Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 31 octombrie 2002 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 145 din 31 octombrie 2002privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 7 noiembrie 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie, al art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi al art. 29 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 744/2001,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2002, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 744/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, se modifica şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2Modificările bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 sunt prevăzute în componentele de detaliere ale acestuia, respectiv în anexele nr. 1/01, nr. 1/02, nr. 1/05, nr. 1/06, nr. 1/07 şi nr. 1/08. Articolul 3Suma de 683,0 miliarde lei pentru plata dobânzii datorate trezoreriei statului, prevăzută la art. 20 din Legea nr. 744/2001, se majorează cu 335,0 miliarde lei. Articolul 4Modificările bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2002 sunt prevăzute în componentele de detaliere ale acestuia, respectiv în anexele nr. 2/01, nr. 2/02, nr. 2/03, nr. 2/07 şi nr. 2/08. Articolul 5Influentele privind cheltuielile de capital prevăzute în anexele nr. 2/02, nr. 2/07 şi nr. 2/08 la prezenta ordonanţă de urgenţă se vor include de ordonatorul principal de credite în listele de investiţii aprobate prin Legea nr. 744/2001. Articolul 6În cadrul numărului maxim de posturi şi în structura acestora ordonatorul principal de credite poate aproba utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior, prin reducerea în mod corespunzător a unui număr de posturi de nivel superior, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 7Ordonatorul principal şi ordonatorii secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de venituri şi de cheltuieli prevăzută în anexele nr. 1/01, nr. 1/02, nr. 1/05, nr. 1/06, nr. 1/07, nr. 1/08, nr. 2/01, nr. 2/02, nr. 2/03, nr. 2/07 şi nr. 2/08 în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 8Anexele nr. 1/01, nr. 1/02, nr. 1/05, nr. 1/06, nr. 1/07, nr. 1/08, nr. 2/01, nr. 2/02, nr. 2/03, nr. 2/07 şi nr. 2/08 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuBucureşti, 31 octombrie 2002.Nr. 145. Anexa 1/01    ANEXA 1/01    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT                           PE ANUL 2002
   
  - mii lei -
           
  Denumirea indicatorilorCod2002 Program actualizatInfluenţe +/-2002 Program rectificat
  AB123=1+2
                     
