Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 (*republicata*) privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 24 mai 2001 (*republicată*)privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor*) Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2002

------------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 370/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 12 iunie 2002, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 31 mai 2001, şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 370/2002. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Se instituie o procedură unica de înregistrare şi autorizare a funcţionarii comercianţilor, în scopul simplificarii unor formalităţi administrative. (2) Înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor se fac cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, comercianţii sunt persoanele fizice şi asociaţiile familiale care exercită în mod obişnuit acte de comerţ, societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste. (4) Prin autorizarea funcţionarii comercianţilor se înţelege obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi, după caz, a acordurilor strict necesare pentru începerea activităţii acestora, exceptând comercianţii persoane fizice, asociaţiile familiale, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi sezoniere în târguri, pieţe şi oboare, care vor fi autorizaţi conform legii speciale. Articolul 2 (1) În vederea obţinerii înregistrării şi autorizării funcţionarii comercianţilor, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, în cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale se constituie Biroul unic. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă camerele de comerţ şi industrie teritoriale şi instituţiile publice implicate vor lua măsurile necesare pentru organizarea şi funcţionarea Biroului unic. Capitolul 2 Proceduri pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor Articolul 3 (1) Solicitarea înregistrării sau, după caz, autorizării funcţionarii comerciantului la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale se face de către asociat, acţionar, administrator, comerciant sau împuterniciţi ai acestora. (2) Solicitantul va completa cererea de înregistrare tip, va furniza toate datele, actele şi documentele prevăzute de reglementările în vigoare, va achită taxele şi tarifele aferente operaţiunilor pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comerciantului şi, dacă este cazul, va depune şi următoarele documente: a) dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv; b) actele care probează dreptul de proprietate asupra aporturilor în natura la capitalul social, iar în cazul în care printre ele figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate; c) actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul comerciantului şi aprobate de asociaţi în condiţiile legii. (3) Cererea de înregistrare împreună cu actele şi documentele prevăzute de reglementările în vigoare se depun de solicitant la Biroul unic, direct sau prin corespondenta, pe baza acestora declansandu-se procedurile necesare pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comerciantului. Biroul unic are obligaţia ca imediat după primirea dosarului depus de solicitant, care cuprinde cererea de înregistrare şi celelalte acte şi documente prevăzute de reglementările în vigoare, sa procedeze la înregistrarea definitivă a acestuia într-un registru deschis în acest scop şi la transmiterea lui fiecărei autorităţi publice implicate în procedura de înregistrare şi autorizare a funcţionarii comerciantului. (4) În termen de maximum 20 de zile de la înregistrarea dosarului primit de la solicitant se eliberează certificatul de înregistrare a comerciantului, care cuprinde atât codul unic de înregistrare, cat şi anexa cu avize, autorizaţii şi, după caz, acorduri necesare funcţionarii, denumite în continuare autorizaţii, sau se răspunde solicitantului motivat, în scris, potrivit art. 6 alin. (3) lit. c). (5) În anexa la certificatul de înregistrare vor fi înscrise, în rubrici distincte, următoarele autorizaţii necesare pentru funcţionarea comerciantului; a) avizul şi, după caz, autorizaţia pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.), emise de brigazile şi grupurile de pompieri militari din cadrul Ministerului de Interne**); b) autorizaţia sanitară, emisă de direcţiile de sănătate publică teritoriale sau de către ministerele cu reţea proprie de sănătate publică; c) autorizaţia sanitară veterinara, emisă de direcţiile sanitare veterinare teritoriale sau, după caz, de către autoritatea veterinara centrala; d) acordul şi/sau autorizaţia de mediu, emise de inspectoratele teritoriale de protecţie a mediului; e) autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, emisă de inspectoratele teritoriale de muncă. (6) În termen de 15 zile de la obţinerea autorizaţiei administrative de la autoritatea administraţiei publice locale comercianţii, persoane fizice şi asociaţiile familiale, au obligaţia solicitării înregistrării în registrul comerţului, prin Biroul unic, care în 7 zile de la înregistrarea cererii va elibera certificatul de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare. Nerespectarea termenului de 15 zile atrage nulitatea de drept a autorizaţiei administrative. (7) Eliberarea certificatului de înregistrare şi a anexei da dreptul comerciantului să îşi înceapă activitatea. Eliberarea anexei se face în termenul prevăzut la alin. (4), exceptând cazurile prevăzute de reglementările legale privind apa potabilă şi apa de imbaiere din zone naturale amenajate în acest scop. (8) Obţinerea