Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 28 martie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 martie 2002pentru recuperarea arieratelor bugetare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1La cererea temeinic justificată a debitorilor, indiferent de forma de proprietate şi de modul de organizare, creditorii bugetari vor acorda pentru obligaţiile bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, inclusiv majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere aferente acestora, calculate şi datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă: a) eşalonări la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii bugetare; b) amânări la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii bugetare; c) eşalonări la plata majorărilor de întârziere şi/sau a penalitatilor de orice fel; d) amânări şi/sau scutiri ori amânări şi/sau reduceri de majorări de întârziere şi/sau de penalităţi de întârziere; e) scutiri sau reduceri de impozite şi taxe, în condiţiile legii. Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, vor acorda eşalonarea la plata a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii bugetare, precum şi a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel pe o perioadă de cel mult 5 ani, cu termen de graţie de până la 6 luni cuprins în perioada de eşalonare, precum şi amânări la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii bugetare până la cel mult data de 29 decembrie a anului fiscal în curs. Articolul 3Autorităţile administraţiei publice locale vor acorda înlesniri la plata, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru obligaţiile bugetare care sunt venituri ale bugetelor autorităţilor administrativ-teritoriale. Articolul 4Începând cu data comunicării aprobării, pentru obligaţiile bugetare pentru care s-au aprobat înlesniri la plata executarea silită nu se porneşte sau nu se continua, după caz. Articolul 5Orice suma de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat ori de la bugetul altor autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, reprezentând impozite, taxe ori alte obligaţii bugetare, se compensează din oficiu de către fiecare creditor bugetar cu sume reprezentând obligaţii bugetare eşalonate sau amânate la plata ori obligaţii bugetare curente datorate aceluiaşi creditor bugetar, diferenţa urmând să se restituie conform reglementărilor legale în vigoare. Articolul 6Înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare se acordă de fiecare creditor bugetar, iar graficul şi condiţiile în care se acordă înlesnirile se stabilesc printr-o convenţie încheiată între creditorul bugetar şi debitor. Articolul 7 (1) Analiza oportunităţii acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante se face pe baza criteriilor de performanţă economico-financiară şi de disciplina fiscală a contribuabililor. (2) Criteriile de performanţă economico-financiară şi de disciplina fiscală a contribuabililor, pe baza cărora se analizează cererile de înlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Aceste criterii pot fi actualizate anual prin hotărâre a Guvernului. (3) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi ceilalţi creditori bugetari vor utiliza criteriile prevăzute în anexa. Articolul 8Punctajul obţinut de debitori în urma analizei criteriilor prevăzute la art. 7 se corecteaza după cum urmează: a) cu minus 10 puncte în situaţia în care la data scadentei obligaţiilor bugetare disponibilităţile băneşti ale debitorului acopereau în întregime nivelul obligaţiilor; b) cu minus 40 de puncte debitorii care desfăşoară în principal activităţi pentru care încasează contravaloarea mărfii sau a serviciului prestat anticipat ori la data transferului dreptului de proprietate, respectiv a prestării serviciului; c) cu minus 20 de puncte pentru debitorii care, pe perioada pentru care au acumulat obligaţii bugetare restante, înregistrează clienţi neincasati şi avansuri acordate furnizorilor cu care societatea comercială sau actionarii/asociaţii acesteia sunt în relaţii de dependenta, relaţia de dependenta fiind cea stabilită în situaţia în care o persoană fizica ori juridică este acţionar/asociat semnificativ în ambele societăţi comerciale; d) cu minus 20 de puncte pentru debitorii care înregistrează capitaluri proprii negative; e) cu minus 10 puncte pentru debitorii care, în perioada în care au acumulat obligaţii bugetare restante, au plătit dividende acţionarilor/asociaţilor, alţii decât instituţiile publice implicate în procesul de privatizare. Articolul 9 (1) Nu beneficiază de înlesniri la plata debitorii care în urma analizei criteriilor prevăzute la art. 7 şi 8 obţin un punctaj egal sau mai mic de 14 puncte, precum şi debitorii al căror principal obiect de activitate îl reprezintă organizarea jocurilor de noroc. (2) Debitorii care au solicitat înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante şi care obţin în urma analizei criteriilor prevăzute la art. 7 şi 8 un punctaj mai mic de 14 puncte, dar au o importanţa economico-socială naţionala sau zonala semnificativă, precum şi cei afectaţi de calamitati naturale în perioada în care au înregistrat obligaţii bugetare restante vor beneficia de un punctaj adiţional de 40 de puncte. (3) Încadrarea debitorilor în categoriile menţionate la alin. (2), de importanţa naţionala, precum şi de importanţa zonala semnificativă sau afectaţi de calamitati naturale, se va face pe baza unui referat motivat, întocmit de organele teritoriale ale creditorilor bugetari, avizat, după caz, de comisiile de dialog social constituite la nivelul creditorilor bugetari şi, respectiv, de comisiile de dialog social constituite la nivelul