Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Se înfiinţează Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei Publice, prin reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie din subordinea Guvernului şi prin preluarea activităţii privind cadastrul agricol şi organizarea teritoriului agricol de la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se organizează oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, ca serviciu public descentralizat al Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, cu personalitate juridică, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi a oficiilor de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, care se desfiinţează."Se înfiinţează Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie în subordinea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, ca instituţie publică cu personalitate juridică, prin reorganizarea Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Cadastru şi a Institutului de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol, care se desfiinţează."2. Alineatul 1 al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Ministerele, alte instituţii centrale de stat, regiile autonome şi alte persoane juridice organizează cadastrul de specialitate în domeniile: forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor, turismului, zonelor naturale protejate şi construite, celor cu risc ridicat de calamitati naturale ori supuse poluarii şi degradării şi altele."3. După litera h) a articolului 5 se introduc literele i) şi j) cu următorul cuprins:"i) întocmeşte lucrările de cadastru agricol şi organizează sistemul informaţional al teritoriului agricol;"j) organizează, coordonează şi executa măsurătorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuţi de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997."4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Finanţarea activităţii Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat.Veniturile extrabugetare ale Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi ale Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie sunt cele prevăzute de reglementările actuale în vigoare pentru Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi pentru Institutul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol."5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie este împuternicit să execute lucrările geotopografice, de cadastru şi cartografie, direct sau prin persoane fizice sau juridice autorizate."6. Articolul 69 se abroga.7. Articolul 71 va avea următorul cuprins:"Art. 71. - Informaţiile cuprinse în cadastrul general şi publicitatea imobiliară şi în cadastrele de specialitate reprezintă bun proprietate publică a statului. Aceste informaţii sunt accesibile celor interesaţi, cu excepţia cazurilor privind siguranţa naţionala sau alte cazuri reglementate prin lege.Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au acces gratuit la informaţiile prevăzute la alin. 1 pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare sau prin alte reglementări, iar persoanele fizice şi juridice private le pot solicita şi obţine contra cost." Articolul 2Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a unităţilor subordonate se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice.Patrimoniul aferent activităţii de cadastru, geodezie şi cartografie al oficiilor judeţene de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol şi cel al Institutului de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol, împreună cu bazele de date cadastrale se preiau în totalitate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi, respectiv, de Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie, pe bază de protocol de predare-preluare, în termenul stabilit prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. 1. Articolul 3Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2001. Articolul 4Corespunzător sarcinilor preluate se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificări în structura bugetului de stat pe anul 2001 şi, respectiv, în structura bugetelor Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 5Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va prezenta spre aprobare Guvernului noua structura organizatorică în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 6În subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor se vor înfiinţa servicii comunitare de cadastru şi agricultura încadrate cu personal specializat ingineri agronomi, horticoli, zootehnisti, medici veterinari, operatori insamantatori şi alţi specialişti, după caz. Articolul 7În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie va revizui întregul sistem de norme şi instrucţiuni tehnice în vigoare, pentru corelarea acestora cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi pentru realizarea delimitării stricte între atribuţiile cadastrului general şi cele privind cadastrele de specialitate.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu Anexă                                   MODIFICĂRI                    în structura Legii bugetului de stat pe              anul 2001 nr. 216/2001 conform Ordonanţei de urgenta                            a Guvernului nr. 70/2001 I. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
               
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorInfluenţe 2001 (+/-)
  50.01       II. CHELTUIELI - TOTAL+89.298.600
      01   CHELTUIELI CURENTE+89.662.049
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL-6.653.304
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII-1.061.624
      34   SUBVENŢII+97.376.977
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice+97.376.977
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL-363.449
  69.01       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE+89.298.600
      01   CHELTUIELI CURENTE+89.662.049
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL-6.653.304
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII-1.061.624
      34   SUBVENŢII+97.376.977
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice+97.376.977
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL-363.449
    50     Alte cheltuieli pentru acţiuni economice+89.298.600
  69.01       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE+89.298.600
      01   CHELTUIELI CURENTE+89.662.049
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL-6.653.304
      10   Cheltuieli cu salariile-4.929.747
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat-1.065.557
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj-212.924
      13   Deplasări, detaşări, transferări-146.983
      1301-deplasări, detaşări, transferări în ţară-100.000
      1302-deplasări în străinătate-46.983
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate-298.093
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII-1.061.624
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie-409.585
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional-37.727
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament-24.412
      27   Reparaţii curente-60.200
      28   Reparaţii capitale-200.000
      29   Cărţi şi publicaţii-30.993
      30   Alte cheltuieli-298.707
      34   SUBVENŢII+97.376.977
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice+97.376.977
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL-363.449
      72   Investiţii ale instituţiilor publice-363.449
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE                     NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI PE ANUL 2001
       
