Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 mai 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 24 mai 2001privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 mai 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Se instituie o procedură unica de înregistrare şi autorizare a funcţionarii comercianţilor, în scopul simplificarii unor formalităţi administrative. (2) Înregistrarea comercianţilor se face cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Prin comercianţi se înţelege persoanele fizice care exercită în mod obişnuit acte de comerţ, societăţile comerciale, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste. (4) Prin autorizarea funcţionarii comercianţilor se înţelege obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi/sau acordurilor strict necesare pentru începerea activităţii acestora. Articolul 2 (1) În vederea îndeplinirii procedurilor necesare pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, în cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale se constituie un birou unic pentru obţinerea înregistrării şi autorizării funcţionarii comercianţilor, denumit în continuare Birou unic. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă camerele de comerţ şi industrie teritoriale şi instituţiile publice implicate vor lua măsurile necesare pentru organizarea şi funcţionarea Biroului unic. Capitolul 2 Proceduri pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor Articolul 3 (1) Solicitarea înregistrării comerciantului se face la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale. (2) Solicitantul va completa cererea de înregistrare tip, va furniza toate datele necesare, va achită taxele şi tarifele aferente operaţiunilor pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comerciantului şi, dacă este cazul, va depune şi următoarele documente: a) dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv; b) actele care probează dreptul de proprietate asupra aporturilor în natura la capitalul social, iar în cazul în care printre ele figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate, dacă titularul cererii îl deţine; c) actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul comerciantului şi aprobate de asociaţi în condiţiile legii. (3) Cererea de înregistrare este formularul unic pe care solicitantul îl completează şi îl depune la Biroul unic, pe baza acestuia declansandu-se procedurile necesare pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comerciantului. (4) În termen de 20 de zile de la înregistrarea cererii va fi eliberat certificatul de înregistrare a comerciantului, care cuprinde şi codul unic de înregistrare. (5) În anexa la certificatul de înregistrare vor fi cuprinse, după caz, următoarele avize, autorizaţii şi/sau acorduri necesare pentru autorizarea funcţionarii comerciantului: a) avizul şi/sau autorizaţia pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (p.s.i.), emise de brigazile şi grupurile de pompieri militari; b) avizul şi/sau autorizaţia sanitară, emise de direcţiile de sănătate publică teritoriale; c) autorizaţia sanitară veterinara, emisă de direcţiile sanitare veterinare teritoriale; d) acordul şi/sau autorizaţia de mediu, emise de inspectoratele teritoriale de protecţie a mediului; e) autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, emisă de inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii. (6) Eliberarea certificatului de înregistrare şi a anexei la acesta care cuprinde avize, autorizaţii şi/sau acorduri necesare da dreptul comerciantului să îşi înceapă activitatea. (7) Modelul şi conţinutul cererii de înregistrare tip prevăzute la alin. (2) şi ale certificatului de înregistrare, inclusiv ale anexei la acesta, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al instituţiilor publice implicate. Articolul 4 (1) În toate cazurile, la cererea şi pe cheltuiala titularului cererii Biroul unic are obligaţia de a presta următoarele servicii: a) rezervarea firmei şi efectuarea, în numele titularului cererii, a vărsămintelor reprezentând aportul în numerar la capitalul social; b) redactarea actului constitutiv şi obţinerea autentificării sau, după caz, a dării de data certa acestuia; c) redactarea şi obţinerea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, a administratorilor şi a cenzorilor ca îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege; d) susţinerea cererii de înregistrare a comerciantului în faţa judecătorului delegat. (2) Dovada intabulării bunurilor imobile este necesară numai în cazul în care acestea sunt subscrise ca aport în natura la capitalul social. În aceasta situaţie, la cererea şi pe cheltuiala titularului cererii Biroul unic are obligaţia de a presta următoarele servicii: a) obţinerea evaluării, prin expertiza, a bunului; b) obţinerea certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) termenul de eliberare a certificatului de înregistrare a comerciantului este de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii. (4) Actul constitutiv nu este supus obligativitatii încheierii în forma autentică, putând avea forma unui înscris sub semnatura privată, cu excepţia următoarelor situaţii: a) când printre bunurile subscrise ca aport în natura la capitalul social se afla un teren; b) când forma juridică a societăţii comerciale implica răspunderea nelimitată a asociaţilor sau a unora dintre ei, pentru obligaţiile sociale; c) când societatea comercială se constituie prin subscripţie publică. (5) În situaţia în care se apelează la serviciile unui avocat documentaţia necesară în vederea înregistrării potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se depune la Biroul unic pentru obţinerea certificatului de înregistrare şi autorizare a funcţionarii. Articolul 5 (1) Camerele de comerţ şi industrie teritoriale transmit pe cale electronică Ministerului Finanţelor Publice datele din cererea de înregistrare tip pentru atribuirea codului unic de înregistrare. (2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1) Ministerul Finanţelor Publice atribuie, în termen de maximum 24 de ore, codul unic de înregistrare. În termen de 3 zile de la primirea codului unic de înregistrare camerele de comerţ şi industrie teritoriale transmit Ministerului Finanţelor Publice întreaga documentaţie care a stat la baza solicitării înregistrării. (3) Codul unic de înregistrare atribuit va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind comercianţii, precum şi de comerciant în relaţiile cu terţii, inclusiv cu autorităţile şi instituţiile publice, pe toată durata funcţionarii lui. (4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti vor conveni structura codului unic de înregistrare. Articolul 6 (1) Instituţiile menţionate la art. 3 alin. (5) vor delega la Biroul