -64.420.000 0 0 0 0 2.893.000                      III 1.068.830.050 961.950.350 4.944.000 3.825.000 47.238.400 4.425.100 50.872.300 18 GALATI I 807.390.422 733.134.322 3.249.000 2.670.000 49.484.900 3.693.000 18.852.200                       II 3.886.000 1.840.000 0 0 0 0 2.046.000                      III 811.276.422 734.974.322 3.249.000 2.670.000 49.484.900 3.693.000 20.898.200 19 GIURGIU l 315.450.950 261.582.950 641.000 2.765.000 13.657.500 3.090.000 36.804.500                       II 17.269.000 10.110.000 0 0 0 0 7.159.000                      III 332.719.950 271.692.950 641.000 2.765.000 13.657.500 3.090.000 43.963.500 20 GORJ I 615.098.150 554.452.850 3.109.000 2.479.000 24.804.200 2.948.800 30.253.100                       II 2.644.000 610.000 0 0 0 0 2.034.000                      III 617.742.150 555.062.850 3.109.000 2.479.000 24.804.200 2.948.800 32.287.100 21 HARGHITA I 572.067.035 521.582.035 1.608.000 2.165.000 25.738.200 2.229.500 20.973.800                       II 10.885.000 9.590.000 0 0 0 0 1.295.000                      III 582.952.035 531.172.035 1.608.000 2.165.000 25.738.200 2.229.500 22.268.800 22 HUNEDOARA I 688.851.400 615.557.900 3.411.000 2.091.000 40.601.000 3.210.100 27.190.500                       II 25.742.000 23.600.000 0 0 0 0 2.142.000                      III 714.593.400 639.157.900 3.411.000 2.091.000 40.601.000 3.210.100 29.332.500 23 IALOMITA I 370.840.300 315.153.800 982.000 2.495.000 23.802.900 1.540.200 28.406.600                       II 10.503.000 7.750.000 0 0 0 0 2.753.000                      III 381.343.300 322.903.800 982.000 2.495.000 23.802.900 1.540.200 31.159.600 24 IASI I 1.247.004.000 1.076.185.600 9.970.000 4.319.000 104.477.000 6.290.800 52.052.400                       II 6.724.000 3.230.000 0 0 0 0 3.494.000                      III 1.253.728.000 1.079.415.600 9.970.000 4.319.000 104.477.000 6.290.800 55.546.400 25 ILFOV I 279.720.400 222.952.400 180.000 3.039.000 23.379.500 1.738.500 30.169.500                       II 32.985.000 31.670.000 0 0 0 0 1.315.000                      III 312.705.400 254.622.400 180.000 3.039.000 23.379.500 1.738.500 31.484.500 26 MARAMURES I 848.817.410 752.950.610 8.198.000 2.946.000 37.146.600 3.987.300 47.576.200                       II 40.389.000 9.870.000 0 0 15.100.000 0 15.419.000                      III 889.206.410 762.820.610 8.198.000 2.946.000 52.246.600 3.987.300 62.995.200 27 MEHEDINTI I 443.493.538 395.536.238 1.234.000 2.843.000 25.666.700 1.631.300 18.213.600                       II 16.204.000 14.710.000 0 0 0 0 1.494.000                      III 459.697.538 410.246.238 1.234.000 2.843.000 25.666.700 1.631.300 19.707.600 28 MURES I 915.468.059 802.032.859 2.454.000 3.695.000 42.941.600 4.565.500 64.344.600                       II 3.835.000 1.210.000 0 0 0 0 2.625.000                      III 919.303.059 803.242.859 2.454.000 3.695.000 42.941.600 4.565.500 66.969.600 29 NEAMT I 916.681.000 789.986.800 6.499.000 3.616.000 40.926.400 5.190.700 75.652.800                       II 7.300.000 2.310.000 0 0 0 0 4.990.000                      III 923.981.000 792.296.800 6.499.000 3.616.000 40.926.400 5.190.700 80.642.800 30 OLT I 671.774.410 592.735.010 2.718.000 4.041.000 37.086.400 2.607.100 35.194.000                       II 53.566.000 51.240.000 0 0 0 0 2.326.000                      III 725.340.410 643.975.010 2.718.000 4.041.000 37.086.400 2.607.100 37.520.000 31 PRAHOVA I 1.082.283.250 945.825.650 4.117.000 3.427.000 52.566.200 3.388.200 76.347.400                       II -27.065.000 -33.000.000 0 0 0 0 5.935.000                      III 1.055.218.250 912.825.650 4.117.000 3.427.000 52.566.200 3.388.200 82.282.400 32 SATU MARE I 609.613.326 527.848.926 2.226.000 3.243.000 36.656.200 2.703.500 39.639.200                       II 18.559.000 16.000.000 0 0 0 0 2.559.000                      III 628.172.326 543.848.926 2.226.000 3.243.000 36.656.200 2.703.500 42.198.200 33 SALAJ I 443.799.315 388.205.015 898.000 3.049.000 19.052.900 3.069.100 32.594.400                       II 3.445.000 920.000 0 0 0 0 2.525.000                      III 447.244.315 389.125.015 898.000 3.049.000 19.052.900 3.069.100 35.119.400 34 SIBIU I 692.675.750 589.909.950 4.308.000 2.884.000 27.700.200 3.804.700 67.873.600                       II 26.717.000 21.930.000 0 0 0 0 4.787.000                      III 719.392.750 611.839.950 4.308.000 2.884.000 27.700.200 3.804.700 72.660.600 35 SUCEAVA I 1.083.239.105 944.592.605 3.117.000 3.730.000 51.310.500 5.134.600 80.489.000                       II 38.939.000 32.590.000 0 0 0 0 6.349.000                      III 1.122.178.105 977.182.605 3.117.000 3.730.000 51.310.500 5.134.600 86.838.000 36 TELEORMAN I 551.730.550 486.662.350 1.922.000 3.623.000 31.537.400 994.900 27.985.800                       II 41.188.000 39.120.000 0 0 0 0 2.068.000                      III 592.918.550 525.782.350 1.922.000 3.623.000 31.537.400 994.900 30.053.800 37 TIMIS I 972.878.350 839.105.150 3.794.000 3.277.000 60.099.500 4.225.200 66.602.700                       II 41.888.000 24.120.000 1.200.000 700.000 0 0 15.868.000                      III 1.014.766.350 863.225.150 4.994.000 3.977.000 60.099.500 4.225.200 82.470.700 38 TULCEA I 370.876.939 323.847.039 2.105.000 2.310.000 22.770.400 1.288.500 19.844.500                       II 11.422.000 10.850.000 0 0 0 0 572.000                      III 382.298.939 334.697.039 2.105.000 2.310.000 22.770.400 1.288.500 20.416.500 39 VASLUI I 703.362.200 620.139.000 1.364.000 2.927.000 40.745.400 2.673.900 38.186.800                       II 4.215.000 1.460.000 0 0 0 0 2.755.000                      III 707.577.200 621.599.000 1.364.000 2.927.000 40.745.400 2.673.900 40.941.800 40 VALCEA I 682.244.500 