Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 109 din 2 iulie 1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 7 iulie 1997 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 109 din 2 iulie 1997privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 7 iulie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Se constituie Consiliul Economic şi Social, organism tripartit, autonom, de interes public, în scopul realizării dialogului social dintre Guvern, sindicate şi patronat, a climatului de pace socială. Articolul 2Consiliul Economic şi Social are rol consultativ în stabilirea politicii economice şi sociale, precum şi în medierea starilor conflictuale intervenite între partenerii sociali, înainte de a se declansa procedurile prevăzute în Legea nr. 15/1991 pentru soluţionarea conflictelor de muncă. Articolul 3 (1) Consiliul Economic şi Social are personalitate juridică. (2) Sediul Consiliului Economic şi Social este în municipiul Bucureşti. Articolul 4Consiliul Economic şi Social se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare. Capitolul 2 Atribuţiile Consiliului Economic şi Social Articolul 5Consiliul Economic şi Social analizează situaţia economică şi socială a tarii şi face propuneri, în condiţiile prevăzute de lege, privind: a) restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale; b) privatizarea agenţilor economici; c) relaţiile de muncă; d) politica salariala; e) protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii; f) învăţământul şi cercetarea. Articolul 6Pentru îndeplinirea rolului consultativ în soluţionarea problemelor prevăzute la art. 5, Consiliul Economic şi Social are următoarele atribuţii: a) formulează, în condiţiile prezentei legi, avize la proiecte de hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului şi la proiecte de legi ce urmează a fi prezentate spre adoptare Parlamentului; b) semnaleaza Guvernului apariţia unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative; c) analizează cauzele starilor conflictuale apărute şi face propuneri de rezolvare a acestora în interes naţional; d) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din Convenţia nr. 144/1976 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii. Articolul 7 (1) Iniţiatorii proiectelor de acte normative care privesc domeniile prevăzute la art. 5 vor solicita, pentru acestea, avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social. (2) Acest aviz va însoţi proiectul de act normativ până la adoptare. Articolul 8 (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 7, Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a analiza proiectele de acte normative primite şi de a transmite avizul sau, după cum urmează: a) în termen de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de hotărâri şi de ordonanţe ale Guvernului sau, după caz, de legi ordinare; b) în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de legi organice. (2) Depăşirea termenelor prevăzute la alin. (1) da dreptul iniţiatorului sa transmită proiectele de acte normative spre adoptare fără avizul Consiliului Economic şi Social, cu menţionarea acestei situaţii. Articolul 9 (1) Consiliul Economic şi Social mediază, la cererea partenerilor sociali interesaţi, starile conflictuale intervenite între aceştia, la nivel de ramura sau la nivel naţional, care privesc domeniile de activitate prevăzute la art. 5, precum şi cele din sectoarele de activitate în care, potrivit Legii nr. 15/1991, este interzisă greva. (2) Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a invita părţile, precum şi instituţiile, cu atribuţii în soluţionarea revendicarilor, şi de a stărui în rezolvarea stării conflictuale, în condiţiile prevăzute de lege. (3) În măsura în care părţile cu atribuţii în soluţionarea revendicarilor nu ajung la o înţelegere în termen de 30 de zile de la data la care s-au adresat Consiliului Economic şi Social, atribuţiile de mediere ale acestuia încetează. În astfel de cazuri, Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a comunică părţilor încetarea atribuţiilor de mediere, precum şi punctul sau de vedere privind revendicarile formulate. (4) Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu acordul părţii care a formulat revendicarile. Articolul 10Pe durata medierilor prevăzute la art. 9, partenerii sociali au obligaţia de a suspenda măsurile care au generat conflictul şi de a se abţine de la forme specifice de sustinere a revendicarilor. Articolul 11Consiliul Economic şi Social stabileşte relaţii cu organisme şi organizaţii internaţionale din domeniile social şi al muncii. Articolul 12Consiliul Economic şi Social analizează şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea modului de aplicare a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, precum şi a programelor de asistenţa iniţiate de organismele internaţionale de specialitate, din domeniul propriu de activitate. Capitolul 3 Structura Consiliului Economic şi Social Articolul 13 (1) Consiliul Economic şi Social are o structura tripartita şi este compus dintr-un număr de 27 de membri, numiţi de partenerii sociali, după cum urmează: a) 9 membri numiţi de Guvern; b) 9 membri numiţi, de comun acord, de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 9 membri numiţi, de comun acord, de confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative, la nivel naţional, confederatiile naţionale sindicale şi patronale care au dobândit aceasta calitate potrivit Legii contractului colectiv de muncă. Articolul 14Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au numai cetăţenia română şi domiciliul în România; b) au împlinit vârsta de 30 de ani; c) au capacitate de exerciţiu; d) nu au suferit condamnări pentru infracţiuni de drept comun săvârşite cu intenţie. Articolul 15Membrii Consiliului Economic şi Social sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani; mandatul membrilor poate fi reînnoit. Articolul 16 (1) Partenerii sociali vor inainta Consiliului Economic şi Social lista membrilor numiţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate. (2) În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social, membrii numiţi de partenerii sociali sunt validati individual, după verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor prevăzute la art. 14. (3) Partenerii sociali urmează sa numească noi membri în locul celor care nu au fost confirmati. Articolul 17 (1) Consiliul Economic şi Social se considera legal constituit la data la care toţi membrii numiţi de partenerii sociali au fost confirmati. (2) Până la data constituirii unui nou Consiliul Economic şi Social, dar nu mai târziu de 3 luni de la încetarea mandatului, consiliul anterior