Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 135 din 10 octombrie 2002 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 4 noiembrie 2002 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 10 octombrie 2002privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 4 noiembrie 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Articolul 2Derularea împrumutului şi urmărirea realizării obiectivelor programului de reforma structurală finanţat de acesta se asigura de către Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, prin Unitatea de management a proiectului, denumita în continuare UMP, constituită în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, aprobată prin Legea nr. 8/2000, cu modificările şi completările ulterioare. UMP se afla sub directa coordonare a ministrului finanţelor publice, denumit în continuare coordonatorul proiectului. Articolul 3 (1) Plata comisionului iniţial de 1% din suma împrumutului, a comisionului de angajament, a ratelor de capital, a dobânzilor şi a altor costuri aferente acestuia, inclusiv a diferenţelor nefavorabile de curs valutar, se va asigura din bugetul de stat prin bugetul MFP. (2) Plata comisioanelor şi spezelor bancare aferente derulării împrumutului se asigura de către UMP din dobânda bonificata la disponibilităţile păstrate temporar în conturile deschise la banca prin care se derulează fondurile împrumutului sau din contribuţia României la realizarea proiectului, dacă suma dobânzii bonificate este mai mica decât suma comisioanelor şi spezelor bancare reţinute de banca. La sfârşitul fiecărui an soldul favorabil al dobânzii bonificate se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie, urmând ca la terminarea proiectului soldul favorabil să se vireze la bugetul de stat. Articolul 4Contribuţia României la realizarea proiectului finanţat din împrumut reprezintă diferenţa până la 100% din valoarea contractelor ce se finanţează din împrumut, plus taxele, impozitele directe şi indirecte, orice alte impozite, contribuţii şi taxe de natura acestora. Contribuţia României aferentă sumelor din împrumut utilizate pentru instituţiile bugetare se asigura anual din bugetul de stat prin bugetul MFP, iar contribuţia României aferentă sumelor din împrumut utilizate pentru instituţiile prevăzute la art. 6 se asigura din bugetele proprii ale acestor instituţii. Articolul 5Sumele împrumutului se utilizează pentru finanţarea activităţilor necesare realizării obiectivelor programului de reforma structurală, prevăzute în acordul de împrumut sau convenite ulterior cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, denumita în continuare BIRD, pentru a fi finanţate din împrumut, în baza cererilor de finanţare întocmite de către instituţiile responsabile pentru realizarea obiectivelor respective şi aprobate de coordonatorul proiectului. Cererile de finanţare vor fi fundamentate cu specificăţiile şi documentaţiile tehnice pentru achiziţiile de bunuri şi lucrări şi/sau termenii de referinţa pentru angajarea serviciilor de consultanţa. Articolul 6Instituţiile beneficiare de sume din împrumut a căror activitate nu este finanţată de la bugetul de stat vor încheia cu MFP acorduri de subimprumut prin care se vor stabili termenii şi condiţiile acordării finanţării. Articolul 7 (1) Achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii în cadrul proiectului finanţat din împrumut se desfăşoară prin UMP, în conformitate cu procedurile BIRD şi în condiţiile prevăzute de prezentul articol. (2) UMP asigura pregătirea documentelor de achiziţie în conformitate cu metoda de achiziţie aprobată de BIRD şi în baza specificatiilor tehnice şi/sau a termenilor de referinţa transmisi de instituţiile beneficiare, conform art. 5, şi organizează constituirea comisiilor de evaluare a expresiilor de interes şi/sau a ofertelor şi pentru negocierea contractelor. (3) Comisiile de evaluare a expresiilor de interes şi/sau a ofertelor şi pentru negocierea contractelor au următoarea componenta:- un preşedinte, cu drept de vot, reprezentant al MFP, din cadrul UMP;- 4 membri, cu drept de vot, reprezentanţi ai instituţiei beneficiare de sume din împrumut, nominalizaţi de conducătorul acesteia;- un secretar, fără drept de vot, din cadrul UMP, care asigura respectarea procedurilor BIRD şi întocmirea documentaţiei necesare procesului de achiziţie. (4) Pentru fiecare membru al comisiei prevăzute la alin. (3) va fi numit câte un supleant. Numirile în comisiile de evaluare sunt aprobate prin ordin de către coordonatorul proiectului. Articolul 8În cadrul contractelor încheiate cu contractori persoane fizice sau juridice rezidente pentru furnizarea de bunuri, lucrări şi servicii finanţate din împrumut, plăţile pot fi efectuate şi în valută. Articolul 9Se autorizeaza Guvernul României ca prin MFP, de comun acord cu BIRD, sa introducă pe durata proiectului, în funcţie de condiţiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificări în structura finanţării pe categorii şi componente, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de BIRD.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statBucureşti, 10 octombrie 2002.Nr. 135.ACORD 13/09/2002

Noutăți

 • LEGE nr. 134 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1996 privind unele măsuri pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din luna noiembrie 1996
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 126 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul Ramnicu Valcea, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 11 aprilie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 13 septembrie 2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 198 din 10 decembrie 1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • LEGE nr. 292 din 24 octombrie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 13 decembrie 2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 277 din 24 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 90 din 3 aprilie 2007 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004
 • LEGE nr. 513 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 • LEGE nr. 163 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1999 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Timişoara privind finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timişoara, în valoare de 19.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 20 august 1999 şi la Luxemburg la 18 august 1999
 • LEGE nr. 390 din 30 octombrie 2006 pentru completarea Legii apiculturii nr. 89/1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 10 din 21 martie 1996 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Beirut la 28 iunie 1995
 • LEGE nr. 19 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 154/1976 privind schimbarea denumirii unor organe de conducere colectivă ale unităţilor socialiste de stat
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 250 din 14 decembrie 2010 privind ratificarea Convenţiei pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti, la aceeaşi dată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 10 aprilie 2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 septembrie 2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 126 din 2 octombrie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 18 din 22 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţionala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974
 • LEGE nr. 26 din 9 martie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 129 din 23 iunie 2011 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 12 mai 2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
 • LEGE nr. 58 din 19 martie 2008 pentru completarea art. 258 din Codul penal
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 220 din 20 noiembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 213 din 24 mai 2006 privind aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2005, aferent Acordului de împrumut dintre Societatea Comercială "Compania de Apă Someş" - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localităţi urbane din bazinul hidrografic Someş-Tisa", inclus în programul "Dezvoltarea infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID), faza I"
 • LEGE nr. 409 din 29 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2005 privind accelerarea absorbţiei fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de cofinanţare cu activele achiziţionate în cadrul proiectelor SAPARD
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 176 din 6 iunie 2013 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 aprilie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 10 iulie 1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 208 din 11 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1996 privind unele măsuri specifice pentru împrospătarea stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 57 din 16 aprilie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 4 decembrie 2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • Codul Familiei (abrogat)
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 675 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2001 pentru ratificarea anexei nr. 4 la Memorandumul de înţelegere privind Programul de cooperare economică, Programul PSO pentru aderare şi Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României şi Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la Bucureşti la 23 martie 2001
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021