    VENITURI - TOTAL   114.352.815.656-4.781.000.000109.571.815.656
      I. VENITURI CURENTE   114.352.815.656-7.309.000.000107.043.815.656
        A. VENITURI FISCALE   107.688.078.488-5.523.554.711102.164.523.777
          A1. IMPOZITE DIRECTE   107.688.078.488-5.523.554.711102.164.523.777
            CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE0904107.688.078.488-5.523.554.711102.164.523.777
    Contribuţii pentru asigurări SOCIALE datorate DE angajatori09040265.921.171.944-951.926.24564.969.245.699
    Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de salariaţi şi alte persoane asimilate09040333.303.227.290-902.004.92132.401.222.309
    Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de alte persoane asigurate0904075.978.266.696-3.498.050.8352.480.215.861
    Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate în şomaj0904082.485.412.558-171.572.7102.313.839.848
        B. VENITURI NEFISCALE   6.664.737.168-1.785.445.2894.879.291.879
          DIVERSE VENITURI22046.664.737.160-1.785.445.2894.879.291.879
        Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă220413518.483.750   518.483.750
        încasări din alte surse2204306.146.253.418-1.785.445.2894.360.808.129
      VI. SUBVENŢII     2.528.000.0002.528.000.000
    SUBVENŢII PRIMITE de LA BUGETUL DE STAT3704   2.528.000.0002.528.000.000
      Subvenţii primite DE BUGETUL ASIGURĂRILOR sociale de STAT370404   2.528.000.0002.528.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL   113.357.063.812-3.785.248.156109.571.815.656
      CHELTUIELI CURENTE01112.742.735.360-3.785.248.156108.957.487.204
      CHELTUIELI de PERSONAL02342.275.590   342.275.590
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII203.670.711.977   3.670.711.977
      TRANSFERURI38108.046.747.793-4.120.248.156103.926.499.637
      DOBÂNZI49683.000.000335.000.0001.018.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL70575.344.612   575.344.612
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE8438.983.840   38.983.840
      Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite8538 983.840   38.983.840
        Rambursări de credite externe850118.099.640   18.099.640
        Plăţi de dobânzi şi comisioane850220.884.200   20.884.200
      Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   110.267.247.793-4.120.248.156106.146.999.637
      ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII6004110.055.702.193-4.092.472.221105.963.229.972
    CHELTUIELI CURENTE01110.055.702.193-4.092.472.221105.963.229.972
        CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII202.225.000.000   2.225.000.000
          Drepturi cu caracter social212.225.000.000   2.225.000.000
        TRANSFERURI38107.830.702.193-4.092.472.221103.738.229.972
          Transferuri neconsolidabile40107.830.702.193-4.092.472.221103.738.229.972
      din total cheltuieli capitol:        
          Pensii de asigurări sociale22100.948.996.160-2.335.000.00098.613.996.160
          Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident231.181.310.000-53.291.7231.128.018.277
          Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor24910.321.500-329.413.977580.907.523
          Ajutoare acordate asiguraţilor pentru decese şi proteze26170.053.000   170.053.000
          Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze271.345.397.500   1.345.397.500
          Tratament balnear şi odihnă282.225.000.000   2.225.000.000
          Concediu plătit pentru creşterea copilului în vârsta de până la 2 ani293.187.606.533-1.374.766.5211.812.840.012
          Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor greci repatriaţi3187.017.500   87.017.500
        ALTE CHELTUIELI sociale6104211.545.600-27.775.935183.769.665
    CHELTUIELI CURENTE01211.545.600-27.775.935183.769.665
      TRANSFERURI38211.545.600-27.775.935183.769.665
      Transferuri consolidabile39211.545.600-27.775.935183.769.665
      Contribuţia de asigurări SOCIALE de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani10211.545.600-27.775.935183.769.665
        Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI ALTE ACŢIUNI72042.406.816.019 4.500.000   2.406.816.019 4.500.000
    CHELTUIELI CURENTE014.500.000   4.500.000
      TRANSFERURI384.500.000   4.500.000
        Transferuri neconsolidabile404.500.000   4.500.000
          Executarea silită a creanţelor bugetare40284.500.000   4.500.000
      CHELTUIELI de ADMINISTRARE A FONDULUI73042.402.316.019   2.402.316.019
    CHELTUIELI CURENTE011.787.987.567   1.787.987.567
      CHELTUIELI DE PERSONAL02342.275.590   342.275.590
        Cheltuieli cu salariile10248.586.485   248.586.485
        Contribuţii pentru asigurări sociale DE stat1157.995.227   57.995.227
        Contribuţii pentru asigurări pentru şomaj1212.429.324   12.429.324
        Deplasări, detaşări, transferări135.863.500   5.863.500
        Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate1417.401.054   17.401.054
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII201.445.711.977   1.445.711.977
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2470.000.000   70.000.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament269.500.000   9.500.000
        Reparaţii curente2756.500.000   56.500.000
        Reparaţii capitale2813.000.000   13.000.000
        Cărţi şi publicaţii29900.000   900.000
        Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor3001100.000   100.000
        Transmiterea drepturilor30041.273.655.559   1.273.655.559
        Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale300722.056.418   22.056.418
    CHELTUIELI de CAPITAL70575.344.612   575.344.612
      Investiţii ale instituţiilor publice72575.344.612   575.344.612
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE8438.983.840   38.983.840
        Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite8538.983.840   38.983.840
        Rambursări de credite externe850118.099.640   18.099.640
        Plaţi de dobânzi şi comisioane050220.884.200   20.884.200
        din total cheltuieli capitol:        
      Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor031.273.655.559   1.273.655.559
      Alte cheltuieli501.128.660.460   1.128.660.460
        Partea a XIII-a PLĂŢI de DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI   683.000.000335.000.0001.018.000.000
      PLĂŢI DE DOBÂNZI8904683.000.000335.000.0001.018.000.000
    CHELTUIELI CURENTE01603.000.000335.000.0001.018.000.000
    DOBÂNZI49683.000.000335.000.0001.018.000.000
          Dobânda datorată trezoreriei statului5102683.000.000335.000.0001.018.000.000
        Partea a XV-a FONDURI DE REZERVĂ   995.751.844-995.751.844  
      FONDURI DE REZERVA9504995.751.844-995.751.844  
    Fond DE rezerva al Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări sociale09995.751.844-995.751.844  
    EXCEDENT/DEFICIT   000
Anexa 1/02    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                           SINTEZA               BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT                        PE ANUL 2002        - detalierea fondurilor pe surse şi pe titluri de cheltuieli -
   
  - mii lei -
           
  Denumirea indicatorilorCod2002 Program actualizatInfluenţe +/-2002 Program rectificat
  AB123
                   
    CHELTUIELI - TOTAL   113.428.418.162-3.778.634.826109.649.783.336
        CHELTUIELI CURENTE01112.754.221.670-3.790.817.276108.963.404.394
        CHELTUIELI DE PERSONAL02345.756.290-2.784.560342.971.730
        CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII203.678.717.587-2.784.5603.675.933.027
        TRANSFERURI38108.046.747.793-4.120.248.156103.926.499.637
      DOBÂNZI49683.000.000335.000.0001.018.000.000
      CHELTUIELI DE CAPITAL70635.212.65212.182.450647.395.102
      RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE8438.983.840   38.983.840
        Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite8538.983.840   38.983.840
          Rambursări de credite externe850118.099.640   18.099.640
          Plăţi de dobânzi şi comisioane850220.884.200   20.884.200
      FONDURI DE REZERVĂ9504995.751.844    
    Fond de rezervă al Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale09995.751.844    
      BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   113.357.063.812-3.785.248.156109.571.815.656
      CHELTUIELI CURENTE01112.742.735.360-3.785.248.156108.957.487.204
        CHELTUIELI DE PERSONAL02342.275.590   342.275.590
        CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII203.670.711.977   3.670.711.977
        TRANSFERURI38108.046.747.793-4.120.248.156103.926.499.637
        DOBÂNZI49683.000.000335.000.0001.018.000.000
      CHELTUIELI DE CAPITAL70575.344.612   575.344.612
      RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE8438.983.840   38.983.840
        Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite8538.983.840   38.983.840
          Rambursări de credite externe850118.099.640   18.099.640
          Plăţi de dobânzi şi comisioane850220.884.200   20.884.200
      FONDURI DE REZERVĂ9504995.751.844-995.751.844  
    Fond de rezervă al Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale09995.751.844-995.751.844  
    INTRĂRI DE CREDITE EXTERNE   71.354.3506.613.33077.967.680
    CHELTUIELI CURENTE0111.486.310-5.569.1205.917.190
      CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.700-2.784.560696.140
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII208.005.610-2.784.5605.221.050
    CHELTUIELI DE CAPITAL7059.868.04012.182.45072.050.490
Anexa 1/05MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
                     