unic unul sau mai mulţi reprezentanţi cu drept de semnatura, care vor colabora cu instituţiile pe care le reprezintă. (2) Avizele, autorizaţiile şi/sau acordurile menţionate la art. 3 alin. (5), cuprinse în anexa la certificatul de înregistrare, se eliberează de autorităţile competente, prin reprezentanţii lor la Biroul unic, cu încadrarea în termenul de 20 de zile prevăzut la art. 3 alin. (4). (3) În vederea eliberării avizelor, autorizaţiilor şi/sau acordurilor necesare pentru autorizarea funcţionarii comercianţilor, autorităţile competente vor evalua sediul social al comerciantului şi vor transmite reprezentanţilor lor în Biroul unic, în termen de maximum 10 zile de la data pronunţării încheierii judecătorului delegat, un referat în care se va menţiona una dintre următoarele situaţii: a) comerciantului nu îi este necesar în aceasta etapa respectivul aviz, acord sau autorizaţie, caz în care reprezentanţii delegaţi vor consemna acest fapt în poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare; b) comerciantul îndeplineşte condiţiile pentru eliberarea documentelor menţionate la art. 3 alin. (5), caz în care reprezentanţii delegaţi vor completa anexa la certificatul de înregistrare cuprinzând avizele, autorizaţiile şi/sau acordurile necesare pentru autorizarea funcţionarii comerciantului; c) comerciantul nu îndeplineşte condiţiile pentru eliberarea documentelor menţionate la art. 3 alin. (5), caz în care se vor menţiona neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite, Biroul unic având obligaţia sa comunice aceste constatări solicitantului. Articolul 7 (1) În cazul neeliberarii unuia sau mai multor avize, autorizaţii şi/sau acorduri comerciantul poate solicita reluarea procedurii de obţinere a acestora, în termen de 90 de zile de la data respingerii, cu dovada achitării din nou a acelor taxe pentru care referatele de evaluare conţin concluzii negative. (2) Nerespectarea termenului de 90 de zile conduce la reluarea procedurii de autorizare a funcţionarii cu plata integrală a taxelor aferente. Articolul 8Condiţiile pentru eliberarea avizelor, autorizaţiilor şi/sau acordurilor necesare pentru autorizarea funcţionarii comercianţilor, perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a acestora, precum şi cuantumul taxelor aferente se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor în subordinea cărora funcţionează autorităţile şi instituţiile publice menţionate la art. 3 alin. (5), cu avizul Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie şi al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 9Camerele de comerţ şi industrie teritoriale şi autorităţile publice menţionate la art. 3 alin. (5) vor asigura condiţiile necesare pentru organizarea şi gestionarea datelor cu privire la activitatea de autorizare a funcţionarii comercianţilor, inclusiv arhivarea documentaţiei care a stat la baza eliberării avizelor, autorizaţiilor şi/sau a acordurilor necesare pentru autorizarea funcţionarii. Articolul 10 (1) O dată cu efectuarea înregistrării un extras în forma simplificata al încheierii judecătorului delegat se comunică din oficiu direcţiei generale a finanţelor publice teritoriale, precum şi Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala comerciantului. Extrasul în forma simplificata al încheierii, vizat de judecătorul delegat, va cuprinde cel puţin următoarele elemente: data încheierii, datele de identificare a asociaţilor/ acţionarilor, denumirea şi, dacă exista, emblema societăţii comerciale, sediul, forma, obiectul de activitate pe scurt, capitalul social, durata acesteia, codul unic de înregistrare. (2) La cererea şi pe cheltuiala comerciantului încheierea judecătorului delegat se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (3) La cererea şi pe cheltuiala comerciantului actul constitutiv, vizat de judecătorul delegat, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, integral sau în extras. Capitolul 3 Contravenţii Articolul 11 (1) Refuzul nejustificat de a elibera documentele solicitate ori întârzierea nejustificată a eliberării acestora, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (4), ale art. 4 alin. (3), ale art. 5 alin. (2) şi ale art. 6 alin. (2) şi (3), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Sancţiunile pot fi aplicate şi persoanei juridice. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul abilitat al Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie sau de persoanele împuternicite de acesta. Articolul 12Contravenţiilor prevăzute la art. 11 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25 şi 26. Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 13Actele adiţionale modificatoare ale actelor constitutive urmează regimul juridic stabilit de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru actele constitutive. Articolul 14 (1) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumurile taxelor şi onorariilor pentru autentificarea ori darea de data certa actelor constitutive şi declaraţiilor pe propria răspundere ale fondatorilor, administratorilor şi cenzorilor privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, precum şi ale celor pentru modificarea acestora se stabilesc în suma fixa prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Justiţiei pe baza propunerilor Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare a funcţionarii comercianţilor, efectuate de camerele de comerţ şi industrie teritoriale, cuantumurile taxelor şi tarifelor percepute se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Finanţelor Publice pe baza propunerilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Taxele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actelor prevăzute la art. 10 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Finanţelor Publice pe baza propunerilor Regiei Autonome "Monitorul Oficial", în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Cuantumurile taxelor, tarifelor şi onorariilor prevăzute la alin. (1)-(3) se indexează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului. Articolul 15 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorităţile publice abilitate sa elibereze avize, autorizaţii şi/sau acorduri necesare în vederea funcţionarii comercianţilor vor supune spre adoptare Guvernului propuneri de modificare a legislaţiei în vigoare, în vederea reducerii numărului şi simplificarii procedurilor de emitere a acestor documente, inclusiv pentru diminuarea cuantumurilor taxelor aferente. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) fiecare dintre instituţiile şi autorităţile publice implicate în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă va încheia cu Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti protocoale privind schimbul de informaţii, procedurile şi termenele de întocmire a documentaţiilor necesare, precum şi formularistica aferentă. Articolul 16 (1) În termen de 12 luni comercianţii constituiţi anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au obligată de a solicita, la Biroul unic, preschimbarea actualului certificat de înmatriculare şi a codului fiscal cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare atribuit. (2) Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti şi Ministerul Finanţelor Publice vor stabili procedura şi formularistica necesare pentru operaţiunea de preschimbare prevăzută la alin. (1). (3) Cheltuielile implicate de aplicarea prevederilor alin. (1) se suporta de către camerele de comerţ şi industrie teritoriale şi de unităţile teritoriale competente ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru operaţiunile proprii. (4) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) comercianţii existenţi la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor identifica prin utilizarea actualului număr de înmatriculare în registrul comerţului şi a codului fiscal. (5) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) certificatele de înmatriculare şi cele de înregistrare fiscală sunt nule de drept. Articolul 17 (1) Prevederile art. 5 alin. (5) şi ale art. 56 lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica în mod corespunzător prevederilor art. 4 alin. (4). (2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul înregistrare semnifica atât înmatricularea şi înscrierea menţiunilor prevăzute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, şi de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cat şi luarea în evidenta a comercianţilor la instituţiile şi autorităţile publice abilitate, prevăzute la art. 5 alin. (4). Articolul 18 (1) Procedura de înregistrare şi autorizare a funcţionarii comercianţilor, stabilită de prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică începând cu cea de-a 31-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data prevăzută la alin. (1) se abroga: a) art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 41 din Legea nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare; c) art. 10 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare; d) orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru întreprinderilemici şi mijlocii şi cooperatie,Silvia CiorneiMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul justiţiei,Doru Crin Trifoi,secretar de statMinistrul pentru coordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernului,Petru Şerban Mihailescu-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
 • LEGE nr. 81 din 5 aprilie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • LEGE nr. 135 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 113 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 43 din 24 mai 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind securitatea nucleara, adoptată la Viena la 17 iunie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 1 aprilie 1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligaţiuni de stat în valută de pe piaţa internă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 12 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 15 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori*)
 • LEGE din 18 septembrie 2003 de revizuire a Constituţiei României
 • LEGE nr. 166 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2000 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999
 • LEGE nr. 354 din 2 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 31 octombrie 2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 142 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 354 din 12 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 544 din 1 octombrie 2002 privind schimbarea denumirii comunei Viişoara, judeţul Neamţ, în Alexandru cel Bun
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • LEGE nr. 226 din 4 decembrie 1998 pentru completarea art. 39 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 21 din 15 aprilie 1994 pentru ratificarea Acordului general de prietenie şi cooperare dintre România şi Republica Columbia, semnat la Bogota la 5 august 1993
 • LEGE nr. 111 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 45 din 23 februarie 1998 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
 • LEGE nr. 38 din 29 martie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 6 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2003
 • LEGE nr. 83 din 8 aprilie 2008 privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • LEGE nr. 6 din 6 martie 2000 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Marii Negre în domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998
 • LEGE nr. 136 din 29 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 176 din 10 octombrie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 203 din 15 noiembrie 2000 privind participarea României în anul 2000 la Programul de acţiune comunitară "Tineret" şi plata contribuţiei financiare la acest program
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 1 februarie 1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 8 aprilie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 165 din 9 noiembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc şi de pasare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 27 noiembrie 2012 privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 173 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind serviciile aeriene şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei asupra cooperării dintre ţările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998
 • LEGE nr. 190 din 17 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997
 • LEGE nr. 165 din 22 iulie 2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • LEGE nr. 76 din 25 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017
 • LEGE nr. 779 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: "LIFE III", Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, "Fiscalis", "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth" şi "Cultura 2000" - RO 0011, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2000
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 30 iunie 2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 62 din 15 aprilie 2019 privind activitatea consulară
 • LEGE nr. 440 din 25 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 16 octombrie 2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 312 din 17 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 101 din 23 septembrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1996 cu privire la completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021