568.582.900 5.956.000 2.677.000 50.171.500 4.429.900 54.857.100                       II 39.748.000 35.690.000 0 0 0 0 4.058.000                      III 721.992.500 604.272.900 5.956.000 2.677.000 50.171.500 4.429.900 58.915.100 41 VRANCEA I 565.077.581 476.412.781 2.367.000 3.217.000 35.182.700 2.644.800 47.898.100                       II 9.188.000 4.090.000 0 0 0 0 5.098.000                      III 574.265.581 480.502.781 2.367.000 3.217.000 35.182.700 2.644.800 52.996.100 42 MUNICIPIUL I 2.289.037.980 2.077.816.680 33.765.000 1.383.000 78.313.800 7.524.600 97.759.500     BUCURESTI II 89.597.000 76.270.000 0 0 0 0 13.327.000                      III 2.378.634.980 2.154.086.680 33.765.000 1.383.000 78.313.800 7.524.600 111.086.500------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Anexa 6a) I Program actualizatII InfluenteIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământpreuniversitar de stat pe anul 2002                                                                  - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                              din care, pentru:                    Total sume ───────────────────────────────────────────────Nr. Judeţul defalcate din Bugetul propriu al Bugetelecrt. taxa pe judeţului locale ale                     valoarea din care, pentru: comunelor,                     adăugată ───────────────────────────── oraşelor                                  Învăţământ Produse lactate şi                                   special şi de panificatie municipiilor                                              pentru elevii din                                               clasele I-IV────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       TOTAL I 27.717.077.689 1.189.859.000 335.275.689 26.191.943.000              II 500.000.000 74.660.000 0 425.340.000             III 28.217.077.689 1.264.519.000 335.275.689 26.617.283.000 1 ALBA I 537.052.250 15.382.100 6.092.450 515.577.700              II 13.460.000 890.000 0 12.570.000             III 550.512.250 16.272.100 6.092.450 528.147.700 2 ARAD I 546.685.675 33.255.300 7.190.975 506.239.400              II 6.220.000 2.090.000 0 4.130.000             III 552.905.675 35.345.300 7.190.975 510.369.400 3 ARGEŞ I 889.047.850 25.649.100 10.486.350 852.912.400              II 4.380.000 1.610.000 0 2.770.000             III 893.427.850 27.259.100 10.486.350 855.682.400 4 BACĂU I 991.443.169 20.738.700 11.395.169 959.309.300              II -3.700.000 1.300.000 0 -5.000.000             III 987.743.169 22.038.700 11.395.169 954.309.300 5 BIHOR I 886.877.355 60.029.300 9.729.055 817.119.000              II 3.780.000 3.780.000 0 0             III 890.657.355 63.809.300 9.729.055 817.119.000 6 BISTRIŢA   -NĂSĂUD I 480.732.300 37.001.000 5.865.000 437.866.300              II 18.960.000 2.320.000 0 16.640.000             III 499.692.300 39.321.000 5.865.000 454.506.300 7 BOTOŞANI I 598.975.200 20.355.300 8.647.100 569.972.800              II 11.770.000 1.280.000 0 10.490.000             III 610.745.200 21.635.300 8.647.100 580.462.800 8 BRAŞOV I 725.288.100 32.013.900 8.578.500 684.695.700              II 18.460.000 2.010.000 0 16.450.000             III 743.748.100 34.023.900 8.578.500 701.145.700 9 BRĂILA I 436.979.550 18.960.000 5.477.150 412.542.400              II 19.030.000 1.190.000 0 17.840.000             III 456.009.550 20.150.000 5.477.150 430.382.40010 BUZĂU I 637.980.450 27.982.000 7.922.250 602.076.200              II 5.250.000 1.520.000 0 3.730.000             III 643.230.450 29.502.000 7.922.250 605.806.20011 CARAS-   SEVERIN I 426.376.600 27.990.500 5.444.600 392.941.500              II 14.360.000 1.760.000 0 12.600.000             III 440.736.600 29.750.500 5.444.600 405.541.50012 CĂLĂRAŞI I 334.366.541 1.242.100 4.716.841 328.407.600              II 15.510.000 70.000 0 15.440.000             III 349.876.541 1.312.100 4.716.841 343.847.60013 CLUJ I 944.686.700 75.449.500 9.847.600 859.389.600              II 17.040.000 4.740.000 0 12.300.000             III 961.726.700 80.189.500 9.847.600 871.689.60014 CONSTANTA I 820.004.650 25.886.300 11.013.450 783.104.900              II 15.290.000 1.620.000 0 13.670.000             III 835.294.650 27.506.300 11.013.450 796.774.90015 COVASNA I 337.557.991 8.874.900 3.150.891 325.532.200              II 560.000 560.000 0 0             III 338.117.991 9.434.900 3.150.891 325.532.20016 DÂMBOVIŢA I 673.861.538 16.946.400 7.395.838 649.519.300              II 6.270.000 1.060.000 0 5.210.000             III 680.131.538 18.006.400 7.395.838 654.729.30017 DOLJ I 1.026.370.350 40.969.100 11.910.150 973.491.100              II -64.420.000 2.580.000 0 -67.000.000             III 961.950.350 43.549.100 11.910.150 906.491.10018 GALAŢI I 733.134.322 29.090.000 8.451.122 695.593.200              II 1.840.000 1.840.000 0 0             III 734.974.322 30.930.000 8.451.122 695.593.20019 GIURGIU I 261.582.950 1.690.300 4.814.250 255.078.400              II 10.110.000 110.000 0 10.000.000             III 271.692.950 1.800.300 4.814.250 265.078.40020 GORJ I 554.452.850 9.698.200 7.115.150 537.639.500              II 610.000 610.000 0 0             III 555.062.850 10.308.200 7.115.150 537.639.50021 HARGHITA I 521.582.035 10.416.500 4.419.835 506.745.700              II 9.590.000 650.000 0 8.940.000             III 531.172.035 11.066.500 4.419.835 515.685.70022 HUNEDOARA I 615.557.900 20.803.500 7.106.000 587.648.400              II 23.600.000 1.300.000 0 22.300.000             III 639.157.900 22.103.500 7.106.000 609.948.40023 IALOMIŢA I 315.153.800 14.013.100 5.013.400 296.127.300              II 7.750.000 880.000 0 6.870.000             III 322.903.800 14.893.100 5.013.400 302.997.30024 IAŞI I 1.076.185.600 51.291.200 14.620.200 1.010.274.200              