Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 24 mai 1999 (*republicată*) privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 11 octombrie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 24 mai 1999 (*republicată*)privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 11 octombrie 2002

Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 546/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 71/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999, a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 206/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 26 aprilie 2001, şi ulterior modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 17/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 19 februarie 2001 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 546/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001). Articolul 1Protecţia plantelor cultivate, a pădurilor, pasunilor şi fanetelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utila, precum şi a produselor vegetale depozitate împotriva bolilor, dăunătorilor şi buruienilor este o problemă de interes naţional şi constituie o obligaţie pentru autorităţile publice, producătorii agricoli şi pentru toţi cetăţenii României. Articolul 2Direcţia fitosanitara are următoarele atribuţii: a) organizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara pe întregul teritoriu al tarii după o conceptie unitară, care să asigure sănătatea plantelor cultivate, a pădurilor, pasunilor şi fanetelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utila şi a produselor agricole depozitate; b) coordonarea, îndrumarea tehnica şi controlul activităţii în domeniul fitosanitar şi al omologării şi utilizării produselor de uz fitosanitar; c) stabilirea normelor fitosanitare, unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice deţinătoare de culturi agricole şi alte forme de vegetaţie utila, precum şi pentru cei care depozitează, transporta şi valorifica vegetale şi produse vegetale; d) elaborarea strategiei fitosanitare privind apărarea sănătăţii plantelor, prevenirea introducerii şi diseminarii pe teritoriul tarii a organismelor de carantina; e) elaborarea proiectelor de lege, hotărârilor, ordinelor şi a altor acte normative care privesc activitatea de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara şi regimul produselor de uz fitosanitar, în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării legislaţiei naţionale şi al armonizării acesteia cu legislaţia comunitara, organizării, dotării şi funcţionarii serviciilor naţionale fitosanitare; f) elaborarea sau, după caz, reactualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a altor regulamente care privesc activitatea de protecţie a plantelor, carantina fitosanitara şi produsele de uz fitosanitar; g) controlul aplicării şi respectării tuturor dispoziţiilor legale, normelor tehnice în domeniul fitosanitar şi al produselor de uz fitosanitar; h) organizarea şi urmărirea asigurării dotării tehnice şi materiale a direcţiilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara şi punctelor de control fitosanitar vamal; i) organizarea unui sistem informaţional unic pentru monitorizarea vegetalelor şi produselor vegetale care se exporta, se importa sau tranziteaza România; j) stabilirea necesarului de cadre şi elaborarea, în condiţiile legii şi ale normativelor în vigoare, a criteriilor tehnice privind încadrarea şi asigurarea personalului de specialitate pentru direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara şi punctele de control fitosanitar vamal; k) participarea la omologarea produselor de uz fitosanitar şi la elaborarea periodică a Codexului cu produsele de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România; l) organizarea la nivel naţional a poliţiei fitosanitare; m) participarea la organizarea concursurilor pentru obţinerea gradelor profesionale; n) abilitarea agenţilor economici pentru importul produselor de uz fitosanitar, în condiţiile legii; o) fundamentează şi face propuneri anual privind necesarul de fonduri pentru acţiunile de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara, finanţate de la bugetul de stat; p) reprezintă România la organismele internaţionale O.E.P.P., F.A.O., O.M.S., I.U.P.A.C. şi altele. Articolul 3 (1) Direcţia fitosanitara coordonează din punct de vedere tehnic următoarele instituţii publice: a) Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara; b) direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; c) Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor. (2) Direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt unităţi bugetare cu personalitate juridică, în subordinea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale direcţiilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. Articolul 4Direcţiile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuează următoarele activităţi: a) diagnoza şi prognoza agenţilor de daunare şi avertizarea producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, privind apariţia şi evoluţia acestora; b) controlul fitosanitar al vegetalelor şi produselor vegetale importate şi exportate; c) depistarea şi monitorizarea bolilor, a dăunătorilor şi buruienilor de carantina; d) testarea acţiunii biologice a produselor de uz fitosanitar, în vederea omologării în condiţii de producţie; e) abilitarea agenţilor economici pentru acţiuni de comercializare şi prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar în condiţiile legii; f) controlul calităţii pesticidelor; g) controlul reziduurilor de pesticide din vegetale şi produse vegetale; h) monitorizarea întregii activităţi de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara pe întregul teritoriu al tarii; i) elaborarea şi urmărirea aplicării tehnologiilor din domeniul protecţiei plantelor; j) activitatea de poliţie fitosanitara; k) urmărirea respectării legislaţiei în vigoare în domeniu; l) eliberarea autorizaţiilor de import pentru vegetale şi produse vegetale supuse regimului de carantina fitosanitara, a paşapoartelor fitosanitare, certificatelor fitosanitare şi a altor documente prevăzute de lege; m) alte activităţi specifice. Articolul 5 (1) În subordinea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti se organizează servicii publice de protecţie a plantelor, unităţi cu personalitate juridică, care îndeplinesc următoarele activităţi publice de interes local: a) combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la toate culturile agricole, pentru toţi producătorii agricoli; b) tratamentul chimic al seminţelor destinate insamantarii; c) dezinfectia, dezinsectia şi deratizarea depozitelor de cereale şi a produselor agricole depozitate; d) dezinfectia materialului săditor şi de plantare; e) aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea şi comercializarea acestora; f) alte activităţi specifice. (2) Centrele de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara trec din structura inspectoratelor de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara judeţene şi a municipiului Bucureşti în structura serviciilor publice de protecţie a plantelor, judeţene şi al municipiului Bucureşti. (3) Serviciile publice de protecţie a plantelor sunt coordonate din punct de vedere tehnic şi metodologic de către direcţiile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, care