autorizaţiilor prevăzute la alin. (5) nu este necesară în cazul în care în spaţiul destinat sediului social sau secundar nu se desfăşoară activităţile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, potrivit celor prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator, situaţie în care acesta va depune în acest sens o declaraţie pe propria răspundere la Biroul unic. În acest caz reprezentanţii în Biroul unic ai autorităţilor publice menţionate la alin. (5) vor completa anexa la certificatul de înregistrare cu menţiunea "Nu este necesară în aceasta etapa", fără a percepe vreo taxa, comerciantul fiind obligat să obţină autorizaţiile necesare înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator. (9) În situaţia în care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activităţile înscrise în obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma să se desfăşoare în sediul social sau în sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitării înregistrării şi autorizării funcţionarii comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menţionarea în anexa la acesta a activităţilor autorizate în aceasta etapa. Comerciantul constituit în aceste condiţii poate desfăşura numai activităţile pentru care a fost autorizat, urmând ca celelalte activităţi înscrise în obiectul sau de activitate să fie desfăşurate numai după obţinerea autorizaţiilor necesare prin Biroul unic, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (10) Pentru sediul social şi fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare, care va cuprinde şi codurile CAEN ale tuturor activităţilor autorizate să se desfăşoare în acestea. (11) Pentru fiecare sediu secundar în care comerciantul urmează sa desfăşoare activităţi deja autorizate se va elibera, fără percepere de taxe şi pe baza declaraţiei pe propria răspundere a acestuia cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de reglementările în vigoare, câte o anexa la certificatul de înregistrare. (12) Activităţile desfăşurate la adresa sediului social şi la fiecare sediu secundar nu fac obiectul înregistrării prin menţiuni de alte sedii secundare. În cazul în care, ulterior înregistrării şi autorizării funcţionarii, la sediul social sau secundar se intenţionează începerea desfăşurării unor noi activităţi, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzând autorizaţiile necesare. (13) Modelul şi conţinutul cererii de înregistrare tip prevăzute la alin. (2) şi ale certificatului de înregistrare, inclusiv ale anexei la acesta, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al instituţiilor publice implicate.------------- Notă **) Conform art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, serviciile publice comunitare profesioniste se înfiinţează în subordinea consiliilor judeţene prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protecţie civilă, a grupurilor şi brigazilor de pompieri militari. Articolul 4 (1) Activităţile de asistenţa acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, se pot desfăşura şi în cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, numai în structuri distincte de Biroul unic, înainte de depunerea cererii de înregistrare şi autorizare. Serviciile de asistenţa prestate de camerele de comerţ şi industrie teritoriale, condiţiile concrete, tarifele şi taxele aferente acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, la propunerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti. (2) Activităţile de asistenţa vor include, în mod obligatoriu, următoarele servicii prestate la cererea solicitantului: a) obţinerea rezervarii firmei şi, după caz, a emblemei comerciantului; b) redactarea actelor constitutive şi a actelor modificatoare ale acestora, darea de data certa sau, după caz, obţinerea autentificării acestora; c) efectuarea, în numele solicitantului, a vărsămintelor reprezentând aportul în numerar la capitalul social; d) redactarea declaraţiilor pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor şi a cenzorilor ca îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi darea de data certa pe declaraţie; e) obţinerea evaluării prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport în natura la capitalul social şi obţinerea, după caz, pentru bunurile imobile a:- dovezii intabulării;- certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun; f) îndrumare pentru completarea corecta a cererii de înregistrare şi autorizare a comerciantului; g) îndrumare pentru întocmirea documentaţiilor tehnice în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare. (3) Biroul unic are obligaţia de a efectua următoarele operaţiuni: a) primirea, verificarea, înregistrarea cererilor de înregistrare şi a actelor doveditoare; b) susţinerea cererii de înregistrare a comerciantului în faţa judecătorului delegat; c) obţinerea înregistrării comerciantului în registrul comerţului; d) obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi, după caz, a acordurilor de funcţionare prin reprezentanţii delegaţi ai autorităţilor publice avizatoare; e) eliberarea către comerciant a certificatului de înregistrare şi a anexei la acesta şi, după caz, a celorlalte documente, potrivit reglementărilor în vigoare; f) comunicarea, în scris, către solicitant, a răspunsului motivat în cazul neeliberarii unei autorizaţii ori a refuzului înregistrării în registrul comerţului; g) încasarea taxelor şi tarifelor aplicate de instituţiile publice implicate în procedura de înregistrare şi autorizare a funcţionarii comercianţilor. (4) Actul constitutiv nu este supus obligativitatii încheierii în forma autentică, putând avea forma unui înscris sub