Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 244 din 28 noiembrie 2000 (*republicată*) privind siguranţa barajelor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 244 din 28 noiembrie 2000 (*republicată*)privind siguranţa barajelor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2002

---------------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 466/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000 şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2001. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Dreptul de realizare şi de exploatare în siguranţa a barajelor, precum şi obligaţiile corespunzătoare rezultate din actele normative privind protecţia mediului vor fi exercitate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte. (2) Respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa barajelor este obligatorie în toate etapele de realizare şi de exploatare a acestora: proiectare, execuţie, exploatare în perioada de execuţie, exploatare curenta şi postutilizare sau abandonare. (3) Evaluarea stării de siguranţă în exploatare şi verificarea respectării exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa barajelor se realizează de experţi şi specialişti atestaţi de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi certificati/avizaţi de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin următorii termeni se înţelege: a) baraj - orice lucrare hidrotehnica având o structura existenta sau propusă, care este capabilă să asigure acumularea, permanenta sau nepermanenta, de apa, de deşeuri industriale lichide sau solide depuse subacvatic (din industria chimica, industria energetica şi din iazurile de decantare din industria miniera), a căror rupere poate produce pierderea necontrolata a conţinutului acumulat, cu efecte negative deosebit de importante asupra mediului social, economic şi/sau natural. Noţiunea de baraj cuprinde:1. totalitatea elementelor constructive realizate, inclusiv construcţiile şi instalaţiile-anexa aferente acestuia, precum şi cele naturale, terenul de fundaţie şi versantii care asigura acumularea, reprezentând cuveta lacului de acumulare;2. barajele şi digurile care realizează retentii permanente sau nepermanente de apa;3. lucrările hidrotehnice speciale (centrale hidroelectrice şi ecluze din frontul barat, derivatii cu nivel liber realizate în rambleu, rezervoare supraterane cu volume de peste 5.000 mc şi conducte forţate);4. barajele şi digurile care realizează depozite de deşeuri industriale; b) categorie de importanţa a barajelor - clasificare bazată pe cuantificarea riscului unui baraj, utilizându-se un sistem de criterii, indici şi notari, conform metodologiei de încadrare în categorii de importanţa aprobate prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi ministrului apelor şi protecţiei mediului.În funcţie de valoarea indicelui de risc asociat barajului, care pentru barajele cu risc acceptabil are o valoare adimensionala, mai mica sau egala cu 1, barajele se încadrează în una dintre următoarele categorii de importanţa:● A - baraj de importanţa excepţionala;● B - baraj de importanţa deosebită;● C - baraj de importanţa normală;● D - baraj de importanţa redusă.În cazul unei valori a indicelui de risc asociat barajului mai mare de 1, riscul este inacceptabil, iar barajul nu poate fi exploatat; c) baraj cu risc sporit - baraj care este declarat de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului ca fiind cu potenţial crescut privind consecinţele produse asupra populaţiei, proprietăţii şi mediului, în cazul cedarii; d) expert certificat/avizat - expert tehnic sau specialist verificator de proiecte, atestat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru construcţii hidrotehnice în domeniile A7 (rezistenta şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice) şi B5 (siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice) şi certificat/avizat de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor; e) CONSIB - Comisia Naţionala pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice, înfiinţată conform legii; f) deţinător de baraj - persoana juridică cu orice titlu, care are în păstrare, proprietate şi/sau administrare un baraj. Articolul 3 (1) Încadrarea în categorii de importanţa a barajelor reprezintă o obligaţie legală a deţinătorilor/administratorilor cu orice titlu, denumiţi în continuare deţinători de baraje, şi este utilizata pentru: a) stabilirea tipului de urmărire în timp a barajelor - specială sau curenta -, în conformitate cu rigorile impuse de sistemul calităţii în construcţii; b) ierarhizarea barajelor în vederea stabilirii programelor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a acestora; c) stabilirea listei cuprinzând barajele cu risc sporit; d) stabilirea atribuţiilor de verificare şi control al barajelor, care revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului; e) stabilirea obligaţiilor ce revin deţinătorilor de baraje, precum şi altor persoane juridice şi fizice privind siguranţa în exploatare a acestor tipuri de lucrări şi luarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscului. (2) La stabilirea categoriei de importanţa a barajelor deţinătorii acestor tipuri de lucrări, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, vor tine seama de: a) caracteristicile tehnice ale lucrării, furnizate de deţinător; b) necesitatea protecţiei populaţiei, a proprietăţii şi a mediului împotriva consecinţelor potenţiale