îşi continua activitatea. (3) Organul de conducere abilitat, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, cu confirmarea membrilor noului Consiliul Economic şi Social, îşi continua activitatea până la constituirea noului consiliu. Articolul 18 (1) Calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea mandatului; b) în caz de deces; c) în caz de demisie; d) în situaţia în care partenerul social care l-a numit cere revocarea sa; e) în cazul în care nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 14 lit. a), c) şi d). (2) Procedura revocării din calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Articolul 19În situaţiile prevăzute de art. 18, partenerul social va numi un nou membru, numire care va fi transmisă spre confirmare, potrivit art. 16. Articolul 20 (1) În structura Consiliului Economic şi Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare. (2) Comisiile de specialitate permanente sunt, în principal, următoarele: a) Comisia pentru restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale; b) Comisia pentru privatizarea agenţilor economici; c) Comisia pentru relaţiile de muncă şi pentru mediere; d) Comisia pentru politica salariala; e) Comisia pentru protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii; f) Comisia pentru învăţământ şi cercetare; g) Comisia pentru relaţiile cu organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale. (3) Prin regulamentul de organizare şi funcţionare pot fi constituite şi alte comisii de specialitate permanente sau unele comisii de specialitate temporare pentru soluţionarea unor probleme care se ivesc în domeniile specifice de activitate. Articolul 21Comisiile de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic şi Social au o organizare tripartita, numărul membrilor acestora neputând depăşi 9 persoane, repartizaţi în mod egal pentru fiecare partener social. Articolul 22 (1) Membrii comisiilor de specialitate permanente sau temporare sunt numiţi dintre persoanele care au calitatea de membri ai Consiliului Economic şi Social. (2) Pot fi numiţi membri ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic şi Social şi alte persoane decât cele prevăzute la alin. (1). În acest caz, procedura de numire a acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare, respectându-se condiţiile prevăzute pentru membrii Consiliului Economic şi Social. Capitolul 4 Organizarea, funcţionarea şi conducerea Consiliului Economic şi Social Articolul 23Organele care asigura funcţionarea Consiliului Economic şi Social sunt următoarele: a) plenul; b) biroul executiv; c) preşedintele şi vicepreşedinţii; d) secretarul general. Articolul 24 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte lunar în sesiuni ordinare. (2) Plenul se întruneşte şi în sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor. Articolul 25 (1) Dezbaterile în plen se desfăşoară în prezenta a minimum 15 membri, cu condiţia ca fiecare partener social să fie reprezentat de cel puţin 5 persoane. (2) Lucrările plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afară cazurilor expres stabilite de biroul executiv. Articolul 26 (1) Plenul asigura conducerea generală a Consiliului Economic şi Social şi are următoarele atribuţii principale: a) alege, la propunerea partenerilor sociali, pe cei 2 vicepreşedinţi; b) dezbate şi adopta regulamentul de organizare şi funcţionare; c) stabileşte componenta comisiilor de specialitate permanente; d) dezbate şi aproba proiectul propriu de buget de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul privind execuţia bugetară; e) dezbate şi adopta propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate; f) dezbate şi avizează proiectele de legi organice şi programele de interes naţional întocmite de Guvern; g) numeşte pe secretarul general al Consiliului Economic şi Social. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) pot fi completate prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Articolul 27 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, plenul adopta hotărâri, de regula, prin consensul partenerilor sociali. (2) În cazul în care nu se realizează consensul, hotărârile se adoptă prin vot, cu majoritatea de trei pătrimi din numărul membrilor Consiliului Economic şi Social. (3) În cazul în care nu se poate adopta o hotărâre a plenului în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), se vor transmite punctele de vedere exprimate în plenul Consiliului Economic şi Social părţii care a sesizat acest organism. Articolul 28 (1) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social este alcătuit din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un număr de 6 membri, câte 2 din partea fiecărui partener social. (2) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social asigura conducerea în intervalul dintre şedinţele plenului. (3) Atribuţiile şi modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social. Articolul 29 (1) Preşedintele Consiliului Economic şi Social este numit de Parlament, pe o perioadă de 4 ani, la propunerea plenului Consiliului Economic şi Social, adoptată cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor. (2) Revocarea preşedintelui Consiliului Economic şi Social se va face de către Parlament, la propunerea Consiliului Economic şi Social. Articolul 30Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Economic şi Social se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Articolul 31Preşedintele Consiliului Economic şi Social reprezintă consiliul în relaţiile cu terţii, potrivit hotărârilor luate în biroul executiv. Articolul 32 (1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic şi Social care analizează problemele specifice domeniilor prevăzute la art. 5 şi care propun plenului măsuri de soluţionare a acestora. (2) Comisiile de specialitate sunt conduse de un preşedinte, numit, prin rotaţie, de către fiecare partener social. (3) Preşedintele comisiei de specialitate stabileşte programul de lucru şi problemele care urmează a fi dezbătute. Articolul 33Procedura de lucru a comisiilor permanente se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social. Articolul 34 (1) În structura Consiliului Economic şi Social funcţionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ. (2) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic şi Social este condus de secretarul general, atribuţiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare. (3) Funcţia de secretar general este incompatibilă cu funcţia de membru în Consiliul Economic şi Social. Capitolul 5 Alte dispoziţii Articolul 35 (1) Pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social se aloca