Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 20 decembrie 2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Rafo" - S.A. Oneşti
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 20 decembrie 2001privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizarii procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Rafo" - S.A. Onesti Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1În vederea finalizarii procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Rafo" - S.A. Onesti, denumita în continuare societate, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, denumita în continuare APAPS, este mandatata sa vândă investitorului strategic acţiunile noi rezultate din orice conversie în acţiuni a creanţelor deţinute asupra societăţii de către Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Articolul 2În cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri: a) contract de vânzare-cumpărare - contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între APAPS, în calitate de vânzător, şi investitorul strategic, care are ca obiect întregul pachet de acţiuni deţinut de vânzător la Societatea Comercială "Rafo" - S.A. Onesti; b) investitor strategic - CANYON SERVICOS LDA şi Societatea Comercială "Imperial Oil" - S.A. Bacau, în calitate de cumpărător al pachetului majoritar de acţiuni în societate; c) certificate de obligaţii bugetare - certificatele care precizează obligaţiile bugetare ale societăţii, emise de Ministerul Finanţelor Publice, de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare; d) creanţe deţinute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei - sumele datorate de societate Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru constituirea Fondului special al drumurilor publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Se aprobă stingerea, prin conversia în acţiuni, care vor fi vândute investitorului strategic, a următoarelor creanţe asupra societăţii: a) creanţele bugetare ale Ministerului Finanţelor Publice reprezentând impozite, taxe şi alte venituri bugetare datorate de societate, la data transferului dreptului de proprietate, conform certificatului de obligaţii bugetare emis, potrivit legii, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată suspendate în vama şi a impozitului pe veniturile din salarii şi cu excepţia majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere, care se scutesc de la plata potrivit art. 4; b) creanţele deţinute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, reprezentând sume datorate de societate pentru constituirea Fondului special al drumurilor publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1996, la data transferului dreptului de proprietate. Articolul 4Se scutesc de la plata majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente creanţelor prevăzute la art. 3, datorate şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate. Articolul 5 (1) Impozitul pe veniturile din salarii şi taxa pe valoarea adăugată suspendată în vama se eşalonează la plata în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu completările şi modificările ulterioare, urmând a fi achitate în termen de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni. (2) Graficul de eşalonare şi condiţiile ce trebuie respectate de societate în perioada eşalonării se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. Articolul 6 (1) Investitorul strategic va face demersuri pentru aprobarea în adunarea generală a acţionarilor societăţii a majorării capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor prevăzute la art. 3, la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acţiune. (2) Investitorul strategic are drept de preferinta la cumpărarea acţiunilor rezultate ca urmare a conversiei în acţiuni a datoriilor societăţii, drept pe care îl poate exercita în termen de 60 de zile de la data aprobării conversiei de către adunarea generală a acţionarilor societăţii, APAPS având obligaţia de a face oferta de vânzare cu privire la aceste acţiuni în mod direct investitorului strategic. (3) Acţiunile emise de societate ca urmare a conversiilor, aparţinând creditorilor prevăzuţi la art. 3, se transfera către APAPS pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora către investitorul strategic la un preţ pe acţiune rezultat din raportarea sumei cu titlu de plati suplimentare, prevăzută la cap. 9 din contractul de vânzare-cumpărare, la valoarea nominală a unei acţiuni. (4) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor se distribuie de APAPS instituţiilor prevăzute la art. 3, proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării preţului. Articolul 7Creditorii prevăzuţi la art. 3 sunt mandataţi sa renunţe la toate litigiile, acţiunile în justiţie sau în faţa instanţelor arbitrale, precum şi la acţiunile de executare silită în legătură cu creanţele ce vor fi convertite conform dispoziţiilor art. 3 şi să solicite ridicarea şi radierea oricărei garanţii reale mobiliare sau imobiliare, precum şi a oricăror alte sarcini instituite în orice moment, pentru a asigura rambursarea creanţelor respective. Articolul 8Se mandatează APAPS sa notifice Consiliului Concurentei, în numele Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, ajutorul de stat acordat de aceste instituţii printr-un singur formular de notificare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu──────────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 122 din 16 octombrie 1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor
 • LEGEA nr. 19 din 9 octombrie 1990 pentru aderarea României la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 17 martie 2005 privind susţinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ"
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 322 din 27 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 10 iunie 1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelica C.A. Sibiu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 decembrie 2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 96 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 477 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 9 mai 2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • LEGE nr. 155 din 20 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 647 din 13 august 1945 privitoare la administrarea şi lichidarea bunurilor confiscate în temeiul legii nr. 312 din 24 Aprilie 1945, pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul tarii sau de crime de război
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 20 martie 2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional unic de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 14 aprilie 2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 9 iunie 2000 privind aprobarea efectuării unei donaţii către Muzeul "Memorial pour la Paix" din Caen, Franţa
 • LEGE nr. 33 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 20 septembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor şi instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de frauda şi evaziune fiscală în domeniul alcoolului şi al băuturilor alcoolice
 • LEGE nr. 78 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 27 octombrie 1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activităţii titularilor de acorduri petroliere şi subcontractanţilor acestora, care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apa de peste 100 metri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 359 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 187 din 28 iunie 1930 pentru deschiderea de credite extraordinare
 • LEGE nr. 215 din 22 mai 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea accesului internaţional la justiţie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 116 din 17 mai 2018 pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 283 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/1999 privind exceptarea unor societăţi comerciale de la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 mai 2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 1 martie 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 232 din 10 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 îmbunătăţirilor funciare
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului*)
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 239 din 7 decembrie 2010 privind modificarea şi completarea Legii plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003
 • LEGE nr. 2 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 13 iunie 2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 232 din 9 iunie 2006 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 234 din 4 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 271 din 22 decembrie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele
 • LEGE nr. 221 din 11 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 717 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021