produse în cazul cedarii acestor lucrări; c) mărimea pagubelor potenţiale sau a prejudiciului pe care îl poate aduce un accident la barajul respectiv; d) costul măsurilor de siguranţă impuse şi dacă acestea sunt acceptabile sub aspectul eficientei economice; e) impactul social-economic în cazul ruperii unui baraj; f) modul în care barajul este proiectat, construit, exploatat, reparat, afectat în timpul exploatării, inspectat periodic, menţinut în exploatare, postutilizat sau abandonat; g) modul în care apa şi deseul industrial lichid ori depus hidraulic sunt acumulate în cuveta lacului de acumulare; h) persoana care a avut responsabilitatea proiectării, construcţiei, repararii, exploatării, inspecţiei, deciziei de postutilizare sau de abandonare a barajului. (3) În scopul protecţiei populaţiei, a proprietăţii şi a mediului Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului poate majoră categoria de importanţa a unui baraj faţă de cea declarata de deţinător şi îl poate declara cu risc sporit. Lista cuprinzând barajele cu risc sporit şi cele cu categorie de importanţa majorată se aproba prin ordin al conducătorului acestei autorităţi. (4) Metodologiile privind stabilirea categoriilor de importanţa a barajelor şi metodologiile de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor se aproba prin ordin comun al ministrului apelor şi protecţiei mediului şi ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, pe baza avizului tehnic consultativ al CONSIB. Articolul 4 (1) Stabilirea exigenţelor de performanţă care definesc sistemul calităţii în domeniul construcţiilor de baraje, procedurile şi reglementările tehnice, precum şi controlul respectării acestora sunt asigurate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. (2) Reglementările şi procedurile cu caracter general, aferente sistemului calităţii în domeniul construcţiilor de baraje, se stabilesc prin ordine comune ale conducătorilor autorităţilor menţionate la alin. (1). (3) Normele tehnice aferente asigurării calităţii în construcţiile de baraje se elaborează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi se aproba prin ordin al ministrului. (4) Normele tehnice referitoare la comportarea în exploatare, expertizarea proiectelor şi regimul de exploatare în siguranţa a barajelor se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului. Iazurile de decantare din industria miniera se realizează, se exploatează şi se conserva conform normelor specifice întocmite prin grija Ministerului Industriei şi Resurselor şi aprobate prin ordine comune ale ministrului apelor şi protecţiei mediului, ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi ministrul industriei şi resurselor. (5) Aspectele tehnice ale reglementărilor şi normelor, precum şi priorităţile de întocmire a acestora sunt avizate de CONSIB. (6) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul iazurilor de decantare miniere care îşi încetează activitatea la expirarea licenţei de concesionare. (7) Experţii certificati/avizaţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului privind organizarea şi certificarea corpului de experţi şi a procedurii de avizare a specialiştilor pentru evaluarea stării de siguranţă a barajelor din categoriile de importanţa C şi D. Regulamentul şi procedura se elaborează de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi se aproba prin ordin al conducătorului acestuia. (8) Certificarea personalului de exploatare privind activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor se efectuează în baza regulamentului specific. Regulamentul se elaborează de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi se aproba prin ordin al conducătorului acestuia. Articolul 5 (1) Deţinătorii cu orice titlu de baraje sunt direct responsabili de realizarea şi de menţinerea siguranţei în exploatare a acestora în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Pentru barajele existente la care nu exista sau nu este cunoscut un proprietar sau administrator legal rolul de deţinător revine administraţiei publice locale - comuna, oraş, municipiu, judeţ - pe teritoriul căreia se găsesc acestea, la cererea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului sau/şi a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Capitolul 2 Regimul de folosire a barajelor Articolul 6 (1) Pentru barajele noi sau în cazul interventiilor constructive care modifica parametrii de baza ai barajelor existente deţinătorii acestora sunt obligaţi să obţină de la Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului acordul de funcţionare în siguranţa. (2) Prin excepţie, ministrul apelor şi protecţiei mediului stabileşte prin ordin ca pentru lucrările încadrate în categoriile de importanţa C şi D acordul de funcţionare în siguranţa să fie emis de unităţile teritoriale ale Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, pe baza avizului unui expert certificat/avizat. (3) Acordul de funcţionare în siguranţa se referă la încadrarea în categorii de importanţa a barajului, la adoptarea soluţiilor de proiectare, la condiţiile de amplasament şi la respectarea normelor şi reglementărilor legale, precum şi a experienţei în domeniu. (4) Acordul de funcţionare în siguranţa este obligatoriu pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie. Articolul 7 (1) Pentru barajele aflate în exploatare sau în faza provizorie de punere în exploatare deţinătorul acestora este obligat să obţină o autorizaţie de funcţionare în