semnatura privată, cu excepţia următoarelor situaţii: a) când printre bunurile subscrise ca aport în natura la capitalul social se afla un teren; b) când forma juridică a societăţii comerciale implica răspunderea nelimitată a asociaţilor sau a unora dintre ei, pentru obligaţiile sociale; c) când societatea comercială se constituie prin subscripţie publică. Articolul 5 (1) Camerele de comerţ şi industrie teritoriale transmit pe cale electronică Ministerului Finanţelor Publice datele din cererea de înregistrare tip pentru atribuirea codului unic de înregistrare. (2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1) Ministerul Finanţelor Publice atribuie, în termen de maximum 24 de ore, codul unic de înregistrare. În termen de 3 zile de la primirea codului unic de înregistrare camerele de comerţ şi industrie teritoriale transmit Ministerului Finanţelor Publice întreaga documentaţie care a stat la baza solicitării înregistrării. (3) Codul unic de înregistrare atribuit va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind comercianţii, precum şi de comerciant în relaţiile cu terţii, inclusiv cu autorităţile şi instituţiile publice, pe toată durata funcţionarii lui. (4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti vor conveni structura codului unic de înregistrare. Articolul 6 (1) Autorităţile publice menţionate la art. 3 alin. (5) vor delega la Biroul unic, în funcţie de volumul activităţii, pe baza solicitării scrise a camerei de comerţ şi industrie teritoriale, unul sau mai mulţi reprezentanţi cu drept de semnatura, care vor colabora cu autorităţile pe care le reprezintă. (2) Autorizaţiile prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. a)-e) se eliberează de autorităţile publice competente, prin reprezentanţii lor la Biroul unic, şi se înscriu în rubrica corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, identificandu-se, în principal, prin număr şi data, semnatura reprezentantului delegat şi ştampila autorităţii publice avizatoare. Aceste autorizaţii se eliberează, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 3 alin. (4) şi fără eliberarea altor formulare de autorizare, în afară anexei, cu excepţia cazurilor strict prevăzute de reglementările armonizate cu legislaţia comunitara şi cuprinse în hotărârea Guvernului menţionată la art. 9. (3) În vederea eliberării autorizaţiilor necesare funcţionarii comercianţilor autorităţile publice competente vor evalua sediul social şi sediile secundare declarate de comerciant prin cerere şi în care se desfăşoară în mod efectiv cel puţin una dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator. Autorităţile publice prevăzute la art. 3 alin. (5) vor transmite reprezentanţilor lor în Biroul unic, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului depus de solicitant la Biroul unic, un referat în care se va menţiona, pentru sediul social sau pentru fiecare sediu secundar şi, după caz, pentru activităţi declarate a se desfăşura la fiecare dintre acestea, una dintre următoarele situaţii: a) comerciantului nu îi este necesară respectiva autorizaţie, caz în care reprezentanţii delegaţi vor consemna acest fapt în poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare; pentru aceasta situaţie nu se percep taxe şi tarife; b) comerciantul îndeplineşte condiţiile pentru eliberarea documentelor menţionate la art. 3 alin. (5), caz în care reprezentanţii delegaţi vor completa anexa la certificatul de înregistrare în conformitate cu dispoziţiile alin. (2); c) comerciantul nu îndeplineşte condiţiile pentru eliberarea autorizaţiilor menţionate la art. 3 alin. (5), caz în care se vor menţiona neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite, Biroul unic având obligaţia sa comunice aceste constatări solicitantului. (4) Procedura prevăzută la alin. (3) se aplică numai obiectivelor şi domeniilor specifice de activitate, stabilite prin hotărâre a Guvernului. Pentru toate celelalte situaţii sunt suficiente declaraţiile pe propria răspundere ale solicitanţilor ca îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de lege. (5) În procesul de autorizare a funcţionarii comercianţilor, reprezentanţii delegaţi la Biroul unic ai autorităţilor publice competente vor verifica dosarul autorizării conform actelor normative adoptate în temeiul art. 9 şi vor pune la dispoziţie solicitantului formularele specifice necesare obţinerii autorizaţiilor. (6) În cazurile în care la sediul social nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator, al comerciantului, se procedează conform celor prevăzute la art. 3 alin. (8). Articolul 7 (1) În cazul neeliberarii uneia sau mai multor autorizaţii comerciantul poate solicita reluarea procedurii de obţinere a acesteia, în termen de 90 de zile de la data respingerii, cu dovada achitării din nou a acelor taxe sau tarife pentru care referatele de evaluare conţin concluzii negative. (2) Nerespectarea termenului de 90 de zile de la data primirii comunicării privind constatările prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. c) atrage anularea certificatului de înregistrare şi radierea din oficiu a comerciantului din registrul comerţului, pe baza încheierii judecătorului delegat. Solicitantul nu va mai putea înfiinţa o altă persoană juridică cu scop lucrativ decât cu reluarea întregii proceduri de constituire şi autorizare a funcţionarii. (3) În cazul modificării actelor constitutive care implica obţinerea de autorizaţii, nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage radierea din oficiu a menţiunii respective din registrul comerţului, în baza încheierii judecătorului delegat, la sesizarea camerei de comerţ şi industrie