Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 123 din 8 octombrie 2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 15 octombrie 2001 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 8 octombrie 2001privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 15 octombrie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Comisia pentru protecţia copilului, organizată în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată, denumita în continuare comisia, se reorganizează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2Comisia preia atribuţiile comisiilor de expertiza medicală a copiilor cu handicap şi ale comisiilor de expertiza pentru învăţământul special, organizate în temeiul prevederilor art. 23 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 43 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se desfiinţează. Articolul 3Comisia este alcătuită din 11 persoane şi are următoarea componenta: a) preşedinte - secretarul general al judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucureşti; b) vicepreşedinţi:- directorul serviciului public specializat pentru protecţia copilului;- inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv inspectorul şcolar teritorial al sectorului municipiului Bucureşti;- un reprezentant al prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; c) membri:- un medic specialist pediatru, un neuropsihiatru şi un psiholog desemnaţi de direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti;- un psihopedagog desemnat de inspectoratul şcolar teritorial;- un reprezentant al inspectoratului teritorial de poliţie;- un asistent social desemnat de primăria municipiului reşedinţa de judeţ, propus de secretarul general al judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti;- un reprezentant al organismelor private autorizate, propus de secretarul general al judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti. Articolul 4 (1) Comisia se reorganizează prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) În vederea exercitării în mod corespunzător a atribuţiilor ce revin comisiei, consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, au obligaţia să asigure încadrarea serviciului public specializat pentru protecţia copilului cu personal de specialitate corespunzător, precum şi baza materială necesară funcţionarii adecvate a comisiei. Articolul 5Preluarea întregii documentaţii deţinute de către comisiile ale căror atribuţii au fost preluate şi care se desfiinţează potrivit art. 2 se realizează pe bază de protocol de predare-primire încheiat între consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi instituţiile în subordinea cărora au funcţionat aceste comisii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 6În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie va elabora şi va supune Guvernului, spre adoptare, metodologia de funcţionare a comisiei. Articolul 7Prezenta ordonanţă de urgenţă va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 6, care se aplică de la data publicării. Articolul 8 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se modifica în mod corespunzător prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 153/1999 privind înfiinţarea comisiilor de expertiza medicală a persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 13 ianuarie 2000.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Autoritatea Naţionalapentru Protecţia Copiluluişi Adopţie,Gabriela Coman,secretar de statMinistrul pentru coordonareaSecretariatului Generalal Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul educaţieişi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul sănătăţiişi familiei,Daniela BartosMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca-----------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 27 aprilie 2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord
 • LEGE nr. 196 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice
 • LEGE nr. 401 din 27 decembrie 2005 privind înfiinţarea comunei Bătrâni, judeţul Prahova, prin reorganizarea comunei Starchiojd
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 166 din 9 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
 • LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006 (*republicată*) privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 293 din 14 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 14 iulie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţa sanitar-veterinara
 • LEGE nr. 56 din 17 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
 • LEGE nr. 127 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Tratarea apei potabile şi a apei uzate din municipiul Braşov şi localităţile învecinate situate în judeţul Braşov, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 7 iunie 2002
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 73 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 314/1971 pentru modificarea Decretului nr. 125/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii, aprobat prin Legea nr. 22/1970, şi pentru aprobarea Statutului Băncii de Investiţii
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 37 din 20 aprilie 1992 privind protecţia socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor şi secţiilor producătoare de tehnică militară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 352 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 şi deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 316 din 12 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 213 din 4 decembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 13 decembrie 2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. prin conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă
 • LEGE nr. 85 din 23 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de baza pentru unele categorii de personal din învăţământ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 1 februarie 2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 13 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 18 din 4 aprilie 1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor
 • LEGE nr. 335 din 3 decembrie 2007 camerelor de comerţ din România
 • LEGE nr. 243 din 22 iunie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 411 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 84 din 3 decembrie 1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990
 • LEGE nr. 108 din 21 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului de colaborare culturală şi în domeniul învăţământului dintre România şi Spania, semnat la Bucureşti la 25 ianuarie 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 2 decembrie 1997 pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 49 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 15 decembrie 1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 24 din 17 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGE nr. 141 din 12 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 50 din 7 iulie 1994 *** Republicată privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020