Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 15 noiembrie 2001 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg şi la 10 septembrie 2001 la Bucureşti şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 12 decembrie 2001 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150 din 15 noiembrie 2001pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg şi la 10 septembrie 2001 la Bucureşti şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 12 decembrie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000, aprobată prin Legea nr. 106/2001,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă Amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg şi la 10 septembrie 2001 la Bucureşti, cu privire la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 septembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 106/2001, se modifica după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Implementarea Contractului de finanţare se va realiza de către coordonatorii de proiect, respectiv Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, pentru suma de 110 milioane EUR, din care 20 milioane EUR pentru unele autorităţi publice locale pentru reabilitări, consolidări şi amenajări de infrastructura, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, pentru suma de 20 milioane EUR, şi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru suma de 120 milioane EUR. (2) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de reprezentant al Împrumutatului, va încheia acorduri de împrumut subsidiar cu cei 3 coordonatori de proiect, prin care le va delega întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea proiectului şi în utilizarea sumelor din împrumut."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Contribuţia României la realizarea Proiectului, inclusiv taxele şi impozitele datorate pe teritoriul României, în suma de 130 milioane EUR, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, inclusiv pentru autorităţile publice locale, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, proporţional cu sumele acordate din împrumut."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Rambursarea împrumutului, plata dobânzilor şi orice alte costuri aferente împrumutului vor fi suportate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, inclusiv pentru autorităţile publice locale, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul apelorşi protecţiei mediului,Aurel Constantin Iliep. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ovidiu Natea,secretar de stat Anexa 1 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEDirecţia Generală a Finanţelor Publice ExterneStr. Apolodor nr. 17, sectorul 5Ro-70060 BucureştiRomâniaÎn atenţia domnului Şerban Epure, director generalLuxembourg, 10 august 2001PRIN POSTARef.: ROMÂNIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCŢIE PENTRU ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILORCONTRACT DE FINANŢAREdin datele de 4, 9 august 2000 dintre Româniaşi Banca Europeană de Investiţii ("Contract de finanţare")Amendamentul nr. 1Stimate domn,Ne referim la mesajele din datele de 1 şi 7 august 2001, transmise prin fax de domnul Ştefan Petrescu, şi la discutiile noastre anterioare asupra necesităţii amendării Contractului de finanţare în scopul facilitării implementarii Proiectului.Toţi termenii definiţi în cadrul Contractului de finanţare şi nedefiniti altfel mai jos vor avea acelaşi înţeles.Contractul de finanţare va fi amendat după cum urmează:1. În preambul şi în paragraful 12.01 denumirea "Ministerul Finanţelor" va fi înlocuită cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice".2. În al doilea paragraf cuvântul "Malta" va fi adăugat după cuvântul "Cipru".3. În al cincilea paragraf şi în tot cuprinsul Contractului de finanţare, denumirea "Ministerul Transporturilor" va fi înlocuită cu denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei". Prin urmare, pe tot parcursul contractului prescurtarea "MT" va fi înlocuită cu prescurtarea "MLPTL".4. În al cincilea paragraf şi pe tot cuprinsul Contractului de finanţare denumirea "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" va fi înlocuită cu denumirea "Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului". Prin urmare, pe parcursul contractului prescurtarea "MAPPM" va fi înlocuită cu prescurtarea "MAPM".5. În al cincilea paragraf vor fi eliminate din textul original cuvintele: "atât MT, cat şi MAPPM fiind denumite în continuare coordonatori de Proiect" şi vor fi înlocuite cu următoarele cuvinte urmate de punct: "şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor". Va fi introdusă o a doua propozitie după cum urmează: "MLPTL, MAPM şi MAAP sunt numite în continuare coordonatori de Proiect".6. În subparagraful 1.02 A cuvintele "130.000.000 EUR (o suta treizeci de milioane euro)" vor fi înlocuite de cuvintele "110.000.000 EUR (o suta zece milioane euro)" şi vor fi adăugate următoarele cuvinte: "şi totalul Alocaţiei pentru lucrările coordonate de către MAAP nu va depăşi 20.000.000 EUR echivalent (douăzeci milioane euro)".7. La punctul d) al subparagrafului 1.04 A, cuvintele "MT şi MAPPM" vor fi înlocuite cu cuvintele "MLPTL, MAPM şi MAAP".8. În subparagrafele 1.04 C şi 1.04 D, după cuvintele "o suta douăzeci de zile" vor fi adăugate următoarele cuvinte în paranteza "(un an în cazul MAAP)".9. În paragraful 12.01 după adresa Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului va fi introdusă următoarea adresa:"1. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi PădurilorBd. Carol nr. 24BucureştiRomânia"Toţi ceilalţi termeni şi condiţii ale Contractului de finanţare vor rămâne neschimbati.Aveti amabilitatea de a ne face cunoscut acordul dumneavoastră cu privire la acest amendament prin semnarea pe fiecare pagina şi contrasemnarea şi datarea fiecăruia dintre cele 3 originale ale acestei scrisori în locul indicat mai jos. Aveti, de asemenea, amabilitatea de a ne trimite prin fax o copie şi de a ne returna doua originale ale scrisorii prin posta.Cu stima,Banca Europeană de InvestiţiiG. Bruch G. D. SpotaDe acord în numele României,Mihai Nicolae Tanasescu(Reprezentant autorizat)Bucureşti, 10 septembrie 2001------------

Noutăți

 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 193 din 13 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 56 din 25 martie 2015 pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 147 din 26 iunie 2017 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 11 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • LEGE nr. 278 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 231 din 3 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 135/2000 pentru completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi a formaţiunilor din compunerea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 683 din 28 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Zagreb la 30 septembrie 2000
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 14 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienta energetica şi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 158 din 18 iulie 2008 (*republicată*) privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 217 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 471 din 12 noiembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Văcăreni prin reorganizarea comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 510 din 17 noiembrie 2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 309 din 28 iunie 2004 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 278 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 373 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 84 din 14 iunie 2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 1 din 4 ianuarie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 210 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 267 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 21 mai 2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011
 • LEGE nr. 140 din 18 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 5 octombrie 2000 pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit şi a anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 15 noiembrie 2001 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg şi la 10 septembrie 2001 la Bucureşti şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000
 • LEGE nr. 23 din 3 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 15 noiembrie 2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 115 din 24 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 221 din 21 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport
 • LEGE nr. 183 din 16 mai 2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 14 iulie 2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată
 • LEGE nr. 490 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 25 octombrie 2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe indirecte pentru o autospecială de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare grea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 30 iunie 1999 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 august 2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
 • LEGE nr. 218 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 12 octombrie 2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021