    LISTA - SINTEZĂ*)  
  a cheltuielilor de investiţii
      - mii lei -
    TOTAL din care:Surse propriiCredite interneCredite externeFond specialBuget de statAlte surse
  12345678
  TOTAL
    3.898.451.4153.212.495.252   543.819.150   73.880.30668.256.707
  - chelt. până la 31/12/200038.521.1784.010.019       25.854.0668.657.093
  - chelt. în 2001 (program)663.246.566566.003.371   63.583.500   12.663.19920.996.496
  - program 2002672.075.750575.344.612   72.050.490   11.436.24013.244.408
  - estimări 20031.032.706.713656.810.195   342.008.920   16.500.00017.387.598
  - estimări 2004741.239.209673.773.696   52.067.600   7.426.8017.971.112
  - estimări 2005750.661.999736.553.359   14.108.640      
  A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE - Total
    484.166.207342.029.194       73.880.30668.256.707
  - chelt. până la 31/12/200038.521.1784.010.019       25.854.0668.657.093
  - chelt. în 2001 (program)117.267.32983.607.634       12.663.19920.996.496
  - program 2002121.083.70396.403.055       11.436.24013.244.403
  - estimări 2003171.058.508137.170.910       16.500.00017.387.598
  - estimări 200436.235.48920.837.576       7.426.8017.971.112
  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - Total
    3.414.285.2082.870.466.058   543.819.150      
  - chelt. în 2001 (program)545.979.237482.395.737   63.583.500      
  - program 2002550.992.047478.941.557   72.050.490      
  - estimări 2003861.648.205519.639.285   342.008.920      
  - estimări 2004705.003.720652.936.120   52.067.600      
  - estimări 2005750.661.999736.553.359   14.108.640      
  CAP. 60.01 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII - Total
    3.898.451.4153.212.495.252   543.819.150   73.880.30668.256.707
  - chelt. până la 31/12/200038.521.1784.010.019       25.854.0668.657.093
  - chelt. în 2001 (program)663.246.566566.003.371   63.583.500   12.663.19920.996.496
  - program 2002672.075.750575.344.612   72.050.490   11.436.24013.244.408
  - estimări 20031.032.706.713656.810.195   342.008.920   16.500.00017.387.598
  - estimări 2004741.239.209673.773.696   52.067.600   7.426.8017.971.112
  - estimări 2005750.661.999736.553.359   14.108.640      
  A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE - Total
    484.166.207342.029.194       73.880.30668.256.707
  - chelt. până la 31/12/200038.521.1784.010.019       25.854.0668.657.093
  - chelt. în 2001 (program)117.267.32983.607.634       12.663.19920.996.496
  - program 2002121.083.70396.403.055       11.436.24013.244.408
  - estimări 2003171.058.508137.170.910       16.500.00017.387.598
  - estimări 200436.235.48920.837.576       7.426.8017.971.112
  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - Total
    3.414.285.2082.870.466.058   543.819.150      
  - chelt. în 2001 (program)545.979.237482.395.737   63.583.500      
  - program 2002550.992.047478.941.557   72.050.490      
  - estimări 2003861.648.205519.639.285   342.008.920      
  - estimări 2004705.003.720652.936.120   52.067.600      
  - estimări 2005750.661.999736.553.359   14.108.640    
--------------- Notă *)obţinută din centralizarea a 9 fişa(e) ale obiectivelor de investiţii.Surse proprii = Buget Asigurări SocialeAlte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
Anexa 1/06
                                   
