Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 14 februarie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 25 februarie 2002 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 14 februarie 2002pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 25 februarie 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 28 decembrie 2001, se modifica după cum urmează:1. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de salariaţi care beneficiază în luna ianuarie 2002 de prevederile alin. (1) este de 17.537 de persoane, iar pentru perioada februarie-decembrie 2002 numărul mediu de salariaţi este de 9.200. (3) Repartizarea pe unităţi a numărului mediu de salariaţi care beneficiază de drepturile menţionate la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 1."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate începând cu 15 februarie 2002 ca urmare a reorganizării unităţilor din sectorul producţiei de apărare beneficiază de ajutor de şomaj, acordat în condiţiile legii, precum şi de un venit lunar de completare egal cu diferenţa dintre salariul mediu net pe economie din luna anterioară disponibilizarii şi nivelul ajutorului de şomaj stabilit potrivit reglementărilor legale în vigoare. (2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii ajutorului de şomaj, pe o perioadă de 14 luni, dar nu mai târziu de 15 aprilie 2003. (3) După expirarea perioadei de acordare a ajutorului de şomaj persoanele disponibilizate în condiţiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit de completare egal cu salariul mediu net pe economie din luna anterioară disponibilizarii. (4) Persoanele care s-au încadrat în munca sau se pensionează, conform legii, în perioada prevăzută la alin. (2) beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit în condiţiile alin. (1)."3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Venitul de completare prevăzut la art. 2 alin. (1) este exceptat de la plata obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul asigurărilor sociale de sănătate, în perioada acordării ajutorului de şomaj, precum şi după încadrarea în munca sau pensionare."4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Numărul de persoane care urmează să fie disponibilizate din fiecare unitate a sectorului producţiei de apărare este prevăzut în anexa nr. 2."5. Anexele nr. 1 şi 2 se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 170/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 28 decembrie 2001, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată după aprobarea de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul industrieişi resurselor,Iulian Iancu,secretar de statMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu Anexa 1                                     LISTA            cuprinzând agenţii economici ai căror salariaţi urmează             sa beneficieze de venituri de completare în anul 2002                      în urma procesului de restructurare
         
  Nr. crt.Agentul economicNumărul de salariaţi ianuarie 2002Numărul mediu de salariaţi februarie-decembrie 2002
  1.Compania Naţională "ROMARM" - S.A.15.0378.665
  2.Societatea Comercială "AVIOANE CRAIOVA" - S.A.518100
  3.Societatea Comercială "ELPROF" - S.A. Bucureşti25-
  4.Societatea Comercială "IAR" - S.A. Braşov380-
  5.Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti267-
  6.Societatea Comercială "Uzina Mecanică Băbeni" - S.A.31980
  7.Societatea Comercială "Uzina Mecanică Mârşa" - S.A.7050
  8.Societatea Comercială "ROMPIRO" - S.A. Orăştie15-
  9.Societatea Comercială "Uzina Mecanică Vălenii de Munte" - S.A.162-
  10.Societatea Comercială "Uzina Mecanică    
    Drăgăşani" - S.A.36485
  11.Societatea Comercială "Uzina Mecanică Filiaşi" - S.A.11740
  12.Societatea Comercială "MFA" - S.A. Mizil103100
  13.Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.16080
    TOTAL:17.5379.200
Anexa 2                                      LISTA            cuprinzând numărul de salariaţi care se disponibilizeaza                     începând cu data de 15 februarie 2002
       
  Nr. crt.Agentul economicNumărul de salariaţi ce urmează să fie disponibilizat
  1.Compania Naţională "ROMARM" - S.A.6.372
  2.Societatea Comercială "AVIOANE CRAIOVA" - S.A.518
  3.Societatea Comercială "ELPROF" - S.A. Bucureşti25
  4.Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti267
  5.Societatea Comercială "Uzina Mecanică Băbeni" - S.A.137
  6.Societatea Comercială "Uzina Mecanică Mârşa" - S.A.72
  7.Societatea Comercială "ROMPIRO" - S.A. Orăştie15
  8.Societatea Comercială "Uzina Mecanică Vălenii de Munte" - S.A.300
  9.Societatea Comercială "Uzina Mecanică Drăgăneşti" - S.A.252
  10.Societatea Comercială "Uzina Mecanică Filiaşi" - S.A.117
  11.Societatea Comercială "MFA" - S.A. Mizil103
  12.Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.159
    TOTAL:8.337
---------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 483 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 55 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 230 din 9 decembrie 1998 pentru proclamarea Zilei Solidarităţii Naţionale împotriva Dictaturii
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 13 iunie 2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România
 • LEGE nr. 32 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iaşi
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 746 din 7 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului privind privilegiile şi imunităţile acordate Comisiei pentru protecţia mediului marin al Marii Negre, semnat la Istanbul la 28 aprilie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 martie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*)
 • LEGE nr. 50 din 21 iunie 1996*) *** Republicat privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 15 septembrie 2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 240 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii de Vest "Vasile Goldis" din Arad
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 162 din 20 noiembrie 2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 117 din 9 decembrie 1994 privind acordarea dreptului absolvenţilor cu diploma ai colegiilor de stat de a continua studiile universitare în învăţământul superior de lungă durata în anul universitar 1994 - 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 20 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
 • LEGE nr. 234 din 7 iunie 2004 pentru înfiinţarea satului Dămileni prin reorganizarea comunei Cristineşti, judeţul Botoşani
 • LEGE nr. 187 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1999 privind destinaţia sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 345 din 1 iunie 2002 (*republicată*) privind taxa pe valoarea adăugată*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 22 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 28 din 18 aprilie 2003 privind vânzarea unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 295 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată
 • LEGE nr. 91 din 28 aprilie 2017 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • LEGE nr. 189 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială*)
 • LEGE nr. 371 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 23 decembrie 1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 octombrie 2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGE nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 24 octombrie 2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 20 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021