controlează modul de aplicare a normelor fitosanitare şi dispun măsuri în acet sens. Articolul 6Finanţarea serviciilor publice de protecţie a plantelor, judeţene şi a municipiului Bucureşti, se face de la bugetele consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi din venituri extrabugetare. Articolul 7 (1) În situaţia apariţiei agenţilor de daunare, care prin atacul lor pun în pericol producţia agricolă, atât din punct de vedere calitativ, cat şi cantitativ, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aloca fonduri de la buget pentru acţiunea de combatere a acestora, în scopul achiziţionării produselor de uz fitosanitar şi achitării contravalorii lucrărilor de combatere a agenţilor daunatori. (2) Agenţii de daunare se nominalizeaza prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. Articolul 8Personalul din cadrul centrelor de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara, care efectuează activităţile de protecţie a plantelor prevăzute la art. 5 alin. (1), se transfera în cadrul serviciilor publice de protecţie a plantelor, judeţene şi al municipiului Bucureşti, potrivit art. 5 alin. (2), şi se salarizeaza în conformitate cu prevederile anexei nr. VI*) la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică.----------- Notă *) Anexa nr. VI din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor însectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001. Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi a Ministerului Administraţiei Publice, va stabili patrimoniul aferent activităţilor prevăzute la art. 5 alin. (1), care va fi dat în administrarea serviciilor publice de protecţie a plantelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Articolul 10Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili tarife pentru activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1). Articolul 11 (1) Punctul 10.2 "Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - de la centrele locale pentru protecţia plantelor" din capitolul II al anexei nr. 1 şi punctul 8.1 "Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - centre locale pentru protecţia plantelor" din capitolul II al anexei nr. 2 la Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale se abroga, cu excepţia bugetului propriu al municipiului Bucureşti. (2) Litera A "Venituri curente" din capitolul I "Venituri proprii care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor" al anexei nr. 1 la Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale se completează cu punctul 6 care va avea următorul cuprins:"6. Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecţie a plantelor. (3) Capitolul I "Cheltuieli care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor" din anexa nr. 2 la Legea nr. 189/1998 se completează cu punctul 12 care va avea următorul cuprins:"12. Agricultura**)12.1. Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecţie a plantelor."-----------"**) Cheltuielile care se finanţează din bugetele proprii ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti sunt următoarele: cheltuieli de personal, materiale şi servicii şi cheltuieli de capital." Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga art. 11, art. 15, art. 16 lit. h) din secţiunea I a cap. II, art. 21 din secţiunea a II-a şi alin. 2, 3 şi 4 ale art. 28 din cap. IV din Legea nr. 5/1982 privind protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor şi regimul pesticidelor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 105 din 20 noiembrie 1982, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei ordonanţe de urgenţă.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 684 din 28 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2000 privind selectarea şi plata specialiştilor care prestează servicii de consultanţa necesare pentru realizarea programelor PSAL şi PIBL finanţate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanţat de Uniunea Europeană, precum şi a programelor pentru continuarea acestora
 • LEGE nr. 263 din 22 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2001 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 671 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 8 iunie 2001 şi la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în numele Agenţiei de Implementare a Facilităţii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 şi la Bucureşti la 23 februarie 2000
 • LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenţilor învăţămîntului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţămîntul de stat
 • LEGE nr. 154 din 3 decembrie 2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) şi (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 octombrie 2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 262 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002
 • LEGE nr. 78 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 261 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 26 din 24 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 278 din 4 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi
 • LEGE nr. 83 din 13 martie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 254 din 30 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 269 din 15 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2001 privind înfiinţarea Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 211 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 150 din 14 aprilie 2003 creditului agricol pentru producţie
 • LEGE nr. 413 din 20 octombrie 2003 privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington şi plata cotizaţiei de membru
 • LEGE nr. 451 din 6 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 13 iunie 2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 349 din 27 decembrie 2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 72 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • LEGE nr. 10 din 5 februarie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 39 din 28 iunie 1993 pentru aderarea la Protocolul facultativ la Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice
 • LEGE nr. 198 din 24 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistenţa tehnică în valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 445 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 25 martie 1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • LEGE nr. 696 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţionala pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972
 • LEGE nr. 84 din 3 decembrie 1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990
 • LEGE nr. 408 din 29 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 132 din 5 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 186 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 70 din 12 iulie 1996 pentru modificarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 115 din 14 martie 2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional nr. 10, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2001, la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992
 • LEGE nr. 329 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 69 din 26 noiembrie 1991 *** Republicată Legea administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 93 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021