II 3.230.000 3.230.000 0 0             III 1.079.415.600 54.521.200 14.620.200 1.010.274.20025 ILFOV I 222.952.400 11.336.700 4.479.300 207.136.400              II 31.670.000 710.000 0 30.960.000             III 254.622.400 12.046.700 4.479.300 238.096.40026 MARAMUREŞ I 752.950.610 32.164.900 7.843.910 712.941.800              II 9.870.000 2.020.000 0 7.850.000             III 762.820.610 34.184.900 7.843.910 720.791.80027 MEHEDINŢI I 395.536.238 6.269.300 5.199.638 384.067.300              II 14.710.000 390.000 0 14.320.000             III 410.246.238 6.659.300 5.199.638 398.387.30028 MUREŞ I 802.032.859 19.326.800 9.801.559 772.904.500              II 1.210.000 1.210.000 0 0             III 803.242.859 20.536.800 9.801.559 772.904.50029 NEAMŢ I 789.986.800 36.594.100 9.949.800 743.442.900              II 2.310.000 2.310.000 0 0             III 792.296.800 38.904.100 9.949.800 743.442.90030 OLT I 592.735.010 16.188.100 7.663.610 568.883.300              II 51.240.000 1.020.000 0 50.220.000             III 643.975.010 17.208.100 7.663.610 619.103.30031 PRAHOVA I 945.825.650 29.515.700 12.400.850 903.909.100              II -33.000.000 1.850.000 0 -34.850.000             III 912.825.650 31.365.700 12.400.850 869.059.10032 SATU MARE I 527.848.926 23.664.000 6.488.326 497.696.600              II 16.000.000 1.490.000 0 14.510.000             III 543.848.926 25.154.000 6.488.326 512.206.60033 SĂLAJ I 388.205.015 14.639.400 3.879.015 369.686.600              II 920.000 920.000 0 0             III 389.125.015 15.559.400 3.879.015 369.686.60034 SIBIU I 589.909.950 36.355.800 7.061.950 546.492.200              II 21.930.000 2.490.000 0 19.440.000             III 611.839.950 38.845.800 7.061.950 565.932.20035 SUCEAVA I 944.592.605 66.902.500 13.259.905 864.430.200              II 32.590.000 4.200.000 0 28.390.000             III 977.182.605 71.102.500 13.259.905 892.820.20036 TELEORMAN I 486.662.350 6.418.000 6.782.650 473.461.700              II 39.120.000 400.000 0 38.720.000             III 525.782.350 6.818.000 6.782.650 512.181.70037 TIMIŞ I 839.105.150 63.089.000 10.463.250 765.552.900              II 24.120.000 3.960.000 0 20.160.000             III 863.225.150 67.049.000 10.463.250 785.712.90038 TULCEA I 323.847.039 13.530.600 3.568.939 306.747.500              II 10.850.000 850.000 0 10.000.000             III 334.697.039 14.380.600 3.568.939 316.747.50039 VASLUI I 620.139.000 23.214.500 8.794.100 588.130.400              II 1.460.000 1.460.000 0 0             III 621.599.000 24.674.500 8.794.100 588.130.40040 VALCEA I 568.582.900 13.063.400 6.690.600 548.828.900              II 35.690.000 830.000 0 34.860.000             III 604.272.900 13.893.400 6.690.600 583.688.90041 VRANCEA I 476.412.781 13.630.800 5.915.581 456.866.400              II 4.090.000 850.000 0 3.240.000             III 480.502.781 14.480.800 5.915.581 460.106.40042 MUNICIPIUL   BUCUREŞTI I 2.077.816.680 138.227.100 18.629.380 1.920.960.200              II 76.270.000 8.700.000 0 67.570.000             III 2.154.086.680 146.927.100 18.629.380 1.988.530.200──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 6b) I Program actualizatII InfluenteIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământpreuniversitar de stat din bugetele locale ale comunelor,oraşelor şi municipiilor, pe anul 2002                                                                   - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        Total sume din care, pentru:Nr. defalcate din ──────────────────────────────────────────crt. taxa pe valoarea Finanţarea Burse     Judeţul adăugată cheltuielilor acordate Obiecte de                                        de personal elevilor inventar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        TOTAL I 26.191.943.000 25.966.455.000 191.738.000 33.750.000              II 425.340.000 425.340.000 0 0             III 26.617.283.000 26.391.795.000 191.738.000 33.750.000 1 ALBA I 515.577.700 511.468.900 3.493.800 615.000              II 12.570.000 12.570.000 0 0             III 528.147.700 524.038.900 3.493.800 615.000 2 ARAD I 506.239.400 501.718.900 3.843.900 676.600              II 4.130.000 4.130.000 0 0             III 510.369.400 505.848.900 3.843.900 676.600 3 ARGEŞ I 852.912.400 846.242.600 5.671.500 998.300              II 2.770.000 2.770.000 0 0             III 855.682.400 849.012.600 5.671.500 998.300 4 BACĂU I 959.309.300 951.126.000 6.958.500 1.224.800              II -5.000.000 -5.000.000 0 0             III 954.309.300 946.126.000 6.958.500 1.224.800 5 BIHOR I 817.119.000 810.814.000 5.361.300 943.700              II 0 0 0 0             III 817.119.000 810.814.000 5.361.300 943.700 6 BISTRIŢA-   NĂSĂUD I 437.866.300 434.173.800 3.139.800 552.700              II 16.640.000 16.640.000 0 0             III 454.506.300 450.813.800 3.139.800 552.700 7 BOTOŞANI I 569.972.800 565.037.200 4.196.900 738.700              II 10.490.000 10.490.000 0 0             III 580.462.800 575.527.200 4.196.900 738.700 8 BRAŞOV I 684.695.700 678.168.700 5.550.100 976.900              II 16.450.000 16.450.000 0 0             III 701.145.700 694.618.700 5.550.100 976.900 9 BRĂILA I 412.542.400 408.815.100 3.169.400 557.900              II 17.840.000 17.840.000 0 0             III 430.382.400 426.655.100 3.169.400 557.90010 BUZĂU I 602.076.200 597.046.100 4.277.200 752.900              II 3.730.000 3.730.000 0 0             III 605.806.200 600.776.100 4.277.200 752.90011 CARAS-   SEVERIN I 392.941.500 389.427.200 2.988.300 526.000              II 12.600.000 12.600.000 0 0             III 405.541.500 402.027.200 2.988.300 526.00012 CĂLĂRAŞI I 328.407.600 325.245.700 2.688.600 473.300              II 15.440.000 15.440.000 0 0             III 343.847.600 340.685.700 