prefecturilor. Articolul 10 (1) În cazul în care în urma analizei criteriilor menţionate la art. 7 debitorul obţine între 15 şi 28 de puncte, obligaţiile bugetare datorate şi neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere, vor fi eşalonate la plata. (2) În cazul în care debitorul obţine între 29 şi 63 de puncte, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligaţiilor bugetare: a) eşalonarea la plata obligaţiilor datorate şi neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, cu excepţia majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere; b) amânarea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere până la ultimul termen de plată din eşalonarea acordată conform lit. a); c) reducerea cu 50% a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere în situaţia în care au fost respectate întocmai termenele de plată din eşalonare şi condiţiile în care aceasta a fost acordată. (3) În cazul în care debitorul obţine între 64 şi 110 puncte, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligaţiilor bugetare: a) eşalonarea la plata obligaţiilor datorate şi neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, cu excepţia majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere; b) amânarea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere până la ultimul termen de plată din eşalonarea acordată conform lit. a); c) reducerea cu 75% a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere în situaţia în care au fost respectate întocmai termenele de plată din eşalonare şi condiţiile în care aceasta a fost acordată. (4) Dacă debitorul obţine peste 110 puncte, beneficiază de următoarele înlesniri la plata: a) eşalonarea la plata obligaţiilor datorate şi neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, cu excepţia majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere; b) amânarea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere până la ultimul termen de plată din eşalonarea acordată conform lit. a); c) scutirea de la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere în situaţia în care au fost respectate întocmai termenele de plată din eşalonare şi condiţiile în care aceasta a fost acordată. Articolul 11 (1) Majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere amânate la plata vor fi reflectate în contabilitatea debitorilor într-un cont de ordine şi evidenta în afară bilanţului. (2) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile a operaţiunilor prevăzute la art. 10, 12, 14 şi 28 nu se impozitează în condiţiile în care cheltuielile care au fost influentate cu majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere nu au fost deductibile fiscal. (3) Sumele stabilite conform alin. (2) se utilizează ca surse proprii de finanţare. Articolul 12În situaţia în care, după data depunerii cererii, debitorii achită până la data aprobării acesteia 30% din obligaţiile bugetare datorate, exclusiv majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere, beneficiază de eşalonarea la plata a diferenţei de 70% şi scutirea de la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere. Articolul 13Numărul de luni de eşalonare la plata a obligaţiilor bugetare, care include şi perioada de graţie, se determina în funcţie de raportul procentual dintre totalul obligaţiilor bugetare şi cifra de afaceri, astfel: a) până la 5% până la 12 luni b) între 5% şi 15% până la 24 luni c) între 15% şi 30% până la 36 luni d) între 30% şi 50% până la 48 luni e) peste 50% până la 60 luni. Articolul 14Debitorii care obţin peste 63 de puncte şi au toate obligaţiile bugetare achitate, inclusiv cele aferente anului curent, la data depunerii cererilor de acordare a înlesnirilor la plata vor beneficia de scutirea de la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere aferente obligaţiilor datorate până la data de 31 decembrie 2001. Articolul 15Înlesnirile la plata îşi pierd valabilitatea în situaţia în care debitorii nu îşi achită obligaţiile bugetare curente cu termene scadente începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a convenţiei încheiate în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. În cazul în care debitorii nu achită la scadenta obligaţiile bugetare curente, pot efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere aferente. Până la data de 29 decembrie a fiecărui an fiscal debitorul trebuie să aibă achitate toate obligaţiile bugetare cu termen scadent în anul fiscal respectiv, împreună cu majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere aferente, după caz. Articolul 16Debitorii care beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, nu vor participa la nici o procedură de privatizare organizată de instituţiile publice implicate sau de agenţii de privatizare în vederea cumpărării de acţiuni la alte societăţi comerciale sau la achiziţionarea de alte valori mobiliare ori părţi sociale pe perioada în care beneficiază de înlesnirile la plata acordate. Articolul 17Debitorii care beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante vor transmite organului de specialitate al creditorului bugetar la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii orice intenţie de înstrăinare de active pe toată perioada derulării inlesnirii la plata. Articolul 18Înlesnirile la plata se acordă atât înaintea începerii executării silite, cat şi în timpul efectuării acesteia. Pentru acordarea înlesnirilor la plata creditorii bugetari vor cere debitorilor persoane juridice constituirea de garanţii, în termen de 60 de zile de la data încheierii convenţiei. Articolul 19Înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare administrate de Ministerul Finanţelor