condiţii de siguranţă, emisă de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, pe baza recomandărilor din documentaţia avizată de expertul certificat. (2) Prin excepţie, la recomandarea CONSIB, pentru lucrările încadrate în categoriile de importanţa C şi D autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă se poate emite de către unităţile teritoriale ale Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, pe baza unei documentaţii privind starea de siguranţă avizate de expertul certificat. (3) Autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă certifica îndeplinirea exigenţelor de performanţă în perioada de exploatare şi este obligatorie pentru obţinerea autorizaţiilor de gospodărire a apelor şi de protecţie a mediului. (4) Autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă se emite pe o durată determinata, stabilită prin autorizaţie, de maximum 10 ani şi se reînnoieşte la expirare sau în cazul producerii unor incidente ori accidente în exploatare. Articolul 8Procedurile şi competentele de emitere a acordului de funcţionare în siguranţa şi a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă pentru baraje se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, pe baza avizului tehnic consultativ al CONSIB. Articolul 9 (1) Exploatarea barajelor, indiferent de destinaţia acestora, de către deţinătorii cu orice titlu fără autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă este interzisă. (2) Îndeplinirea condiţiilor de exploatare în condiţii de siguranţă prevăzute prin expertize avizate de CONSIB sau a condiţiilor stabilite prin ordine ale ministrului apelor şi protecţiei mediului şi ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei este obligatorie. Articolul 10 (1) Deţinătorii de baraje sunt obligaţi sa urmărească comportarea în timp a acestor construcţii pe baza unor proiecte specializate, elaborate prin grija acestora. (2) Proiectele de urmărire a comportării în timp a barajelor trebuie să respecte reglementările generale în domeniu, prevăzute de legislaţia în vigoare şi de normativele tehnice specifice, precum şi elementele stabilite la proiectare sau prin evaluarile periodice ale stării de siguranţă. (3) Activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor se organizează pe 3 niveluri, astfel: a) nivelul I, cuprinzând inspecţiile vizuale, măsurătorile la aparate de măsura şi control şi interpretarea primara a rezultatelor - depăşirea unor valori de atenţie şi alarma -, realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice, certificat de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului; b) nivelul II, cuprinzând sinteza periodică a observaţiilor, a măsurătorilor şi a inspecţiilor tehnice anuale şi interpretarea acestora din punct de vedere al siguranţei barajului, realizată prin grija deţinătorului de specialişti care întocmesc rapoarte sintetice anuale; c) nivelul III, cuprinzând analiza şi avizarea rapoartelor de sinteza anuale, realizate de o comisie de urmărire a comportării în timp a barajelor, organizată de către deţinător, a carei componenta este avizată de CONSIB şi aprobată de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului; în cazul deţinătorilor care nu organizează comisii proprii, analiza şi avizarea rapoartelor anuale vor fi realizate fie de comisiile aprobate ale altor deţinători, fie de grupuri de specialişti aprobaţi de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, cu avizul tehnic consultativ al CONSIB. (4) Rapoartele anuale privind comportarea şi siguranţa în exploatare a barajelor aflate în administrarea unui deţinător sunt analizate în cadrul evaluării periodice a siguranţei, iar îndeplinirea corecta din punct de vedere legal, tehnic şi organizatoric a obligaţiilor prevăzute în proiectele de urmărire a comportării în timp a construcţiilor condiţioneaza emiterea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă sau reînnoirea acesteia. (5) Nerespectarea proiectului de urmărire a comportării în timp a construcţiilor atrage suspendarea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă pe o perioadă de 30 de zile, timp în care trebuie realizată conformarea cu proiectul. Articolul 11Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului ori unor acţiuni iresponsabile deţinătorii de baraje cu risc sporit sunt obligaţi sa organizeze şi sa realizeze un sistem de securitate şi paza a barajelor, aprobat de inspectoratele judeţene de protecţie civilă*).-------------- Notă *) Conform art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, serviciile publice comunitare profesioniste se înfiinţează în subordinea consiliilor judeţene prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protecţie civilă, a grupurilor şi brigazilor de pompieri militari. Articolul 12 (1) În scopul asigurării protecţiei şi siguranţei barajelor se interzice realizarea unor construcţii, depozite, amenajări sau a altor activităţi în ampriza barajelor ori în zonele de protecţie stabilite la aprobarea proiectului sau conform prevederilor legale. (2) Realizarea de lucrări de traversare a barajelor sau în zonele lor de protecţie se poate face în baza permisului de traversare obţinut conform procedurii emise de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. Articolul 13În cazul trecerii în conservare, al postutilizarii sau al abandonarii unui baraj, deţinătorul acestuia va întocmi o documentaţie distinctă. Deţinătorul va stabili şi va asigura, pe cheltuiala proprie, lucrările