Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 17 mai 2001 privind reglementarea situaţiei creanţelor Băncii Naţionale a României şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni fata de Banca "Dacia Felix" - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 18 mai 2001 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 17 mai 2001privind reglementarea situaţiei creanţelor Băncii Naţionale a României şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni faţă de Banca "Dacia Felix" - S.A. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 18 mai 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Obligaţiile de plată ale Băncii "Dacia Felix" - S.A. faţă de Banca Naţionala a României şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni se sting prin cesionarea de către Banca Naţionala a României şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni, către KOLAL B.V. Amsterdam, a creanţelor lor bilantiere, precum şi prin operaţiunile prevăzute la art. 4 şi 6. Articolul 2Sumele la care Banca Naţionala a României şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni sunt autorizate sa cesioneze creanţele prevăzute la art. 1 sunt: a) 18,9 milioane dolari S.U.A. pentru Banca Naţionala a României; b) 3,6 milioane dolari S.U.A. pentru Casa de Economii şi Consemnaţiuni. Articolul 3 (1) Cesiunea de creanţe prevăzută la art. 1 se realizează în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Din sumele prevăzute la art. 2 se vor achită de către terţul cesionar, în termen de 3 zile de la semnarea contractelor de cesiune, 15 milioane dolari S.U.A., după cum urmează: a) 12,6 milioane dolari S.U.A. către Banca Naţionala a României; b) 2,4 milioane dolari S.U.A. către Casa de Economii şi Consemnaţiuni. (3) Diferenţa de 7,5 milioane dolari S.U.A. se achită cel târziu până la data de 31 decembrie 2001, astfel: a) 6,3 milioane dolari S.U.A. către Banca Naţionala a României; b) 1,2 milioane dolari S.U.A. către Casa de Economii şi Consemnaţiuni. Articolul 4În termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractelor de cesiune Banca "Dacia Felix" - S.A. va transfera fără plata către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului creanţele sale bilantiere şi extrabilantiere pe care le are faţă de agenţii economici la care statul deţine participatii, prevăzute în anexa*) la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 5 (1) Prin derogare de la prevederile Legii bancare nr. 58/1998, KOLAL B.V. Amsterdam poate participa la majorarea capitalului social al Băncii "Dacia Felix" - S.A. cu surse reprezentate de creanţele dobândite. (2) Prin derogare de la prevederile Legii bancare nr. 58/1998, Banca "Dacia Felix" - S.A. va asigura încadrarea în cerinţele prudentiale prevăzute de legea sus-menţionată, până la data de 1 august 2001. Articolul 6Din sumele încasate de la extern începând cu data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a procedurilor iniţiate sau care vor fi iniţiate pentru recuperarea creanţelor existente la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 3 zile calendaristice de la încasarea lor, Banca "Dacia Felix" - S.A. va plati 25% în favoarea Băncii Naţionale a României şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni, proporţional cu ponderea sumelor încasate conform art. 2 în totalul sumei de 22,5 milioane dolari S.U.A. Articolul 7Neplata la termen a sumelor prevăzute la art. 2, precum şi a sumelor prevăzute la art. 6 da dreptul Băncii Naţionale a României şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni sa reia procedurile legale pentru recuperarea creanţelor faţă de Banca "Dacia Felix" - S.A., în curs la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 8 (1) Diferenţele dintre valoarea creanţelor Băncii Naţionale a României şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni şi echivalentul în lei al sumelor încasate conform art. 2 şi 6 se suporta de către Banca Naţionala a României şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni prin includere pe costuri, pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul 2006. (2) Sumele înregistrate pe costuri de către Banca Naţionala a României şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni conform alin. (1) sunt deductibile fiscal.------------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor şi persoanelor juridice interesate.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuGuvernatorul Băncii Naţionalea României,Mugur Constantin IsarescuMinistrul Autorităţiipentru Privatizareşi AdministrareaParticipatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu Musetescu-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen*)
 • LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic
 • LEGE nr. 295 din 24 octombrie 2005 privind ratificarea Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică
 • LEGE nr. 144 din 10 iulie 2008 pentru completarea art. 7 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 16 octombrie 2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reşiţa
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 30 mai 2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 298 din 7 noiembrie 2007 pentru completarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • LEGE nr. 26 din 23 iulie 1975 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 59/1975 privind stabilirea vechimii necesare pentru promovarea în funcţie (meserie) pe nivele de calificare sau categorii de încadrare superioare a personalului operativ şi muncitorilor din unităţile de turism încadraţi în activitatea de producţie prin policalificare, în perioada din afară sezonului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 279 din 23 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 9 iunie 1997 privind derularea împrumutului de euroobligaţiuni în mărci germane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 436 din 27 noiembrie 2006 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru asigurarea interoperabilităţii serviciilor paneuropene de Guvernare pentru administraţiile publice, mediul de afaceri şi cetăţeni (IDABC), semnat la Bucureşti la 20 martie 2006 şi la Bruxelles la 20 aprilie 2006, şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare aferente participării la acest program în anii 2006-2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 234 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 martie 2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 10 iunie 2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 231 din 5 decembrie 2011 privind transmiterea unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă", respectiv a obiectivului de investiţii "Autostrada Nădlac-Arad"
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 40 din 19 decembrie 1975 privind creşterea şi ameliorarea animalelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 154 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2000 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti la 30 noiembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 230 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu
 • LEGE nr. 120 din 30 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 februarie 2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
 • LEGE nr. 89 din 2 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 221 din 21 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 166 din 29 octombrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 3.472 din 23 iulie 1921 pentru organizarea Dobrogei Noua
 • LEGE nr. 354 din 6 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 91 din 6 iunie 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021