2.688.600 473.30013 CLUJ I 859.389.600 852.343.000 5.991.900 1.054.700              II 12.300.000 12.300.000 0 0             III 871.689.600 864.643.000 5.991.900 1.054.70014 CONSTANTA I 783.104.900 775.628.000 6.357.800 1.119.100              II 13.670.000 13.670.000 0 0             III 796.774.900 789.298.000 6.357.800 1.119.10015 COVASNA I 325.532.200 323.030.100 2.127.600 374.500              II 0 0 0 0             III 325.532.200 323.030.100 2.127.600 374.50016 DÂMBOVIŢA I 649.519.300 644.032.600 4.665.500 821.200              II 5.210.000 5.210.000 0 0             III 654.729.300 649.242.600 4.665.500 821.20017 DOLJ I 973.491.100 966.300.000 6.114.800 1.076.300              II -67.000.000 -67.000.000 0 0             III 906.491.100 899.300.000 6.114.800 1.076.30018 GALAŢI I 695.593.200 689.159.400 5.470.800 963.000              II 0 0 0 0             III 695.593.200 689.159.400 5.470.800 963.00019 GIURGIU I 255.078.400 252.668.500 2.049.200 360.700              II 10.000.000 10.000.000 0 0             III 265.078.400 262.668.500 2.049.200 360.70020 GORJ I 537.639.500 533.342.400 3.653.900 643.200              II 0 0 0 0             III 537.639.500 533.342.400 3.653.900 643.20021 HARGHITA I 506.745.700 502.980.000 3.202.100 563.600              II 8.940.000 8.940.000 0 0             III 515.685.700 511.920.000 3.202.100 563.60022 HUNEDOARA I 587.648.400 582.548.500 4.336.600 763.300              II 22.300.000 22.300.000 0 0             III 609.948.400 604.848.500 4.336.600 763.30023 IALOMIŢA I 296.127.300 293.214.100 2.477.200 436.000              II 6.870.000 6.870.000 0 0             III 302.997.300 300.084.100 2.477.200 436.00024 IAŞI I 1.010.274.200 1.001.600.100 7.375.800 1.298.300              II 0 0 0 0             III 1.010.274.200 1.001.600.100 7.375.800 1.298.30025 ILFOV I 207.136.400 204.864.700 1.931.700 340.000              II 30.960.000 30.960.000 0 0             III 238.096.400 235.824.700 1.931.700 340.00026 MARAMUREŞ I 712.941.800 707.086.200 4.979.200 876.400              II 7.850.000 7.850.000 0 0             III 720.791.800 714.936.200 4.979.200 876.40027 MEHEDINŢI I 384.067.300 380.803.800 2.775.000 488.500              II 14.320.000 14.320.000 0 0             III 398.387.300 395.123.800 2.775.000 488.50028 MUREŞ I 772.904.500 766.879.700 5.123.000 901.800              II 0 0 0 0             III 772.904.500 766.879.700 5.123.000 901.80029 NEAMŢ I 743.442.900 737.180.000 5.325.500 937.400              II 0 0 0 0             III 743.442.900 737.180.000 5.325.500 937.40030 OLT I 568.883.300 563.858.500 4.272.700 752.100              II 50.220.000 50.220.000 0 0             III 619.103.300 614.078.500 4.272.700 752.10031 PRAHOVA I 903.909.100 896.154.100 6.594.300 1.160.700              II -34.850.000 -34.850.000 0 0             III 869.059.100 861.304.100 6.594.300 1.160.70032 SATU-MARE I 497.696.600 493.434.600 3.624.100 637.900              II 14.510.000 14.510.000 0 0             III 512.206.600 507.944.600 3.624.100 637.90033 SĂLAJ I 369.686.600 366.853.600 2.409.000 424.000              II 0 0 0 0             III 369.686.600 366.853.600 2.409.000 424.00034 SIBIU I 546.492.200 541.771.800 4.013.900 706.500              II 19.440.000 19.440.000 0 0             III 565.932.200 561.211.800 4.013.900 706.50035 SUCEAVA I 864.430.200 856.665.500 6.602.500 1.162.200              II 28.390.000 28.390.000 0 0             III 892.820.200 885.055.500 6.602.500 1.162.20036 TELEORMAN I 473.461.700 469.487.600 3.379.300 594.800              II 38.720.000 38.720.000 0 0             III 512.181.700 508.207.600 3.379.300 594.80037 TIMIŞ I 765.552.900 758.750.100 5.784.600 1.018.200              II 20.160.000 20.160.000 0 0             III 785.712.900 778.910.100 5.784.600 1.018.20038 TULCEA I 306.747.500 303.974.000 2.358.200 415.300              II 10.000.000 10.000.000 0 0             III 316.747.500 313.974.000 2.358.200 415.30039 VASLUI I 588.130.400 582.961.300 4.395.400 773.700              II 0 0 0 0             III 588.130.400 582.961.300 4.395.400 773.70040 VALCEA I 548.828.900 544.473.000 3.703.900 652.000              II 34.860.000 34.860.000 0 0             III 583.688.900 579.333.000 3.703.900 652.00041 VRANCEA I 456.866.400 453.030.000 3.262.200 574.200              II 3.240.000 3.240.000 0 0             III 460.106.400 456.270.000 3.262.200 574.20042 MUNICIPIUL   BUCUREŞTI I 1.920.960.200 1.902.095.600 16.041.000 2.823.600              II 67.570.000 67.570.000 0 0             III 1.988.530.200 1.969.665.600 16.041.000 2.823.600──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 7 I Program actualizatII InfluenteIII Program rectificatNUMĂRUL MAXIM DE POSTURIfinanţat pentru învăţământul preuniversitar de statpe anul 2002────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                  din care, pentru:                            TOTAL ───────────────────────────────────────Nr. număr de posturi Învăţământul special Învăţământulcrt. din învăţământul finanţat din bugetul preuniversitar       Judeţul preuniversitar propriu al finanţat din                                                consiliului bugetele                                                                   consiliilor                                                                     locale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       TOTAL I 343.688 15.192 328.496              II 0 -1.216 1.216             III 343.688 13.976 329.712 1 ARGEŞ I 10.871 326 10.545              II 0 -81 81             III 10.871 245 10.626 2 BACĂU I 11.328 268 11.060              II 0 -31 31             III 11.328 237 11.091 3 BISTRIŢA-   NĂSĂUD I 5.728 487 5.241              II 0 -15 15             III 5.728 472 5.256 4 BOTOŞANI I 7.596 301 7.295              II 0 -20 20             III 7.596 281 7.315 5 BRĂILA I 5.645 240 5.405              II 0 -29 29             III 5.645 211 5.434 6 BUZĂU I 7.672 351 7.321              II 0 -29 29             III 7.672 322 7.350 7 CARAS-   SEVERIN I 5.535 392 5.143              II 0 23 -23             III 5.535 415 5.120 8 CĂLĂRAŞI I 4.459 24 4.435              II 0 -6 6             III 4.459 18 4.441 9 CLUJ I 11.818 952 10.866              II 0 -106 106             III 11.818 846 10.97210 CONSTANTA I 10.412 294 10.118              II 0 -56 56             III 10.412 238 10.17411 COVASNA I 4.587 112 4.475              II 0 -7 7             III 4.587 105 4.48212 DÂMBOVIŢA I 7.926 201 7.725              II 0 -68 68             III 7.926 133 7.79313 DOLJ I 10.856 435 10.421              II 0 -3 3             III 10.856 432 10.42414 GALAŢI I 9.071 383 8.688              II 0 -46 46             III 9.071 337 8.73415 GIURGIU I 3.264 28 3.236              II 0 -5 5             III 3.264 23 3.24116 GORJ I 6.345 122 6.223              II 0 -9 9             III 6.345 113 6.23217 HARGHITA I 6.790 127 6.663              II 0 -12 12             III 6.790 115 6.67518 HUNEDOARA I 7.603 282 7.321              II 0 -30 30             III 7.603 252 7.35119 IALOMIŢA I 3.857 160 3.697              II 0 -73 73             III 3.857 87 3.77020 OLT I 7.493 196 7.297              II 0 -21 21             III 7.493 175 7.31821 PRAHOVA I 11.017 428 10.589              II 0 -158 158             III 11.017 270 10.74722 SATU MARE I 7.014 309 6.705              II 0 -75 75             III 7.014 234 6.78023 SĂLAJ I 4.928 181 4.747              II 0 -50 50             III 4.928 131 4.79724 SIBIU I 7.659 461 7.198              II 0 -41 41             III 7.659 420 7.23925 SUCEAVA I 12.092 927 11.165              II 0 -202 202             III 12.092 725 11.36726 TIMIŞ I 11.230 861 10.369              II 0 -10 10             III 11.230 851 10.37927 TULCEA I 4.379 168 4.211              II 0 -43 43             III 4.379 125 4.25428 VASLUI I 7.643 289 7.354              II 0 -9 9             III 7.643 280 7.36329 VRANCEA I 5.856 164 5.692              II 0 -8 8             III 5.856 156 5.70030 MUNICIPIUL   BUCUREŞTI I 26.842 1.796 25.046              II 0 4 -4             III 26.842 1.800 25.042────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Pentru restul judeţelor, numărul maxim de posturi este cel aprobat prin anexa nr. 10, la Legea bugetului de stat pe anul 2002, nr. 743/2001. Anexa 8 CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATEBUGETULFONDULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATEpe anul 2002                                                              - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- S Ti- A Program Influente Programpi- u tlu l Denumirea 2002 (+/-) rectificattol b ar- i indicatorilor    c ti- n    a col e    p a    i t    t    o    l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         A B 1 2 3=2+1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0016 VENITURI-TOTAL 50.863.191.157 300.000.000 51.163.191.1572516 I. VENITURI              CURENTE 48.557.079.038 327.775.935 48.884.854.9733316 A.VENITURI              FISCALE 47.489.398.536 47.489.398.5364416 A1. IMPOZITE              DIRECTE 47.489.398.536 47.489.398.5361216 CONTRIBUŢIA LA              FONDUL DE              ASIGURĂRI SOCIALE              DE SĂNĂTATE 47.489.398.536 47.489.398.536     01 Contribuţii de la              persoane juridice              sau fizice, care              angajează personal              salariat 18.597.470.100 18.597.470.100     02 Contribuţia              persoanelor              asigurate 28.876.128.036 28.876.128.036     03 Contribuţii              facultative la              asigurările              sociale de              sănătate 15.800.400 15.800.4001916 B. VENITURI              NEFISCALE 1.067.680.502 327.775.935 1.395.456.4372216 DIVERSE VENITURI 1.067.680.502 327.775.935 1.395.456.437     30 Încasări din alte              surse 1.067.680.502 327.775.935 1.395.456.4373416 IV. SUME PRIMITE              DE LA ALTE BUGETE 2.306.112.119 -27.775.935 2.278.336.1843516 SUME DE LA              BUGETUL DE STAT              PENTRU PERSOANELE              ASIGURATE PRIN              EFECTUL LEGII 2.094.566.519 2.094.566.319     01 Persoane care              satisfac              serviciul militar              în termen 234.963.767 234.963.767     02 Persoane care              executa o              pedeapsa privativă              de libertate sau              arest preventiv 154.066.752 154.066.752     03 Persoane care fac              parte dintr-o              familie care              beneficiază de              ajutor social 1.705.536.000 1.705.536.0003616 SUME DE LA              BUGETUL              ASIGURĂRILOR              SOCIALE DE STAT              PENTRU PERSOANELE              ASIGURATE PRIN              EFECTUL LEGII 211.545.600 -27.775.935 183.769.665     01 Persoane aflate              în concediu              medical sau în              concediu medical              pentru îngrijirea              copilului bolnav              în vârsta de până              la 6 ani. 211.545.600 -27.775.935 183.769.6655016 CHELTUIELI-TOTAL 48.296.378.386 300.000.000 48.596.378.386        01 CHELTUIELI CURENTE 47.875.826.386 550.000.000 48.425.826.386        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 581.731.927 -80.000.000 501.731.927        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 47.294.094.459 630.000.000 47.924.094.459        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 420.552.000 -250.000.000 170.552.0005916 Partea a III- a              CHELTUIELI SOCIAL              -CULTURALE 46.906.265.688 830.000.000 47.736.265.688        