teritoriale. Biroul unic va comunică oficiului registrului comerţului cazurile de nerespectare a respectivului termen. Articolul 8 (1) În cazul neîndeplinirii condiţiilor pentru care au fost eliberate, autorităţile publice competente pot dispune anularea uneia sau mai multor autorizaţii, acestea înscriindu-se în anexa la certificatul de înregistrare în care este nominalizat sediul sau activitatea faţă de care s-a luat măsura anulării autorizaţiei. (2) Anularea autorizaţiei de către autorităţile publice competente se efectuează în baza unui proces-verbal întocmit de către acestea, cu o motivare temeinica privind neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi au fost incalcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de pe acesta Biroului unic. (3) Comerciantul are obligaţia reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor care au fost anulate, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura anulării, cu plata taxelor şi tarifelor aferente. (4) Reautorizarea funcţionarii se menţionează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, de către autorităţile publice prevăzute la art. 3 alin. (5). Articolul 9Procedurile, documentele necesare şi formularistica tip pentru autorizarea funcţionarii comercianţilor, perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a autorizaţiilor, precum şi cuantumul taxelor şi tarifelor aferente se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor în subordinea cărora funcţionează autorităţile publice menţionate la art. 3 alin. (5), cu avizul Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie şi al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 10Camerele de comerţ şi industrie teritoriale şi autorităţile publice menţionate la art. 3 alin. (5) vor asigura condiţiile necesare pentru organizarea şi gestionarea datelor cu privire la activitatea de autorizare a funcţionarii comercianţilor. Arhivarea documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiilor se face de către autorităţile publice prevăzute la art. 3 alin. (5). Articolul 11 (1) O dată cu efectuarea înregistrării, un extras în forma simplificata al încheierii judecătorului delegat se comunică din oficiu direcţiei generale a finanţelor publice teritoriale, precum şi Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala comerciantului. Extrasul în forma simplificata al încheierii, vizat de judecătorul delegat, va cuprinde cel puţin următoarele elemente: numărul şi data încheierii, datele de identificare ale comercianţilor, fondatorilor, administratorilor, denumirea, sediul, forma juridică, domeniul şi activitatea principala, capitalul social, durata de funcţionare, codul unic de înregistrare şi numărul de ordine din registrul comerţului. Extrasul în forma simplificata al încheierii judecătorului delegat poate fi transmis şi în forma electronică. (2) La cererea şi pe cheltuiala comerciantului încheierea judecătorului delegat se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (3) La cererea şi pe cheltuiala comerciantului actul constitutiv, vizat de judecătorul delegat, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, integral sau în extras. Capitolul 3 Contravenţii Articolul 12 (1) Refuzul nemotivat ori întârzierea eliberării documentelor solicitate în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (4), (6) şi (9), art. 5 alin. (2) şi ale art. 6 alin. (2) şi (3) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. (2) Sancţiunile pot fi aplicate şi persoanei juridice. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul abilitat al Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie sau de persoanele împuternicite de acesta. Articolul 13Contravenţiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 14Actele adiţionale modificatoare ale actelor constitutive urmează regimul juridic stabilit de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru actele constitutive. Articolul 15 (1) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumurile taxelor şi onorariilor pentru autentificarea ori darea de data certa actelor constitutive şi declaraţiilor pe propria răspundere ale fondatorilor, administratorilor şi cenzorilor privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, precum şi ale celor pentru modificarea acestora se stabilesc în suma fixa prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Justiţiei pe baza propunerilor Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Pentru activitatea de registru şi pentru operaţiunile efectuate de Biroul unic cuantumurile taxelor şi tarifelor percepute se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Finanţelor Publice pe baza propunerilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Taxele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actelor prevăzute la art. 11 şi 14 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Finanţelor Publice pe baza propunerilor Regiei Autonome "Monitorul Oficial", în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Taxele şi tarifele aplicate de autorităţile publice implicate în procedura de înregistrare şi autorizare a funcţionarii comercianţilor se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile instituţiilor respective, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanţele publice. (5) Cuantumurile taxelor, tarifelor şi onorariilor prevăzute la alin. (1)-(3) se indexează anual, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului. Articolul 16 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorităţile publice abilitate sa emita avize, autorizaţii şi, după caz, acorduri necesare în vederea funcţionarii comercianţilor, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. a)-e), vor supune spre adoptare Guvernului propuneri de modificare a întregii legislaţii de avizare/autorizare în vederea reducerii numărului şi simplificarii procedurilor, a diminuării cuantumurilor taxelor şi tarifelor aferente, precum şi pentru evitarea conflictelor de prevederi dintre legislaţia în vigoare şi actul normativ emis în conformitate cu art. 9. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) fiecare dintre instituţiile şi autorităţile publice implicate în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă va încheia cu Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti protocoale privind schimbul de informaţii, procedurile şi termenele de întocmire a documentaţiilor necesare, precum şi formularistica aferentă. Articolul 17 (1) În termen de 18 luni comercianţii constituiţi anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia de a solicita la Biroul unic preschimbarea actualului certificat de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare atribuit. (2) Procedura stabilită prin prezenta ordonanţă de urgenţă pentru eliberarea noului certificat de înregistrare şi a anexei cuprinzând autorizaţiile pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar se aplică în mod corespunzător preschimbarilor prevăzute la alin. (1). (3) Eşalonarea solicitărilor de preschimbare, conform celor prevăzute la alin. (1), se va face de către fiecare cameră de comerţ şi industrie teritorială, în funcţie de numărul de comercianţi înregistraţi din anul 1990 şi până în data de 1 iulie 2001. (4) Se exceptează de la programarea prevăzută la alin. (3) toţi comercianţii care se prezintă la camera de comerţ şi industrie teritorială pentru operaţiuni de registru şi care au obligaţia ca pentru operaţiunea cerută să solicite şi preschimbarea certificatelor vechi de înmatriculare şi de înregistrare fiscală. (5) Pentru comercianţii care funcţionează în mai mult de 5 sedii secundare, precum şi pentru cei cu mai mult de 5 activităţi ce necesita autorizari termenul prevăzut la art. 3 alin. (4) se poate prelungi, pentru evaluarea tuturor obiectivelor şi activităţilor ce necesita autorizaţii, cu maximum 30 de zile. (6) Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti şi Ministerul Finanţelor Publice vor stabili procedura şi formularistica necesare pentru operaţiunea de preschimbare prevăzută la alin. (1). (7) În cadrul procedurii de preschimbare anexele cuprinzând autorizaţii de funcţionare a sediilor secundare din alte judeţe, cu excepţia sediilor secundare cu statut de sucursala, se eliberează numai după obţinerea certificatului de înregistrare şi a anexei pentru sediul social. (8) Cheltuielile aferente aplicării prevederilor alin. (1) se suporta: a) de către camera de comerţ şi industrie teritorială, pentru costul certificatelor de înregistrare şi anexele la acestea şi pentru serviciile de gestionare, editare şi comunicare cu Ministerul Finanţelor Publice; b) de către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile teritoriale ale acestuia, pentru atribuirea noului cod unic de înregistrare; c) de către solicitant, pentru obţinerea autorizaţiilor pe care nu le poseda sau care sunt expirate la data cererii de preschimbare. (9) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) comercianţii existenţi la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor identifica prin utilizarea actualului număr de înmatriculare în registrul comerţului şi a codului fiscal. (10) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) certificatele de înmatriculare şi cele de înregistrare fiscală se anulează. Comercianţii persoane fizice şi asociaţiile familiale se radiază din oficiu, pe baza încheierii judecătorului delegat. Comercianţii persoane juridice se dizolva de drept şi intră în lichidare potrivit reglementărilor legale în materie. Constatarea dizolvării de drept a comercianţilor persoane juridice se face prin încheiere a judecătorului delegat la oficiul registrului comerţului, la sesizarea camerelor de comerţ şi industrie teritoriale şi, după caz, a oricăror persoane interesate. Publicitatea legală a radierii comercianţilor persoane fizice şi a asociaţiilor familiale şi a constatării dizolvării de drept se face prin afişarea la oficiul registrului comerţului a încheierii judecătorului delegat, precum şi prin Internet. Încheierea judecătorului delegat se comunică direcţiilor finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi are sediul comerciantul. (11) Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la afişarea la oficiul registrului comerţului. Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, comerciantul persoana juridică intră în lichidare. Lichidarea se face în termen de maximum 6 luni de la data la care încheierea a devenit irevocabilă. După încheierea procedurii de lichidare comercianţii prevăzuţi la alin. (1) se radiază din oficiu din registrul comerţului. Publicitatea legală a radierii comerciantului se face prin afişare la sediul camerei de comerţ şi industrie teritoriale şi prin Internet. (12) În cazul în care în momentul solicitării preschimbarii comercianţii deţin autorizaţii al căror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere, potrivit căreia nu s-au schimbat condiţiile de funcţionare care au stat la baza emiterii acesteia. Reprezentanţii delegaţi la Biroul unic vor completa poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare şi fără plata taxelor şi tarifelor aferente respectivelor autorizaţii. (13) Preschimbarea se face şi în situaţia în care comerciantul nu deţine acordul şi/sau autorizaţia de mediu prevăzută la art. 3 alin. (5) lit. d), însă