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol60.04 ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod20.60.01.0004
  FIŞA
  Obiectivului de investiţii: SEDIU DMSS SIBIU
  Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1Judeţ/SectorSIBIU
    1.2Municipiu/Oraş/ComunaSIBIU
    1.3AmplasamentCALEA DUMBRĂVII, ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate
    2.1Numărul şi data Acordului MFP685/30.05.1994  
    2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateHG 473/1994  
  B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 5/1994 )2.070.000  
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)4875 MP  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)24  
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 11/1994 )2.484.180  
    5.Durata de realizare contractată (număr luni)24  
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (luna/an)12/1994  
    2.Data programată a terminării PIF (luna/an)10/2002  
    3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)60.149.438  
      din care:
    3.1executată până la data de 31.12.200022.812.991  
    3.2prevăzută în programul pe anul 200137.336.447  
    4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:12.351.084  
    4.1.PROGRAM 200212.351.084  
    4.2.ESTIMARE 2003    
    4.3.ESTIMARE 2004    
    4.4.ESTIMARE 2005    
    4.5.ESTIMARE anii ulteriori    
  D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE  
      - mii lei -
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
  CHELTUIELI până la 31.12.2000 (C3.1)CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)PROGRAM 2002 (C4.1)ESTIMARE 2003 (C4.2)ESTIMARE 2004 (C4.3)ESTIMARE 2005 (C4.4)ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
  1. Total surse de finanţare a investiţiei72.500.52222.812.99137.336.44712.351.084        
    din care:
  1.1Surse proprii25.351.084   15.000.00010.351.084        
  1.2Credite int.                
  1.3Credite ext.                
  1.4Fond special                
  1.5Buget de stat25.180.89818.280.8986.400.000500.000        
  1.6Alte surse21.968.5404.532.09315.936.4471.500.000        
  2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de intreţ. după PIF (preliminări)  
    Surse proprii = Buget Asigurări Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
                                     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol60.04 ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod20.60.01.0027
  FIŞA
  Obiectivului de investiţii:AMENAJARE HALĂ CU P+I CA SEDIU PENTRU CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
  Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1Judeţ/SectorBUCUREŞTI
    1.2Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
    1.3AmplasamentBULEVARDUL LACUL TEI NR. 17
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitateSECT. 2
    2.1Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateORD. MINISTRU NR. 560/2001, HOT ACHIZ. NR. 1196/2001
  B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 7/2002 )168.202.680  
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)    
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)12  
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 10/2002 )168.202.680  
    5.Durata de realizare contractată (număr luni)12  
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (lună/an)12/2002  
    2.Data programată a terminării PIF (lună/an)12/2003  
    3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)40.680.000  
    din care:    
    3.1executată până la data de 31.12.2000    
    3.2prevăzută în programul pe anul 200140.680.000  
    4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:91.595.710  
    4.1.PROGRAM 200232.500.000  
    4.2.ESTIMARE 200359.095.710  
    4.3.ESTIMARE 2004    
    4.4.ESTIMARE 2005    
    4.5.ESTIMARE anii ulteriori    
  D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
  - mii lei -
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
  CHELTUIELI până la 31.12.2000CHELTUIELI (preliminat) 2001PROGRAM 2002ESTIMARE 2003ESTIMARE 2004ESTIMARE 2005ESTIMARE anii ulteriori
  (C3.1)(C3.2)(C4.1)(C4.2)(C4.3)(C4.4)(C4.5)
  1. Total surse de finanţare a investiţiei132.275.710   40.680.00032.500.00059.095.710      
    din care:                
  1.1Surse proprii132.275.710   40.680.00032.500.00059.095.710      
  1.2Credite int.                
  1.3Credite ext.                
  1.4Fond special                
  1.5Buget de stat                
  1.6Alte surse                
  2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de intreţ. după PIF (preliminări)  
    Surse proprii = Buget Asigurări Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
                                   
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol60.04 ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod20.60.01.0028
  FIŞA
  Obiectivului de investiţii: AMENAJARE SEDIU CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BIHOR
  Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1Judeţ/SectorBIHOR
    1.2Municipiu/Oraş/ComunăORADEA
    1.3AmplasamentSTR. DUNĂRII NR. 6
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
    2.1Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate548/2002
  B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 6/2002 )39.968.569  
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)2370 MP  
        126 SALARIAŢI  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)12  
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 6/2002 )39.968.569  
    5.Durata de realizare contractată (număr luni)    
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (lună/an)12/2002  
    2.Data programată a terminării PIF (lună/an)12/2003  
    3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)9.968.569  
      din care:    
    3.1executată până la data de 31.12.2000    
    3.2prevăzută în programul pe anul 20019.968.569  
    4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:35.000.000  
    4.1.PROGRAM 2002500.000  
    4.2.ESTIMARE 200334.500.000  
    4.3.ESTIMARE 2004    
    4.4.ESTIMARE 2005    
    4.5.ESTIMARE anii ulteriori    
  D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
  - mii lei -
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
  CHELTUIELI până la 31.12.2000CHELTUIELI (preliminat) 2001PROGRAM 2002ESTIMARE 2003ESTIMARE 2004ESTIMARE 2005ESTIMARE anii ulteriori
  (C3.1)(C3J2)(C4.1)(C4.2)(C4.3)(C4.4)(C4.5)
  1. Total surse de finanţare a investiţiei44.968.569   9.968.569500.00034.500.000      
    din care:                
  1.1Surse proprii44.968.569   9.968.569500.00034.500.000      
  1.2Credite int.                
  1.3Credite ext.                
  1.4Fond special                
  1.5Buget de stat                
  1.6Alte surse                
  2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de intreţ. după PIF (preliminări)  
    Surse proprii = Buget Asigurări Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
                                     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod20.60.01.0026
  FIŞĂ
    Obiectivului de investiţii:CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
  Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1Judeţ/SectorBUCUREŞTI
    1.2Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
    1.3AmplasamentSTR. LATINĂ NR. 8 SECTOR 2
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
    2.1Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate  
  B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul)  
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)  
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)  
    5.Durata de realizare contractată (număr luni)  
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (luna/an)    
    2.Data programată a terminării PIF (luna/an)    
    3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)545.979.237  
    din care:    
    3.1executată până la data de 31.12.2000    
    3.2prevăzută în programul pe anul 2001545.979.237  
    4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:2.868.305.971  
    4.1.PROGRAM 2002550.992.047  
    4.2.ESTIMARE 2003861.648.205  
    4.3.ESTIMARE 2004705.003.720  
    4.4.ESTIMARE 2005750.661.999  
    4.5.ESTIMARE anii ulteriori    
  D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
    - mii lei -
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
  CHELTUIELI până la 31.12.2000CHELTUIELI (preliminat) 2001PROGRAM 2002ESTIMARE 2003ESTIMARE 2004ESTIMARE 2005ESTIMARE anii ulteriori
  (C3.1)(C3.2)(C4.1)(C4.2)(C4.3)(C4.4)(C4.5)
  1.Total surse de finanţare a investiţiei din care:3.414.285.208   545.979.237550.992.047861.648.205705.003.720750.661.999  
  1.1 Surse proprii2.870.466.058   482.395.737478.941.557519.639.285652.936.120736.553.359  
  1.2 Credite int.                
  1.3 Credite ext.543.819.150   63.583.50072.050.490342.008.92052.067.60014.108.640  
  1.4 Fond special                
  1.5 Buget de stat                
  1.6 Alte surse                
  2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de intreţ. după PIF (preliminări)  
    Surse proprii = Buget Asigurări Sociale
    Alte surse - Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
Anexa 1/07    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                     SINTEZA SUMELOR ALOCATE DIN          CREDITE EXTERNE AFERENTE ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   
  - mii lei -
           