şi măsurile de încadrare într-o categorie de folosinţă posibila a barajului sau va demola construcţia, cu asigurarea corespunzătoare a curgerii apelor, inclusiv a apelor maxime, în secţiunea barata iniţial. Procedura de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor se elaborează de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi se aproba prin ordin. Articolul 14Deţinătorii cu orice titlu de baraje au obligaţia de a declara public caracteristicile generale, categoria de importanţa şi gradul de risc asociat acestora. Declaraţia se efectuează conform procedurii care se elaborează de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi se aproba prin ordin. Capitolul 3 Controlul în domeniul siguranţei barajelor Articolul 15Controlul îndeplinirii exigenţelor de performanţă şi al respectării prevederilor legale aferente siguranţei barajelor se face de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului sau de împuterniciţi ai acestuia. Articolul 16Controlul îndeplinirii exigenţelor de performanţă privind calitatea în construcţii, stabilite prin Legea nr. 10/1995, se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei sau de către organele teritoriale ale acestuia. Articolul 17Controlul curent al activităţii de urmărire a comportării în timp a barajelor va fi asigurat de împuterniciţii Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Articolul 18În scopul îndeplinirii atribuţiilor de control împuterniciţii cu drept de control, după declinarea identităţii şi calităţii, au dreptul: a) de acces la baraje, indiferent de deţinătorul şi destinaţia acestora, pentru a face constatări privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale reglementărilor ce decurg din aceasta; b) de a controla existenta şi functionalitatea aparaturii de măsura şi control prevăzute pentru urmărirea comportării în timp a barajelor, în conformitate cu prevederile proiectelor specifice; c) de a constata contravenţii şi de a aplica sancţiuni conform competentelor acordate. Articolul 19Pentru efectuarea controlului în unităţile cu regim special de acces împuterniciţii cu drept de control vor primi aprobare şi din partea autorităţii publice centrale care coordonează unităţile respective. Capitolul 4 Sancţiuni Articolul 20Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 21Constituie contravenţii următoarele fapte: a) funcţionarea barajelor fără autorizaţie de funcţionare în siguranţa şi fără proiect de urmărire a comportării în timp a construcţiei; b) neîndeplinirea condiţiilor de siguranţă prevăzute prin ordine ale ministrului apelor şi protecţiei mediului şi ale ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei; c) nerespectarea prevederilor acordului de funcţionare în siguranţa şi nerespectarea prevederilor autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă; d) realizarea unor construcţii, depozite, amenajări sau a altor activităţi în ampriza barajelor ori în zonele de protecţie; e) nerealizarea remedierilor în termenul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, în cazul suspendării autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă; f) abandonarea unui baraj fără proiect de abandonare şi conservare elaborat de un expert certificat/avizat; g) declararea eronată a caracteristicilor barajului în scopul obţinerii de avantaje; h) neîndeplinirea prevederilor legale privind reevaluarea siguranţei barajelor existente; i) nerealizarea sistemului de securitate şi paza prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă; j) neîndeplinirea condiţiilor de exploatare în siguranţa stabilite prin ordine ale ministrului apelor şi protecţiei mediului şi/sau ale ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. Articolul 22 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 21, săvârşite de persoane fizice, se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei cele prevăzute la art. 21 lit. a), b), c), d), g) şi h); b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei cele prevăzute la art. 21 lit. e), f), i) şi j). (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate şi persoanelor juridice. (3) Cuantumul amenzilor va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 23Constituie infracţiuni următoarele fapte: a) executarea barajelor fără acordul de funcţionare în siguranţa a barajului; b) funcţionarea barajelor fără autorizaţie de funcţionare în condiţii de siguranţă, punând în pericol populaţia şi mediul; c) nedeclararea barajelor deţinute şi a caracteristicilor acestora; d) neîndeplinirea măsurilor stabilite prin expertize avizate de CONSIB, dacă fapta pune în pericol siguranţa construcţiei şi produce urmări grave pentru populaţie sau pentru factorii de mediu; e) deteriorarea sau distrugerea aparaturii de măsura şi control montate în baraje, precum şi folosirea unei aparaturi neetalonate. Articolul 24Infracţiunile prevăzute la art. 23 se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Articolul 25Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 22 se fac de inspectori din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi de împuterniciţi ai acestuia. Articolul 26Infracţiunile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se constata de organele abilitate, precum şi de personalul prevăzut la art. 17, care înaintează actul de constatare la organul local de cercetare penală. Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 27 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului va elabora regulamentul privind organizarea şi certificarea corpurilor de experţi, respectiv procedura de avizare a experţilor şi a specialiştilor pentru întocmirea evaluării stării de siguranţă în exploatare a barajelor, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului va elabora procedura de autorizare, care va fi aprobată prin ordin al ministrului. Articolul 28 (1) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a procedurilor de autorizare deţinătorii cu orice titlu ai barajelor sunt obligaţi sa declare la Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului lucrările deţinute şi încadrarea lor în categorii de importanţa, în vederea eşalonării obţinerii autorizarilor. (2) Depunerea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare în siguranţa a barajului se va face la termenele stabilite prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, în baza eşalonării propuse de CONSIB. Articolul 29Deţinătorii cu orice titlu ai barajelor aflate în exploatare, care în urma evaluării stării de siguranţă nu îndeplinesc exigenţele de performanţă necesare pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă decât după realizarea unor măsuri şi lucrări propuse prin raportul de evaluare a stării de siguranţă, sunt obligaţi sa realizeze aceste exigente de performanţă în termenul stabilit de comun acord cu reprezentanţii Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 30 (1) Nerealizarea prevederilor art. 28 conduce imediat la introducerea restrictiilor de exploatare şi, după caz, la declanşarea operaţiunilor de abandonare. (2) Pentru barajele care prezintă un indice de risc asociat inacceptabil va fi declansata operaţiunea de abandonare. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului va elabora metodologia de declarare a operaţiunilor de abandonare a barajelor, care va fi aprobată prin ordin al ministrului. Articolul 31 (1) Deţinătorul barajului are obligaţia sa ţină o fişa de evidenta a barajului*) cuprinzând datele importante privind construcţia şi evenimentele care au avut loc în timp. Fişa actualizată va fi transmisă anual la Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, împreună cu un raport privind starea barajului. La fiecare 2 ani raportul va fi completat cu o analiza aprofundata a comportării în timp a barajului. (2) În cazul barajelor utilizate pentru alimentari cu apa sau al barajelor care realizează acumulari de apa în scopuri multiple, deţinătorul cu orice titlu al barajului va transmite Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului un raport privind prima umplere a lacului de acumulare realizat prin barajul respectiv.--------------- Notă *) Conform art. III din Legea nr. 466/2001 conţinutul fisei de evidenta se va stabili prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 66 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2002 pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006
 • LEGE nr. 105 din 15 iunie 2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 360 din 13 decembrie 2005 privind plata obligaţiilor financiare pe care România le are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (*republicată*) privind comerţul electronic*)
 • LEGE nr. 84 din 5 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecţia civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 22 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 165/1982 pentru modificarea articolului 55 alineatul 2 din Legea nr. 57/1968 de organizare şi funcţionare a consiliilor populare
 • LEGE nr. 31 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 25 iunie 2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a doua credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 509 din 17 noiembrie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ
 • LEGE nr. 457 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 2 din 7 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 6 martie 2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 223 din 18 noiembrie 2010 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 125 din 21 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 115 din 24 aprilie 2009 pentru ratificarea Convenţiei nr. 102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii
 • LEGE nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 24 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001
 • LEGE nr. 530 din 23 septembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Negrileşti, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • LEGE nr. 182 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 20 februarie 2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 230 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 13 iunie 2002 pentru încheierea de către Regia Naţionala a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 333 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
 • LEGE nr. 91 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000
 • LEGE nr. 166 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 131 din 29 decembrie 1995 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 169 din 31 mai 2013 privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 30 iunie 2009 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 12 din 26 iulie 1974 privind piscicultura şi pescuitul
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 17 martie 2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 163 din 11 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021