Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 20 decembrie 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 168 din 13 decembrie 2001privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 20 decembrie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Construcţiile zootehnice şi fabricile de nutreturi combinate dezafectate se atribuie în folosinţă gratuita asociaţiilor crescatorilor de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum şi persoanelor fizice în vârsta de până la 40 de ani sau persoanelor juridice, care formulează cerere scrisă şi dovedesc capacitatea tehnica şi financiară de a desfăşura activităţi de creştere a animalelor. (2) Criteriile şi condiţiile de atribuire în folosinţă gratuita vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru a realiza producţia conform destinaţiei construcţiilor. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă prin următorii termeni se înţelege: a) construcţii zootehnice dezafectate - bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului sau în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, precum şi cele din patrimoniul societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultura, destinate creşterii şi exploatării animalelor, care nu sunt populate; b) fabrici de nutreturi combinate dezafectate - bunuri imobile aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care sunt în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi în care nu se desfăşoară activitate de producere de nutreturi combinate; c) asociaţii de crescatori de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum şi crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice - acele persoane care desfăşoară activităţi de creştere, exploatare a animalelor şi/sau produc nutreturi combinate. Articolul 3 (1) Construcţiile zootehnice dezafectate, aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, vor fi atribuite în folosinţă gratuita persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către consiliile locale. (2) Construcţiile zootehnice dezafectate, aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultura, vor fi atribuite în folosinţă gratuita persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către Agenţia Domeniilor Statului în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor din aceste societăţi. (3) Fabricile de nutreturi combinate dezafectate vor fi atribuite în folosinţă gratuita persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului. (4) Se mandatează reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor la societăţile comerciale prevăzute la alin. (2) şi (3) sa voteze atribuirea în folosinţă gratuita a construcţiilor dezafectate aflate în patrimoniul acestora. (5) Atribuirea imobilelor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3), care au fost ipotecate la obţinerea unor împrumuturi de la băncile comerciale, se face la cererea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), cu acordul prealabil al băncilor finanţatoare respective. (6) În vederea asigurării necesarului de furaje consiliile locale vor concesiona, prin atribuire directa, pentru o perioadă de 5 ani, terenuri cu destinaţie agricolă, aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, crescatorilor de animale prevăzuţi la art. 2 lit. c), cărora le-au fost atribuite construcţii zootehnice dezafectate. (7) În situaţia în care nu exista suficient teren în rezerva unităţilor administrativ-teritoriale, crescatorii de animale, astfel cum au fost definiţi la art. 2 lit. c), cărora le-au fost atribuite construcţiile zootehnice dezafectate, au un drept de preemţiune la concesionarea de teren prin atribuire directa de către Agenţia Domeniilor Statului, pentru o perioadă de maximum 5 ani. (8) Suprafaţa de teren, care poate fi concesionata în condiţiile alin. (6) şi (7), va fi în limita asigurării necesarului de furaje, stabilit potrivit normelor metodologice, pentru animalele pe care crescatorul se obliga să le crească. Articolul 4 (1) Atribuirea în folosinţă gratuita a construcţiilor zootehnice dezafectate, a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, a terenurilor de sub construcţii şi a celor din incinta persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) se face în baza unui contract pe care acestea îl încheie cu consiliile locale, Agenţia Domeniilor Statului şi/sau cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, după caz, pentru o perioadă de 5 ani, cu obligaţia de a desfăşura activitatea de creştere a animalelor şi/sau de producere de nutreturi combinate. (2) Construcţiile zootehnice şi fabricile de nutreturi combinate dezafectate vor fi atribuite în folosinţă gratuita persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), integral sau pe active componente. (3) În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. c), rezilierea contractului se face unilateral de unităţile cu care au fost încheiate contractele de atribuire în folosinţă gratuita a construcţiilor zootehnice şi fabricilor de nutreturi combinate dezafectate. Articolul 5Agenţia Domeniilor Statului şi, după caz, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului exercita drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului la societăţile comerciale din portofoliul lor. Articolul 6 (1) Construcţiile zootehnice şi fabricile de nutreturi combinate dezafectate se atribuire în folosinţă gratuita prin contract, în baza unei cereri care se depune la direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. c). (2) În cazul în care pentru acelaşi imobil se depun mai multe cereri în termen de 30 de zile de la înregistrarea primei solicitări, se organizează licitaţie în condiţii care vor fi stabilite în normele metodologice. Articolul 7 (1) La expirarea termenului de 5 ani prevăzut în contractul de atribuire în folosinţă gratuita, fabrica de nutreturi combinate, construcţia zootehnica, terenul de sub acestea şi incintele aferente pot fi vândute persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), care le-au avut în folosinţă gratuita, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la un preţ echivalent cu 10% din valoarea acestora la momentul atribuirii în folosinţă gratuita, stabilită potrivit normelor metodologice. (2) În cazul în care crescatorul de animale, astfel cum este definit la art. 2 lit. c), devine proprietar al construcţiei zootehnice pe care a avut-o în folosinţă gratuita, acesta are un drept de preemţiune la concesionarea de terenuri agricole administrate de consiliile locale şi/sau de Agenţia Domeniilor Statului pentru terenurile agricole din apropierea construcţiilor zootehnice, dar şi din alte zone, stabilite potrivit normelor metodologice. Articolul 8În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Administraţiei Publice şi Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului vor elabora şi vor supune Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ovidiu Natea,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 210 din 4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 241 din 21 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 304 din 27 noiembrie 2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare
 • LEGE nr. 134 din 29 iunie 1998 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene, semnat la Roma la 26 februarie 1997
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 26 din 9 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 87 din 28 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/1997 privind unele măsuri pentru evidenta acţionarilor, organizarea şi desfăşurarea primei adunări generale a acţionarilor la societăţile comerciale care au făcut obiectul procedurilor de privatizare instituite prin Legea nr. 55/1995
 • LEGE nr. 565 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 236 din 12 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 21 aprilie 2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 226 din 30 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în numele Agenţiei de Implementare a Facilităţii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 şi la Bucureşti la 23 februarie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 271 din 7 decembrie 2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • LEGE nr. 10 din 15 decembrie 1950 privind anularea ratelor de împroprietărire datorate în baza decretului lege nr. 187 din 1945, pentru înfăptuirea reformei agrare
 • LEGE nr. 340 din 11 noiembrie 2009 privind formularea de către România a unei declaraţii în baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 74 din 3 noiembrie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului anexat, semnate la Abu-Dhabi la 11 aprilie 1993
 • LEGE nr. 284 din 10 iulie 2009 privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinaţională în aşteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operaţiuni O.N.U. privind statutul forţelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 77 din 18 iulie 1992 privind stabilirea datei alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintelui României
 • LEGE nr. 19 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 23 decembrie 1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului
 • LEGE nr. 243 din 17 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 126/1998 pentru modificarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 • LEGE nr. 209 din 11 noiembrie 2010 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înfiinţarea secţiilor de insolvenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 20 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
 • LEGE nr. 88 din 8 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăţi comerciale producătoare de aparatură şi instrumente medicale
 • LEGE nr. 340 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 23 mai 2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • LEGE nr. 312 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 22 decembrie 2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • LEGE nr. 92 din 12 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012
 • LEGE nr. 185 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale
 • LEGE nr. 100 din 10 mai 2017 pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 154 din 11 noiembrie 2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 302 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 126 din 5 iulie 2019 pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995*) (*republicată*) privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 110 din 7 aprilie 2004 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
 • LEGE nr. 106 din 8 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • LEGE nr. 393 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 276 din 4 iulie 2006 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 30 aprilie 2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
 • LEGE nr. 49 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021