face dovada sau declara pe propria răspundere ca a solicitat inspectoratului teritorial de protecţie a mediului competent declanşarea procedurii de eliberare a respectivei autorizaţii ori ca procedura de eliberare a autorizaţiei se afla în curs de derulare. Articolul 18 (1) Prevederile art. 5 alin. (5) şi ale art. 56 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica în mod corespunzător prevederilor art. 4 alin. (4). (2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul înregistrare semnifica: înmatricularea şi înscrierea menţiunilor prevăzute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrarea fiscală, precum şi luarea în evidenta a comercianţilor la direcţiile de muncă şi solidaritate socială, casele de pensii judeţene, casele de asigurări de sănătate şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. (3) Prin derogare de la dispoziţiile referitoare la înregistrarea în registrul comerţului din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, cu modificările ulterioare, organizaţiile cooperatiste se înregistrează în registrul comerţului în temeiul încheierii judecătorului delegat, pronunţată în baza actului de constituire autentificat şi a statutului, întocmite în conformitate cu prevederile legale care guvernează activitatea organizaţiilor cooperatiste. Încheierea judecătorului delegat urmează regimul prevăzut la art. 11. Articolul 19 (1) Procedura de înregistrare şi autorizare a funcţionarii comercianţilor, stabilită de prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică începând cu cea de-a 31-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data prevăzută la alin. (1) se abroga: a) art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 41 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare; c) art. 10 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare; d) orice alte dispoziţii contrare, inclusiv cele referitoare la procedurile, documentele necesare şi formularistica tip pentru autorizarea comercianţilor de către autorităţile publice prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. a)-e), în vederea desfăşurării unor activităţi cuprinse în Clasificarea Activităţilor Economiei Naţionale.------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 7 iunie 2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 august 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii
 • LEGE nr. 445 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
 • LEGE nr. 301 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene
 • LEGE nr. 122 din 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunităţile Europene privind asocierea României la cel de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare şi Inovare (2002-2006) şi la cel de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţi de cercetare şi instruire cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002
 • LEGE nr. 384 din 24 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 662 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 27 septembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 12 din 7 martie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 162 din 12 iulie 2010 pentru ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 august 2009 şi la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România şi Banca Europeană de Investiţii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice "Radet" Bucureşti privind finanţarea Proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti, semnat la Luxemburg şi la Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 noiembrie 1997, şi a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 august 2009 şi la Paris la 10 septembrie 2009 între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 7 aprilie 1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 159 din 6 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 13 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 2 din 25 ianuarie 1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr. 102/1996
 • LEGE nr. 452 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 26 februarie 2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 iunie 2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil
 • LEGE nr. 16 din 2 martie 2010 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 60 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 301/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
 • LEGE nr. 212 din 13 noiembrie 2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 695 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 169 din 13 decembrie 2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 75 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 11 ianuarie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid şi stabilirea regimului de urmărire şi judecare în procedura urgenta a unor fapte penale
 • LEGE nr. 539 din 11 octombrie 2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţa de a obţine şi folosi mijloace extrabugetare
 • LEGE nr. 7 din 21 aprilie 1972 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 53 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 3 noiembrie 2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi
 • LEGE nr. 16 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2000 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 263 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 184 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 15 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 86 din 22 iulie 1992 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 17 din 11 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020