  Denumirea indicatorilorCod20002 Program actualizatInfluenţe +/-2002 Program rectificat
  AB123
                   
    CHELTUIELI - TOTAL   71.354.3506.613.33077.967.680
    CHELTUIELI CURENTE0111.486.310-5.569.1205.917.190
    CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.700-2.784.560696.140
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII208.005.610-2.784.5605.221.050
    CHELTUIELI DE CAPITAL7059.868.04012.182.45072.050.490
    CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI730471.354.3506.613.33077.967.680
    CHELTUIELI CURENTE0111.486.310-5.569.1205.917.190
    CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.700-2.784.560696.140
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII208.005.610-2.784.5605.221.050
    CHELTUIELI DE CAPITAL7059.868.04012.182.45072.050.490
    din total capitol:
    Subcapitolul, alte cheltuieli5071.354.3506.613.33077.967.680
Anexa 1/08    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                  SUME ALOCATE DIN CREDITE EXTERNE          AFERENTE ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2002
   
  - mii lei -
           
  Denumirea indicatorilorCod20002 Program actualizatInfluenţe +/-2002 Program rectificat
  AB123
                   
    CHELTUIELI - TOTAL   71.354.3506.613.33077.967.680
    CHELTUIELI CURENTE0111.486.310-5.569.1205.917.190
      CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.700-2.784.560696.140
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII208.005.610-2.784.5605.221.050
    CHELTUIELI DE CAPITAL7059.868.04012.182.45072.050.490
      CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI730471.354.3506.613.33077.967.680
    CHELTUIELI CURENTE0111.486.310-5.569.1205.917.190
      CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.700-2.784.560696.140
        Deplasări, detaşări, transferări133.480.700-2.784.560696.140
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII208.005.610-2.784.5605.221.050
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament263.759.156-2.018.8061.740.350
        Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale30074.246.454-765.7543.480.700
    CHELTUIELI DE CAPITAL7059.868.04012.182.45072.050.490
      Investiţii ale instituţiilor publice7259.868.04012.182.45072.050.490
Anexa 2/01    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                  BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                           pe anul 2002
   
  - mii lei -
           
  Denumire indicatorCod20002 Program actualizatInfluenţe +/-2002 Program rectificat
  AB123 = 1 + 2
                           