de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fonduri aferente următoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuielile de întreţinere şi funcţionare şi cheltuielile de capital, care se vor stabili anual; b) salariile pentru un număr minim de 6 angajaţi ai Secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social, stabilite potrivit nivelurilor prevăzute în Legea nr. 40/1991, republicată, precum şi contribuţia pentru Fondul asigurărilor sociale de stat şi contribuţia la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, aferente; c) indemnizaţiile pentru cei 27 de membri ai Consiliului Economic şi Social şi pentru 12 dintre membrii comisiilor de specialitate care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic şi Social. (2) În anul 1997 se vor aloca sume pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alineatul precedent din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. (3) Alte venituri pot fi constituite din donaţii şi contribuţii ale partenerilor sociali, ale altor persoane fizice şi juridice, unanim acceptate. Articolul 36Structura de personal a Consiliului Economic şi Social este următoarea: a) personalul de specialitate şi tehnico-administrativ; b) experţii comisiilor de specialitate. Articolul 37 (1) Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului Economic şi Social şi ai comisiilor de specialitate permanente şi temporare ale acestuia primesc o indemnizaţie lunară. (2) În cazul în care membrii Consiliului Economic şi Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplaseaza în interesul serviciului, în ţara sau în străinătate, precum şi în alte situaţii deosebite, aceştia au dreptul şi la alte sume de bani, stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, conform dispoziţiilor legale. Articolul 38Personalul de specialitate şi tehnico-administrativ funcţionează în cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social şi se încadrează în condiţiile legii. Articolul 39 (1) Consiliul Economic şi Social are dreptul să solicite de la orice persoană juridică, de drept public sau privat, iar aceste persoane au obligaţia sa transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare, datele şi informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor consiliului. (2) Păstrarea şi folosirea datelor şi informaţiilor se vor face cu respectarea gradului de confidenţialitate precizat de emitent. Capitolul 6 Dispoziţii finale Articolul 40 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul, organizaţiile sindicale de tip confederatie şi organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional vor numi, prin consens, o comisie de pregătire a organizării Consiliului Economic şi Social. (2) Comisia de pregătire a organizării Consiliului Economic şi Social este formată din 9 membri, câte 3 din partea fiecărui partener social. Articolul 41Comisia de pregătire a organizării Consiliului Economic şi Social are următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social; b) face propuneri pentru numirea în funcţie a secretarului general; c) confirma în funcţie pe membrii Consiliului Economic şi Social, numiţi de către fiecare partener social; d) convoacă plenul Consiliului Economic şi Social la prima şedinţa. Articolul 42Comisia de pregătire a organizării Consiliului Economic şi Social îşi încetează activitatea la prima şedinţa a plenului consiliului.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN--------------

Noutăți

 • LEGE nr. 349 din 3 decembrie 2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 233 din 6 iulie 2007 pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 236 din 10 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 441 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 4 iunie 1999 pentru modificarea lit. c) a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale
 • LEGE nr. 352 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 30 septembrie 2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 165 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 16 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 226 din 23 mai 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la graniţa ungara până la Şimeria şi studiile adiacente, România", semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 17 aprilie 2002
 • LEGE nr. 50 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
 • LEGE nr. 56 din 16 aprilie 1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 131 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 89/1998
 • LEGE nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
 • LEGE nr. 212 din 11 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante
 • LEGE Nr. 60 din 3 iulie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe
 • LEGE nr. 53 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000
 • LEGE nr. 479 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 31 mai 2001 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 243 din 17 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 118 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situaţiei specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • LEGE nr. 224 din 23 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucureşti şi la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
 • LEGE nr. 214 din 16 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/1997 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 286 din 7 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 122 din 7 iulie 2000 privind declararea oraşului Săcele, judeţul Braşov, municipiu
 • LEGE nr. 208 din 19 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
 • LEGE nr. 66 din 22 martie 2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sărbătoarea etniei romilor din România"
 • LEGE nr. 106 din 8 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 375 din 19 decembrie 2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa"
 • LEGE nr. 93 din 19 aprilie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 43 din 12 aprilie 2000 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri şi cheltuieli aprobaţi prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 9 din 20 februarie 2004 pentru aderarea României la Protocolul împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adoptat la New York la 31 mai 2001, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 247 din 30 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 694 din 28 noiembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul-UTB" - S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 127 din 30 iunie 2000 privind organizarea doctoratului şi a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021