Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 13 iunie 2002 pentru încheierea de către Regia Naţionala a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 21 iunie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 13 iunie 2002pentru încheierea de către Regia Naţionala a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 21 iunie 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Regia Naţionala a Pădurilor, în calitatea sa de administrator al fondului forestier aflat în proprietatea publică a statului, este abilitata sa încheie contracte pe termen lung pentru asigurarea vânzării masei lemnoase pe picior cu agenţii economici care au activitate în domeniul prelucrării lemnului în produse finite. (2) Contractele prevăzute la alin. (1) se încheie între Regia Naţionala a Pădurilor şi agenţii economici care au dobândit acest drept prin licitaţie publică, pentru volume minime de 20 mii mc/an/agent economic şi pentru o perioadă de minimum 3 ani şi maximum 10 ani. (3) Anual se va încheia un act adiţional la contractul prevăzut la alin. (1), prin care se stabilesc volumul masei lemnoase pe picior şi preţul acesteia. Articolul 2Licitaţiile pentru dobândirea dreptului de a încheia contracte pe termen lung se vor organiza la nivel central şi se vor desfăşura conform normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura şi a autorităţii publice centrale pentru industrie şi resurse, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 3 (1) Dreptul de a încheia contracte pe termen lung revine agentului economic participant la licitaţie, care adauga cel mai mare număr de puncte procentuale la creşterea procentuală medie a preţului de pornire, rezultată prin licitaţie pe categorii de produse principale, secundare şi, respectiv, accidentale, astfel cum sunt definite la art. 39 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic. (2) Prin creşterea procentuală medie prevăzută la alin. (1), în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege diferenţa dintre preţul de adjudecare şi cel de pornire a licitaţiei, raportată la preţul de pornire a licitaţiei şi înmulţită cu 100. Articolul 4 (1) Volumul de masa lemnoasă ce poate face obiectul contractelor pe termen lung este de maximum 20,0 milioane mc, pentru o perioadă de 10 ani, fără a se exploata anual în acest scop mai mult de 20% din volumul maxim de masa lemnoasă cu destinaţie industriala stabilit prin hotărâre a Guvernului. (2) La fundamentarea hotărârilor Guvernului privind aprobarea anuală a volumului maxim de masa lemnoasă care se va recolta se va ţine seama de cuantumul volumelor de masa lemnoasă ce fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung încheiate şi aflate în derulare, în măsura în care gospodărirea durabila a fondului forestier nu este afectată şi fără să depăşească posibilitatea anuală a pădurilor. (3) Prin posibilitate anuală a pădurilor se înţelege mărimea recoltelor de lemn anuală, stabilită de amenajament, în condiţiile asigurării echilibrului ecologic şi a continuităţii pe termen lung a funcţiilor multiple atribuite pădurii. Articolul 5 (1) Prin contractul de vânzare-cumpărare pe termen lung vânzătorul se obliga sa pună la dispoziţie cumpărătorului toate partizile/loturile destinate agenţilor economici, iar cumpărătorul se obliga sa achite pentru partizile achiziţionate preţul rezultat în urma aplicării la preţul de pornire a creşterii procentuale prevăzute în contractul pe termen lung. (2) Masa lemnoasă ce face obiectul contractului pe termen lung va cuprinde un volum de maximum 20% rezultat din produse secundare. Articolul 6 (1) Cota de masa lemnoasă cu destinaţie industriala din volumul anual aprobat va fi prelucrata numai de agenţii economici ale căror instalaţii de transformare a lemnului rotund au fost autorizate. (2) Autorizarea funcţionarii instalaţiilor de transformat lemn rotund prevăzute la alin. (1) se face de o comisie de autorizare ale carei regulament şi mod de organizare şi funcţionare se vor aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 7Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura va lua măsurile necesare pentru stabilirea posibilităţii anuale a pădurilor pe o perioadă de minimum 10 ani.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescu---------

Noutăți

 • LEGE nr. 116 din 21 mai 2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2004 privind înfiinţarea comunei Dalnic prin reorganizarea comunei Moacşa, judeţul Covasna
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez
 • LEGE nr. 337 din 3 decembrie 2007 pentru completarea art. 195 din Codul penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 20 iunie 2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. pentru anul 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 22 decembrie 2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile
 • LEGE nr. 7 din 3 aprilie 1974 cu privire la realizarea, exploatarea întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 187 din 20 octombrie 2016 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 106 din 9 mai 2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit
 • LEGE nr. 184 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 23 iunie 1999 privind modul de finanţare a cheltuielilor pentru întreţinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului şi pentru trecerea la turma de baza a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia
 • LEGE nr. 609 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 311 din 6 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 138 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 203 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei la Legea nr. 174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 30 din 17 martie 2016 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 181 din 18 octombrie 2000 privind declararea oraşului Orşova, judeţul Mehedinţi, municipiu
 • LEGE nr. 253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
 • LEGE nr. 350 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 şi 10 aprilie 2009, privind modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Ungară, semnată la Bucureşti la 28 noiembrie 1973
 • LEGE nr. 205 din 11 noiembrie 1998 privind declararea ca municipiu a oraşului Tarnaveni, judeţul Mureş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 10 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activităţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
 • LEGE nr. 37 din 26 noiembrie 1975 (*republicată*) privind sistematizarea, proiectarea şi realizarea arterelor de circulaţie în localităţile urbane şi rurale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 130 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea alin. (6) şi (7) ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 387 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 28 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 383 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 199 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 134 din 29 decembrie 1995 privind Legea petrolului
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 380 din 15 decembrie 2005 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 472 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 183 din 27 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/1999 privind transferul imobilului situat în Bucureşti, Bd Unirii nr. 37 - Magazinul Junior din patrimoniul Societăţii Comerciale "Bucureşti" - S.A. în domeniul privat al statului
 • LEGE nr. 99 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1995 privind unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 129 din 23 iunie 2011 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 24 mai 1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 55 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagra şi Canalul Poarta Alba-Midia-Năvodari
 • LEGE nr. 150 din 1 iunie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 60 din 9 martie 2018 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021