Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 135 din 10 octombrie 2002 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 4 noiembrie 2002 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 10 octombrie 2002privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 4 noiembrie 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Articolul 2Derularea împrumutului şi urmărirea realizării obiectivelor programului de reforma structurală finanţat de acesta se asigura de către Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, prin Unitatea de management a proiectului, denumita în continuare UMP, constituită în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, aprobată prin Legea nr. 8/2000, cu modificările şi completările ulterioare. UMP se afla sub directa coordonare a ministrului finanţelor publice, denumit în continuare coordonatorul proiectului. Articolul 3 (1) Plata comisionului iniţial de 1% din suma împrumutului, a comisionului de angajament, a ratelor de capital, a dobânzilor şi a altor costuri aferente acestuia, inclusiv a diferenţelor nefavorabile de curs valutar, se va asigura din bugetul de stat prin bugetul MFP. (2) Plata comisioanelor şi spezelor bancare aferente derulării împrumutului se asigura de către UMP din dobânda bonificata la disponibilităţile păstrate temporar în conturile deschise la banca prin care se derulează fondurile împrumutului sau din contribuţia României la realizarea proiectului, dacă suma dobânzii bonificate este mai mica decât suma comisioanelor şi spezelor bancare reţinute de banca. La sfârşitul fiecărui an soldul favorabil al dobânzii bonificate se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie, urmând ca la terminarea proiectului soldul favorabil să se vireze la bugetul de stat. Articolul 4Contribuţia României la realizarea proiectului finanţat din împrumut reprezintă diferenţa până la 100% din valoarea contractelor ce se finanţează din împrumut, plus taxele, impozitele directe şi indirecte, orice alte impozite, contribuţii şi taxe de natura acestora. Contribuţia României aferentă sumelor din împrumut utilizate pentru instituţiile bugetare se asigura anual din bugetul de stat prin bugetul MFP, iar contribuţia României aferentă sumelor din împrumut utilizate pentru instituţiile prevăzute la art. 6 se asigura din bugetele proprii ale acestor instituţii. Articolul 5Sumele împrumutului se utilizează pentru finanţarea activităţilor necesare realizării obiectivelor programului de reforma structurală, prevăzute în acordul de împrumut sau convenite ulterior cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, denumita în continuare BIRD, pentru a fi finanţate din împrumut, în baza cererilor de finanţare întocmite de către instituţiile responsabile pentru realizarea obiectivelor respective şi aprobate de coordonatorul proiectului. Cererile de finanţare vor fi fundamentate cu specificăţiile şi documentaţiile tehnice pentru achiziţiile de bunuri şi lucrări şi/sau termenii de referinţa pentru angajarea serviciilor de consultanţa. Articolul 6Instituţiile beneficiare de sume din împrumut a căror activitate nu este finanţată de la bugetul de stat vor încheia cu MFP acorduri de subimprumut prin care se vor stabili termenii şi condiţiile acordării finanţării. Articolul 7 (1) Achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii în cadrul proiectului finanţat din împrumut se desfăşoară prin UMP, în conformitate cu procedurile BIRD şi în condiţiile prevăzute de prezentul articol. (2) UMP asigura pregătirea documentelor de achiziţie în conformitate cu metoda de achiziţie aprobată de BIRD şi în baza specificatiilor tehnice şi/sau a termenilor de referinţa transmisi de instituţiile beneficiare, conform art. 5, şi organizează constituirea comisiilor de evaluare a expresiilor de interes şi/sau a ofertelor şi pentru negocierea contractelor. (3) Comisiile de evaluare a expresiilor de interes şi/sau a ofertelor şi pentru negocierea contractelor au următoarea componenta:- un preşedinte, cu drept de vot, reprezentant al MFP, din cadrul UMP;- 4 membri, cu drept de vot, reprezentanţi ai instituţiei beneficiare de sume din împrumut, nominalizaţi de conducătorul acesteia;- un secretar, fără drept de vot, din cadrul UMP, care asigura respectarea procedurilor BIRD şi întocmirea documentaţiei necesare procesului de achiziţie. (4) Pentru fiecare membru al comisiei prevăzute la alin. (3) va fi numit câte un supleant. Numirile în comisiile de evaluare sunt aprobate prin ordin de către coordonatorul proiectului. Articolul 8În cadrul contractelor încheiate cu contractori persoane fizice sau juridice rezidente pentru furnizarea de bunuri, lucrări şi servicii finanţate din împrumut, plăţile pot fi efectuate şi în valută. Articolul 9Se autorizeaza Guvernul României ca prin MFP, de comun acord cu BIRD, sa introducă pe durata proiectului, în funcţie de condiţiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificări în structura finanţării pe categorii şi componente, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de BIRD.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statBucureşti, 10 octombrie 2002.Nr. 135.ACORD 13/09/2002

Noutăți

 • LEGE nr. 375 din 22 septembrie 2003 pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei
 • LEGE nr. 55 din 24 ianuarie 2003 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 8 iulie 2002
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 86 din 25 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 97 din 23 septembrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995 privind aprobarea Acordului pentru încheierea decontărilor în ruble transferabile, precum şi transformarea şi lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea Republicii Federale Germania
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 223 din 18 noiembrie 2010 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 25 octombrie 2001 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • LEGE nr. 216 din 17 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • LEGE nr. 195 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 337 din 21 decembrie 2018 privind statutul inspectorului de muncă
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 37 din 17 mai 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 12 din 19 noiembrie 1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 66 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
 • LEGE nr. 491 din 10 noiembrie 2004 privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene interne
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) a partidelor politice*)
 • LEGE nr. 122 din 1 aprilie 1937 privind organizarea şi funcţionarea Muzeului Militar Naţional din Bucureşti şi regionalele sale
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 197 din 29 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • LEGE nr. 137 din 29 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1998 privind majorarea salariilor personalului din unităţile sanitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 29 decembrie 2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 289 din 29 decembrie 2000 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 107 din 11 mai 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 374 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România
 • LEGE nr. 140 din 24 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2000 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. pentru finanţarea Proiectului de reînnoire a flotei TAROM, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 1999 şi la Luxemburg la 27 decembrie 1999
 • LEGE nr. 139 din 18 iulie 2012 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului
 • LEGE nr. 39 din 12 martie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998
 • LEGE nr. 105 din 26 mai 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 9 septembrie 2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 114 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2003 privind mandatarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului sa încheie acte adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni pentru înstrăinarea acţiunii nominative de control după transformarea acesteia în acţiune comuna
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 *** Republicată privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 443 din 27 noiembrie 2006 privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 18 din 9 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 156 din 25 iulie 2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 109 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 septembrie 2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 28 octombrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 89 din 26 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021