    VENITURI TOTAL   18.733.248.106018.733.248.106
      VENITURI CURENTE   18.127.967.031-150.000.00017.977.967.031
      A. VENITURI FISCALE   16.420.858.592-150.000.00016.270.858.592
        A1. IMPOZITE DIRECTE   16.420.858.592-150.000.00016.270.858.592
          CONTRIBUŢII LA BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ100616.420.858.592-150.000.00016.270.858.592
          Contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată10060114.205.121.650-150.000.00014.055.121.650
          Contribuţii pentru asigurărilor pentru şomaj de la salariaţi1006022.215.736.942   2.215.736.942
      B. VENITURI NEFISCALE   1.707.108.439   1.707.108.439
        DIVERSE VENITURI22061.707.108.439   1.707.108.439
        Încasări din alte surse2206301.707.108.439   1.707.108.439
    DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI4006405.281.075-200.000.000205.281.075
      Donaţii400601405.281.075-200.000.000205.281.075
    ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA        
    ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE4206200.000.000350.000.000550.000.000
        încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii420606200.000.000350.000.000550.000.000
      Din total venituri:        
    RESURSE PENTRU FINANŢAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII ŞI A SERVICIILOR DE PRECONCEDIERE COLECTIVĂ48061.262.497.07074.662.1691.337.159.239
      Cota din contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată480601857.215.995274.662.1691.131.878.164
      Donaţii480602405.281.075-200.000.000205.281.075
    CHELTUIELI - TOTAL   13.834.789.026-807.106.06713.027.682.959
    CHELTUIELI CURENTE0112.596.417.696-808.106.06711.788.311.629
      CHELTUIELI DE PERSONAL02287.304.428   287.304.428
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII201.026.433.994-231.596.091794.837.903
      TRANSFERURI3811.282.679.274-576.509.97610.706.169.298
        Transferuri consolidabile392.485.412.558-171.572.7102.313.839.848
        Transferuri neconsolidabile408.797.266.716-404.937.2668.392.329.450
    CHELTUIELI DE CAPITAL70119.331.390   119.331.390
    OPERAŢIUNI FINANCIARE781.119.039.9401.000.0001.120.039.940
      ÎMPRUMUTURI ACORDATE791.000.000.000   1.000.000.000
      RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE84119.039.9401.000.000120.039.940
    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   11.448.140.774-578.509.97610.869.630.798
    ÎNVĂŢĂMÂNT5706181.240.295-5.000.000176.240.295
      CHELTUIELI CURENTE01177.549.795-5.000.000172.549.795
        CHELTUIELI DE PERSONAL026.741.000   6.741.000
          Cheltuieli cu salariile106.300.000   6.300.000
          Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate14441.000   441.000
        CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII20164.030.000-5.000.000159.030.000
          Drepturi cu caracter social2111.000.000   11.000.000
          Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2411.000.000   11.000.000
          Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional25100.000.000   100.000.000
          Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament263.300.000   3.300.000
          Reparaţii curente272.200.0001.000.0003.200.000
          Reparaţii capitale2830.480.000-1.000.00029.480.000
          Cărţi şi publicaţii29550.000   550.000
          Alte cheltuieli305.500.000-5.000.000500.000
    TRANSFERURI386.778.795   6.778.795
    Transferuri neconsolidabile406.778.795   6.778.795
      CHELTUIELI DE CAPITAL703.690.500   3.690.500
        Investiţii ale instituţiilor publice723.690.500   3.690.500
          Din total cheltuieli capitol:        
        Centre de calificare şi recalificare2052.870.500-5.000.00047.870.500
        Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ50128.369.795   128.369.795
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,        
    AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII60068.781.487.921-401.937.2668.379.550.655
      CHELTUIELI CURENTE018.781.487.921-401.937.2668.379.550.655
        TRANSFERURI388.781.487.921-401.937.2668.379.550.655
          Transferuri neconsolidabile408.781.487.921-401.937.2668.379.550.655
            Din total cheltuieli capitol:        
          Plăţi pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă32256.670.000-131.325.085125.344.915
          Ajutor de şomaj334.398.961.65165.591.2574.464.552.908
          Alocaţii de sprijin341.363.220.600-139.157.4351.224.063.165
          Ajutor de integrare profesională35645.176.400-85.213.971559.962.429
          Indemnizaţii pentru personalul agenţilor economici a căror activitate este întreruptă temporar36100.000.000-10.000.00090.000.000
          Plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ39285.336.000   285.336.000
          Plăţi compensatorii401.262.497.07074.662.1691.337.159.239
          Plăţi pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri aparţinând unor categorii defavorizate46334.984.600-176.494.201158.490.399
          Plăţi pentru stimularea şomerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj49134.641.600   134.641.600
    ALTE CHELTUIELI SOCIALE61062.485.412.558-171.572.7102.313.839.848
      CHELTUIELI CURENTE012.485.412.558-171.572.7102.313.839.848
        TRANSFERURI382.485.412.558-171.572.7102.313.839.848
          Transferuri consolidabile392.485.412.558-171.572.7102.313.839.848
            Din total cheltuieli capitol:        
          Contribuţia pentru asigurări sociale de stat pentru şomeri112.485.412.558-171.572.7102.313.839.848
    ALTE ACŢIUNI7206606.148.000-229.596.091376.551.909
      CHELTUIELI CURENTE01606.148.000-229.596.091376.551.909
        CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII20597.148.000-226.596.091370.551.909
          Alte cheltuieli30597.148.000-226.596.091370.551.909
        TRANSFERURI389.000.000-3.000.0006.000.000
          Transferuri neconsolidabile409.000.000-3.000.0006.000.000
            Din total cheltuieli capitol:        
    Executarea silită a creanţelor bugetare084.000.000   4.000.000
    Măsuri active pentru combaterea şomajului18597.148.000-226.596.091370.551.909
    Alte cheltuieli505.000.000-3.000.0002.000.000
    CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI7306780.500.2521.000.000781.500.252
      CHELTUIELI CURENTE01545.819.422   545.819.422
        CHELTUIELI DE PERSONAL02280.563.428   280.563.428
          Cheltuieli cu salariile10206.557.110-786.000205.771.110
          Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1144.496.653   44.496.653
          Contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj129.536.360   9.536.360
          Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate1414.458.998   14.458.998
          Deplasări, detaşări, transferări135.514.307786.0006.300.307
        CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII20265.255.994   265.255.994
          Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărire2478.534.084-8.470.00070.064.084
          Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2519.100.0003.750.00022.850.000
          Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament264.400.000   4.400.000
          Reparaţii curente278.000.0003.320.00011.320.000
          Reparaţii capitale288.400.0001.400.0009.800.000
          Cărţi şi publicaţii291.000.000   1.000.000
          Alte cheltuieli30145.821.910   145.821.910
        CHELTUIELI DE CAPITAL70115.640.890   115.640.890
        Investiţii ale instituţiilor publice72115.640.890   115.640.890
        RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE84119.039.9401.000.000120.039.940
          Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite85119.039.9401.000.000120.039.940
            Rambursări de credite externe850151.862.4301.000.00052.862.430
            Plăţi de dobânzi şi comisioane850267.177.510   67.177.510
            Din total cheltuieli capitol:        
          Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor03136.168.040   136.168.040
          Alte cheltuieli50644.332.2121.000.000645.332.212
    ÎMPRUMUTURI86061.000.000.000   1.000.000.000
      ÎMPRUMUTURI ACORDATE791.000.000.000   1.000.000.000
      Împrumuturi801.000.000.000   1.000.000.000
        Din total cheltuieli capitol:        
      Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii80041.000.000.000   1.000.000.000
    Partea a XVII-a EXCEDENT/DEFICIT   4.898.459.080807.106.0675.705.565.147
      EXCEDENT98064.898.459.080807.106.0675.705.565.147
    CHELTUIELI TOTALE A.N.O.F.M.,   578.162.772-5.000.000573.162.772
    din care:        
    CHELTUIELI CURENTE   458.831.382-5.000.000453.831.382
      CHELTUIELI DE PERSONAL   280.563.428   280.563.428
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII   178.267.954-5.000.000173.267.954
    CHELTUIELI DE CAPITAL   119.331.390   119.331.390
Anexa 2/02    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                       SINTEZA           BUGETULUI ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                    PE ANUL 2002       - detalierea fondurilor pe surse şi titluri de cheltuieli -
   