  Cod capitolDenumire capitol de cheltuieliInfluenţe asupra numărului maxim de posturi
  012
  69.01Alte acţiuni economice-80
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE          VENITURILE, ALOCAŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE
                   
  - mii lei -
  CapitolInfluenţe 2001
  VenituriCheltuieliAlocaţiidin care:
  cheltuieli de personalcheltuieli materiale şi serviciicheltuieli de capital
  Alte acţiuni economice+20.000.000+97.376.977+117.376.977+79.883.304+45.561.624-8.067.951
    -Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie-+89.298.600+89.298.600+60.230.000+37.500.000-8.431.400
    -Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie+20.000.000+8.078.377+28.078.377+19.653.304+8.061.624+363.449
II. MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
               
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorInfluenţe 2001 (+/-)
  50.01       II. CHELTUIELI - TOTAL-89.298.600
      01   CHELTUIELI CURENTE-82.730.000
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL-60.230.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII-22.500.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL-6.568.600
  67.01       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ-57.683.600
      01   CHELTUIELI CURENTE-51.615.000
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL-30.115.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII-21.500.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL-6.068.600
    25     Servicii publice descentralizate-76.298.600
    50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii-12.500.000
  67.01       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ-89.298.600
      01   CHELTUIELI CURENTE-82.730.000
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL-60.230.000
      10   Cheltuieli cu salariile-42.289.000
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat-9.866.024
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj-2.114.450
      13   Deplasări, detaşări, transferări-3.000.000
      1301-deplasări, detaşări, transferări în ţară-3.000.000
      1302-deplasări în străinătate-
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate-2.960.526
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII-22.500.000
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie-6.000.000
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional-16.500.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL-6.568.600
      72   Investiţii ale instituţiilor publice-6.568.600
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR                     NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI PE ANUL 2001
       
  Cod capitolDenumire capitol de cheltuieliInfluenţe asupra numărului maxim de posturi
  012
  67.01Agricultură şi silvicultură-1.851
-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 20 decembrie 2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 61 din 31 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 442 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 45 din 6 martie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 199 din 23 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 176 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013
 • LEGE nr. 72 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 209 din 16 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 22 din 11 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 • LEGE nr. 56 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
 • LEGE nr. 446 din 1 noiembrie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 19 iunie 2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 218 din 14 noiembrie 2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo
 • LEGE nr. 110 din 27 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la Bucureşti la 17 decembrie 1998
 • LEGE nr. 192 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 171 din 31 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 188 din 21 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 martie 2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 16 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 165 din 22 octombrie 1997 privind declararea oraşului Olteniţa municipiu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 29 iunie 2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 26 septembrie 2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent
 • LEGE nr. 158 din 20 octombrie 1999 privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 367 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 228 din 30 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 271 din 7 decembrie 2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere
 • LEGE nr. 595 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 294 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 461 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2003 privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri imobile
 • LEGE nr. 50 din 28 februarie 1948 pentru reglementarea succesiunilor celor decedaţi în împrejurări excepţionale
 • LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 137 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 11 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei
 • LEGE nr. 758 din 27 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 16 noiembrie 2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 10 din 2 octombrie 1996 privind unele măsuri pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din luna noiembrie 1996
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2019 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Alma prin reorganizarea comunei Aţel, judeţul Sibiu
 • LEGE nr. 86 din 28 mai 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • LEGE nr. 254 din 13 decembrie 2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021