01 CHELTUIELI              CURENTE 46.906.265.688 830.000.000 47.736.265.688        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 46.906.265.688 830.000.000 47.736.265.6886216 SERVICII MEDICALE              SI MEDICAMENTE 46.906.265.688 830.000.000 47.736.265.688        01 CHELTUIELI              CURENTE 46.906.265.688 830.000.000 47.736.265.688        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 46.906.265.688 830.000.000 47.736.265.688        25 Materiale şi              prestări servicii              cu caracter              medical 46.906.265.688*) 830.000.000 47.736.265.688**)7216 Partea a VI-a              ALTE ACŢIUNI 1.390.112.698 -530.000.000 860.112.698        01 CHELTUIELI              CURENTE 969.560.698 -280.000.000 689.560.698        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 581.731.927 -80.000.000 501.731.927        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 387.828.771 -200.000.000 187.828.771        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 420.552.000 -250.000.000 170.552.0007316 CHELTUIELI DE              ADMINISTRARE A              FONDULUI 1.390.112.698 -530.000.000 860.112.698        01 CHELTUIELI              CURENTE 969.560.698 -280.000.000 689.560.698        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 581.731.927 -80.000.000 501.731.927        10 Cheltuieli cu              salariile 418.038.815 -59.115.000 358.923.815        11 Contribuţii              pentru asigurări              sociale de stat 97.528.456 -13.791.300 83.737.156        12 Cheltuieli pentru              constituirea              Fondului pentru              plata ajutorului              de şomaj 20.901.940 -2.955.700 17.946.240        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 16.000.000 16.000.000        13 01 Deplasări,              detaşări,              transferări în              ţara 13.000.000 13.000.000        13 02 Deplasări în              străînătate 3.000.000 3.000.000        14 Contribuţii              pentru              constituirea              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate 29.262.716 -4.138.000 25.124.716        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 387.828.771 -200.000.000 187.828.771        24 Cheltuieli pentru              întreţinere şi              gospodărie 114.828.771 -10.000.000 104.828.771        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 95.000.000 -58.000.000 37.000.000        26 Obiecte de              inventar de mica              valoare sau              scurta durata şi              echipament 60.000.000 -45.000.000 15.000.000        27 Reparaţii curente 50.000.000 -40.000.000 10.000.000        28 Reparaţii              capitale 42.000.000 -30.000.000 12.000.000        29 Cărţi şi              publicaţii 4.000.000 -2.000.000 2.000.000        30 Alte cheltuieli 22.000.000 -15.000.000 7.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 420.552.000 -250.000.000 170.552.000        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 420.552.000 -250.000.000 170.552.000              din total              capitol:     01 Administraţie              centrala 278.022.540 -106.000.000 172.022.540     25 Servicii publice              descentralizate 1.112.090.159 -424.000.000 688.090.1599516 FONDURI DE              REZERVA 635.789.889 635.789.889     06 Fondul de rezerva              al Casei              Naţionale de              Asigurări de              Sănătate 635.789.889 635.789.8899816 EXCEDENT/DEFICIT 1.931.022.882 1.931.022.882────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------- Notă *) Se detaliază pe subcapitole de către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate la propunerile caselor de asigurări de sănătate judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, precum şi ale Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi ale Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor. Notă **) Prevederile bugetare contractate cu furnizorii de servicii medicale din asistenţă medicală primara, de specialitate stomatologica şi servicii paraclinice, neutilizate până la data de 30 septembrie a.c., pot fi redistribuite de către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate spre alte domenii de asistenţă medicală, fără a afecta valoarea iniţială a punctului în asistenţă medicală primara şi de specialitate. Anexa 8a) CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECHELTUIELI CU SALARIILEPE ANUL 2002(sume alocate din bugetul asigurărilor sociale de sănătate)                                                               - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Denumire indicator Cod Program Influente Program                                          actualizat (+/-) rectificat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            A B 1 2 3=1+2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────BUGETUL FONDULUI DE ASIGURĂRISOCIALE DE SĂNĂTATE 68Fond aferent salariilor de baza 01 249.239.016 249.239.016Salarii de merit 02 8.850.352 8.850.352Indemnizaţii de conducere 03 28.423.763 -8.000.000 20.423.763Spor de vechime 04 56.203.869 -17.000.000 39.203.869Ore suplimentare 07 2.198.382 2.198.382Fond de premii 08 28.511.058 28.511.058Fond aferent plăţii cu ora 11 370.300 370.300Fond pentru convenţii civile 12 3.335.272 3.335.272Indemnizaţii plătite unorpersoane din afară unităţii 13 10.175.724 10.175.724Alte drepturi salariale 14 30.731.079 30.731.079Economii din posturi vacante 16 -34.115.000 -34.115.000Cheltuieli cu salariile 20 418.038.815 -59.115.000 358.923.815CHELTUIELI DE ADMINISTRARE AFONDULUI DE ASIGURĂRI SOCIALEDE SĂNĂTATE 73.16Fond aferent salariilor de baza 01 249.239.016 249.239.016Salarii de merit 02 8.850.352 8.850.352Indemnizaţii