Publice, de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, se acordă pe baza datelor din evidenta analitica pe plătitori de la nivelul organelor teritoriale la care contribuabilii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe, contribuţii şi alte obligaţii bugetare şi/sau a unui document de verificare întocmit la sediul social al debitorului pe baza datelor din ultima balanţa de verificare, precum şi a procesului-verbal de calcul al majorărilor de întârziere şi al penalitatilor de întârziere. Articolul 20Diferenţele de impozite, taxe, contribuţii şi alte obligaţii bugetare, precum şi majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere aferente acestora, constatate în urma controalelor efectuate ulterior de organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, se achită conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 21De înlesnirile la plata prevăzute la art. 1 beneficiază şi debitorii aflaţi în procedura de reorganizare judiciară conform legii, la cererea motivată a judecătorului-sindic, pe baza planului de reorganizare prezentat creditorului bugetar. Articolul 22Pe perioada amânării sau eşalonării la plata a obligaţiilor bugetare, cu excepţia majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel, se datorează majorări în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 23Ajutoarele de stat, constând în înlesnirile la plata prevăzute la art. 1, mai mari de 50 miliarde lei, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi notificate Consiliului Concurentei de către furnizorii ajutorului de stat, în conformitate cu reglementările legale privind ajutorul de stat, reprezentând scutiri sau reduceri de majorări de întârziere şi/sau penalităţi de întârziere. Articolul 24 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică obligaţiilor bugetare stabilite în acte de constatare, în cazul faptelor ce constituie infracţiuni de evaziune fiscală, dacă instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri definitive în legătură cu aceste fapte comise anterior datei depunerii cererii de înlesniri la plata, indiferent de data la care a fost pronunţată hotărârea definitivă. (2) În cazul hotărârilor penale de condamnare, pronunţate de instanţele judecătoreşti, pentru infracţiuni de evaziune fiscală, rămase definitive după acordarea înlesnirilor la plata prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, înlesnirile se anulează, iar organele competente ale creditorilor bugetari vor determina obligaţiile bugetare datorate ca urmare a luării acestei măsuri. Articolul 25 (1) Nerespectarea termenelor de plată şi a condiţiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plata atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga suma neplatita şi obligaţia de plată a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate. (2) O noua cerere pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare nu poate fi depusa timp de 12 luni de la data nerespectării înlesnirilor anterioare acordate. Articolul 26Pentru obligaţiile bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii, majorări de întârziere şi penalităţi de orice fel, precum şi alte obligaţii bugetare datorate şi neachitate la scadenta de debitori, alţii decât persoanele fizice, după data de 1 ianuarie 2002 se acordă numai eşalonare sau amânare la plata. Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia art. 1, 10 şi 12, se aplică în mod corespunzător. Articolul 27Pentru obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere şi penalităţi de orice fel, datorate şi neachitate în termen de persoane fizice, precum şi pentru taxele judiciare de timbru solicitate anterior prestării serviciului taxabil, potrivit reglementărilor în vigoare, se pot acorda înlesnirile la plata prevăzute la art. 1. Articolul 28Debitorii care au în derulare eşalonări la plata acordate în baza reglementărilor legale anterioare şi îşi achită, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, debitele rămase de plată din eşalonare, precum şi majorările stabilite conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, recalculate până la data achitării debitelor, beneficiază de scutirea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere rămase de plată din eşalonare. Articolul 29 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului finanţelor publice sau al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, după caz, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, se stabilesc procedura şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare administrate de Ministerul Finanţelor Publice sau de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, după caz, cu avizul Consiliului Concurentei. (2) În cazul celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale procedura şi competentele se stabilesc de către acestea cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Consiliului Concurentei. Articolul 30Pentru autorităţile administraţiei publice locale procedura şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Consiliului Concurentei. Articolul 31La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile art. 82 şi 84 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 26 martie 2001, aprobată prin Legea nr. 561/2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca Anexa CRITERIIde performanţă economico-financiară şi de disciplina fiscalăce se pot analiza de către Ministerul Finanţelor Publice şiMinisterul Muncii şi Solidarităţii Sociale la acordareaînlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante1. Vechimea contribuabilului (data de începerea activităţii; la societăţile rezultate din divizare vechimea o da unitatea din care s-a divizat noua societate):
     
