Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 20 decembrie 2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Rafo" - S.A. Oneşti
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 20 decembrie 2001privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizarii procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Rafo" - S.A. Onesti Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1În vederea finalizarii procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Rafo" - S.A. Onesti, denumita în continuare societate, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, denumita în continuare APAPS, este mandatata sa vândă investitorului strategic acţiunile noi rezultate din orice conversie în acţiuni a creanţelor deţinute asupra societăţii de către Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Articolul 2În cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri: a) contract de vânzare-cumpărare - contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între APAPS, în calitate de vânzător, şi investitorul strategic, care are ca obiect întregul pachet de acţiuni deţinut de vânzător la Societatea Comercială "Rafo" - S.A. Onesti; b) investitor strategic - CANYON SERVICOS LDA şi Societatea Comercială "Imperial Oil" - S.A. Bacau, în calitate de cumpărător al pachetului majoritar de acţiuni în societate; c) certificate de obligaţii bugetare - certificatele care precizează obligaţiile bugetare ale societăţii, emise de Ministerul Finanţelor Publice, de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare; d) creanţe deţinute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei - sumele datorate de societate Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru constituirea Fondului special al drumurilor publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Se aprobă stingerea, prin conversia în acţiuni, care vor fi vândute investitorului strategic, a următoarelor creanţe asupra societăţii: a) creanţele bugetare ale Ministerului Finanţelor Publice reprezentând impozite, taxe şi alte venituri bugetare datorate de societate, la data transferului dreptului de proprietate, conform certificatului de obligaţii bugetare emis, potrivit legii, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată suspendate în vama şi a impozitului pe veniturile din salarii şi cu excepţia majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere, care se scutesc de la plata potrivit art. 4; b) creanţele deţinute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, reprezentând sume datorate de societate pentru constituirea Fondului special al drumurilor publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1996, la data transferului dreptului de proprietate. Articolul 4Se scutesc de la plata majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente creanţelor prevăzute la art. 3, datorate şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate. Articolul 5 (1) Impozitul pe veniturile din salarii şi taxa pe valoarea adăugată suspendată în vama se eşalonează la plata în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu completările şi modificările ulterioare, urmând a fi achitate în termen de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni. (2) Graficul de eşalonare şi condiţiile ce trebuie respectate de societate în perioada eşalonării se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. Articolul 6 (1) Investitorul strategic va face demersuri pentru aprobarea în adunarea generală a acţionarilor societăţii a majorării capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor prevăzute la art. 3, la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acţiune. (2) Investitorul strategic are drept de preferinta la cumpărarea acţiunilor rezultate ca urmare a conversiei în acţiuni a datoriilor societăţii, drept pe care îl poate exercita în termen de 60 de zile de la data aprobării conversiei de către adunarea generală a acţionarilor societăţii, APAPS având obligaţia de a face oferta de vânzare cu privire la aceste acţiuni în mod direct investitorului strategic. (3) Acţiunile emise de societate ca urmare a conversiilor, aparţinând creditorilor prevăzuţi la art. 3, se transfera către APAPS pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora către investitorul strategic la un preţ pe acţiune rezultat din raportarea sumei cu titlu de plati suplimentare, prevăzută la cap. 9 din contractul de vânzare-cumpărare, la valoarea nominală a unei acţiuni. (4) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor se distribuie de APAPS instituţiilor prevăzute la art. 3, proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării preţului. Articolul 7Creditorii prevăzuţi la art. 3 sunt mandataţi sa renunţe la toate litigiile, acţiunile în justiţie sau în faţa instanţelor arbitrale, precum şi la acţiunile de executare silită în legătură cu creanţele ce vor fi convertite conform dispoziţiilor art. 3 şi să solicite ridicarea şi radierea oricărei garanţii reale mobiliare sau imobiliare, precum şi a oricăror alte sarcini instituite în orice moment, pentru a asigura rambursarea creanţelor respective. Articolul 8Se mandatează APAPS sa notifice Consiliului Concurentei, în numele Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, ajutorul de stat acordat de aceste instituţii printr-un singur formular de notificare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu──────────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 130 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 235 din 9 decembrie 1998 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Spania - complementara la Convenţia privind procedura civilă, încheiată la Haga la 1 martie 1954 -, semnată la Bucureşti la 17 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 396 din 27 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2005 privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanţa
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 48 din 20 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 339 din 3 decembrie 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 122 din 19 aprilie 2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 127 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Tratarea apei potabile şi a apei uzate din municipiul Braşov şi localităţile învecinate situate în judeţul Braşov, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 7 iunie 2002
 • LEGE nr. 212 din 24 octombrie 2008 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • LEGE NR. 17 din 2 aprilie 1993 pentru acceptarea Amendamentului, adoptat de Adunarea generală a Biroului Internaţional al Expoziţiilor la 31 mai 1988, la Convenţia din 22 noiembrie 1928 modificată şi completată prin protocoalele din 10 mai 1948, 16 noiembrie 1966 şi 30 noiembrie 1972 şi prin Amendamentul din 24 iunie 1982
 • LEGE nr. 153 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 17 octombrie 2001 şi la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţoni - etapa de tratare biologica, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001
 • LEGE nr. 346 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice
 • LEGE nr. 17 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 141 din 23 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 5 octombrie 2000 pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit şi a anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios
 • LEGE nr. 370 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România
 • LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 14 mai 2004 pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabila a zootehniei şi a eficientei sectorului de producţie animaliera, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • LEGE nr. 81 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2005 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
 • LEGE nr. 150 din 6 aprilie 2001 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a reuniune a părţilor, la Montreal, din 15-17 septembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 21 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 115/1982 pentru modificarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • LEGE nr. 793 din 29 decembrie 2001 privind retragerea României din Convenţia asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului în nord-vestul Oceanului Atlantic, semnată la Ottawa la 24 octombrie 1978
 • LEGE nr. 167 din 16 decembrie 2014 privind exercitarea profesiei de bonă
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 186 din 29 decembrie 2014 bugetului de stat pe anul 2015
 • LEGE nr. 606 din 6 noiembrie 2002 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 25 martie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 18 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 26 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 20 din 19 mai 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 iulie 2012 pentru modificarea art. 240^28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 207 din 8 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 53 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999
 • LEGE nr. 471 din 4 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 222 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 38 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea art. 30 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 83 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2000 pentru ratificarea Convenţiei dintre Ministerul de Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finanţarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a dotării cu mobilier şi material didactic a localului Şcolii de Aplicaţie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 25 iulie 2000
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 88 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020