  - mii lei -
           
  Denumirea indicatorilorCod2002 Program actualizatInfluenţe +/-2002 Program rectificat
  AB123=1+2
                   
    CHELTUIELI - TOTAL   14.091.316.721-792.835.19713.298.481.524
    CHELTUIELI CURENTE0112.713.717.391-799.404.31711.914.313.074
      CHELTUIELI DE PERSONAL02290.785.1282.436.490293.221.618
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII201.140.252.989-225.330.831914.922.158
      TRANSFERURI3811.282.679.274-576.509.97610.706.169.298
        Transferuri consolidabile392.485.412.558-171.572.7102.313.839.848
        Transferuri neconsolidabile408.797.266.716-404.937.2668.392.329.450
    CHELTUIELI DE CAPITAL70258.559.3905.569.120264.128.510
    OPERAŢIUNI FINANCIARE781.119.039.9401.000.0001.120.039.940
        ÎMPRUMUTURI ACORDATE791.000.000.000   1.000.000.000
        RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE84119.039.9401.000.000120.039.940
      Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite85119.039.9401.000.000120.039.940
        Rambursări de credite externe85.0151.862.4301.000.00052.862.430
        Plăţi de dobânzi şi comisioane la credite85.0267.177.510   67.177.510
    BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ        
    CHELTUIELI - TOTAL   13.834.789.026-807.106.06713.027.682.959
    CHELTUIELI CURENTE0112.596.417.696-808.106.06711.788.311.629
      CHELTUIELI DE PERSONAL02287.304.428   287.304.428
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII201.026.433.994-231.596.091794.837.903
      TRANSFERURI3811.282.679.274-576.509.97610.706.169.298
        Transferuri consolidabile392.485.412.558-171.572.7102.313.839.848
        Transferuri neconsolidabile408.797.266.716-404.937.2668.392.329.450
    CHELTUIELI DE CAPITAL70119.331.390   119.331.390
    OPERAŢIUNI FINANCIARE781.119.039.9401.000.0001.120.039.940
        ÎMPRUMUTURI ACORDATE791.000.000.000   1.000.000.000
        RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE84119.039.9401.000.000120.039.940
      Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite85119.039.9401.000.000120.039.940
        Rambursări de credite externe85.0151.862.4301.000.00052.862.430
        Plăţi de dobânzi şi comisioane la credite85.0267.177.510   67.177.510
    INTRĂRI DE CREDITE EXTERNE   256.527.69514.270.870270.798.565
    CHELTUIELI CURENTE01117.299.6958.701.750126.001.445
      CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.7002.436.4905.917.190
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII20113.818.9956.265.260120.084.255
    CHELTUIELI DE CAPITAL70139.228.0005.569.120144.797.120
Anexa 2/03    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                        CHELTUIELI CU SALARIILE                            PE ANUL 2002
   
  - mii lei -
           
  Denumirea indicatorilorCod2002 Program actualizatInfluenţe +/-2002 Program rectificat
  AB123=1+2
             
