Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 29 decembrie 2001 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 189 din 20 decembrie 2001pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 29 decembrie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei de urgenta se modifica şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂprivind controlul asupra încasării veniturilor şi efectuăriicheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de statşi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomajşi soluţionarea contestaţiilor privind măsurile dispuseprin actele de control"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Controlul asupra încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj cuprinde ansamblul activităţilor care au ca obiect verificarea corectitudinii şi exactitatii îndeplinirii de către contribuabili a obligaţiilor ce le revin conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Sunt supuşi controlului contribuţiilor de asigurări sociale şi contribuţiilor la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj contribuabilii prevăzuţi de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Controlul asupra încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj se exercită de organele de control proprii ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi organele sale teritoriale, independent sau în colaborare cu organele Ministerului Finanţelor Publice."5. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(3) Organele de control proprii şi teritoriale ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat, primind o legitimatie de control corespunzătoare. Modelul legitimatiei de control se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."6. Litera a) a articolului 4 va avea următorul cuprins:"a) sa examineze orice înscrisuri, documente, registre sau acte de evidenta ale contribuabililor care pot fi relevante pentru stabilirea corecta a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi pentru determinarea modului de respectare a obligaţiilor legale ce revin acestora;"7. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În scopul stabilirii exacte a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi al determinării modului de respectare a obligaţiilor legale ce revin contribuabililor, organele de control sunt în drept să solicite informaţii care nu au, potrivit legii, caracter secret, de la:"8. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(3) Toate actele, datele şi informaţiile obţinute de organele de control în condiţiile alin. (1) şi (2) vor face parte din dosarul contribuabilului şi vor putea fi luate în considerare la recalcularea contribuţiilor datorate de acesta bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj."9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Organele de control au obligaţia sa exercite controlul contribuţiilor datorate, în asa fel încât sa afecteze cat mai puţin desfăşurarea activităţilor curente ale contribuabililor."10. Partea introductivă a articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - În baza constatărilor rezultate ca urmare a acţiunilor de control efectuate de organele de control prevăzute la art. 3 alin. (1) au dreptul:"11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Prin reţinerea unei cote de 15% din valoarea amenzilor aplicate şi încasate se constituie un fond pentru acordarea de stimulente organelor de control din aparatul propriu şi organelor teritoriale ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi pentru personalul împuternicit al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi al organelor teritoriale ale acestora. Metodologia privind constituirea fondului şi acordarea stimulentelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."12. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Controlul la sediul sau la domiciliul contribuabilului ori la sediul organului de control, după caz, se efectuează o singură dată pentru fiecare perioada pentru care se datorează contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj."13. Alineatul (4) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de organele sale teritoriale."14. Alineatul (5) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(5) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere, potrivit legislaţiei în vigoare."15. Alineatul (6) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia art. 28 alin. (1) şi (3) şi a art. 29."16. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi organele sale teritoriale sunt competente să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute şi în următoarele acte normative: a) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; b) Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar, dacă faptele sunt săvârşite în legătură cu încasările veniturilor şi efectuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj."17. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:"Soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de organele sale teritoriale"18. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 27 vor avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Măsurile dispuse de organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de organele sale teritoriale pot fi contestate de către contribuabili, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Contestaţiile formulate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt cai administrative de atac prin care se solicita diminuarea sau anularea, după caz, a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, a majorărilor de întârziere sau a penalitatilor, precum şi a altor măsuri dispuse de organele de control".19. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Contestaţiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de până la un miliard lei se soluţionează de către organele specializate din cadrul direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul contestatorul. (2) Contestaţiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de peste un miliard lei, precum şi cele formulate împotriva actelor de control întocmite de organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, indiferent de suma, se soluţionează de organele de specialitate ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale."20. Alineatul (2) al articolului 32 va avea următorul cuprins:"(2) Decizia se semnează de conducătorul direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau de conducătorul organului specializat din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, după caz, ori de către înlocuitorii acestora."21. Alineatul (4) al articolului 36 va avea următorul cuprins:"(4) Decizia poate fi atacată la instanţa judecătorească competenţa, potrivit legii."22. Alineatul (2) al articolului 37 va avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate emite instrucţiuni în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aproba prin ordin al ministrului."23. După articolul 37 se introduce articolul 37^1 cu următorul cuprins:"Art. 37^1. - Cheltuielile curente aferente activităţii de control privind constituirea şi virarea contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, organizată la nivelul direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj." Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 9 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 (*republicată*) privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 (*republicată*) privind protecţia animalelor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croaţia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, şi a Protocolului adiţional nr. 12 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 49 din 4 aprilie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 3.600 din 17 octombrie 1938 privind unificarea procedurii fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 67 din 22 martie 2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 179 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2005 pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 510 din 28 noiembrie 2003 privind aprobarea plăţii unor contribuţii voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi la bugetul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru finanţarea programelor de asistenţă umanitară internaţională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 77 din 26 martie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe indirecte pentru o autospecială de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare grea
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • LEGE nr. 195 din 7 iulie 2015 pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 52 din 2 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1997 privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficiente fizice
 • LEGE nr. 114 din 7 iunie 2019 pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 480 din 12 noiembrie 2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 327 din 28 iunie 2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 306 din 25 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 414 din 9 noiembrie 2006 pentru aderarea Guvernului României la Convenţia privind Organizaţia Hidrografică Internaţională, adoptată la Monaco la 3 mai 1967
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 12 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 188 din 25 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"
 • LEGE nr. 410 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferenţiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006
 • LEGE nr. 307 din 11 decembrie 2018 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 229 din 15 iulie 2013 pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, şi pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 198 din 12 octombrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 471 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale
 • LEGE nr. 594 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • LEGE nr. 30 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 235 din 7 decembrie 2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 • LEGE nr. 627 din 7 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/1999 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 martie 2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 394 din 31 martie 1864 pentru comunele urbane si rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 14 din 22 februarie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/2000 privind ratificarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021