Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 27 decembrie 2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se valorifica în condiţiile prezentei ordonanţe, sunt: a) bunurile mobile, precum şi titlurile de valoare confiscate, devenite proprietate privată a statului în temeiul legii, al hotărârilor judecătoreşti sau al deciziilor organelor împuternicite să efectueze confiscarea; b) bunurile mobile, imobile, precum şi titlurile de valoare care provin din succesiuni fără moştenitori legali sau testamentari şi/sau din donaţii; c) bunurile mobile părăsite, ai căror proprietari sunt neidentificati, predate pe bază de proces-verbal organelor de poliţie, sau bunurile mobile descoperite de organele poliţiei de frontieră în zonele de competenţa, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predării de către destinatari şi a căror valorificare nu este reglementată prin alte acte normative specifice. În aceeaşi categorie intra şi bunurile ai căror proprietari sunt cunoscuţi, însă exista indicii temeinice din care rezultă intenţia proprietarilor de a renunţa la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora; d) sumele consemnate, potrivit legii, în orice scop, pe numele persoanelor fizice sau juridice, la dispoziţia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea şi nu s-a cerut ridicarea lor de către cei care le-au depus ori de către aceia care erau îndreptăţiţi să le ridice în termenul de prescripţie prevăzut de legislaţia în vigoare."2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Organele care au dispus consemnarea sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) sunt obligate să le declare la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului legal de prescripţie."3. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:"(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare. (6) Bunurile prevăzute la alin. (5) vor fi distruse de către deţinător, pe cheltuiala acestuia, a persoanelor fizice sau juridice de la care au fost confiscate."4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Bunurile confiscate care constituie corp delict sau mijloace de proba în procedura judiciară trec în proprietatea privată a statului în temeiul unei ordonanţe emise de procuror sau al unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive, prin care se dispune valorificarea acestora. (2) În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării şi sanctionarii contravenţiilor pe bază de proces-verbal, titlul de proprietate îl constituie însuşi procesul-verbal de contravenţie, în cazul în care acesta nu a fost contestat în termenul legal sau dacă a fost contestat, contestaţia a fost respinsă printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă."5. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri: a) medicamentele şi aparatura medicală, substantele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale din patrimoniu, obiectele, veşmintele şi cărţile de cult, timbrele filatelice, hârtiile de valoare, materialele lemnoase, metalele şi pietrele preţioase sau semipretioase, precum şi bijuteriile din aceste materiale, documentele istorice, materialele de arhiva, care se pun de îndată la dispoziţie organelor de specialitate ale statului care au competenţa de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale; b) mijloacele de plată în valută liber convertibilă/neconvertibila, care se depun la Banca Naţionala a României, şi mijloacele de plată în lei care se depun la trezoreriile statului ori la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A., după caz, în contul bugetului de stat; c) armele de foc, munitiile, materiile explozive şi diferitele bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori, după caz, Ministerului Apărării Naţionale."6. Alineatul (4) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(4) Sumele obţinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) vor fi virate la bugetul de stat după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare."7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Bunurile prevăzute la art. 1, care au trecut în proprietatea privată a statului, se valorifica de către Ministerul Finanţelor Publice prin organele sale teritoriale - direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti -, denumite în continuare organe de valorificare. (2) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se poate face şi de către administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, denumite în continuare organe de valorificare. (3) Sunt considerate organe de valorificare şi structurile de specialitate care au atribuţii în acest sens, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se găsesc pe teritoriul României. Valorificarea acestor bunuri se va face conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor externe."8. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele şi păsările vii, care se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri către populaţie. Valorificarea acestor bunuri se face numai după obţinerea avizului de calitate, potrivit legii, în situaţia în care pe ambalaj nu este inscripţionat termenul de valabilitate, la preţuri cu ridicată practicate în zona, fără efectuarea procedurilor de evaluare. În acest caz procesele-verbale de predare-primire se predau în termen de 48 de ore organelor de valorificare."9. Alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(5) În cazul în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se dispune restituirea bunurilor prevăzute la alin. (3) şi (4), sumele obţinute din valorificarea acestora se achită persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, la nivelul actualizat al preţurilor, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz."10. Alineatul (2^1) al articolului 7 se abroga.11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se va face evaluarea acestora de către o comisie de evaluare, stabilită prin decizie a directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, care va avea următoarea componenta: a) directorul general adjunct al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti - şeful comisiei; b) şeful serviciului (biroului) pentru valorificarea bunurilor devenite proprietate de stat; c) şeful serviciului control investigari, valorificare acţiuni ori o persoană desemnată de acesta din cadrul inspectoratului de concurenta judeţean sau al municipiului Bucureşti; d) un reprezentant din partea oficiului pentru protecţia consumatorilor judeţean sau al municipiului Bucureşti; e) reprezentantul instituţiei publice care deţine bunurile respective. (2) Membrii comisiei de evaluare, precum şi membrii comisiei de distrugere vor primi o indemnizaţie fixa lunară, stabilită prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. (3) În cazul bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, care se valorifica de către administraţiile financiare de sector, comisia de evaluare şi comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului general al Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti."12. Alineatul (2^1) al articolului 11 se abroga.13. La articolul 13, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"b) creselor, gradinitelor, căminelor de copii, de bătrâni, cantinelor pentru saraci, azilurilor, spitalelor, şcolilor, instituţiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, la propunerea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după consultarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, după caz;"14. La articolul 13, litera d) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"d) ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale - echipamente de comunicaţie, tehnica de calcul şi birotica, rechizite, bunuri de folosinţă îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întreţinere şi reparaţii, cu respectarea procedurilor de declarare şi evaluare;"15. La articolul 13, la alineatul (1) după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:"f) Ministerului Afacerilor Externe, bunuri mobile şi imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului."16. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Ministerul Finanţelor Publice poate atribui, cu titlu gratuit, persoanelor juridice bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care au fost achiziţionate din import, în baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotărâre a Guvernului."17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării acestora, se vărsa la bugetul de stat. (2) Bunurile confiscate de către organele autorităţii administraţiei publice locale se predau direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, iar sumele încasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislaţiei în vigoare şi a unui comision de 10% din veniturile încasate. (3) În situaţia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenţa va fi acoperită de la bugetul de stat sau din veniturile datorate bugetului local. (4) În categoria cheltuielilor efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în condiţiile prezentei ordonanţe, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora şi până la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere." Articolul 2 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aflate în cadrul direcţiilor vamale interjudetene, se vor transfera către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, cu excepţia bunurilor care se găsesc în diferite stadii de valorificare. (2) La aceeaşi dată personalul cu atribuţii de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, din cadrul direcţiilor regionale vamale interjudetene, se transfera în interesul serviciului la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. (3) Spaţiile de depozitare şi de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se transfera din administrarea direcţiilor regionale vamale interjudetene în administrarea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga:- art. 13^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;- art. II, III şi IV din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 47/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 11 mai 2000. Articolul 4Cantităţile de produse din tutun, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, pe care organele care au procedat la confiscare le-au predat în custodie agenţilor economici producători interni de tigarete, în vederea distrugerii, şi existente în stoc, se vor distruge în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Distrugerea se va efectua în prezenta unei comisii de distrugere din care vor face parte un reprezentant al organelor de poliţie şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice. Cheltuielile aferente distrugerii vor fi suportate de fiecare agent economic, care va proceda la distrugerea bunurilor confiscate. Articolul 5În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul de Interne vor supune spre aprobare Guvernului modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministru de interne,Toma Zaharia,secretar de stat---------

Noutăți

 • LEGE nr. 138 din 30 decembrie 1994 pentru declararea municipiilor Arad, Brăila, Buzău şi Tîrgovişte "oraşe-martir"
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 19 septembrie 2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137 din 29 septembrie 2005 pentru autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • LEGE nr. 42 din 8 martie 2013 pentru abrogarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 332 din 8 iulie 2003 privind afilierea Direcţiei generale de informaţii a apărării la Agenţia Sisteme de Culegere şi Exploatare a Informaţiilor pentru Câmpul de Lupta şi autorizarea plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 50 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 12 iunie 2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 3 decembrie 2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 16 din 21 iunie 1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii Române de Comerţ Exterior
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 30 septembrie 2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 10 mai 2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 30 mai 2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 165 din 2 iunie 2005 privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) şi statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informaţii în timp util în cazul unei urgenţe radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2004
 • LEGE nr. 38 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea art. 30 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 30 ianuarie 2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 280 din 24 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
 • LEGEA nr. 339 din 18 decembrie 2015 bugetului de stat pe anul 2016
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 134 din 29 decembrie 1995 privind Legea petrolului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 18 februarie 1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 182 din 14 decembrie 2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 222 din 4 iulie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • LEGE nr. 66 din 12 mai 2014 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 62 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 701/1969 privind modificarea Decretului nr. 712/1967 cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor de Export
 • LEGE nr. 120 din 15 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 25 iunie 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 732 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • LEGE nr. 114 din 14 martie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998
 • LEGE nr. 79 din 26 martie 2007 pentru modificarea art. 28^1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 162 din 28 octombrie 1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 3 septembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 396 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 121/2000 privind înfiinţarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
 • LEGE nr. 507 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 64 din 13 iulie 1994 pentru aderarea României la Convenţia privind recunoaşterea internaţionala a drepturilor asupra aeronavelor, semnată la Geneva la 19 iunie 1948
 • LEGE nr. 68 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 309/1971 pentru modificarea Decretului nr. 24/1970 privind depunerea unei cauţiuni şi înlocuirea, în anumite cazuri, a executării pedepsei închisorii prin obligarea la plata unei amenzi, aprobat prin Legea nr. 9/1970
 • LEGE nr. 262 din 7 noiembrie 2008 pentru modificarea alin. (5) şi (6) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021