    Capitolul 73.06        
    Fond aferent salariilor de bază1149.026.186   149.026.186
    Salarii de merit24.300.000   4.300.000
    Indemnizaţii de conducere35.800.0005.333.25211.133.252
    Spor de vechime414.850.03410.422.11825.272.152
    Sporuri pentru condiţii de muncă561.500   61.500
    Alte sporuri661.500   61.500
    Ore suplimentare7130.000   130.000
    Fond de premii812.127.890   12.127.890
    Fond pentru convenţii civile12600.000   600.000
    Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii13600.0001.614.0002.214.000
    Alte drepturi salariale Cheltuieli cu salariile -1419.000.000-18.155.370844.630
    TOTAL (rd. 01 la rd. 14) Capitolul 57.0615206.557.110-786.000205.771.110
    Fond salarii Cheltuieli cu salariile -166.300.000   6.300.000
    TOTAL (rd. 15 plus rd. 16)   212.857.110-786.000212.071.110
Anexa 2/07    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                               SINTEZA   SUMELOR ALOCATE DIN CREDITE EXTERNE AFERENTE ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                             PE ANUL 2002
   
  - mii lei -
           
  Denumirea indicatorilorCod2002 Program actualizatInfluenţe +/-2002 Program rectificat
  AB123=1+2
               
    CHELTUIELI - TOTAL   256.527.69514.270.870270.798.565
    CHELTUIELI CURENTE01117.299.6958.701.750126.001.445
      CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.7002.436.4905.917.190
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII20113.818.9956.265.260120.084.255
    CHELTUIELI DE CAPITAL70139.228.0005.569.120144.797.120
    ALTE ACŢIUNI720647.685.590   47.685.590
    CHELTUIELI CURENTE0147.685.590   47.685.590
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2047.685.590   47.685.590
      Din total capitol:        
    Măsuri active pentru combaterea şomajului1847.685.590   47.685.590
    CHELTUIELI, DE ADMINISTRARE A FONDULUI7306208.842.10514.270.870223.112.975
    CHELTUIELI CURENTE0169.614.1058.701.75078.315.855
      CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.7002.436.4905.917.190
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2066.133.4056.265.26072.398.665
    CHELTUIELI DE CAPITAL70139.228.0005.569.120144.797.120
      Din total capitol:        
    Alte cheltuieli50208.842.10514.270.870223.112.975
Anexa 2/08    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE               SUMELE ALOCATE DIN CREDITE EXTERNE AFERENTE                     ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                          PE ANUL 2002
   
  - mii lei -
           
  Denumirea indicatorilorCod2002 Program actualizatInfluenţe +/-2002 Program rectificat
  AB123=1+2
               
    CHELTUIELI - TOTAL   256.527.69514.270.870270.798.565
    CHELTUIELI CURENTE01117.299.6958.701.750126.001.445
      CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.7002.436.4905.917.190
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII20113.818.9956.265.260120.084.255
    CHELTUIELI DE CAPITAL70139.228.0005.569.120144.797.120
    OPERAŢIUNI FINANCIARE78      
      ÎMPRUMUTURI ACORDATE79      
    ALTE ACŢIUNI720647.685.590   47.685.590
    CHELTUIELI CURENTE0147.685.590   47.685.590
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2047.685.590   47.685.590
      Din total capitol:        
    Măsuri active pentru combaterea şomajului1847.685.590   47.685.590
    CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI7306208.842.10514.270.870223.112.975
    CHELTUIELI CURENTE0169.614.1058.701.75078.315.855
      CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.7002.436.4905.917.190
      Deplasări, detaşări, transferări133.480.7002.436.4905.917.190
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2066.133.4056.265.26072.398.665
      Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament264.251.571-522.1053.729.466
      Cărţi şi publicaţii2915.301.157-5.917.1909.383.967
      Alte cheltuieli3046.580.67712.704.55559.285.232
    CHELTUIELI DE CAPITAL70139.228.0005.569.120144.797.120
    Investiţii ale instituţiilor publice72139.228.0005.569.120144.797.120
      Din total capitol:        
    Alte cheltuieli50208.842.10514.270.870223.112.975
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 515 din 23 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 35 din 3 aprilie 1991 privind regimul investiţiilor străine
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 41 din 22 martie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor
 • LEGE nr. 481 din 19 decembrie 2006 pentru completarea art. 129 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 107 din 18 mai 2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 195 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 21 noiembrie 2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare
 • LEGE nr. 158 din 18 iulie 2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • LEGE nr. 225 din 11 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare denominate în EUR
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 33 din 9 martie 2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 299 din 30 decembrie 2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei
 • LEGE nr. 139 din 4 iulie 2008 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Islanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 19 septembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului şi sportului
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 632 din 27 noiembrie 2002 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 12 mai 2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 99 din 4 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 7 din 5 iunie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 11/1988 privind amnistierea unor infracţiuni şi reducerea unor pedepse
 • LEGE nr. 355 din 10 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 221 din 31 decembrie 1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 69 din 14 aprilie 2017 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 179 din 13 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 323 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 13 iunie 2002 pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 78 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 185 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 41 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
 • LEGE nr. 186 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
 • LEGE nr. 273 din 7 iulie 2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 564 din 9 decembrie 2004 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 429 din 23 octombrie 2003 de revizuire a Constituţiei României
 • LEGE nr. 13 din 1 decembrie 1988 bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 48 din 4 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1996 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1996
 • LEGE nr. 186 din 16 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 10 noiembrie 2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 48 din 19 martie 2008 privind autorizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanţarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021