  - peste 10 ani10 puncte
  - între 5-10 ani5 puncte
  - între 2-5 ani3 puncte
  - mai puţin de 2 ani2 puncte
2. Raportul dintre vechimea arieratelor şi vechimea contribuabilului:
     
  - până la 40%10 puncte
  - între 40-50%8 puncte
  - între 50-60%6 puncte
  - între 60-70%4 puncte
  - între 70-80%2 puncte
  - între 80-100%0 puncte
3. Mobilitatea contribuabilului din punct de vedere al sediului:
     
  - sediu stabil în ultimii 5 ani10 puncte
  - o schimbare în ultimii 5 ani5 puncte
  - două sau mai multe schimbări în ultimii 5 ani0 puncte
4. Menţiuni la registrul comerţului privind schimbarea acţionarului/asociatului principal:
     
  - nici o schimbare sau o schimbare în ultimii 5 ani10 puncte
  - două sau mai multe schimbări în ultimii 5 ani0 puncte
5. Îndatorare financiară calculată ca aport:
     
  Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt şi mediu)x 100 < 30% 10 puncte
  Cifra de afaceri
     
  Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt şi mediu)x 100 > 30% 5 puncte
  Cifra de afaceri
6. Lichiditate globală:
         
  Lc =Active circulantebună > 1 slabă < 110 puncte 5 puncte
  Datorii totale sub 1 an
7. Solvabilitate:
           
  S =Total active   0-1,00 1,01-2,00 peste 2,000 puncte 5 puncte 10 puncte
  Total datorii
8. Date privind declaraţiile de impozite, taxe şi contribuţii: numărul de declaraţii depuse în cursul ultimelor 24 de luni:
     
  - 2415 puncte
  - între 20 şi 2410 puncte
  - între 10 şi 195 puncte
  - mai puţin de 100 puncte
9.
     
  Diferenţe de obligaţii bugetare constatate prin control fiscalx 100 < 20% 5 puncte
  Total impozite declarate în cursul perioadei verificate (pe feluri de impozite)
     
  Diferenţe de obligaţii bugetare constatate prin control fiscalx 100 > 20% 2 puncte
  Total impozite declarate în cursul perioadei verificate (pe feluri de impozite)
10. Obligaţii neachitate în contul impozitelor cu stopaj la sursa:
     
  - NU20 puncte
  - DA0 puncte
11. Dacă a beneficiat anterior de înlesniri:
     
  - NU10 puncte
  - DA, respectate5 puncte
  - DA, nerespectate0 puncte
12. Contribuabilul a avut relaţii contractuale cu unităţi economice cu finanţare bugetară şi nu a încasat la termen contravaloarea acestora:
     
  - DA10 puncte
  - NU0 puncte
13. Situaţia privind achitarea debitelor anului curent:
     
  - neachitate0 puncte
  - achitat până la 30%5 puncte
  - achitat între 30% şi 65%10 puncte
  - achitat între 65% şi 90%15 puncte
  - achitat peste 90%20 puncte
14. Contribuabilul a fost sancţionat pentru evaziune fiscală:
     
  - NU10 puncte
  - DA0 puncte
15.
       
  Suma totală solicitată pentru înlesniri la plată (debite şi majorări)x 100
  Cifra de afaceri
     
  - până la 25% inclusiv8 puncte
  - între 25,01% şi 50%5 puncte
  - între 50,01% şi 75%3 puncte
  - între 75,01% şi 100%2 puncte
  - peste 100%0 puncte
     
  NOTĂ:  
  - punctaj minim14 puncte
  - punctaj maxim168 puncte
--------------

Noutăți

 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • LEGE nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • LEGE nr. 11 din 3 martie 2017 pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 214 din 16 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/1997 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGEA nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*) privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 22 februarie 2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 80 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 23 februarie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGE nr. 450 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 2.523 din 15 iunie 1937*) pentru ratificarea Convenţiunii internaţionale asupra liniei de încărcare a vaselor comerciale pe mare
 • LEGE nr. 123 din 5 mai 2007 pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 73 din 14 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 135 din 11 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor
 • LEGE nr. 56 din 4 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată prin Legea nr. 41/1995
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii
 • LEGE nr. 206 din 19 aprilie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 515 din 23 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora
 • LEGE nr. 171 din 9 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2011 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, în valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 602 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă şi finalizare a încheierii contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. şi Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 126 din 14 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1997 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
 • LEGE nr. 299 din 11 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 21 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 338 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 178 din 9 noiembrie 1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 13 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 152 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • LEGE nr. 63 din 18 aprilie 2019 pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 9 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • LEGE nr. 341 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan şi stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călăraşi
 • LEGE nr. 305 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 22/2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
 • LEGE nr. 139 din 4 iulie 2008 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Islanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 19 septembrie 2007
 • LEGE nr. 388 din 19 octombrie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005
 • LEGE nr. 107 din 24 mai 2019 privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"
 • LEGE nr. 66 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 33 din 7 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 523 din 11 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021