Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 20 decembrie 2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 29 decembrie 2001 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 20 decembrie 2001privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 29 decembrie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1În anul 2002 se asigura o creştere salariala, corelata cu evoluţia estimată a indicelui preţurilor de consum, ce va fi acordată în doua etape, astfel: a) 8% începând cu data de 1 ianuarie 2002; b) 12% începând cu data de 1 octombrie 2002 faţă de nivelul din luna septembrie. Articolul 2 (1) Salariile de baza prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42/2001, atât la limita minima, cat şi la limita maxima, se majorează începând cu data de 1 ianuarie 2002 cu 8% şi începând cu data de 1 octombrie 2002 cu 12%. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul personalului la care în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 este prevăzut un singur nivel de salarizare. (3) În mod corespunzător prevederilor alin. (1) şi (2) se majorează salariile de baza ale personalului încadrat conform anexelor la Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomati, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 81/2001, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 125/2000 şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42/2001. Articolul 3 (1) Valorile de referinţa sectoriale în vigoare în luna decembrie 2001 se majorează cu 8% începând cu data de 1 ianuarie 2002 şi cu 12% începând cu data de 1 octombrie 2002 faţă de nivelul din luna septembrie. (2) Valorile coeficienţilor de multiplicare (ierarhizare), 1,000, prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2000, aprobată prin Legea nr. 662/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42/2001, se majorează cu 8% începând cu data de 1 ianuarie 2002 şi cu 12% începând cu data de 1 octombrie 2002 faţă de luna septembrie. Articolul 4Pentru funcţiile la care după aplicarea diferenţiată a cresterilor de salarii conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/2001 salariul de baza prevăzut pentru limita minima a devansat salariul de baza prevăzut la limita maxima, începând cu data de 1 ianuarie 2002 se stabileşte un nivel de salarizare unic, corespunzător salariului de baza cel mai mare din luna decembrie 2001, majorat cu 8%, respectiv cu 12%, în condiţiile prevăzute la art. 1. Articolul 5Salariile de baza individuale, care se situeaza între limitele prevăzute în anexele la actele normative în vigoare, avute la data aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi majorate începând cu data de 1 ianuarie 2002 cu 8% şi începând cu data de 1 octombrie 2002 cu 12% faţă de nivelul din luna septembrie. Articolul 6La instituţiile şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigura şi din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite în condiţiile art. 1 se pot acorda în limita procentelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare. Articolul 7Salariile de baza calculate potrivit prevederilor art. 1-5 vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului. Articolul 8 (1) Persoanele care la data de 31 decembrie 2001 beneficiau de majorarea salariilor de baza conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 beneficiază în continuare de majorarea procentuală a salariilor de baza, acordată la data de 1 aprilie 2001, şi în anul 2002, în cazul în care acestea vor fi promovate într-o clasa, grad, treapta profesională sau funcţie superioară. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul persoanelor care în cursul anului 2002 vor trece sau vor fi trecute de la o unitate bugetară la alta unitate bugetară. Articolul 9Promovarea personalului în anul 2002, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovata persoana şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile. Articolul 10Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurta durata, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigura o creştere de până la 20% a salariului de baza avut. Articolul 11Persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plata, potrivit legii, precum şi persoanele angajate în instituţiile publice, ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate, şi persoanele care revin în funcţia publică din care au fost suspendate, în condiţiile legii, pot fi evaluate în vederea stabilirii salariului de baza în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, în cazul în care promovează examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs. Articolul 12În cadrul numărului maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 ordonatorii principali de credite pot aproba utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior, prin reducerea în mod corespunzător a unui număr de posturi de nivel superior. Articolul 13Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi în cazul personalului regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea consiliilor judeţene, precum şi personalului Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu, cu specific deosebit.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------------

Noutăți

 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 99 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere, colaborare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Albania, încheiat la Bucureşti la 11 mai 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 17 martie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 10 septembrie 2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • LEGE nr. 347 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • LEGE nr. 32 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 233/1978 pentru modificarea Decretului nr. 1037/1968
 • LEGE nr. 283 din 26 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru completarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
 • LEGE nr. 109 din 27 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea anexei A "Descrierea tehnică" la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg şi la Bruxelles la 10 mai 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 29 aprilie 1999 (*republicată*) pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 3 din 7 ianuarie 1991 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor şi salarizarea funcţiilor din Guvernul României şi a unor funcţii de nivel guvernamental
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 107 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 269 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 573 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 28 din 19 decembrie 1969 privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 57 din 26 decembrie 1968 privind organizarea şi funcţionarea consiliilor populare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 221 din 31 decembrie 1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 498 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2006 pentru modificarea art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 114 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 septembrie 2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • LEGE nr. 235 din 7 decembrie 2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 • LEGE nr. 135 din 11 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 233 din 15 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 68 din 25 aprilie 1997 pentru completarea Legii nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine
 • LEGE nr. 253 din 19 iulie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 158 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 360 din 13 decembrie 2005 privind plata obligaţiilor financiare pe care România le are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • LEGE nr. 101 din 3 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 466 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism
 • LEGE nr. 290 din 20 noiembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014
 • LEGE nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii
 • LEGE nr. 89 din 2 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului
 • LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică
 • LEGE nr. 510 din 17 noiembrie 2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • LEGE nr. 61 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 302/1971 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al radioteleviziunii Române
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021