de conducere 03 28.423.763 -8.000.000 20.423.763Spor de vechime 04 56.203.869 -17.000.000 39.203.869Ore suplimentare 07 2.198.382 2.198.382Fond de premii 08 28.511.058 28.511.058Fond aferent plăţii cu ora 11 370.300 370.300Fond pentru convenţii civile 12 3.335.272 3.335.272Indemnizaţii plătite unorpersoane din afară unităţii 13 10.175.724 10.175.724Alte drepturi salariale 14 30.731.079 30.731.079Economii din posturi vacante 16 -34.115.000 -34.115.000Cheltuieli cu salariile 20 418.038.815 -59.115.000 358.923.815──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 9 MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELORBUGETULFONDULUI SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREASISTEMULUI ENERGETICpe anul 2002                                                                  - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- S Ti- A Program Influente Programpi- u tlu l Denumirea 2002 (+/-) rectificattol b ar- i indicatorilor    c ti- n    a col e    p a    i t    t    o    l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         A B 1 2 3=2+1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0011 VENITURI-TOTAL 4.500.000.000 100.000.000 4.600.000.0002511 I. VENITURI              CURENTE 4.500.000.000 100.000.000 4.600.000.0003311 A. VENITURI              FISCALE 4.500.000.000 100.000.000 4.600.000.0001211 A2. IMPOZITE              INDIRECTE 4.500.000.000 100.000.000 4.600.000.0001711 ALTE IMPOZITE              INDIRECTE 4.500.000.000 100.000.000 4.600.000.000     19 Taxa de              dezvoltare              cuprinsă în              tariful energiei              electrice şi              termice 4.500.000.000 100.000.000 4.600.000.0005011 CHELTUIELI-TOTAL 4.300.000.000 200.000.000 4.500.000.000        01 CHELTUIELI              CURENTE 100.000.000 100.000.000        38 TRANSFERURI 100.000.000 100.000.000        39 Transferuri              consolidabile 100.000.000 100.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 3.840.000.000 200.000.000 4.040.000.000        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE PLATI DE              DOBÂNZI SI              COMISIOANE 360.000.000 360.000.0006711 Partea a V-a              ACŢIUNI ECONOMICE 4.200.000.000 200.000.000 4.400.000.0006611 INDUSTRIE 4.200.000.000 200.000.000 4.400.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 3.840.000.000 200.000.000 4.040.000.000        73 Investiţii ale              regiilor autonome,              societăţilor şi              companiilor              naţionale şi              societăţilor              comerciale cu              capital              majoritar de stat 3.840.000.000 200.000.000 4.040.000.000        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE PLATI DE              DOBÂNZI SI              COMISIOANE 360.000.000 360.000.000        85 Rambursări de              credite externe              şi plati de              dobânzi şi              comisioane la              credite externe              contractate de              ordonatorii de              credite 360.000.000 360.000.000        85 01 Rambursări de              credite externe 300.000.000 300.000.000        85 02 Plati de dobânzi              şi comisioane 60.000.000 60.000.000     05 Electricitate şi              alte forme de              energie 4.200.000.000 200.000.000 4.400.000.0008411 TRANSFERURI CĂTRE              BUGETELE LOCALE 100.000.000 100.000.000        39 Transferuri              consolidabile 100.000.000 100.000.000        39 23 Transferuri din              bugetul Fondului              special pentru              dezvoltarea              sistemului              energetic către              bugetele locale 100.000.000 100.000.0009811 EXCEDENT/DEFICIT 200.000.000 -100.000.000 100.000.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 10 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINŢEIBUGETULFONDULUI SPECIAL AL DRUMURILOR PUBLICEpe anul 2002                                                                 - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- S Ti- A Program Influente Programpi- u tlu l Denumirea 2002 (+/-) rectificattol b Ar- i indicatorilor    c ti- n    a col e    p a    i t    t    o    l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         A B 1 2 3=2+1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0012 VENITURI-TOTAL 10.195.156.923 -3.000.000.000 7.195.156.9232512 I. VENITURI              CURENTE 10.195.156.923 -3.000.000.000 7.195.156.9233312 A. VENITURI              FISCALE 10.195.156.923 -3.000.000.000 7.195.156.9231212 A2. IMPOZITE IN              DIRECTE 10.195.156.923 -3.000.000.000 7.195.156.9231712 ALTE IMPOZITE              INDIRECTE 10.195.156.923*)-3.000.000.000 7.195.156.923     07 Cota asupra              preţului cu              ridicată,              exclusiv              accizele, pentru              carburanţii auto              livraţi la              intern de către              producători şi              valorii în vama              pentru              carburanţii auto              importaţi 10.195.156.923 -3.000.000.000 7.195.156.9235012 CHELTUIELI-TOTAL 7.564.904.511 -2.000.000.000 5.564.904.511        01 CHELTUIELI              CURENTE 5.964.904.511 -1.560.000.000 4.404.904.511        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 5.964.904.511 -1.560.000.000 4.404.904.511        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.600.000.000 -440.000.000 1.160.000.000              a) Pentru drumurile              naţionale:              Partea a V-a              ACŢIUNI ECONOMICE 4.917.187.932 -1.300.000.000 3.617.187.9326812 TRANSPORTURI SI              COMUNICAŢII 4.917.187.932 -1.300.000.000 3.617.187.932        01 CHELTUIELI              CURENTE 3.817.187.932 -1.014.000.000 2.803.187.932        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 3.817.187.932 -1.014.000.000 2.803.187.932        27 Reparaţii curente 3.130.094.104 -831.480.000 2.298.614.104        28 Reparaţii              capitale 687.093.828**) -182.520.000 504.573.828        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.100.000.000 -286.000.000 814.000.000        73 Investiţii ale              regiilor              autonome              societăţilor şi              companiilor              naţionale şi              societăţilor              comerciale cu              capital majoritar              de stat 1.100.000.000 -286.000.000 814.000.000     05 Drumuri şi poduri 4.917.187.932 -1.300.000.000 3.617.187.932              b) Pentru              drumurile locale:              Partea a V-a              ACŢIUNI ECONOMICE 2.647.716.579 -700.000.000 1.947.716.5796812 TRANSPORTURI SI              COMUNICAŢII 2.647.716.579 -700.000.000 1.947.716.579        01 CHELTUIELI CURENTE 2.147.716.579 -546.000.000 1.601.716.579        20 CHELTUIELI              MATERIALE SI              SERVICII 2.147.716.579 -546.000.000 1.601.716.579        27 Reparaţii curente 1.932.944.921 -485.940.000 1.447.004.921        28 Reparaţii capitale 214.771.658 -60.060.000 154.711.658        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 500.000.000 -154.000.000 346.000.000        73 Investiţii ale              regiilor autonome,              societăţilor şi              companiilor              naţionale şi              societăţilor              comerciale cu              capital majoritar              de stat 500.000.000 -154.000.000 346.000.000     05 Drumuri şi poduri 2.647.716.579 -700.000.000 1.947.716.5799812 EXCEDENT/DEFICIT 2.630.252.412 -1.000.000.000 1.630.252.412──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă *) Inclusiv încasările din restantele din anii precedenti, care în execuţie se vor evidenţia distinct. Notă **) Reparaţii capitale din care: 326.852.000 mii lei reprezintă contribuţia părţii române la realizarea lucrărilor de reabilitare finanţate din împrumuturi BEI, ratificat prin Legea nr. 34/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România, BEI şi AND pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor naţionale, etapa a III-a-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 156 din 28 iulie 1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
 • LEGE nr. 402 din 7 octombrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 134 din 11 aprilie 2003 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România şi a art. 39 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 345 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2007 pentru modificarea şi completarea art. 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 415 din 18 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 115 din 14 martie 2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional nr. 10, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2001, la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992
 • LEGE nr. 234 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 31 mai 2001 pentru modificarea art. 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 20 decembrie 2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 41 din 19 decembrie 1975 privind regimul tăierii animalelor
 • LEGE nr. 452 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 5 februarie 2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009
 • LEGE nr. 120 din 19 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 septembrie 2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de i
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 16 iunie 2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar
 • LEGE nr. 97 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 17 iulie 2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 129 din 21 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 13 din 6 martie 2000 pentru ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea în lupta împotriva criminalităţii internaţionale, semnată la Bucureşti la 7 iunie 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 32 din 21 martie 2002 privind comasarea prin absorbţie a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 176 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 ***Republicată pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 9 aprilie 2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 201 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 122 din 6 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 155 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 660 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2001
 • LEGE nr. 30 din 16 martie 2012 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 292 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 74 din 14 aprilie 2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative
 • LEGE nr. 41 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome
 • LEGE nr. 292 din 28 septembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 555 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 8 aprilie 1999 privind autorizarea Fondului Proprietăţii de Stat de a contragaranta o scrisoare de garanţie ce se va elibera de către Banca Agricolă - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societăţii Comerciale "Comtim" - S.A. Timişoara de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) privind protecţia desenelor şi modelelor*)
 • LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • LEGE nr. 694 din 28 noiembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul-UTB" - S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020